Tigis

Alergie 2023
úterý, 28 listopad 2023 20:11

Alergie 4/2023

Alergie 4 2023 obal

Alergie 4/2023

EDITORIAL
Vít Petrů .............................................................................................. 205

Společenské události v ČSAKI ........................................................... 206

PŮVODNÍ PRÁCE
Srovnání hodnotitelů nepřímé imunofluorescence
pro stanovení autoprotilátek
Barbora Tělupilová, Ctirad Andrýs, Marcela Drahošová ..................... 217

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Gastrointestinální eozinofilní záněty
z pohledu gastroenterologa
Nabil El-Lababidi ................................................................................ 223

Laboratorní diagnostika akutních alergických stavů
Alexandra Lochmanová ...................................................................... 231

KAZUISTIKY
Angioedém – aneb když je vše nakonec trochu jinak
Martin Chvojka ................................................................................... 235

STAT3 hyper IgE syndrom
Renáta Hrabovská, Tomáš Freiberger ............................................... 241

Takayasuova arteritida v dětském věku –
přehled problematiky a kazuistika
Šárka Jihlavcová ................................................................................ 246

TERAPIE
Trojkombinační léčba bronchiálního astmatu
Tomáš Milota, Petra Šalamúnová ...................................................... 253

KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva ze 40. Sjezdu slovenských a českých alergologů
a klinických imunologů
Vít Petrů ............................................................................................. 260

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2024 ................................................................... 261

REJSTŘÍKY 2023 .............................................................................. 264

PŘEDPLATNÉ ................................................................................... 267

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................. 205

Social events in the CSAKI ................................................................ 206

ORIGINAL PAPERS
Agreement of evaluators of indirect immunofluorescence
to detect autoantibodies
Barbora Tělupilová, Ctirad Andrýs, Marcela Drahošová .................... 217

REVIEWS
Gastrointestinal eosinophilic inflammations from
a gastroenterologist point of view
Nabil El-Lababidi ................................................................................ 223

Laboratory diagnosis of acute allergic conditions
Alexandra Lochmanová ..................................................................... 231

CASE REPORT
Angioedema – or when everything
is a little different in the end
Martin Chvojka ................................................................................... 235

STAT-3 hyper IgE syndrome
Renáta Hrabovská, Tomáš Freiberger ............................................... 241

Takayasu arteritis in children –
overview and case report
Šárka Jihlavcová ................................................................................ 246

THERAPY
Triple therapy in the treatment of bronchial asthma
Tomáš Milota, Petra Šalamúnová ...................................................... 253

CONFERENCE, CONGRESS
Report on the 40th Congress of the Slovak
and Czech Allergists and Clinical Immunologists
Vít Petrů ............................................................................................. 260

INFORMATION
Future events 2024 ............................................................................ 261

INDEX 2023 ....................................................................................... 264

SUBSCRIPTION ................................................................................ 267

úterý, 05 září 2023 08:47

Alergie 3/2023

Alergie 3 2023 obalka

Alergie 3/2023

Editorial
Dalibor Jílek  ..................................................................... 137

Společenské události v ČSAKI ......................................... 138

PŮVODNÍ PRÁCE

Přecitlivělost na nikl – nové diagnostické možnosti
Barbora Štohanslová, Marie Havranová,
Ivana Šetinová, Eva Daňková
 ............................................ 149

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Nijmegenský zlomový syndróm a význam nosičstva
patogénnej mutácie NBN génu
Jana Kovácsová ................................................................. 154

Interference terapeutické monoklonální protilátky
při laboratorním průkazu monoklonálního proteinu
u pacientů s mnohočetným myelomem
Jana Gottwaldová, Zdeňka Čermáková,
Kristína Greplová
................................................................. 160

Komunikace s pacientem nejen v alergologické ordinaci
Martin Jelínek ....................................................................... 165

Vzájomné prepojenie rinovírusových infekcií s rizikom rozvoja
bronchiálnej astmy u detí – 2. časť: Molekulárne a celulárne
aspekty rinovírusmi indukovanej imunitnej odpovede
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková
................................ 17
1

KAZUISTIKY

Anafylaxe ve vazbě na lokální aplikaci dužiny listů aloe pravé
Kateřina Dvorská, Milan Prošek ............................................. 179

Anafylaxe po pšeničné mouce vyvolaná fyzickou námahou
Daniela Potyszová, Simona Bělohlávková ............................. 182

TERAPIE

Efekt dupilumabu u pacientů s chronickou rinosinusitidou
s polypy s komorbidní alergickou rinitidou
Zdeněk Knížek ....................................................................... 187

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z hybridního kongresu EAACI 2023
Vít Petrů ................................................................................. 199

Zpráva z 16. schůze Pracovní skupiny pro potravinové
alergie (PAPRSK)
Simona Bělohlávková ............................................................ 200

Pozvánka na XL. Kongres SSAKI a ČSAKI
Mária Schvalbová .................................................................. 202

PŘEDPLATNÉ ....................................................................... 203

INFORMACE

Přehled akcí ČSAKI na rok 2023 ........................................... 204

EDITORIAL
Dalibor Jílek ........................................................................... 137

Social events in the CSAKI .................................................... 138

ORIGINAL PAPERS

Nickel hypersensitivity – new diagnostic possibilities
Barbora Štohanslová, Marie Havranová,
Ivana Šetinová, Eva Daňková
............................................... 149

REVIEWS

Nijmegen breakage syndrome and impact of being carrier
of pathogenic mutation in the NBN gene
Jana Kovácsová ................................................................... 154

Interfence of therapeutic monoclonal antibody with laboratory
M-protein assessment in multiple myeloma patients
Jana Gottwaldová, Zdeňka Čermáková,
Kristína Greplová
 .................................................................. 160

Communication with patient not only in the allergist‘s office
Martin Jelínek ....................................................................... 165

Association of rhinovirus infections with the risk of bronchial
asthma development in children – Part 2: Molecular and cellular
aspects of the rhinovirus-induced immune response
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková
 .............................. 171

CASE REPORT

Anaphylaxis due to local application of Aloe vera leave pulp
Kateřina Dvorská, Milan Prošek .......................................... 179

Exercise-induced anaphylaxis after wheat flour
Daniela Potyszová, Simona Bělohlávková .......................... 182

THERAPY

Efficacy of dupilumab in patients with chronic rhinosinusitis
with nasal polyps with comorbid allergic rhinitis
Zdeněk Knížek .................................................................... 187

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the EAACI Hybrid Congress 2023
Vít Petrů .............................................................................. 199

Report on the 16th Meeting of the Food Allergy Working
Group (PAPRSK)
Simona Bělohlávková ......................................................... 200

Invitation to the 40th Congress SSAKI + CSAKI
Mária Schvalbová ............................................................... 202

SUBSCRIPTION ................................................................. 203

INFORMATION
Future events 2023 ............................................................. 204

úterý, 06 červen 2023 11:23

Alergie 2/2023

Alergie 2 2023 obal

Alergie 2/2023

 

EDITORIAL
Vít Petrů ..........................................................................................
69

Společenské události v ČSAKI ........................................................ 72

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Doporučení očkovacího schématu pro děti se sekundárním
imunodeficitem způsobeným chemoterapií, imunosupresivní
léčbou a po transplantaci krvetvorných kmenových buněk
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petra Keslová,
Lucie Šrámková, Anna Šedivá, Petr Sedláček .................................
82

Eozinofilní ezofagitida
Iva Kohoutková ................................................................................. 88

Vzájomné prepojenie rinovírusových infekcií s rizikom rozvoja
detskej bronchiálnej astmy – 1. časť: Virologická a klinická
charakteristika, faktory podmieňujúce virulenciu
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková
........................................... 92

Mimojícnové eozinofilní onemocnění zažívacího traktu
Daniel Sýkora .................................................................................... 98

KAZUISTIKY
Orální roztočová alergie – skrytá hrozba
Jakub Pecl, Kateřina Vičíková, Simona Bělohlávková,
Petr Jabandžiev
 ............................................................................... 104

Nesteroidními antirevmatiky indukovaná urtikárie, angioedém
a anafylaxe. Přehled problematiky a kazuistika
Jiří Mudruňka .................................................................................... 111

Recidivující anafylaxe u dítěte
Sausen Sládková .............................................................................. 117

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Zdravotní a ekonomický účinek subkutánní alergenové
imunoterapie u pacientů s pylovou alergickou
rhinokonjunktivitidou: poznatky z reálné klinické
praxe z České republiky
Barbora Turková, Jan Tužil, Barbora Pilnáčková,
Helena Doležalová, Daniela Štrosová, Vít Petrů,
Ester Seberová, Tomáš Doležal
  .................................................... 122

KONFERENCE, KONGRESY

XXVIII. dny RAPPL 2023 – Dny rhinologie, alergologie,
pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jaromír Bystroň .............................................................................. 127

Zpráva z XXIX. Luhačovických dnů
Vít Petrů ......................................................................................... 129

Zpráva z XXXI. Šumperských dnů alergologie
a klinické imunologie
Karel Černý, Pavel Brož ................................................................. 131

Zpráva z XXI. Martinských dnů imunologie
Vít Petrů ......................................................................................... 131

INFORMACE
Přehled akcí ČSAKI na rok 2023 ................................................... 133

PŘEDPLATNÉ ............................................................................... 135

POKYNY AUTORŮM ..................................................................... 136

 

EDITORIAL
Vít Petrů ........................................................................................... 69

Social events in the CSAKI .............................................................. 72

REVIEWS

Recommendation of vaccination schedule for children
with secondary immunodeficiency caused by chemotherapy,
immunosuppressive therapy and after hematopoietic
stem cell transplantation
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petra Keslová,
Lucie Šrámková, Anna Šedivá, Petr Sedláček ................................
82

Eosinophilic esophagitis
Iva Kohoutková ............................................................................... 88

Association of rhinovirus infections with the risk of bronchial asthma
development during childhood – Part 1: Virological
and clinical characteristics, virulence factors
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková .........................................
92

Non-esophageal eosinophilic gastrointestinal diseases
Daniel Sýkora .................................................................................. 98

CASE REPORT

Oral mite allergy – a hidden threat
Jakub Pecl, Kateřina Vičíková, Simona Bělohlávková,
Petr Jabandžiev ............................................................................
104

Non-steroidal anti-inflammatory drugs induced urticaria,
angioedema and anaphylaxis. Overview and case report
Jiří Mudruňka ................................................................................ 111

Reccurent anaphylaxis in child
Sausen Sládková .......................................................................... 117

WE HAVE READ FOR YOU

Health and economic impact of subcutaneous allergen
immunotherapy in patients with pollen-induced allergic
rhinoconjunctivitis: real-word evidence from the Czech republic
Barbora Turková, Jan Tužil, Barbora Pilnáčková,
Helena Doležalová, Daniela Štrosová, Vít Petrů,
Ester Seberová, Tomáš Doležal ..................................................
122

CONFERENCE, CONGRESS

XXVIIIth days of RAPPL 2023 – Days of rhinology, allergology,
pneumology, practically medicine and spa industry
Jaromír Bystroň ........................................................................... 127

Report on the XXIXth Luhačovice Days
Vít Petrů ...................................................................................... 129

Report on the XXXIth Šumperk Allergy and Clinical
Immunology Days
Karel Černý, Pavel Brož ............................................................... 131

Report on the XXIth Martin Immunology Days
Vít Petrů ....................................................................................... 131

INFORMATION
Future events 2023 ...................................................................... 133

SUBSCRIPTION .......................................................................... 135

INSTRUCTION FOR AUTHORS .................................................. 136

 

čtvrtek, 02 březen 2023 05:17

Alergie 1/2023

Alergie 1 2023 obalka

Alergie 1/2023

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................. 1

Společenské události v ČSAKI ........................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE

Časné reakce na betalaktamová antibiotika u dětí
Ludmila Dvořáková, Jaromír Paukert ............................... 14

Doporučený postup diagnostiky a léčby těžkého astmatu
Část 1. Odesílání pacientů do center
Milan Teřl, Vratislav Sedlák, Irena Krčmová ..................... 25

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Ovlivňuje léčba migrény blokádou signalizace neuropeptidu
CGRP také protiinfekční imunitu?
Vlastimil Franta, Jan Jedlička ............................................ 32

Protilátky proti non HLA antigenům
a jejich význam v transplantačních reakcích
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ................................ 36

TERAPIE

Extraktová alergenová imunoterapie
v léčbě inhalačních alergií – udržovací
(denní) dávkování
Jiří Nevrlka .......................................................................... 41

Vliv podávání perorálního transfer faktoru
na kvalitu života dětí s recidivujícími respiračními
infekcemi a jejich rodičů
Jaromír Bystroň, Vít Petrů ................................................... 49

KAZUISTIKY

Biologická léčba chronické rinosinusitidy
s nosní polypózou – naše zkušenosti
Lucie Hodačová .................................................................... 56

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Dupilumab v léčbě středně těžkého až těžkého
nekontrolovatelného astmatu u dětí
František Kopřiva ................................................................... 61

KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva z 15. schůze Pracovní skupiny pro potravinové
alergie (PAPRSK)
Simona Bělohlávková ............................................................. 65

Zpráva z XXIII. Beskydských alergologických
a imunologických dnů 2022
Mořic Jurečka .......................................................................... 65

INFORMACE

Přehled akcí ČSAKI na rok 2023 ............................................. 67

EDITORIAL
Vít Petrů ..................................................................................... 1

Social events in the CSAKI ........................................................ 2

ORIGINAL PAPERS

Immediate hypersensitivity to beta-lactam antibiotics in children
Ludmila Dvořáková, Jaromír Paukert ....................................... 14

Guidelines for diagnosis and treatment of severe asthma
Part 1. Referring patients to centres
Milan Teřl, Vratislav Sedlák, Irena Krčmová .............................. 25

REVIEWS

Does migraine treatment by blocking
CGRP neuropeptide signaling also
affect anti-infective immunity?
Vlastimil Franta, Jan Jedlička ..................................................... 32

Antibodies to non HLA antigens
and their significance in transplant reactions
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ......................................... 36

THERAPY

Extract allergen immunotherapy
in the treatment of inhalation allergies –
maintenance (daily) dosage
Jiří Nevrlka ................................................................................... 41

The effect of oral transfer factor administration
on the quality of life of children with recurrent
respiratory infections and their parents
Jaromír Bystroň, Vít Petrů ............................................................. 49

CASE REPORT

Biological therapy of chronic nasal rhinosinusitis
with nasal polyps – our experiences
Lucie Hodačová ............................................................................. 56

WE HAVE READ FOR YOU

Dupilumab in children with uncontrolled
moderate-to-severe asthma
František Kopřiva ........................................................................... 61

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the 15th Meeting of the Working
group food allergy (PAPRSK)
Simona Bělohlávková .................................................................... 65

Report on XXIIIth Beskydy allergy
and immunology days
Mořic Jurečka ................................................................................. 65

INFORMATION

Future events 2023 ......................................................................... 67