Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2005
čtvrtek, 17 únor 2011 18:43

Alergie Suppl. 2/2005

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
SCIENTIFIC PROGRAMME .............................................................................. 7

SUNDAY, NOVEMBER 13

Plenary Session
Asthma in Childhood – New Understanding
.................................................. 15

Neonatal Lung Disease
(coord.: Sailesh Kotecha, UK)
......................................................................... 16

Management of Anaphylaxis
(coord.: Antonella Muraro, I)
.......................................................................... 17

Smoking – Respiratory and Allergic Consequences
(coord.: Elif Dagli, TR)
..................................................................................... 19

Early Allergy Diagnosis Event
(coord.: Philippe Eigenmann, CH)
.................................................................. 20

Tools in the Allergy Diagnosis
(coord.: Bodo Niggemann, D)
......................................................................... 22

Imaging the Lung Beyond the Chest X-ray
(coord.: Catherine Owens, UK)
...................................................................... 26

MONDAY, NOVEMBER 14

Plennary Session
Prevention of Allergic Disease
.......................................................................... 27

Immunotherapy in Children
(coord.: Erkka Valovirta, SF)
........................................................................... 28

Primary Ciliary Dyskinesia
(coord.: Andrew Bush, UK)
.............................................................................. 30

The Allergic Child at School
(coord.: Magnus Borres)
................................................................................... 31

Asthma Guidelines
(coord.: Petr Pohunek, CZ)
.............................................................................. 32

Paediatric Tuberculosis – What Is New?
(coord.: Elif Dagli, TR)
..................................................................................... 35

Non-IgE Mediated Allergy
(coord.: Kirsten Beyer, D)
................................................................................ 36

TUESDAY, NOVEMBER 15

Plenary Session
Paediatric Respiratory Year in Review
............................................................. 38

Food Allergy
(coord.: Philippe Eigenmann, CH)
................................................................. 40

Atopic Eczema: Various Features and Relations to New Therapies
(coord.: Fabienne Rance, F)
............................................................................ 41

Interstitial Lung Disease in Children
(coord.: Robert Dinwiddie, UK)
..................................................................... 42

Special Features in the Adolescents
(coord.: Kai-Håkon Carlsen, N)
....................................................................... 44

Lower Respiratory Tract Infection
(coord.: Petr Pohunek, CZ)
............................................................................. 45

From Sensitization to Aeroallergenes to Food Allergy
(coord.: Cristina Pascual, E)
............................................................................. 47

Incoming oral presentations ............................................................................. 48

Incoming poster presentations ......................................................................... 50

čtvrtek, 17 únor 2011 18:31

Alergie Suppl. 1/2005

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2005 ........................................................................ 6
PŘEDNÁŠKY

J. Švihovec
Léková politika
.......................................................................................................... 11

N. Khaltaev
Program WHO proti astmatu a alergii: GARD
........................................................ 15

V. Kašák, V. Špičák
Test kontroly astmatu
................................................................................................. 19

J. Chlumský
Význam monitorování zánìtu u pacientù s bronchiálním astmatem
.................................... 23

T. Sýkora
Výskyt alergických onemocnění a jejich příznakù u žákù osmých tříd
a studentù tercií víceletých gymnázií v okrese Pardubice
.................................. 27

J. Bystroň, L. Heller, L. Pavelková, J. Braunová, D. Pazderová,
H. Ostrèilová, R. Dokoupilová, T. Utíkalová, J. Tillich, J. Peprníková
Jak se žije astmatikùm na Moravì?
........................................................................... 30

E. Seberová
Jak se žije polinotikùm
............................................................................................... 35

V. Petrù
Anafylaktické reakce
.................................................................................................. 41

INFORMACE ......................................................................................................... 47

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
WORLD ASTMA DAY 2005 ................................................................................. 6
LECTURES

J. Švihovec
Drug policy
................................................................................................................. 11

N. Khaltaev
WHO programme against Asthma and Allergy: GARD
......................................... 15

V. Kašák, V. Špičák
Asthma control test
.................................................................................................... 19

J. Chlumský
How do the asthmatic patients in Moravia Live?
.................................................... 23

T. Sýkora
Alergic illness and their symptomps occurance among pupils
of the eights forms and students of the third forms
of grammar schools in Pardubice district
............................................................. 27

J. Bystroň, L. Heller, L. Pavelková, J. Braunová,
D. Pazderová, H. Ostrčilová, R. Dokoupilová,
T. Utíkalová, J. Tillich, J. Peprníková
How do the asthmatic patients in Moravia Live?
.................................................... 30

E. Seberová
What is the life of patients with pollen allergy
......................................................... 35

V. Petrù
Anaphylactic reactions
............................................................................................... 41

INFORMATION ..................................................................................................... 47

středa, 05 leden 2011 08:59

Alergie 4/2005

EDITORIAL ................................................................................................................... 247
PŮVODNÍ PRÁCE
J. Richter, J. Pohořská, L. Dobiášová, V. Král, D. Jílek
Prevalence výskytu specifických IgE protilátek proti latexu v dětské populaci
..................... 255
J. Rydlová, M. Malý, V. Vondra
Ovládání inhalační techniky léků u dětí a dorostu v ČR
..................................................... 259
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
I. Brabcová, O. Viklický, J. Lácha
Úloha chemokinů při rejekci transplantovaných orgánů
.................................................... 269
K. Malíčková
Epilepsie a imunita
....................................................................................................... 274
I. Kudlíková, A. Klaudyová, J. Hubert
Přehled jednotlivých tříd alergenů u prachových
a skladištních roztočů (Acari: Acaridida)
........................................................................ 281
P. Čáp
Význam stanovení vydechovaného oxidu dusnatého u astmatu
........................................ 291
J. Tillich
Nežádoucí reakce po jodových kontrastních látkách
......................................................... 296
L. Sychra
Konzervativní ošetřování sliznic při onemocnění HCD
........................................................ 303
KAZUSTIKY
T. Paul
Jak požádat o udělení „Terapeutické výjimky" (zkráceným postupem)
................................. 308
B. Šestáková
Psychická traumata v alergicko-imunitních procesech
..................................................... 312
ZPRÁVY, INFORMACE
Potravinová alergie
.......................................................................................................... 289
ČSAKI .......................................................................................................................... 315
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ ........................................................... 320
ČIPA 1996–2006 ............................................................................................................ 321

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................... 247
ORIGINAL PAPERS
J. Richter, J. Pohořská, L. Dobiášová, V. Král, D. Jílek
Specific IgE latex antibodies prevalence in the children population
..................................... 255
J. Rydlová, M. Malý, V. Vondra
Skill of Inhalation Technique of Drugs in Children
and Adolescent in the Czech Republic
........................................................................... 259
REVIEWS
I. Brabcová, O. Viklický, J. Lácha
The role of chemokines in solid organ transplantations
.................................................... 269
K. Malíčková
Epilepsy and Immunity
................................................................................................. 274
I. Kudlíková, A. Klaudyová, J. Hubert
Mini-review of Allergen Classes of House-dust
and Stored-product Mites (Acari: Acaridida)
................................................................... 281
P. Čáp
The Role of Exhaled Nitric Oxide in Asthma
................................................................... 291
J. Tillich
Adverse Reactions to Iodine Contrast Media
................................................................... 296
L. Sychra
Conservative Management of Mucosa in Upper Airways Disease
..................................... 303
CASE REPORT
T. Paul
How to Ask Abbreviated Therapeutic Use Exeptions
....................................................... 308
B. Šestáková
Psychic Trauma in Allergo-Immune Processes
................................................................ 312
NEWS, INFORMATION
Allergy Food
................................................................................................................ 289
News, information ........................................................................................................... 315

středa, 05 leden 2011 07:22

Alergie 3/2005

EDITORIAL ................................................................................................................... 165
LAUDATIO
J. Lokaj
Profesor Ctirad John – náš milý učitel
..................................................................... 170
OCENĚNÍ
Cena Jana Evangelisty Purkyně 2005
....................................................................... 172
KONFERENCE
ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ
V. Špičák
Úvod
............................................................................................................................ 173
PŮVODNÍ PRÁCE
D. Říčný, M. Dolečková, J. Chalupová, J. Mathonová, V. Minaříková, E. Ottová
Depistáž novorozencù geneticky ohrožených vznikem alergie
............................... 175
H. Honomichlová
Dětské astma – diagnostický a léčebný problém
..................................................... 179
K. Kossárová
Transfer faktory v ambulantnej praxi
........................................................................ 182
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
V. Špičák
Hygienická hypotéza – možnost nebo dogma?
........................................................ 185
Š. Čapková
Jak se žije dětským ekzematikům
.............................................................................. 191
J. Turzíková
Astma a virové infekce
............................................................................................... 195
D. Jílek
Imunologická podstata vakcinace
............................................................................. 202
E. Jílková
Očkování – včera, dnes a zítra
................................................................................... 209
E. Daňková, S. Honzová
Očkování a konzultace v alergoimunologické ambulanci
....................................... 213
J. Bystroň
Očkování, imunomodulace a alergenová imunoterapie
.......................................... 218
M. Fuchs
Mouka – imunologické reakce přecitlivělosti
......................................................... 222
KAZUSTIKY
S. Bělohlávková, M. Fuchs
Scombroid syndrom
................................................................................................... 230
KONGRESY
B. Novotná
Jubilejní X. Rožnovské alergo-imunologické dny
.......................................................... 236
ZPRÁVY, INFORMACE
ČSAKI ......................................................................................................................... 239
ČIPA o.p.s. .................................................................................................................. 241
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ ............................................... 242
Evropská léková agentura uzavřela přehodnocení koxibů ...................................... 244

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................... 165
LAUDATIO
J. Lokaj
Professor Ctirad John
............................................................................................... 170
AWARDS
Award Jan Evangelista Purkyně 2005
...................................................................... 172
CONFERENCE
ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD
V. Špičák
Introduction
............................................................................................................... 173
ORIGINAL PAPERS
D. Říčný, M. Dolečková, J. Chalupová, J. Mathonová, V. Minaříková, E. Ottová
Searching for newborns at genetical risk of allergy
................................................. 175
H. Honomichlová
Childhood asthma – diagnostic and treatment trouble
.......................................... 179
K. Kossárová
Transfer-factors in clinical praxis
.............................................................................. 182
REVIEWS
V. Špičák
Hygiene hypothesis – possibility or dogma?
............................................................ 185
Š. Čapková
What is the life of children with eczema
.................................................................. 191
J. Turzíková
Asthma and viral infections
....................................................................................... 195
D. Jílek
The Immunological Principles of Vaccination
........................................................ 202
E. Jílková
Vaccination – yesterday, today and tomorrow
......................................................... 209
E. Daňková, S. Honzová
Vaccination and consultation in the outpatient
clinic of allergy and clinical immunology
................................................................. 213
J. Bystroň
Vaccination, immunomodulation and allergen immunotherapy
............................ 218
M. Fuchs
Flour – immunological reactions of hypersensitivity
.............................................. 222
CASE REPORT
S. Bělohlávková, M. Fuchs
Scombroid syndrome
................................................................................................. 230
CONGRESSES
B. Novotná
10th days of allergy and immunology in Rožnov
...................................................... 236
NEWS, INFORMATION
News, information ................................................................................................................. 239

úterý, 04 leden 2011 13:53

Alergie 2/2005

EDITORIAL ........................................................................................................... 81
OCENĚNÍ
Cena Vl. Zavázala ..................................................................................................................... 86
Čestná členství ČSAKI ............................................................................................................ 86
Medaile ČLS JEP ...................................................................................................................... 87
Ceny ČSAKI za nejlepší práce 2004 ..................................................................................... 87
LAUDATIO
H. Tlaskalová, J. Městecký
Jaroslav Šterzl osmdesátníkem
.................................................................................. 88
V. Špičák
Cesta půlstoletím alergologie a klinické imunologie –
Jaroslavu Šterzlovi k životnímu jubileu
..................................................................... 90
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Haschová, J. Gorčíková, J. Hanzlíková, I. Malkusová, V. Gutová, P. Panzner
Vyšetřování specifických protilátek v průběhu specifické alergenové
imunoterapie u pacientů s přecitlivělostí na včelí jed
............................................. 97
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová
Test aktivace bazofilů s využitím rekombinantních alergenů
v diagnostice alergie na pyl břízy
............................................................................. 104
Z. Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
Význam vyšetření atopie v ambulanci cestovní medicíny
........................................... 109
M. Hrubiško
Úplná kontrola astmy v reálnej klinickej praxi
..................................................................... 115
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
B. Novotná
Alergické stavy a novinky v léčbě astmatu v těhotenství
......................................... 123
M. Fuchs
Alergeny bojínku lučního a zkřížená alergie
............................................................ 133
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
O. Rybníček, H. Cimrová, H. Honomichlová, I. Němcová,
M. Šuláková, J. Turzíková, J. Lavický
Účinnost a bezpečnost desloratadine sirupu u dětí s pylovými
alergeny indukovanou alergickou rýmou a průduškovým astmatem
...................... 139
V. Špičák
AIRMAX – nový inhalační systém
........................................................................... 143
KAZUISTIKY
R. Sýkorová, M. Fuchs
Syndrom periodické horečky, aftózní stomatitidy, faryngitidy a lymfadenitidy
.... 146
M. Fuchs
Multiproteinová alergie (intolerance)
....................................................................... 149
ZPRÁVY, INFORMACE
Nekrolog – MUDr. Kateřina TROCHOVÁ a MUDr. Ivan ŘÍHA, CSc. ............... 155
Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2001–2005 ........................................... 155
Zpráva o výsledcích voleb do výboru ČSAKI .......................................................... 159
Letní škola EAACI ..................................................................................................... 161
ERS – EAACI Joint meeting ..................................................................................... 162
Varování SÚKL před neověřenou léčbou tzv. „imunoterapeutickými peptidy" .... 162

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................... 81
AWARDS
Cena Vl. Zavázala ..................................................................................................................... 86
Čestná členství ČSAKI ............................................................................................................ 86
Medaile ČLS JEP ...................................................................................................................... 87
Ceny ČSAKI za nejlepší práce 2004 ..................................................................................... 87
LAUDATIO
Jaroslav Šterzl – 80 years
H. Tlaskalová, J. Městecký
.................................................................................................... 88
V. Špičák ..................................................................................................................... 90
ORIGINAL PAPERS
M. Haschová, J. Gořčíková, J. Hanzlíková, I. Malkusová, V. Gutová, P. Panzner
Investigation of specific antibodies in the course
of venom immunotherapy in patients with honeybee allergy
........................................... 97
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová
The basophil activation test with recombinant allergens
in diagnosis of the birch pollen allergy
..................................................................... 104
Z. Hajduková, J. Pólová, V. Kosek
The Importance of Atopy Investigation in the Department of Travel Medicine
............... 109
M. Hrubiško
Total asthma control in every-day clinical practice
................................................. 115
REVIEWS
B. Novotná
Allergic disorders and the news in the asthma treatment during pregnancy
........ 123
M. Fuchs
Timothy grass pollen allergens and cross allergy
..................................................... 133
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
O. Rybníček, H. Cimrová, H. Honomichlová,
I. Němcová, M. Šuláková, J. Turzíková, J. Lavický
Efficacy and safety of desloratadine syrup in children
with pollen-induced allergic rhinitis and bronchial asthma
.................................... 139
V. Špičák
AIRMAX – new inhalation device
............................................................................ 143
CASE REPORT
R. Sýkorová, M. Fuchs
Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis,
adenopathy syndrom (PFAPA syndrom)
................................................................. 146
M. Fuchs
Multiple protein allergy (intolerance)
...................................................................... 149
NEWS, INFORMATION
In Memoriam – MUDr. Kateřina TROCHOVÁ and MUDr. Ivan ŘÍHA, CSc. ... 155
ČSAKI news ................................................................................................................ 155
Summer school EAACI ............................................................................................. 161
ERS – EAACI Joint meeting ..................................................................................... 162

úterý, 04 leden 2011 13:17

Alergie 1/2005

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
EDITORIAL
J. Lokaj
Imunologie a medicína v roce 2004
.......................................................................... 6
LAUDATIO
Václav Špičák
MUDr. Drahoš Říčný – 85
....................................................................................... 10
Dalibor Jílek a Vlastimil Král se spolupracovníky
MUDr. Josef Richter sedmdesátníkem
..................................................................... 11
PŮVODNÍ PRÁCE
V. Petrů, J. Vorlíček
Alergologická ambulantní praxe v České republice – II. část
................................. 13
F. Kopřiva, J. Szotkowská, M. Zápalka
Hladina protilátek proti Chlamydophilia pneumoniae u dětí s asthma
bronchiale ve věku 4–8 let vyšetřených v letech l999–2003
.................................. 23
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
N. Benáková
Atopická dermatitida – status quo 2004
.................................................................. 26
E. Krásná, I. Stříž
Chemokiny I. – Role chemokinů v zánětlivých procesech
..................................... 35
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
J. Bystroň, S. Vávrová, A. Smékalová, I. Hilšerová
Vyhodnocení dvojitě slepé, placebem kontrolované studie
u pacientů s atopickým ekzémem
............................................................................. 44
DIAGNOSTICKÁ A LÉČEBNÁ TECHNIKA
I. Lochman, F. Kopřiva, E. Weigl, P. Panzner
Laboratorní diagnostika alergií
................................................................................. 51
V. Král
Laboratorní diagnostika ANCA – metodické doporučení SLI ČSAKI
................. 57
KAZUISTIKA
P. Rozsíval, E. Pařízková, D. Vokurková
Hyper-IgM syndrom – novinky v patogenezi, kazuistika
........................................ 59
PŘEČETLI JSEM ZA VÁS
Paediatric Asthma and Allergy .................................................................................. 65
DISKUSNÍ FORUM
Memorandum – Céliakální Sprue (CS) – současný stav
a sociální situace nemocných v České republice
..................................................... 66
KONGRESY
VI. Beskydské alergologické a imunologické dny .................................................... 68
ZPRÁVY, INFORMACE
Informace o změnách v provádění tuberkulinového testu a BCG vakcinace ........ 70
ČSAKI – Akce 2005
................................................................................................. 73
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ Praha ............................................ 74
Sdružení alergologù a klinických imunologů České republiky ....................................... 74
6. celostátní konference – Dìtská pneumologie ........................................................... 75
Informace pro lékaře i nemocné ................................................................................ 76
Informace o použití koxibù u pacientù s ASA senzitivitou ............................................ 76
REJSTŘÍKY ............................................................................................................ 77

Contents

EDITORIAL ........................................................................................................... 1
EDITORIAL
J. Lokaj
Imunologie a medicína v roce 2004
.................................................................................. 6
LAUDATIO
Václav Špičák
MUDr. Drahoš Říčný – 85
........................................................................................ 10
Dalibor Jílek and Vlastimil Král et al.
MUDr. Josef Richter
................................................................................................. 11
ORIGINAL PAPERS
V. Petrů, J. Vorlíček
Allergological outpatient practice in the Czech Republic – II. part
............................... 13
F. Kopřiva, J. Szotkowská, M. Zápalka
Asthma bronchiale and chlamydophilia pneumoniae antibodies
in children aged 4–8 years between 1999 and 2003
............................................... 23
REVIEWS
N. Benáková
Atopic Dermatitis – status quo in 2004
.................................................................... 26
E. Krásná, I. Stříž
Role of Chemokines in the Inflammatory Processes
.............................................. 35
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
J. Bystroň, S. Vávrová, A. Smékalová, I. Hilšerová
Assessment of a double blind, placebo controlled study
on patients suffering from atopic eczema
................................................................. 44
DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC TECHNIQUE
I. Lochman, F. Kopřiva, E. Weigl, P. Panzner
Laboratory diagnosis of allergy
................................................................................. 51
V. Král
Laboratory ANCA diagnostics
................................................................................. 57
CASE REPORT
P. Rozsíval, E. Pařízková, D. Vokurková
Hyper-IgM syndrome – news in pathogenesis, case study
...................................... 59
WE HAVE READ FOR YOU
Paediatric Asthma and Allergy
.................................................................................. 65
DISCUSSION FORUM
Memorandum
............................................................................................................ 66
CONGRESSES ..................................................................................................... 68
NEWS, INFORMATION ..................................................................................... 70
INDEX  ........................................................................................................... 77