Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
1999
sobota, 29 leden 2011 17:33

Alergie 4/1999

EDITORIAL.................................................................................................... 182

ÚVODEM
V. Špičák: Alergie - alergologie - alergologové na konci 20. století .......................183

PŮVODNÍ PRÁCE
V. Semrádová: Nežádoucí účinky kortikosteroidních extern
se zaměřením na kontaktní alergické reakce
.....................................................186
I. Krčmová, Y. Hanzálková, V. Derner: Nazální provokační test
v průběhu imunoterapie alergenem (tříleté sledování)
...........................................191
U. Önes: Lokální a celkové nežádoucí účinky injekční
alergenové imunoterapie u dětí
..........................................................................195

přehledné články
F. Kopřiva, M. Zápalka: Lymfocyty Th1 a Th2 v patogenezi onemocnění ................199
M. Zápalka, F. Kopřiva, J. Szotkowská: Eozinofilní kationický protein
Přehled současné problematiky
.........................................................................204
O. Rybníček, R. Hanák: Bronchopulmonální dysplazie .........................................209

Kazuistika
S. Heroutová, E. Pařízková, D. Komárek, C. Andrýs, D. Vokurková:
Wiskottův-Aldrichův syndrom
.............................................................................214

farmakoterapie, imunoterapie
M. Fuchs: Antileukotrieny v léčbě průduškového astmatu
(Montelukast - receptorový antagonista)
..............................................................218

Diagnostická a léčebná technika
J. Chlumský: Diskus .........................................................................................222

Diskuzní fórum
B. Novotná: Standard diagnostiky a péče o pacienty s alergií na latex ...................225
J. Bystroň: Návrh standardu léčby imunomodulátory bakteriálního původu ..............228

Přečetli jsme za vás ..........................................................................................231

Zprávy, kongresy ..............................................................................................233

Testujeme své znalosti .....................................................................................238

informace ........................................................................................................239

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................182

INTRODUCTION
V. Špičák: Allergy - Allergology - Allergologists at the end of the 20th century .....183

ORIGINAL PAPERS
V. Semrádová: Side effects of Topical Corticosteroid Therapy
Especially Contact Allergy
...............................................................................186
I. Krčmová, Y. Hanzálková, V. Derner: Nasal Challenge Test in the Course
of the Allergen Immunotherapy (three - year follow-up study)
................................191
U. Önes: Local and Systemic Side Effects of Allergen Injection
Immunotherapy in Children
...............................................................................195

REVIEWS
F. Kopřiva, M. Zápalka: Th1 and Th2 Lymphocytes in Pathogenesis of Diseases....199
M. Zápalka, F. Kopřiva, J. Szotkowská: Eosinophil Cationic Protein -
Current Review
.................................................................................................204
O. Rybníček, R. Hanák: Bronchopulmonary Dysplasia .........................................209

case report
S. Heroutová, E. Pařízková, D. Komárek, C. Andrýs, D. Vokurková:
Wiskott-Aldrich Syndrome
.......................................................................... ......214

pharmacOThERAPy, ImMUNOThERAPy
M. Fuchs: Antileukotrienes and Treatment of Bronchial Asthma
(Montelukast - Receptor Antagonist)
...................................................................218

Diagnostic and therapeutic technic
J. Chlumský: Diskus .........................................................................................222

Discussion forum¨
B. Novotná: Guidelines for the Diagnosis and Management
of Latex Allergy Patients .......................................................................... ........225
J. Bystroň: Guidelines for the use of Microbial Immunomodulators ................ .......228

We have read for you ........................................................................................231

news, CONGRESSES ......................................................................................233

testing of our knowledges ..................................................................................238

informations .....................................................................................................239

sobota, 29 leden 2011 17:29

Alergie 3/1999

OBSAH


EDITORIAL............................................................................................... 118

PŮVODNÍ PRÁCE
M. Jarešová, I. Stříž, J. Čermáková, K. Mudra, j. Lácha,
J. Sedláček, P. Kellovský, I. Hána, Š. Vítko:
Prokalcitonin
a orgánové transplantace
............................................................................120
J. Lokaj, J. Litzman: Výskyt primárních imunodeficiencí
v České republice
.......................................................................................123
V. Petrů, A. Carbolová, K.Kopecká, J. Šimoníčková,
P. Janotová:
Přímořská léčba dětských astmatiků
........................................130
P. Pohunek, J. Los:
Edukace dětských nemocných
s průduškovým astmatem
...........................................................................134

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
I. Šterzl: Cytokiny - struktura a funkce II........................................................139
T. Batard:
Kvantifikace hlavních alergenů
a standardizace alergenových extraktů
.........................................................149
A. Pradalier:
Sublingvální - perorální imunoterapie (SLIT),
alternativa subkutánní injekční imunoterapie
..................................................154

KAZUISTIKA
J. Richterová, J. Bartůňková, A. Šedivá, J. A. Sommerfield, A. Wiik:
Deficit lektinu vázajícího manózu
..................................................................158

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
P. Kučera, E. Antošová: Alternativní schémata imunoterapie alergenem ...........159

PRACOVNÍ SCHŮZE ČSAKI, KONGRESY
J. Bartůňková: Primární imunodeficience (souhrny) .........................................162
P. Panzner: Kongres EAACI, Brusel ..............................................................167

NOVÉ KNIHY................................................................................................170

DISKUSNÍ FÓRUM.
P. Pohunek:
Akutní astmatický záchvat (návrh standardu léčebného plánu) .......171

TESTUJEME SVÉ ZNALOSTI
B. Novotná:
Alergie na latex ..........................................................................176

INFORMACE, ZPRÁVY .................................................................................177


CONTENTS


EDITORIAL ...................................................................................................118

ORIGINAL PAPERS
M. Jarešová, I. Stříž, J. Čermáková, K. Mudra, j. Lácha, J. Sedláček,
P. Kellovský, I. Hána, Š. Vítko:
Procalcitonin and organ transplantations ...........120
J. Lokaj, J. Litzman:
Prevalence of Primary immunodeficiencies
in the Czech Republic
.....................................................................................123
V. Petrů, A. Carbolová, K.Kopecká, J. Šimoníčková, P. Janotová:
Seaside Treatment of Asthmatic Children .........................................................130
P. Pohunek, J. Los: Education of paediatric patients with bronchial asthma ........134

REVIEWS
I. Šterzl: Cytokines - Structure and Function II. .................................................139
T. Batard: Quantification of Major Allergens and Standardization
of Allergenic Extracts
..................................................................................... 149
A. Pradalier: Sublingual-Swallow Immunotherapy (SLIT),
an Alternative to the Subcutaneous Injection Immunotherapy
..............................154

CASE REPORT
J. Richterová, J. Bartůňková, A. Šedivá, A. Sommerfield, A. Wilk:
Mannose-binding lectin Deficiency - a Case Report
...........................................158

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
P. Kučera, E. Antošová:
Alternative schedule of allergen immunotherapy............159

MEETINGS WORKSHOPS OF ČSAKI, CONGRESSES
J. Bartůňková: Primary immunodeficiencies (summary) ....................................162
P. Panzner: Congress EAACI, Brussels ..........................................................167

NEW BOOKS ...............................................................................................170

DISCUSSION FORUM
P. Pohunek:
Acute Asthma (Guidelines for Treatment) .....................................171

TESTING OF OUR KNOWLEDGES
B. Novotná: Latex Allergy ..............................................................................176

INFORMATION, COMMUNICATION...............................................................177

 

Na obálce: Průkaz hlavního alergenu (viz str. 152)

sobota, 29 leden 2011 17:06

Alergie 2/1999

OBSAH

EDITORIAL

PŮVODNÍ PRÁCE
J. Procházková, J. Bártová, E. Ivašková, L. Kupková, I. Šterzl:
HLA antigeny u pacientů s přecitlivělostí na kovy

P. Kučera, M. Cvačková, O. Jůzová: Test stimulace bazofilů
B. Novotná: Alergie na latex
J. Turzíková, V. Špičák, M. Fuchs: Recidivující laryngitidy a refluxní choroba jícnu

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
I. Šterzl: Cytokiny - struktura a funkce I
P. Panzner: Možnosti a úskalí diagnostiky alergie s přihlédnutím k imunoterapii

FARMAKOTERAPIE, iMUNOTERAPIE
J. Turzíková, V. Špičák, M. Fuchs: Účinnost azelastinu v léčbě
alergické rýmy u dětí a dospělých

DIAGNOSTICKÁ A LÉČEBNÁ TECHNIKA
V. Kašák: Turbuhaler

KAZUISTIKA
V. Petrů: Alergie na kočku

KONGRESY
I. Stříž: Mezinárodní kongres Americké hrudní společnosti
(American Thoracic Society, ATS), San Diego, 23.-28. duben 1999

S. Kos: Asthma '99 - od teorie k léčbě, Honolulu

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

DISKUSNÍ FÓRUM

TESTUJEME SVÉ ZNALOSTI

INFORMACE, ZPRÁVY

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
J. Procházková, J. Bártová, E. Ivašková, L. Kupková, I. Šterzl:
HLA antigens in patients with metal allergy

P. Kučera, M. Cvačková, O. Jůzová: Basophil stimulation test
B. Novotná: Latex Allergy
J. Turzíková, V. Špičák, M. Fuchs: Recurrent Laryngitis
and Gastroesophageal Reflux Disease

REVIEWS
I. Šterzl: Cytokines - structure and function I.
P. Panzner: Possibilities and Pitfalls of Allergy Diagnostics
with Regard to Immunotherapy

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
J. Turzíková, V. Špičák, M. Fuchs: Efficacy of Azelastine
in the Treatment of Allergic Rhinitis in Children and Adults

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIC
V. Kašák: Turbuhaler

CASE REPORT
V. Petrů: Allergy to Cat

CONGRESSES
I. Stříž: ATS / ALA Congress, San Diego, 23.-28. 4. 1999
S. Kos: Asthma '99 - Theory to treatment, Honolulu

WE HAVE READ FOR YOU

DISCUSSION FORUM

TESTING OF OUR KNOWLEDGES

INFORMATION, COMMUNICATION

Na obálce: Pylová informační služba, Praha, (lapač pylů)

sobota, 29 leden 2011 16:41

Alergie 1/1999

Obsah

EDITORIAL

ÚVODEM

J. Blahoš: Medicína na přelomu století a tisíciletí

R. Pauwels: Cíle léčby astmatu u dětí a dospělých

V. Kašák: ČIPA a léčba astmatu v primární péči v České republice

PŮVODNÍ PRÁCE

V. Petrů, A. Carbolová, S. Sládková, J. Šimoníčková: Vývoj a prognóza
alergických onemocnění u dětí

V. Faierajzlová, E. Švandová: Alergie a životní prostředí

P. Pohunek, A. Slámová: Prevalence průduškového astmatu a dalších
alergických projevů u školních dětí v České republice

J. Turzíková: Gastroezofageální reflux a tělesná zátěž

přehledné články

I. Stříž: Úloha cytokinů v patogenezi bronchiálního astmatu

F. Kopřiva, M. Zápalka: Eozinofily a alergický zánět

V. Špičák: Včasná léčba atopického dítěte. První výsledky projektu ETAC

P. Pohunek: Ne všechno, co píská, je astma

B. Novotná: Vývoj bronchiálního astmatu v dospělosti

G. Crompton: Inhalační podání antiastmatik - dechem aktivované aerosolové
inhalátory

farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák, I. Krčmová, E. Ohnútková, V. Petrů, M. Fuchs: Cholinergní
mechanismy v patofyziologii rinopatií a využití bromidu ipratropia
v jejich léčbě

diagnostická a léčebná technika

L. Pospíšil: Účinná kontrola astmatu a CHOPN

kazuistika

V. Špičák: Alergická reakce na potravinová aditiva

informace, zprávy

pokyny autorům

CONTENTS

EDITORIAL

Introduction

J. Blahoš: Medicine before the new Milenium

R. Pauwels: Goals of treatment of asthma in children and adults

V. Kašák: ČIPA and the treatment of asthma in primary care

ORIGINAL PAPERS

V. Petrů, A. Carbolová, S. Sládková, J. Šimoníčková: Development and
prognosis of allergic diseases in children

V. Faierajzlová, E. Švandová: Allergic Diseases and the Environment

P. Pohunek, A. Slámová: Prevalence of bronchial asthma and other allergic
symptoms in school children in the Czech Republic

J. Turzíková: Gastroesophageal reflux and exercise

REVIEWS

I. Stříž: Role of cytokines in the immunopathogenesis of bronchial asthma

F. Kopřiva, M. Zápalka: Eosinophils and allergic inflammation

V. Špičák: Early treatment of atopic child - first results of etac study

P. Pohunek: Not all that wheezes is asthma

B. Novotná: The evolution of Bronchial asthma in the adulthood

G. Crompton: Inhalation devices in the treatment of airway diseases

pharmacOThERAPy, ImMUNOThERAPy

V. Špičák, I. Krčmová, E. Ohnútková, V. Petrů, M. Fuchs: Cholinergic
mechanisms in pathophysiology of rhinitis and the treatment with
ipratropium bromide

diagnostic and therapeutic technic

L. Pospíšil: Monitoring of asthma and COPD

case report

V. Špičák: Allergic Reaction to Food Additives

information, communication

instructions for contributors

Na obálce: Prunus spinosa - slivoň trnka

EDITORIAL

 

ÚVODEM

J. Blahoš: Medicína na přelomu století a tisíciletí

R. Pauwels: Cíle léčby astmatu u dětí a dospělých

V. Kašák: ČIPA a léčba astmatu v primární péči v České republice

 

PŮVODNÍ PRÁCE

V. Petrů, A. Carbolová, S. Sládková, J. Šimoníčková: Vývoj a prognóza
alergických onemocnění u dětí

V. Faierajzlová, E. Švandová: Alergie a životní prostředí

P. Pohunek, A. Slámová: Prevalence průduškového astmatu a dalších
alergických projevů u školních dětí v České republice

J. Turzíková: Gastroezofageální reflux a tělesná zátěž

 

přehledné články

I. Stříž: Úloha cytokinů v patogenezi bronchiálního astmatu

F. Kopřiva, M. Zápalka: Eozinofily a alergický zánět

V. Špičák: Včasná léčba atopického dítěte. První výsledky projektu ETAC

P. Pohunek: Ne všechno, co píská, je astma

B. Novotná: Vývoj bronchiálního astmatu v dospělosti

G. Crompton: Inhalační podání antiastmatik - dechem aktivované aerosolové
inhalátory

 

farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák, I. Krčmová, E. Ohnútková, V. Petrů, M. Fuchs: Cholinergní
mechanismy v patofyziologii rinopatií a využití bromidu ipratropia
v jejich léčbě

 

diagnostická a léčebná technika

L. Pospíšil: Účinná kontrola astmatu a CHOPN

 

kazuistika

V. Špičák: Alergická reakce na potravinová aditiva

 

informace, zprávy

pokyny autorům


CONTENTS


EDITORIAL

 

Introduction

J. Blahoš: Medicine before the new Milenium

R. Pauwels: Goals of treatment of asthma in children and adults

V. Kašák: ČIPA and the treatment of asthma in primary care

 

ORIGINAL PAPERS

V. Petrů, A. Carbolová, S. Sládková, J. Šimoníčková: Development and
prognosis of allergic diseases in children

V. Faierajzlová, E. Švandová: Allergic Diseases and the Environment

P. Pohunek, A. Slámová: Prevalence of bronchial asthma and other allergic
symptoms in school children in the Czech Republic

J. Turzíková: Gastroesophageal reflux and exercise

 

REVIEWS

I. Stříž: Role of cytokines in the immunopathogenesis of bronchial asthma

F. Kopřiva, M. Zápalka: Eosinophils and allergic inflammation

V. Špičák: Early treatment of atopic child - first results of etac study

P. Pohunek: Not all that wheezes is asthma

B. Novotná: The evolution of Bronchial asthma in the adulthood

G. Crompton: Inhalation devices in the treatment of airway diseases

 

pharmacOThERAPy, ImMUNOThERAPy

V. Špičák, I. Krčmová, E. Ohnútková, V. Petrů, M. Fuchs: Cholinergic
mechanisms in pathophysiology of rhinitis and the treatment with
ipratropium bromide

 

diagnostic and therapeutic technic

L. Pospíšil: Monitoring of asthma and COPD

 

case report

V. Špičák: Allergic Reaction to Food Additives

 

information, communication

instructions for contributors

 

 

Na obálce: Prunus spinosa - slivoň trnka