Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
2001
pátek, 18 březen 2011 12:20

Alergie 3/2001

Editorial

Původní práce

I. Malkusová, P. Panzner, V. Gutová, J. Hanzlíková, M. Haschová
Švábi - opomíjení původci alergií a astmatu

B. Nováková
Atopické asthma bronchiale bez typické dušnosti

D. Pospíšilová, J. Borovičková, A. Poloučková, R. Špíšek, A. Šedivá, O. Hrušák, J. Starý, J. Bartůňková
Metodika přípravy dendritických buněk pro potenciální využití v imunoterapii akutních lymfoblastických leukémií

Přehledné články

V. Petrů
Prevence alergie

F. Kopřiva, M. Zápalka
Bronchiální hyperreaktivita

M. Matulka:
Imunopatologie chronických střevních zánětů

J. Matuška
Asthma bronchiale a refluxní nemoc jícnu

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová
Protivirová imunita I. Fyziologické obranné bariéry, interferony, cytotoxická reaktivita

D. Veselý, J. Astl, J. Betka, I. Šterzl
Cytokiny u nádorů štítné žlázy

Farmakoterapie, imunoterapie

J. Chládková, J. Chládek
Bezfreonové inhalační kortikosteroidy

Kazuistika

D. Jílek, D. Žáková, V. Král
Progesteronová autoimunitní dermatitida - úspěšná léčba goserelinem

Kongresy, zprávy

Informace

CONTENTS

Editorial

ORIGINAL PAPERS

I. Malkusová, P. Panzner, V. Gutová, J. Hanzlíková, M. Haschová
Cockroaches - Overlooked cause of allergy and asthma

B. Nováková
Atopic asthma bronchiale without typical dyspnoea

D. Pospíšilová, J. Borovičková, A. Poloučková, R. Špíšek, A. Šedivá, O. Hrušák, J. Starý, J. Bartůňková
Generetion of dendtritic cells for potential use in immunotherapy of acute lymfoblastic leukemia

REVIEWS

V. Petrů
Prevention of allergy

F. Kopřiva, M. Zápalka
Bronchial hyperresponsiveness

M. Matulka
Immunopatology of the inflammatory bowel disease

J. Matuška
Asthma bronchiale and gastroesophageal reflux disease

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová
Antiviral immunity part I. Physiological barriers, interferons and cytotoxic reactivity

D. Veselý, J. Astl, J. Betka, I. Šterzl
Cytokines in thyroid gland tumors

Pharmacotherapy, imunotherapy

J. Chládková, J. Chládek
CFC - Free inhaleled corticosteroids

Case report

D. Jílek, D. Žáková, V. Král
Autoimmune progesterone dermatitis - successful treatment with goserelin

Congresses, communication

Informations

 

 

neděle, 30 leden 2011 20:57

Alergie 4/2001

OBSAH

EDITORIAL

původní práce
P. Čáp, F. Pehal, V. Petrů, J. Musil: Kondenzát vydechovaného vzduchu a možnosti jeho vyšetření

J. Litzman: Některé epidemiologické, patogenetické a klinické aspekty selektivního deficitu IgA

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
P. Panzner: Cytokiny u chronické obstrukční plicní nemoci a u prosté chronické bronchitidy

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Protivirová imunita. II. Specifická buněčná imunita, mechanizmy virové interference s imunitním systémem

Z. Vančíková: Imunitní systém a cytomegalovirová infekce

K. Robová, I. Šterzl, V. Zamrazil: Cytokiny u autoimunitních onemocnění štítné žlázy

K. Malíčková, T. Fučíková, I. Janatková: Antifosfolipidový syndrom

Farmakoterapie, imunoterapie
V. Špičák: Poučení z projektu ETAC pro praxi

I. Krčmová, Y. Hanzálková: Otazníky alergenové imunoterapie

Y. Hanzálková, I. Krčmová: Praktické aspekty alergenové imunoterapie

DISKUZNÍ FÓRUM
B. Novotná: Asthma bronchiale, inhalační kortikosteroidy a osteoporóza

J. Novák: Astma, inhalační glukokortikoidy a osteoporóza

J. Novák: Prevence osteoporózy u astmatiků

J. Litzman: Imunoglobulinová léčba primárních a sekundárních poruch tvorby protilátek

zprávy, kongresY
J. Bystroň: XVIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Poprad 2001

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
P. Čáp, F. Pehal, V. Petrů, J. Musil: Exhaled Breath Condensate Measurements

J. Litzman: Some Epidemiologic, Pathogenetic and Clinical Aspects of Selective IgA Deficiency

REVIEWS
P. Panzner: Cytokines in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Pure Chronic Bronchitis

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Antiviral Immunity. Part II: T Cell Mediated Immunity, Viral Mechanisms of Immune Cells Exploitation and Sabotage in the Immune System

Z. Vančíková: The Immune System and Cytomegalovirus Infection

K. Robová, I. Šterzl, V. Zamrazil: Cytokines in Autoimmune Thyroid Diseases

K. Malíčková, T. Fučíková, I. Janatková: Antiphospholipid Syndrome

Farmakoterapie, imunoterapie
V. Špičák: What we can Learn from ETAC Study?

I. Krčmová, Y. Hanzálková: The Question Marks of Allergen Immunotherapy

Y. Hanzálková, I. Krčmová: Practical Aspects of Allergen Immunotherapy

Discussion forum
B. Novotná: Bronchial Asthma, Inhaled Corticosteroids and Osteoporosis

J. Novák: Asthma, Inhaled Corticosteroids and Osteoporosis

J. Novák: Prevention of the Osteoporosis in Asthmatics

J. Litzman: Immunoglobulin Therapy of Primary and Secondary Antibody Deficiencies

COMMUNICATION, CONGRESSES
J. Bystroň: 18th Congress of Czech and Slovak Allergologists and Clinical Immunologists

INFORMATIONS

neděle, 30 leden 2011 20:38

Alergie 2/2001

OBSAH

EDITORIAL

J. Bystroň: Proč dochází k nárůstu průduškového astmatu a alergií?

pvodní práce

J. Chlumský, H. Pokorná: Buněčné parametry indukovaného sputa jako neinvazní znak zánětu dýchacích cest u pacientů s astmatem: absence korelace mezi maximálním poklesem FEV1 a PEF po inhalaci hypertronického roztoku NaCl a zastoupení eozinofilních leukocytů v indukovaném sputu

K. Klánová: Vliv čističe vzduchu na mikroorganizmy v ovzduší mateřské školy

D. Koukalová, J. Bystroň, Z. Heřmanová, M. Ordeltová, J. Szotkowská: Imunologický profil pacientek s recidivujícími mykotickými kolpitidami před a po vakcinoterapii

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

J. Živný: Orální tolerance: fyziologická imunitní odpověď na antigeny potravy

P. Hrdá, I. Šterzl: Autoimunitní polyglandulární syndrom

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Mykobakterie, přirozená rezistence, imunita

farmakoterapie, imunoterapie

P. Kučera: Nové směry v imunoterapii alergických chorob

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Aktivní imunizace BCG vakcínou a imunita proti Mycobacterium tuberculosis

J. Hořejší: Chronická obstrukční plicní nemoc na Internetu - informace pro laiky i odborníky

kazuistika

V. Kredbová, D. Jílek, S. Kynčlová, I. Novák, J. Mydlil: Syndrom hyperimunoglobulinémie D - kazuistika rodinného výskytu choroby

Diskuzní fórum

E. Seberová: Návrh doporučeného postupu, Diagnostika a léčba alergické rýmy

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

kongresy, zprávy

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL

J. Bystroň: Why Increase Bronchial Asthma and Allergies?

ORIGINAL PAPERS

J. Chlumský, H. Pokorná: Celluar Indices in Induces Sputum as Non-invasive Marker of Airway Inflammation in Asthma: no Correlation Between Maximal Drop of FEV1 and PEF After Inhalation of Hypertonic Saline and Eosinophil Count in Induces Sputum

K. Klánová: Effect of Air Cleaners on Microorganisms in Indoor Air in a Nursery School

D. Koukalová, J. Bystroň, Z. Heřmanová, M. Ordeltová, J. Szotkowská: Immunological Examination in Female Patients Suffering from Recurrent Mycotic Colpitis Before and After Vaccine Therapy

REVIEWS

J. Živný: Oral Tolerance: Immune Response to Food Antigens 120

P. Hrdá, I. Šterzl: Autoimmune Polyglandular Syndromes

J. Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Mycobacterial, Natural Resistance, Immunity

Pharmacotherapy, immunotherapy

P. Kučera: New Approaches to Immunotherapy of Allergy Diseases

J.Krejsek, O. Kopecký, K. Jankovičová: Active Immunisation by BCG Vaccine and Immunity Against Micobacterium Tuberculosis

J. Hořejší: Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Internet – Information Both for Lay Public and Professionals

case report

V. Kredbová, D. Jílek, S. Kynčlová, I. Novák, J. Mydlil: Hyperimmunoglobulinemia D Syndrome – the Case Reportof Familial Occurrence of the Disease

Discussion forum

E. Seberová: Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Allergic Rhinitis

WE HAVE READ FOR YOU

congresses, communication

INFORMATIONS

neděle, 30 leden 2011 20:25

Alergie suppl. 1/2001

EDITORIAL

Plenary session "Asthma and atopy"
Parallel session "Neonatal lung disease"
Parallel session "Asthma and allergy - Early markers and predictors"
Parallel session "Smoking - the never ending story"
Parallel session "Cystic fibrosis in the 21st century"

Parallel session "Allergen immunotherapy - pros and cons"
Parallel session "Epidemiology of asthma - why the differences?"
Parallel session "Pulmonary physiology - new developments and practical applications"
Plenary session "Interstitial lung disease - state of the art"
Parallel session "Defense mechanisms of the pediatric respiratory system"

Parallel session "Asthma therapy in the future"
Parallel session "Tuberculosis in the 3rd millenium"
Parallel session "Diagnostic imaging"
Parallel session "Asthma and allergy - environmental issues"
Parallel session "Upper airways"
Plenary session "Immunodeficiency and the paediatric lung"

Parallel session "Transfer of chronically ill child into adolescence and adulthood"
Parallel session "Malformations of the lower respiratory tract"
Parallel session "Infection and the paediatric lung"
Parallel session "Acute asthma in the emergency department"
Parallel session "Paediatric bronchoscopy"
Parallel session "Pulmonary aspects of orthopaedic and neuromuscular diseases"

Parallel session "Pediatric lung transplant: 2001 update"
Immunotherapy (ESPACI and EAACI symposium)
Ped-lung internet discussion list session
Plenary session "Genetics of the pediatric respiratory disease"
CYSTIC FIBROSIS

PULMONARY PHYSIOLOGY
Breathing disorders, chronic airway problems
IMAGING AND ENDOSCOPY

ASTHMA
ASTHMA - RISK FACTORS
RESPIRATORY DISEASE IN NEONATES

RESPIRATORY INFECTIONS
ASTHMA - THERAPY II.

ASTHMA AND ATOPY - EPIDEMIOLOGY
ASTHMA - THERAPY I.

ALLERGY AND IMMUNITY
ALLERGY - THERAPY

TUBERCULOSIS. DIFFUSE LUNG DISEASE
VARIA
ASTHMA - THERAPY I.

POKYNY AUTORŮM

CONTENTS

EDITORIAL

Plenary session "Asthma and atopy"
Parallel session "Neonatal lung disease"
Parallel session "Asthma and allergy - Early markers and predictors"
Parallel session "Smoking - the never ending story"
Parallel session "Cystic fibrosis in the 21st century"

Parallel session "Allergen immunotherapy - pros and cons"
Parallel session "Epidemiology of asthma - why the differences?"
Parallel session "Pulmonary physiology - new developments and practical applications"
Plenary session "Interstitial lung disease - state of the art"
Parallel session "Defense mechanisms of the pediatric respiratory system"

Parallel session "Asthma therapy in the future"
Parallel session "Tuberculosis in the 3rd millenium"
Parallel session "Diagnostic imaging"
Parallel session "Asthma and allergy - environmental issues"
Parallel session "Upper airways"
Plenary session "Immunodeficiency and the paediatric lung"

Parallel session "Transfer of chronically ill child into adolescence and adulthood"
Parallel session "Malformations of the lower respiratory tract"
Parallel session "Infection and the paediatric lung"
Parallel session "Acute asthma in the emergency department"
Parallel session "Paediatric bronchoscopy"
Parallel session "Pulmonary aspects of orthopaedic and neuromuscular diseases"

Parallel session "Pediatric lung transplant: 2001 update"
Immunotherapy (ESPACI and EAACI symposium)
Ped-lung internet discussion list session
Plenary session "Genetics of the pediatric respiratory disease"
CYSTIC FIBROSIS

PULMONARY PHYSIOLOGY
Breathing disorders, chronic airway problems
IMAGING AND ENDOSCOPY

ASTHMA
ASTHMA - RISK FACTORS
RESPIRATORY DISEASE IN NEONATES

RESPIRATORY INFECTIONS
ASTHMA - THERAPY II.

ASTHMA AND ATOPY - EPIDEMIOLOGY
ASTHMA - THERAPY I.

ALLERGY AND IMMUNITY
ALLERGY - THERAPY

TUBERCULOSIS. DIFFUSE LUNG DISEASE
VARIA
ASTHMA - THERAPY I.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

neděle, 30 leden 2011 20:12

Alergie 1/2001

OBSAH

EDITORIAL

JUBILEUM

původní práce
M. Toušková, V. Maisnar, J. Kratěnová, J. Krejsek, O. Kopecký, J. Malý: DNA analýza vyhodnocená průtokovou cytometrií v diagnostice monoklonálních gamapatií

A. Machovcová, Š. Čapková, R. Konkoľová, J. Hercogová: První výsledky epikutánních testů u dětí s atopickou dermatitidou

J. Chlumský, H. Pokorná: Akutní exacerbace astmatu: zastoupení eozinofilních leukocytů ve sputu a jejich dynamika

D. Korytová: Hodnocení rizika senzibilizace pracovníků alergologických oddělení

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
V. Skalická: Mastocytózy

A. Slavčev, I. Stříž: Hlavní histokompatibilní komplex u člověka a autoimunitní onemocnění

O. Viklický: Chronická rejekce transplantované ledviny: mechanizmy vzniku a možnosti terapie farmakoterapie, imunoterapie

J. Vokurka: Současné názory na vliv benzalkonium chloridu na respirační sliznici

P. Čáp, M. Malý: Hodnocení inhalačního systému Easyhaler® nemocnými a lékaři Diagnostická a léčebná technika

P. B. Williams, J. H. Barnes, S. L. Szeinach, T. J. Sullivan: Analytická přesnost a správnost komerčních imunologických metod pro stanovení specifických IgE protilátek: stanovení standardu

Diskuzní fórum
P. Brhel, M. Nakládalová, K. Boušová, Z. Hajduková, J. Lebedová, B. Novotná: Profesionální průduškové astma

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

INFORMACE

REJSTŘÍKY 1 - 4/2000

CONTENTS

EDITORIAL

JUBILEUM

ORIGINAL PAPERS
M. Toušková, V. Maisnar, J. Kratěnová, J. Krejsek, O. Kopecký, J. Malý: DNA Analysis by Flow Cytometry in Diagnosis of Monoclonal Gammopathies

A. Machovcová, Š. Čapková, R. Konkoľová, J. Hercogová: The First Experience with Patch Testing in Children with Atopic Dermatitis

J. Chlumský, H. Pokorná: Acute Exacerbation of Bronchial Asthma: Sputum Eosinophil count and its Dynamic

D. Korytová: Risk of a Sensitisation in Allergologists

REVIEWS
V. Skalická: Mastocytosis

A. Slavčev, I. Stříž: Major Histocompatibility Complex in Man and Autoimmune Diseases

O. Viklický: Chronic Renal Allograft Rejection: Mechanism and Therapeutic Perspectives Pharmacotherapy, immunotherapy

J. Vokurka: Current Opinion on Effect of Benzalkonium Chloride to Respiratory Mucosa

P. Čáp, M. Malý: The Evaluation of Inhaled System Easyhaler® by Patients and Physicians

Diagnostic and therapeutic technology
P. B. Williams, J. H. Barnes, S. L. Szeinach, T. J. Sullivan:Analytic Precision and Accuracy of Commercial Immunoassays for Specific IgE: Establishing a Standard

Discussion forum
P. Brhel, M. Nakládalová, K. Boušová, Z. Hajduková, J. Lebedová, B. Novotná: Occupational asthma - Guidelines

WE HAVE READ FOR YOU

INFORMATIONS

INDEX 1 - 4/2000