Tigis

2017

Alergie 4/2017

OBSAH

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ...................................................................... 213

In memoriam MUDr. Pavla Horáčková .................................................... 214

PŮVODNÍ PRÁCE

Studie výskytu alergií a respiračních onemocnění u dětí
v Moravskoslezském kraji v roce 2015 – srovnání s výsledky
celostátního monitoringu alergií v roce 2016
Jana Kratěnová, Kristýna Žejglicová, Vladimíra Puklová ......................... 220

Porovnání výskytu alergických onemocnění a respiračních
obtíží v pěti oblastech Moravskoslezského kraje s různou
kvalitou ovzduší v roce 2015
Kristýna Žejglicová, Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová ......................... 224

Polymorfizmy génu Gc a ich vplyv na koncentrácie vitamínu D
a vybrané laboratórne parametre u našich pacientov
Radovan Košturiak, Mária Škereňová, Katarína Kliková,
Dušan Dobrota, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák .................................... 233

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Pacient s dušností – častý návštěvník ambulance
Jana Skřičková, Martina Doubková ...................................................... 243

Modulace autofagických drah v terapii
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková ...................................................... 249

Alergie na domácí prach
Václav Špičák .................................................................................... 259

KAZUISTIKY

AllergyMonitor – nový společník lékaře i pacienta
Radka Galanská, Martina Vachová,
Ondřej Rybníček, Petr Panzner ........................................................... 262

Adherence v léčbě perzistujícího astmatu
Petr Pohunek ..................................................................................... 269

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Co čekat nového v léčbě hereditárního angioedému
s deficitem C1 inhibitoru?
Marta Sobotková ................................................................................ 275

Inhalační kortikoidy a riziko adrenokortikální suprese –
pohled na dávky, terapeutický index a monitorování
systémových nežádoucích účinků
Václav Vaněček ................................................................................ 279

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2018 .................................................................... 285

REJSTŘÍKY 2017 ....................................................................... 289

 

CONTENTS

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................  213

In memoriam MUDr. Pavla Horáčková ................................................... 214

ORIGINAL PAPERS

Study of the prevalence of allergy and respiratory diseases
in children living in Moravian-Silesian Region in 2015 –
Comparison with results of national monitoring study
of allergies 2016
Jana Kratěnová, Kristýna Žejglicová, Vladimíra Puklová ......................... 220

Prevalence of allergic diseases and respiratory symptoms
in the Moravian-Silesian areas with different air pollution levels
Kristýna Žejglicová, Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová ......................... 224

Effect of Gc gene polymorphisms on vitamin D concentrations
and selected laboratory parameters in our patients
Radovan Košturiak, Mária Škereňová, Katarína Kliková,
Dušan Dobrota, Peter Bánovčin, Miloš Jeseňák .................................... 233

REVIEWS

Patient with dyspnea – a frequent visitor
in the outpatient department
Jana Skřičková, Martina Doubková ........................................................ 243

Therapeutical modulation of autophagic pathways
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková ........................................................ 249

Allergy to house dust
Václav Špičák ..................................................................................... 259

CASE REPORT

AllergyMonitor – a new partner of both the doctor and the patient
Radka Galanská, Martina Vachová,
Ondřej Rybníček, Petr Panzner .............................................................. 262

Adherence in treatment of persisting asthma
Petr Pohunek ....................................................................................... 269

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

What we might expect in hereditary angioedema
with C1 inhibitor deficiency treatment?
Marta Sobotková .................................................................................... 275

Inhaled corticosteroids and risk of adrenal suppression –
role of dose, therapeutic index and monitoring
Václav Vaněček ..................................................................................... 279

INFORMATION

Future events 2018 ................................................................................. 285

INDEX 2017 ...................................................................................... 289

Alergie 3/2017

OBSAH

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................................... 141

MUDr. Jiří Ehl ........................................................................................................... 143

60. výročí vzniku České společnosti alergologie
a klinické imunologie
Vít Petrů ................................................................................................................... 144

PŮVODNÍ PRÁCE
Multiplexové stanovení protilátek u boreliové infekce
a jeho porovnání s vyšetřením imuno-blot
David Šubjak  ........................................................................................................... 152

Molekulární mechanismy působení ORMDL3
na aktivaci žírných buněk
Petr Dráber  .............................................................................................................. 160

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Jak žijí včely medonosné
Dalibor Titěra  ........................................................................................................... 168

Diagnostika alergie na jed Hymenopter
Martina Vachová, Petr Panzner  .............................................................................. 173

Léčba a prevence alergie na jed blanokřídlého hmyzu
Jan Ort  .................................................................................................................... 181

Alergie na jed blanokřídlého hmyzu – klinický obraz
Petr Kučera  ............................................................................................................. 186

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Sublinguální tabletová imunoterapie – jediný aplikační
režim budoucnosti?
Vít Petrů  .................................................................................................................. 193

Virostatika u chřipky, respiračních a herpetických onemocnění
Jan Juřica .................................................................................................................. 203

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2017 .......................................................................................... 212

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů   ......................................................................................... 141


MUDr. Jiří Ehl   ......................................................................................................... 143


60th Anniversary of the Czech Society of Allergology
and Clinical Immunology
Vít Petrů   ................................................................................................................. 144


ORIGINAL PAPERS
Multiplex detection of borelia antibodies
and its comparison with immuno-blot test
David Šubjak   .......................................................................................................... 152


Molecular mechanisms of ORMDL3 action
on mast cell activation
Petr Dráber   ............................................................................................................ 160


REVIEWS
Life of honey bees
Dalibor Titěra   ......................................................................................................... 168


vachova.pdf
Martina Vachová, Petr Panzner   ............................................................................ 173


Treatment and Prevention to Hymenoptera Venom Allergy
Jan Ort   .................................................................................................................. 181


Allergy to Hymenoptera venom – clinical picture
Petr Kučera   .......................................................................................................... 186


PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Sublingual tablet immunotherapy –
the only dosing regime in the future?
Vít Petrů   ............................................................................................................... 193


Virostatics in influenza, respiratory and herpes infections
Jan Juřica  ............................................................................................................... 203


INFORMATION
Future events 2017 ................................................................................................. 212

Obsah

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................. 73

In memoriam prof. MUDr. Viktor Dostal
Jindřich Lokaj, Pavel Brož ............................................................................ 76

Původní práce
Frekvence zastoupení anti-DFS70 ve zdravé populaci
v České republice
Martina Wijová, Andrea Poloučková .............................................................. 82

První zkušenosti s vyšetřením polymorfismu genu β2-adrenergního
receptoru u pacientů s dlouhodobě neuspokojivě kontrolovaným
astmatem a léčba tiotropiem
Alice Stolaříková, Ivana Křupková ................................................................. 89

Přehledné články
Současný stav rezistence k antibiotikům
a racionální antibiotická léčba
Otakar Nyč ...................................................................................................96

Kazuistiky
Alergická reakce na cefprozil jako počátek
mnohočetné lékové intolerance (MDIS)
Eva Vernerová ............................................................................................100

Farmakoterapie, Imunoterapie
Nosní provokační testy
Magdalena Herknerová, Petr Čáp ................................................................. 103

Klinická zkušenost s přípravkem IMUNOR – výsledky dvou
neintervenčních, průřezových studií v České republice
Dalibor Jílek, Václava Gutová, Pavel Liška ................................................... 117

Konference, kongresy
REPROMED – 1. česko-slovenský diskusní den
Zpráva ze sympozia
Karin Malíčková a Zuzana Ambrusová .......................................................... 126

XXII. dny RAPPL Karlova Studánka
Jaromír Bystroň ........................................................................................... 128

EAACI Master Class on Primary Immunodeficiencies
Anna Šedivá ................................................................................................ 134

Informace
Přehled akcí na rok 2017 .............................................................................. 136

Contents

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................ 73


In memoriam prof. MUDr. Viktor Dostal
Jindřich Lokaj, Pavel Brož .............................................................................. 76

ORIGINAL PAPERS
Frequency of anti-DFS70 in a healthy population
in the Czech Republic
Martina Wijová, Andrea Poloučková ................................................................. 82

First experience in analysis of the β2-adrenergic receptor gene
polymorphism in patients with long-term poorly controlled astma
and treatment with tiotropium
Alice Stolaříková, Ivana Křupková ................................................................... 89

Reviews
Current state of antibiotic resistance
and rational antibiotic treatment
Otakar Nyč .................................................................................................... 96

CASE REPORT
Allergic reaction to cefprozil as a beginning
of multiple drug intolerance (MDIS)
Eva Vernerová ............................................................................................. 100

Pharmacotherapy, immunotherapy
Nasal challenge tests
Magdalena Herknerová, Petr Čáp .................................................................... 103

Clinical experience with the product IMUNOR – the results of two
non-interventional, cross-sectional studies in the Czech Republic
Dalibor Jílek, Václava Gutová, Pavel Liška ...................................................... 117

Conference, congress
REPROMED – Symposium report
Karin Malíčková a Zuzana Ambrusová ............................................................ 126

RAPPL days – Karlova Studánka
Jaromír Bystroň ............................................................................................ 128

EAACI Master Class on Primary Immunodeficiencies
Anna Šedivá ................................................................................................. 134

Information
Future events 2017 .........................................................................................136

OBSAH

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................ 1

Global Initiative for Asthma and Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease – Tisková zpráva
Rebecca Decker ................................................................................... 2

PŮVODNÍ PRÁCE
Význam stanovování histamin-degradační
aktivity séra v diagnostice histaminové intolerance
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Alexandra Lochmanová,
Daniela Žiaková, Patrik Šaf, Vítězslav Novák .......................................... 9

Vyšetřování příčin perioperačních reakcí
Lenka Sedláčková ............................................................................... 18

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Charakteristika a funkcia ILC-buniek človeka za fyziologických
a patologických okolností
Milan Buc ............................................................................................ 24

Neutrofilní extracelulární pasti –
záchranné sítě imunitního systému
Zuzana Paračková, Jana Kayserová, Anna Šedivá .................................. 33

KAZUISTIKY
Recidivující aftózní stomatitida
Jitka Petanová ..................................................................................... 40

Reakce na sulfonamidy, či neobjevený soupeř?
Eva Daňková ....................................................................................... 43

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Zdravotní a ekonomické dopady uváděné alergie na peniciliny
Jaromír Paukert, Ludmila Dvořáková ...................................................... 48

Optimalizace a racionalizace produktového portfolia
společnosti Stallergenes Greer
Tomáš Adamec ................................................................................... 51

Pacient se suchým kašlem v lékárně
Jan Juřica .......................................................................................... 55

KONFERENCE, KONGRESY
XXVIII. Beskydské alergologické a imunologické dny
18. – 19. listopadu 2016, Malenovice
Mořic Jurečka ...................................................................................... 58

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2017 ...................................................................... 63
Pozvánky ............................................................................................ 68

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................ 1

Global Initiative for Asthma and Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease – Press release
Rebecca Decker ................................................................................... 2

ORIGINAL PAPERS
Importance of serum histamine-degradation activity determination
in the diagnosis of histamine intolerance
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Alexandra Lochmanová,
Daniela Žiaková, Patrik Šaf, Vítězslav Novák .......................................... 9

Perioperative reactions – diagnostics of causes
Lenka Sedláčková .............................................................................. 18

REVIEWS
Characteristic and function of ILC cells
in man under physiological and pathological conditions
Milan Buc ............................................................................................ 24

Neutrophil extracellular traps – immune system’s safety net
Zuzana Paračková, Jana Kayserová, Anna Šedivá .................................. 33

CASE REPORT
Recurrent aphthous stomatitis
Jitka Petanová ..................................................................................... 40

Reaction to sulfonamides or undiscovered rival?
Eva Daňková ....................................................................................... 43

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Health and economic impacts of reported penicillin allergy
Jaromír Paukert, Ludmila Dvořáková ...................................................... 48

Optimalization and rationalization
of Stallergenes Greer’s product portfolio
Tomáš Adamec .................................................................................... 51

Patient with the bad dry cough in pharmacy
Jan Juřica ............................................................................................ 55

CONFERENCE, CONGRESS
28th Allergy and immunology days,
Beskydy, Malenovice pod Lysou horou
Mořic Jurečka ....................................................................................... 58

INFORMATION
Future events 2017 ................................................................................ 63
Invitations ............................................................................................. 68