Tigis

supplementum 1/2018
supplementum 1/2018

supplementum 1/2018 (1)

ALERGIE supplementum 1/2018

Editorial
Václav Špičák.......................................................................................................................1
Doporučené postupy
1. Úvod – epidemiologie, imunopatologie a diagnostika potravinové alergie................................. 7
2. Expoziční testy – dělení....................................................................................................11
3. Vybavení pracoviště provádějícího expoziční test.................................................................13
4. Indikace a kontraindikace expozičních testů ......................................................................14
5. Příprava testovacích potravin .............................................................................................15
6. Dávkovací schémata ........................................................................................................17
7. Vyšetření a příprava před expozičním testem .....................................................................18
8. Provedení expozičního testu .............................................................................................19
9. Hodnocení příznaků v průběhu expozičního testu ................................................................21
10. Terapie reakce při expozičním testu .................................................................................23
11. Protokoly pro expoziční testy s jednotlivými potravinami (mléko, vejce, pšeničná mouka,
sója, stromové ořechy, arašíd, mrkev, celer, jablko, ryba, koření a aditiva)..................................24
12. Expoziční testy s tepelně upravenými potravinami (mléko, vejce) ........................................37
13. Expoziční testy ve specifických situacích (AD, FPIES) .....................................................38
14. Dokumenty – informovaný souhlas, záznamové listy .........................................................40
Literatura ............................................................................................................................42
Důležité odkazy ..................................................................................................................43
Předplatné ........................................................................................................................44

Editorial
Václav Špičák........................................................................................................................1
Clinical practice
1. Introduction – epidemiology, immunopathology and diagnostics of food allergy........................ 7
2. Types of food challenges ...................................................................................................11
3. Facility and equipment necessary for food challenge testing................................................ 13
4. Indications and contraindications for food challenge  ............................................................14
5. Food preparation before challenge.......................................................................................15
6. Dosing schedules..............................................................................................................17
7. Pre-challenge examination and patient preparation ..............................................................18
8. Performance of food challenge ...........................................................................................19
9. Symptoms scoring during food challenge ............................................................................21
10. Therapy of reaction during food challenge ..........................................................................23
11. Recipes and food challenge schedules with specific foods (cowś milk, henś egg, wheat flour,
soy, tree-nuts, peanut, carrot, celery, apple, fish, spices and food aditives)................................ 24
12. Food challenges with heated milk and egg ........................................................................37
13. Food challenges in specific situations (AD, FPIES) ...........................................................38
14. Documents (written inform consent, templates) .................................................................40
Literature............................................................................................................................. 42
Important links .....................................................................................................................43
Subscription .......................................................................................................................44