Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2009
středa, 08 prosinec 2010 07:47

Alergie Suppl. č. 1/2009

EDITORIAL
Světový den astmatu – Česká iniciativa pro astma 2009
Petr Pohunek
................................................................................................... 1
ČARO v roce 2009
Vítězslav Kolek
................................................................................................ 5
SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2009
ASTMA 2009 – dědictví roku 2008 – astma a životní styl
Václav Špičák
................................................................................................ 15
Genetika astmatu
Naděje nebo komplikace...
František Kopřiva
.......................................................................................... 19
Životní styl těhotných astmatiček
Tomáš Sýkora
................................................................................................. 25
Diagnostická bronchoskopie v dětském věku
Chyby, omyly a překvapení
Petr Pohunek, Tamara Svobodová
................................................................. 37
Obtížně léčitelné astma v Národním centru pro těžké astma
Vratislav Sedlák
............................................................................................. 43
Mezoteliom patří také k chronickým respiračním onemocněním
Vítězslav Kolek
.............................................................................................. 46
Současné problémy pneumokokových infekcí – úvod do problematiky
Dalibor Jílek, Eva Jílková
............................................................................. 49
7A – 7× o alergii a astmatu pro školu
Jarmila Richterová, Jan Richter, Lenka Kubrichtová, Jaromír Bystroň
....... 55
INFORMACE .................................................................................................... 58

CONTENTS

EDITORIAL
World Asthma Day – Czech Initiative for Asthma 2009
Petr Pohunek
................................................................................................... 1
CARO in the year 2009
Vítězslav Kolek
................................................................................................ 5
WORLD ASTHMA DAY 2009
ASTHMA 2009 – heritage of the year 2008 – asthma and the life style
Václav Špičák
................................................................................................ 15
Genes in asthma
Hope or complication ...
František Kopřiva
.......................................................................................... 19
Lifestyle of pregnant asthmatic women
Tomáš Sýkora
................................................................................................. 25
Diagnostic bronchoscopy in childhood
Errors, mistakes and surprises
Petr Pohunek, Tamara Svobodová
................................................................. 37
Difficult – to – treat – asthma in the National center for severe asthma
Vratislav Sedlák
............................................................................................. 43
Mesothelioma belongs to chronic respiratory diseases
Vítězslav Kolek
.............................................................................................. 46
Recent problems with pneumococcal infections – the introduction
Dalibor Jílek, Eva Jílková
............................................................................. 49
7A–7× about allergy and asthma for school
Jarmila Richterová, Jan Richter, Lenka Kubrichtová, Jaromír Bystroň
....... 55
INFORMATIONS ............................................................................................. 58

 

 

úterý, 07 prosinec 2010 08:41

Alergie 1/2009

EDITORIAL

Vít Petru............................................................................................................... 1

Terezie Fučíková .................................................................................................. 3

Jaromír Bystroň ................................................................................................... 6
PŮVODNÍ PRÁCE

Srovnání účinnosti subkutánní a sublinguální specifické alergenové imunoterapie

v klinických a laboratorních parametrech Irena Krčmová,Ctirad Andrýs,

Yvona Hanzálková,Jiřina Chládková, Jan Krejsek ............................................................................. 16

Imunitní odpověď u alergie na jed blanold-idlého hmyzu během léčby

Eva Hrabánková, Petr Kučera ............................................................................. 25

Obtížně léčitelné astma u dětí

Jarmila Turzíková, Renata Sýkorová ................................................................... 33

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Adrenalin — lék první volby v léčbě anafylaxe

Vít Petru............................................................................................................. 39

S eozinofily asociovaná onemocnění gastrointestinálního traktu (EGID) Martin Fuchs 45

Primární ciliární dyskineze

Část 1. — Patogeneze a klinický obraz

Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,

Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek .................................................. 54

ANCA - asociované vaskulitidy a jejich léčba

Romana Ryšavá, Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař .................................................... 60

Patogenetické mechanismy u nosní polypózy

Petra Fundová, Michal Navw.a, Helena Tlaskalová-Hogenová .......................... 67

SERIÁL SIT

Alergeny pylů trav

M. Hrabina, G. Peln-e, R. Van Ree, P Moingeon ............................. 73

KAZUISTIKY

Obtížně léčitelné astma v dětství — dva příklady z praxe

Jana Chrudimská................................................................ 73

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva o tréninkovém kurzu v potravinové alergii .........................................................  81

INFORMACE............................................................................................................... 83

EDITORIAL

Vít Petru............................................................................................................... 1

Terezie Fučíková .................................................................................................. 3

Jaromír Bystroň ................................................................................................... 6
PŮVODNÍ PRÁCE

Srovnání účinnosti subkutánní a sublinguální specifické

alergenové imunoterapie v klinických a laboratorních parametrech Irena Krč/nová, Ctirad Andrýs,

Yvona Hanzálková,Jiřina Chládková, Jan Krejsek............................................................................. 16

Imunitní odpověď u alergie na jed blanold-idlého hmyzu během léčby

Eva Hrabánková, Petr Kučera ............................................................................. 25

Obtížně léčitelné astma u dětí

Jarmila Turzíková, Renata Sýkorová ................................................................... 33

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Adrenalin — lék první volby v léčbě anafylaxe

Vít Petru............................................................................................................. 39

S eozinofily asociovaná onemocnění gastrointestinálního traktu (EGID) Martin Fuchs 45

Primární ciliární dyskineze

Část 1. — Patogeneze a klinický obraz

Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,

Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek .................................................. 54

ANCA - asociované vaskulitidy a jejich léčba

Romana Ryšavá, Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař .................................................... 60

Patogenetické mechanismy u nosní polypózy

Petra Fundová, Michal Navw.a, Helena Tlaskalová-Hogenová .......................... 67

SERIÁL SIT

Alergeny pylů trav

M. Hrabina, G. Peln-e, R. Van Ree, P Moingeon ............................. 73

KAZUISTIKY

Obtížně léčitelné astma v dětství — dva příklady z praxe

Jana Chrudimská................................................................ 73

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva o tréninkovém kurzu v potravinové alergii .........................................................  81

INFORMACE............................................................................................................... 83

 

CONTENTS

 

EDITORIAL

Vit Petri................................................................................................ 1

Terezie Fuóikova ................................................................................... 3

Jaromir Bystmn.................................................................................... 6

ORIGINAL PAPERS

Comparison of the efficacy of subcutaneous and sublingual allergen inununotherapy on selected clinical and laboratory parameters

Irena Krčmová, Ctirad Andrýs, Yvona Hanzálková,

Jiřina Chládková, Jan Krejsek................................................................. 16

Immune response to Hymenoptera venom during immunotherapy

Eva Hrabánková, Petr Kučera ............................................................ 25

Difficult to treat asthma in children

Jarmila Turzíková, Renata Sýkorová ......................................................... 33

REVIEWS

Epinephrine — the ding of the first choise for anaphylaxis

Vít Petru.............................................................................................. 39

Eosinophil-associated gastrointestinal disorders (EGID)

Martin Fuchs ....................................................................................... 45

Primary ciliary dyslcinesia Part 1,— Pathogenesis and clinical presentation

Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,

Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek....................................................... 54

ANCA— asociovane vaskulitidy a jejich leiba

Romana Ryšavá, Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař ..................................... 60

Pathogenetic mechanisms in nasal polyposis

Petra Fundová, Michal Navw.a, Helena Tlaskalová-Hogenová ................... 67 

SERIAL SIT

Grass pollen allergens

M. Hrabina, G. Peln-e, R. Van Ree, P Moingeon ...................................... 73

CASE REPORTS

Difficult asthma in childhood — two cases from practice

Jana Chrudimská ................................................................................. 78

CONFERENCES AND CONGRESSES

Course in Food Allergy..................................................................... 81

INFORMATIONS ................................................................................ 83

pátek, 03 prosinec 2010 13:35

Alergie 2/2009

EDITORIAL
Specializační vzdělávání v oboru alergologie a klinická imunologie
v evropských zemích – jaký je současný stav, jaké jsou současné problémy
Jiří Litzman, Petr Panzner
............................................................................. 89
PŮVODNÍ PRÁCE
Změny tělesné hmotnosti a tělesné výkonnosti u dětských astmatiků
léčených v Dětské léčebně se speleoterapií
v Ostrově u Macochy v letech 1987 a 2007
Pavel Slavík, Lucie Kouřilová, Eva Černohlávková
...................................... 99
Vliv vysokého tlaku na snížení alergenicity proteinů rMal d 1 a rDau c 1
a orientační kvantifikace jejich obsahu v jablku Golden Delicious a mrkvi
Ivana Šetinová, Stanislava Honzová, Anabela Kváčová,
Barbora Trnková, Martina Heroldová, Helena Vávrová,
Petr Kučera, Milan Houška, Milena Kmínková, Dana Gabrovská,
Jan Strohalm, I. Paulíčková, Ondřej Julínek, Marie Urbanová
.................. 102
Alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku
u atopického ekzému dospělých
Květuše Ettlerová, Jarmila Čelakovská,
Karel Ettler, Jaroslava Vaněčková
............................................................... 117
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Primární ciliární dyskineze
Část 2. – Diagnostika a léčba
Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,
Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek
........................................ 128
Plicní postižení u pacientů s poruchou tvorby protilátek
Roman Hakl
................................................................................................. 135
VÝBĚR ATESTAČNÍCH PRACÍ
Mykotické infekce u HIV pozitivních pacientů
Lenka Mišunová
........................................................................................... 141
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
AIRSTUDY a současné postavení antiastmatik v péči o astma
Václav Špičák
.............................................................................................. 149
SERIÁL SIT
Zkřížená reaktivita mezi pylovými alergeny z běžných
trav podčeledi Pooideae a žita
M. Hrabina, J. Sieber, B. Gouyon, K.-C. Bergmann
.................................... 157
PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................................... 161
INFORMACE .................................................................................................. 162
REJSTŘÍK 2008 ............................................................................................... 165

CONTENTS

EDITORIAL
Postgraduate education in allergology and clinical immunology in European
countries – what is the current state, what are the current problems
Jiří Litzman, Petr Panzner
............................................................................. 89
ORIGINAL PAPERS
Changes of the Body Weight and the Physical Fitness in Children
with Bronchial Asthma Treated in Children's Sanatorium
with Speleotherapy in Ostrov by Macocha in 1987 and 2007
Pavel Slavík, Lucie Kouřilová, Eva Černohlávková
...................................... 99
Influence of the high pressure on reduction of allergenicity
of proteins rMal d1, rDau c1 and orientation quantification
of their contents in apple Golden Delicious and in carrot
Ivana Šetinová, Stanislava Honzová, Anabela Kváčová,
Barbora Trnková, Martina Heroldová, Helena Vávrová,
Petr Kučera, Milan Houška, Milena Kmínková, Dana Gabrovská,
Jan Strohalm, I. Paulíčková, Ondřej Julínek, Marie Urbanová
.................. 102
Cow's milk allergy and wheat allergy in atopic eczema of adults
Květuše Ettlerová, Jarmila Čelakovská,
Karel Ettler, Jaroslava Vaněčková
............................................................... 117
REVIEWS
Primary ciliary dyskinesia
Part 2. – Diagnostics and therapy
Jana Djakow, Tamara Svobodová, Jiří Uhlík, Zdeněk Kabelka,
Libuše Smolíková, Oldřich Cinek, Petr Pohunek
........................................ 128
Respiratory complication in patients with defects of antibodies production
Roman Hakl
................................................................................................. 135
SELECTED TEXT FROM EXAM IN ALLERGOLOGY
AND CLINICAL IMMUNOLOGY
Fungal infections in HIV positive patients
Lenka Mišunová
........................................................................................... 141
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
AIRSTUDY and the position of drugs using in the asthma treatment
Václav Špičák
.............................................................................................. 149
SERIAL SIT
Cross-reactivity between pollen allergens
from common Pooideae Grasses and rye
M. Hrabina, G. Peltre, R. Van Ree, P. Moingeon
........................................ 157
WE HAVE READ FOR YOU .......................................................................... 161
INFORMATIONS ........................................................................................... 162
INDEX 2008 ..................................................................................................... 165

pátek, 03 prosinec 2010 13:19

Alergie 3/2009

EDITORIAL
Václav Špičák .............................................................................................. 169
Quo vadis allergologia et immunologia nostra Bohemica?
Vít Petrů
....................................................................................................... 170
Quo vadis slovenská klinická imunológia a alergológia
Vladimír Pohanka
........................................................................................ 173
LAUDATIO – Jindřich Lokaj 70. let
Jiří Litzman
.................................................................................................. 175
Ctirad John .................................................................................................. 176
ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ – TELČ 2009
Alergie začíná v dětství – mezioborová spolupráce v alergologii
Václav Špičák
.............................................................................................. 187
Problémy spolupráce dermatologa s alergologem
Štěpánka Čapková
....................................................................................... 190
Intolerance potravin z pohledu dětského gastroenterologa
Pavel Frühauf
.............................................................................................. 195
Diferenciální diagnostika konjunktivitid
z pohledu alergické a infekční etiologie
Jan Krásný, Dana Hrubá, Magda Netuková
............................................... 199
Nová forma montelukastu
Jarmila Turzíková
........................................................................................ 203
Bronchoskopie u dětí
Jana Chrudimská
......................................................................................... 206
Dechová rehabilitace u astmatiků
Marie Švehlová, Eliška Švehlová
................................................................. 208
Pacientské organizace, sdružení, kluby alergiků
Jaroslava Šimoníčková
................................................................................ 210
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Asthma bronchiale
1. část – Imunopatogenéza − súčasný pohľad
Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Milan Buc
.................................................. 213
SERIÁL SIT
Odůvodnění užívání vakcíny z pylů pěti druhů trav
P. Moingeon, G. Peltre, K.-C. Bergmann
.................................................... 225
KONFERENCE, KONGRESY
XIV. Rožnovské alergologicko-imunologické dny 22.–23. 5. 2009
Bronislava Novotná
..................................................................................... 228
INFORMACE .................................................................................................. 230

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák .............................................................................................. 169
Quo vadis allergologia et immunologia nostra Bohemica?
Vít Petrů
....................................................................................................... 170
Quo vadis slovenská klinická imunológia a alergológia
Vladimír Pohanka
........................................................................................ 173
LAUDATIO – Jindřich Lokaj 70 years
Jiří Litzman
.................................................................................................. 175
Ctirad John .................................................................................................. 176
ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD – TELČ 2009
Allergy starts in childhood – interdisciplinary co-operation in allergology
Václav Špičák
.............................................................................................. 187
Interdisciplinary co-operation of allergologists and dermatologists
Štěpánka Čapková
....................................................................................... 190
Food intolerance – paediatric gastroenterologic view
Pavel Frühauf
.............................................................................................. 195
Differential diagnosis of allergic and infectious conjunctivitis
Jan Krásný, Dana Hrubá, Magda Netuková
............................................... 199
New form of montelukast
Jarmila Turzíková
........................................................................................ 203
Bronchoscopy in children
Jana Chrudimská
......................................................................................... 206
Respiratory rehabilitation for people with asthma
Marie Švehlová, Eliška Švehlová
................................................................. 208
Patient´s organizations, associations, clubs of allergics
Jaroslava Šimoníčková
................................................................................ 210
REVIEWS
Bronchial asthma
Part I. – A current view on immunopathogenesis
Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Milan Buc
.................................................. 213
SERIAL SIT
Rationale for five-grass pollen vaccine
P. Moingeon, G. Peltre, K.-C. Bergmann
.................................................... 225
CONFERENCES AND CONGRESSES
Rožnov – XIVth Days of allergology
and clinical immunology 22.–23. 5. 2009
Bronislava Novotná
..................................................................................... 228
INFORMATIONS ........................................................................................... 230

pátek, 03 prosinec 2010 12:38

Alergie 4/2009

EDITORIAL
Václav Špičák ...................................................................................................... 237
LAUDATIO .............................................................................................................. 239
PŮVODNÍ PRÁCE
Pohled na astma prizmatem eozinofilie a alergie: návrh diagnostické klasifikace
Milan Teřl
............................................................................................................ 247
Vliv intenzivní fyzické zátěže na zastoupení subpopulací
dendritických buněk v periferní krvi u vrcholových sportovců
Ondřej Suchánek, Michal Podrazil, Barbara Fischerová,
Helena Bočínská, Vít Budínský, David Stejskal, Radek Špíšek,
Jiřina Bartůňková, Pavel Kolář
........................................................................... 256
Monitorování infekčních a septických stavů u nemocných se solidní malignitou
Lenka Dubská, Ladislava Bačíková, Martina Vyskočilová,
Petr Jelínek, Dalibor Valík
.................................................................................. 264
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Asthma bronchiale 2. část – Epitel dýchacích ciest, remodelácia,
heterogénnosť choroby a liečba
Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Milan Buc
.......................................................... 271
Žena a astma
Bronislava Novotná
............................................................................................. 281
Vliv vnějšího prostředí na imunitní systém
Jitka Petanová
..................................................................................................... 285
Alergolog – imunolog – revizní lékař
Helena Marečková
.............................................................................................. 291
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
ALARM/XYZAL – výsledky neintervenční studie Levocetirizin
v klinické praxi v ČR a SR
Václav Špičák, Martin Hrubiško
......................................................................... 295
KAZUISTIKY
Plavecké bazény dezinfikované chlorem a riziko astmatu u dětí
Jiřina Chládková, Jaroslav Chládek
................................................................... 298
Angioneurotický edém, léčba inhibitorem ACE a autoimunitní thyreoiditida
Eva Daňková, Marie Havranová, Alena Lehovcová
........................................... 304
Možnosti domácí substituční léčby
u pacientů s primární imunodeficiencí a kazuistiky
Jana Zelenková
.................................................................................................... 307
PŘEČETLI JSME ZA VÁS ....................................................................................... 310
INFORMACE .......................................................................................................... 312

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák ......................................................................................................... 237
LAUDATIO .............................................................................................................. 239
ORIGINAL PAPERS
View of Asthma through the Prism of Eosinophilia
and Allergy: Proposal of Diagnostic Classification
Milan Teřl
................................................................................................................ 247
Intensive physical exercise affects dendritic cells subsets
in peripheral blood in elite sportsmen
Ondřej Suchánek, Michal Podrazil, Barbara Fischerová,
Helena Bočínská, Vít Budínský, David Stejskal, Radek Špíšek,
Jiřina Bartůňková, Pavel Kolář
.................................................................................. 256
Monitoring of infection and sepsis in patients with solid tumors
Lenka Dubská, Ladislava Bačíková, Martina Vyskočilová,
Petr Jelínek, Dalibor Valík
....................................................................................... 264
REVIEWS
Bronchial asthma Part 2. – The airway epithelium, remodellation,
heterogeneity of the disease, and therapy
Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Milan Buc
..................................................................... 271
Women and asthma
Bronislava Novotná
.................................................................................................. 281
Environmental influence upon the immune system
Jitka Petanová
....................................................................................................... 285
Allergologist – Immunologist – Physician Reviewer
Helena Marečková
................................................................................................... 291
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
ALARM/XYZAL – results of the non-interventional study Levocetirizine
in the clinical practice in Czech and Slovak republic
Václav Špičák, Martin Hrubiško
................................................................................ 295
CASE REPORTS
Chlorinated pool attendance and risk of asthma during childhood
Jiřina Chládková, Jaroslav Chládek
............................................................................ 298
Angioedema, ACE inhibitor therapy and autoimmune thyroiditis
Eva Daňková, Marie Havranová, Alena Lehovcová
....................................................... 304
Domestic replacement therapy options in patients
with primary immunodeficiency and case history
Jana Zelenková
.................................................................................................... 307
WE HAVE READ FOR YOU .................................................................................. 310
INFORMATIONS ................................................................................................... 312