Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
2004
pátek, 28 leden 2011 17:31

Alergie suppl. 1/2004

OBSAH

EDITORIAL 

Úvodní slovo prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Ocenění

T. Haahtela: Finský „Astma program" – příběh o úspěchu

V. Kašák: Globální strategie léčby a prevence astmatu (– GINA – novelizace listopad 2003)

V. Sedlák, B. Král, F. Salajka: Co přinesla mezinárodní multicentrická studie ENFUMOSA o těžkém astmatu

B. Král, F. Salajka, i. Krčmová, V. Sedlák: Kardioselektivní beta-blokátory a bronchiální obstrukce

T. Sýkora: Ischemická choroba srdeční u pacientů s průduškovým astmatem

B. Novotná: Těhotenství a astma

V. Vondra, Z. Hlobil, S. Kos, M. Malý, J. Musil, Z. Šafránková: Vrchol výdechového průtoku (PEF) a vrchol vdechového průtoku (PIF), v praxi, literární a osobní zkušenosti

V. Kašák, E. Feketeová, V. Špičák: Anylýza chybovosti v užívání inhalačních systémů v léčbě astmatu

E. Seberová, O. Rybníček: Dialog o specifické alergenové imunoterapii (SIT). Nejčastější omyly a pochybnosti

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

Introduction – Profesor Jaroslav Blahoš, president of the Czech Medical Society Jan Evangelista Purkyně

Awards

T. Haahtela: Asthma Programme in Finland – A success story

V. Kašák: GINA Workshop Report, Global Strategy for sthma Management and Prevention (Updated November 2003)

V. Sedlák, B. Král, F. Salajka: Benefits of International Multicentric Sevete Asthma Study ENFUMOSA

B. Král, F. Salajka, i. Krčmová, V. Sedlák: Cardioselective Beta-blockers and Bronchial Obstruction

T. Sýkora: The Patient with Ischemic Heart Disease and Bronchil Asthma

B. Novotná: Pregnancy and Bronchial Asthma

V. Vondra, Z. Hlobil, S. Kos, M. Malý, J. Musil, Z. Šafránková: Peak Expiratory Flow (PEF) and Preak Inspiratory Flow (PIF) in Practice, Literal and Personal Experiences

V. Kašák, E. Feketeová, V. Špičák: Analysis of Making Mistakes in using of Inhalation Devices in Asthma Treatment

E. Seberová, O. Rybníček: Discussion about Allergen Immunotherapy. Most Frequent Errors and Doubts

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

pátek, 28 leden 2011 14:15

Alergie 1/2004

OBSAH

EDITORIAL

LAUDATIO

PŮVODNÍ PRÁCE

R. Špíšek, J. Brázová, D. Rožková, K. Zapletalová, A. Šedivá, J. Bartůňková:
Vliv klinicky užívaných imunomodulancií na maturaci dendritických buněk

V. Vondra, M. Malý, E. Ohnútková, O. Rybníček, E. Seberová, I. Krčmová:
Kvalita života nemocných s alergickou rinokonjunktivitidou

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

P. Macháček:
Vliv plísní na organismus a alergická onemocnění způsobená houbami

I. Veselá, I. Stříž:
T regulační buňky a jejich úloha v imunitních reakcích

A. Dvořáková, R. Poledne:
Ateroskleróza: mají vliv infekční onemocnění?

F. Mrázek, M. Petřek:
Polymorfismy cytokinových genů a jejich význam pro transplantace

KAZUISTIKA

D. Krtičková, S. Slavík, D. Jílek:
Behcetova choroba s neurologickými projevy (kazuistika)

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

LAUDATIO

ORIGINAL PAPERS

R. Špíšek, J. Brázová, D. Rožková, K. Zapletalová, A. Šedivá, J. Bartůňková:
Maturation of Dendritic Cells by Clinically used Immunomodulators

V. Vondra, M. Malý, E. Ohnútková, O. Rybníček, E. Seberová, I. Krčmová:
Quality of Life of Patients with Allergic Rhinoconjunctivitis

REVIEWS

P. Macháček:
The Impact Fungi on Organism and Allergic Disorders Induced from Fungi

I. Veselá, I. Stříž:
T Regulatory Cells and their Role in the Immune Responses

A. Dvořáková, R. Poledne:
Atherosclerosis: the Influence of Infectious Diseases?

F. Mrázek, M. Petřek:
Polymorphisms of the Cytokine Genes and their Implication in Transplantation

CASE REPORT

D. Krtičková, S. Slavík, D. Jílek:
Behcet´s Disease with Neurological Manifestations (Case Report)

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

středa, 12 leden 2011 12:42

Alergie 3/2004

EDITORIAL ...................................................................................................137
LAUDATIO
C. John
Zastavení u pětašedesátin profesora MUDr. Jindřicha Lokaje, CSc
. .. 141
PŮVODNÍ PRÁCE
H. Rusková, A. Adamová,
Vliv lázeňské léčby na kvalitu života chronicky nemocných
................143
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
P. Arenberger
Nová lokální imunosupresiva v terapii atopického ekzému
..................147
V. Zbořil
Probiotika v léčbě idiopatických střevních zánětů
................................. 151
P. Frühauf, CSc.
Výživa dítěte s alergií na bílkovinu kravského mléka
............................156
K. Ettlerová
Budou geneticky modifikované potraviny vyvolávat alergie?
................ 161
J. Bystroň
Zůstaneme u klasické medicíny nebo se vrátíme k šamanství?
............165
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
T. Sýkora, L. Tamele, M. Zemanová, M. Petráš
Úèinnost a bezpeènost alergenové imunoterapie
se standardizovanými depotními alergeny H-Al depot. (pollens)
........170
J. Litzman
Bakteriální imunomodulátory – pro ale i proti
......................................180
DISKUSNÍ FÓRUM
J. Bystroň
Alergeny ze Sevapharmy – blýskání na lepší časy?
...............................185
KONGRESY
Rožnov 2004
.............................................................................................187
Litomyšl
.....................................................................................................189
Budapešť
....................................................................................................192
INFORMACE .................................................................................................193

CONTENTS

EDITORIAL ...................................................................................................137
LAUDATIO
C. John
Professor Jindřich Lokaj, MD, PhD
....................................................... 141
ORIGINAL PAPERS
H. Rusková, A. Adamová
The Influence of the Spa Treatment of Patients
with Chronical Diseases on Their Quality of Life
................................ 143
REVIEWS
P. Arenberger
New topical immunosupressants in atopic eczema therapy
.................147
V. Zbořil
Probiotics in inflammatory bowel disease therapy
................................ 151
P. Frühauf
The Feeding of Child with Cow Milk Protein Allergy
.............................156
K. Ettlerová
Will genetically modified foods be allergenic?
....................................... 161
J. Bystroň
Shall we remain with classical medicine or return to shamanism?
......165
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
T. Sýkora, L. Tamele, M. Zemanová, M. Petráš
Efficacy and safety of specific allergen immunotherapy
with standardized depod allergen H-Al depot. (pollens)
.....................170
J. Litzman
Immunomodulators of bacterial origin – yes or no?
............................180
DISCUSSION FORUM
J. Bystroň
Sevapharma Allergens
..............................................................................185
CONGRESSES
Rožnov 2004
.............................................................................................187
Litomyšl
.....................................................................................................189
Budapešť
....................................................................................................192
INFORMATION ............................................................................................193

středa, 12 leden 2011 12:28

Alergie 4/2004

EDITORIAL ................................................................................................. 199
Ohlédnutí za XXI. sjezdem ČSAKI – SSAKI ....................................... 204
Čestná členství ČSAKI ........................................................................... 204
PÚVODNÍ PRÁCE
V. Petrů, J. Vorlíček
Ambulantní alergologická praxe v České republice – I. část
............... 207
J. Richter, K. Holajová, D. Jílek, V. Král, J. Pohoøská
Mohou virové infekce ovlivnit výskyt alergických onemocnìní?
........ 217
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Šedivá
Genetika alergie
...................................................................................... 221
T. Freiberger
Molekulární genetika primárních poruch imunity
.............................. 228
J. Rychlíková, I. Šterzl
Imunosenescence – vymezení pojmu a možné souvislosti
................. 240
K. Ettlerová
Potravinová anafylaxe a označování balených potravin
................248
KAZUISTIKA
A. Janda, A. Šedivá, T. Freiberger, E. Vernerová, J. Bartůňková
Syndrom Churga-Straussové a deficit lektinu vázajícího
manózu u dospìlé pacientky
.............................................................254
F. Kopřiva
Šedá je teorie, zelená praxe alergologa
... .......................................259
INFORMACE
ČSAKI – Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2005
.............263
ČSAKI – Přehled domácích akcí na rok 2005
................................263
Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ Praha
...........267
Evropská léková agentura pøehodnotí
kardiovaskulární bezpečnost všech koxibů
......................................268
Sdružení alergologů a klinických imunologů ČR
na sjezdu ČSAKI v Brně
...................................................................269

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................. 199
After the XXIst Congress of the Czech and Slovak
Society of Allergology and Clinical Immunology
................................ 204
Honorary Membership of the Czech Society
of Allergology and Clinical Immunology
............................................. 204
ORIGINAL PAPERS
V. Petrů, J. Vorlíček
Outpatient practice in the allergologic offices in the Czech Republic – 1st part
................... 207
J. Richter, K. Holajová, D. Jílek, V. Král, J. Pohořská
Exposure to viral infection can influence development of allergy diseases
.......................... 217
REVIEWS
A. Šedivá
Genetics of Allergy
................................................................................. 221
T. Freiberger
Molecular genetics of primary immunodeficiencies
........................... 228
J. Rychlíková, I. Šterzl
Immunosenescence – definition of term and posible significance
.... 240
K. Ettlerová
Food anaphylaxis and food labelling
..............................................248
CASE REPORT
A. Janda, A. Šedivá, T. Freiberger, E. Vernerová, J. Bartůňková
Churg-Strauss syndrome and mannose-binding
lectin deficiency in adult patient
......................................................254
F. Kopřiva
Pure is theory, green is the practise of allergologist
... ..................259
INFORMATION ....................................................................................263