Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
2000
neděle, 30 leden 2011 19:52

Alergie 4/2000

OBSAH

EDITORIAL

Úvodní práce

H. Fazekašová, M. Hrubiško, I. Shawkatová, M. Buc: Frekvencie alel HLA-DRB1a-DQB1 u pacientov trpiacich na sennú nádchu a astmu spôsobenú peľom ambrózie

R. Půbal, L. Smolíková, V. Špičák, V. Bunc, M. Kovařík: Vliv pohybových programů na tělesnou zdatnost dětských astmatiků

V. Petrů: Studie AIR - pohled na astma ze dvou stran

Přehledné články

E. Seberová: Asthma bronchiale z pohledu pacienta

M. Fuchs: Zkřížená alergie

E. Daňková, E. Vítková: Aktivní imunizace imunodeficitních a alergických osob

D. Šedivá, I. Stříž: Získaný angioedém v důsledku deficitu C1-inhibitoru2

M. Jarešová, I. Stříž, I. Hložánek: Legionella - bakterie ohrožující imunosuprimované pacienty po orgánových transplantacích

farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák: Léčba dětského astmatu v prvních letech života

M. Fuchs: Antileukotrieny v léčbě průduškového astmatu

Diagnostická a léčebná technika

P. Čáp, K. Bičíková, T. Paul: Impulzní oscilometrie

Diskuzní fórum

V. Petrů: Návrh doporučeného postupu - diagnóza a léčba anafylaktických reakcí

Přečetli jsme za vás

Zprávy, kongresy

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

original papers

H. Fazekašová, M. Hrubiško, I. Shawkatová, M. Buc: HLA-DRB1 and -DQB1 Allele Frequencies in Patients Suffering from Hay Fever and Asthma Caused by Ragweed Pollen

R. Půbal, L. Smolíková, V. Špičák, V. Bunc, M. Kovařík: The Influence of Physical Exercise on the Fitness of Asthmatic Child

V. Petrů: The AIR Study – Asthma from two Points of Wiew

REVIEWS

E. Seberová: Bronchial Asthma - Patient´s Point of View

M. Fuchs: Cross Allergy

E. Daňková, E. Vítková: Vaccination of Immunodeficient and Allergic Persons

D. Šedivá, I. Stříž: Acquired Angioedema as a Result of C1 Inhibitor Deficiency

M. Jarešová, I. Stříž, I. Hložánek: Legionella - Bacteria Jeopardizing Immunosuppressed Patients After Organ Transplantations

PHARMACOThERAPY, IMMUNOThERAPY

V. Špičák: Treatment of Asthma in Early Childhood

M. Fuchs: Antileukotriens in Therapy of Bronchial Asthma

diagnostic and therapeutic technology

P. čáp, K. Bičíková, T. Paul: Impulse Oscillometry

Discussion forum

V. Petrů: Giudelines for the Diagnosis and Treatment of Anaphylaxis

We have read for you

NEWS, Congresses

INFORMATIONS

Na obálce: Impulzní oscilometrie - nová metoda měření plicních funkcí - princip měření

neděle, 30 leden 2011 18:51

Alergie 3/2000

OBSAH

EDITORIAL

přehledné články
M. Petřek: Hlavní histokompatibilní komplex člověka (HLA) v klinické imunologii: nomenklatura a možnosti laboratorní diagnostiky

M. Weigl, M. Raška, S. Boháč: Molekulární podstata účinku bakteriálních imunomodulátorů

J. Litzman: Gastrointestinální projevy primárních imunodeficiencí

M. Průcha, M. Dostál, B. Kavka: Sepse a poruchy imunitních funkcí

J. Krejsek, K. Kodydková, O. Kopecký: Imunobiologie nádorového bujení

K. Kodydková, J. Krejsek, O. Kopecký: Rezistence buněk krevních malignit vůči cytostatikům

O. Kopecký, J. Krejsek, P. Morávek, M. Matoušková, Význam imunoterapie v léčbě karcinomu ledvin

K. Ettlerová, P. Kohout: Diagnostické možnosti potravinové alergie a intolerance

E. Dastychová: Profesionální dermatózy ekzémového charakteru - vyšetřovací postupy

E. Vernerová, P. Kučera, E. Antošová: Anafylaktoidní reakce na radiokontrastní látky - stálý otazník v medicíně

farmakoterapie, imunoterapie
B. Novotná: Sledování bronchodilatačního účinku přípravku Salamol ve dvou inhalačních systémech u pacientů s bronchiálním astmatem

Přečetli jsme za vás

Diskuzní fórum
J. Bystroň: Bakteriální imunomodulátory u alergií

Zprávy, informace

CONTENTS

EDITORIAL

REVIEWS
M. Petřek: Major Histocompatibility Complex in Man (HLA) in Clinical Immunology: Nomenclature and Current Possibilities in Tissue Typing

E. Weigl, M. Raška, S. Boháč: Molecular Basis of the Effect of Bacterial Immunomodulators

J. Litzman: Gastrointestinal Manifestation of Primary Immunodeficiency

M. Průcha, M. Dostál, B. Kavka: Sepsis and Immune Dysregulation

J. Krejsek, K. Kodydková, O. Kopecký: Immunobiology of Malignancies

K. Kodydková, J. Krejsek, O. Kopecký: Resistance of Blood Cell Malignancies Against Cytotoxic Drugs

O. Kopecký, J. Krejsek, P. Morávek, M. Matoušková: Immunotherapy - its Significance in the Treatment of Renal Cell Carcinoma

K. Ettlerová, P. Kohout: Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance

E. Dastychová: Occupational Dermatoses of Eczematous Character - Examination Methods

E. Vernerová, P. Kučera, E. Antošová: Radiocontrast Media Anaphylactoid Reaction - Still a Question in Clinical Medicine

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
B. Novotná: The Assessment of the Bronchodilatating Effect of Salamol in Two Different Inhalation Devices in Patients with Bronchial Asthma

WE HAVE READ FOR YOU

DISCUSSION FORUM
J. Bystroň: Bacterial Immunomodulators in Allergic Diseases

NEWS, INFORMATIONS

neděle, 30 leden 2011 18:26

Alergie 2/2000

OBSAH

EDITORIAL

PŮVODNÍ PRÁCE
D. Schneeberger, L. Klímová, H. Střelcová: Dlouhodobá léčba dětských astmatiků přijíždějících do respirační léčebny. Srovnání let 1993 - 94 versus 1998 - 99

P. Brhel, V. Hassmanová, K. Boušová: Profesionální astma v České republice

K. Klánová: Vliv přírodních aluminosilikátů na mikroorganizmy domácího prachu

přehledné články
A. Šedivá, J. Bartůňková: Imunologie těhotenství a rizika senzibilizace

D. Nováková: Předčasné ovariální vyhasnutí - autoimunitní endokrinní onemocnění

B. Novotná: Asthma bronchiale v těhotenství

V. Kašák: Diferenciální diagnóza asthma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci

B. Novotná, P. Brhel: Profesionální bronchiální astma

Kazuistika
J. Turzíková, M. Fuchs, P. Pohunek, P. Nechanický: Legionella pneumophila - původce pneumonie v dětském věku

farmakoterapie, imunoterapie
J. Turzíková, M. Fuchs, V. Špičák: Antileukotrieny v prevenci pozátěžového bronchospazmu

J. Bystroň, P. Macháček, P. Brož: Vyhodnocení jednoroční kontinuální imunoterapie alergenovými vakcínami Phostal a Staloral

Přečetli jsme za vás

Diskuzní fórum
D. Schneeberger, H. Střelcová, L. Klímová: Jak se líbí časopis Alergie, astma, bronchitida?

Zprávy, informace
V. Špičák: 3. květen 2000 - Světový den astmatu a alergie

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
D. Schneeberger, L. Klímová, H. Střelcová: Long-term therapy of asthmatic children coming to a respiratory Health Center. Comparison of years 1993-94 vs. 1998-99

P. Brhel, V. Hassmanová, K. Boušová: Occupational asthma in the Czech Republic

K. Klánová: Effect of Natural Aluminosilica Minerals on Microorganisms from House Dust

REVIEWS
A. Šedivá, J. Bartůňková: Immunology of Pregnancy and Risk of the Sensitisation

D. Nováková: Premature Ovarian Failure - Autoimmune Endocrine Disease

B. Novotná: Asthma During Pregnancy

V. Kašák: Differential Diagnosis between Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease

B. Novotná, P. Brhel: Occupational Asthma

case report
J. Turzíková, M. Fuchs, P. Pohunek, P. Nechanický: Legionella Pneumophila Pneumonia in Childhood

PHARMAOThERAPY, IMMUNOThERAPY
J. Turzíková, M. Fuchs, V. Špičák: Prophylaxis of the Exercise - Induced Bronchoconstriction by Antileukotrienes

J. Bystroň, P. Macháček, P. Brož: The Evaluation of a 1-year Continual Immunotherapy with Allergen Extracts Phostal and Staloral

We have read for you

Discussion forum
D. Schneeberger, H. Střelcová, L. Klímová: How the Magazine Allergy, Asthma, Bronchitis is Accepted?

NEWS, informations
V. Špičák: May 3, 2000 - World Asthma and Allergy Day

neděle, 30 leden 2011 17:49

Alergie 1/2000

OBSAH

EDITORIAL

PŮVODNÍ PRÁCE
S. Honzová, M. Havranová, P. Pohunek: Recidivující obstrukční bronchitidy, riziko dětského astmatu?

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
T. Fučíková: Autoimunita na přelomu tisíciletí

J. Erban: Receptory a jejich základní funkce

E. dastychová: Dermatologické komplikace lokální terapie nesteroidními antiflogistiky

P. Barták: Je psoriáza nemoc vyléčitelná?

KAZUISTIKA
V. Petrů, D. Michalová: Intrauterinní senzibilizace

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
H. Mazáková, M. Malý: První klinické zkušenosti s Foradilem® v České republice

P. Čáp, M. Malý: Účinnost inhalovaného flunisolidu v léčbě bronchiálního astmatu

A. W. Wheeler, B. Lees: Standardizace extraktů travních pylů adsorbovaných na tyrozin a modifikovaných glutaraldehydem (Pollinex® Grass)

ZPRÁVY, KONGRESY

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

ZPRÁVY, INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
S. Honzová, M. Havranová, P. Pohunek: Recurrent Episodes of Wheezing - Risk of Childhood Asthma?

REVIEWS
T. Fučíková: Autoimmunity at the End of the Second Millenium

J. Erban: Receptors and Their Basic Function

E. Dastychová: Dermatologic Complications of Local Treatmant with Nonsteroidal Antiphlogistics

P. Barták: Is Psoriasis Curable?

CASE REPORT
V. Petrů, D. Michalová: Intrauterine Sensibilisation

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
H. Mazáková, M. Malý: The first Clinical Experience with Foradil in the Czech Republic

P. Čáp, M. Malý: Efficacy of Inhaled Flunisolide in the Treatment of Bronchial Asthma

A. W. Wheeler, B. Lees: Standardisation of Tyrosine-Adsorbed Glutaraldehyde - Modified Grass Pollen Extract (Pollinex® Grass)

NEWS, CONGRESSES

WE HAVE READ FOR YOU

NEWS, INFORMATION