Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2016

Obsah

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................... 201

XXXIII. sjezd českých a slovenských alergologů
a klinických imunologů
Oceněné práce v sekci Postery................................................................................ 202

Irena Krčmová, Jakub Novosad – diplom ISAF..................................................... 204

In memoriam MUDr. Vlasta Minková .................................................................... 205

Původní práce

Zhoršení respiračních symptomů u astmatických pacientů
vlivem krátkodobě zvýšeného znečištění ovzduší v Ostravě
Vladimíra Puklová, Marek Brabec, Josef Keder,
Helena Kazmarová, Marek Malý, Helena Velická,
Martin Bobák, Vladimír Janout ................................................................................ 211

Úloha matrix metaloproteinázy 7 v patogenezi postižení plicního
intersticia v rámci systémových onemocnění pojiva
Martina Kolbeková, Martina Šterclová, Magdalena Smětáková,
Jelena Skibová, Martina Vašáková.......................................................................... 217

Přehledné články

Běžná variabilní imunodeficience – CVID nová
diagnostická kritéria ICON
Jiří Litzman, Jana Strenková ................................................................................. 225

Astmatický pacient: Spolupráce s alergologem
z hlediska pneumologa
Petr Vaník .......................................................................................................... 231

Postřehy ze specializačního kurzu pro alergologické sestry
aneb jednotná teorie a odlišná praxe
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Alena Voříšková,
Jana Zelenková .................................................................................................. 237

Farmakoterapie, imunoterapie

Specifická alergenová imunoterapie u polysenzibilizovaného
pacienta
Petr Panzner ...................................................................................................... 241

Nové možnosti a perspektivy imunoglobulinové terapie
Tomáš Milota, Anna Šedivá ................................................................................. 248

Informace ...................................................................................................... 254

Rejstřiky 2016 .............................................................................................. 259

 

Contents

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ..................................................................................... 201

XXXIII. congress of czech and slovak allergologists
and clinical immunologists
Poster section – Award ...................................................................................... 202

Irena Krčmová, Jakub Novosad – ISAF certificate ............................................ 204

In memoriam MUDr. Vlasta Minková................................................................  205

Original papers

Short-term effects of winter air pollution on respiratory health
in asthmatic patients in Ostrava
Vladimíra Puklová, Marek Brabec, Josef Keder,
Helena Kazmarová, Marek Malý, Helena Velická,
Martin Bobák, Vladimír Janout ............................................................................ 211

The role of matrix metalloproteinase 7 in pathogenesis
of intersticial pneumonias on the background
of connective tissue diseases
Martina Kolbeková, Martina Šterclová, Magdalena Smětáková,
Jelena Skibová, Martina Vašáková ...................................................................... 217

Reviews

Common Variable Immunodeficiency Diseases – CVID
new diagnostic criteria ICON
Jiří Litzman, Jana Strenková .............................................................................  225

An asthma patient: cooperation with allergist
from the perspective of the pulmonologist
Petr Vaník ........................................................................................................ 231

Reflection of the specialized course for allergologic nurses
(uniform theory – diverse praxis)
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Alena Voříšková,
Jana Zelenková ............................................................................................... 237

Pharmacotherapy, immunotherapy

Specific allergen immunotherapy in polysensitized patient
Petr Panzner .................................................................................................. 241

New possibilities and perspectives of immunoglobulin therapy
Tomáš Milota, Anna Šedivá ............................................................................. 248

 

information ............................................................................................... 254

 

 

index 2016................................................................................................  259

Alergie supplementum 1

 

Editorial
Petr Panzner, Vít Petrů................................................................. 1
Program....................................................................................  9
Abstrakta
Astma v dospělosti...................................................................... 23
Laboratorní metody v imunologii ..................................................  24
Alergie na léky ........................................................................... 27
Akutní alergické stavy ................................................................. 30
Diagnostika v alergologii .............................................................. 33
Imunologie reprodukce ................................................................ 35
Astma v dětském věku ................................................................ 38
Imunodeficience.......................................................................... 41
Imunoalergologická problematika kožních onemocnění .................. 45
Biologická léčba v imunoalergologii .............................................. 47
Imunoalergologická onemocnění v těhotenství................................ 49
Alergie na hmyz.......................................................................... 52
Potravinové alergie ...................................................................... 55
Autoimunitní onemocnění............................................................. 57
Imunomodulace .......................................................................... 60
Specifická alergenová imunoterapie .............................................. 62
Sekce sester ............................................................................  63
Sekce laborantů ........................................................................  66
Nádorová imunologie ..................................................................  68
Transplantační imunologie ..........................................................  70
Alergické projevy na horních dýchacích cestách ...........................  71
Mezioborová spolupráce .............................................................  73
Diferenciální diagnostika angioedémů a hereditární angioedém ........ 74

Postery ..................................................................................... 77
Rejstřík autorů ......................................................................... 108

 

Editorial
Petr Panzner, Vít Petrů ................................................................. 1
Programme ................................................................................ 9
Abstracts
Asthma in Adulthood ................................................................... 23
Laboratory methods in immunology ..............................................  24
Drug Allergy ...............................................................................  27
Acute allergy states ...................................................................  30
Allergy Diagnostics ....................................................................  33
Immunology of reproduction ........................................................  35
Childhood asthma ......................................................................  38
Immunodeficiencies ....................................................................  41
Immuno-allergology of the skin diseases ......................................  45
Biologicals in immunoallergology .................................................. 47
Immunoallergic diseases in pregnancy .......................................... 49
Insect allergy .............................................................................. 52
Food allergy ................................................................................ 55
Autoimmune diseases ................................................................. 57
Immunomodulation ...................................................................... 60
Specific allergen immunotherapy................................................... 62
Nurses section ........................................................................... 63
Laboratory technical assistant section........................................... 66
Tumor immunology......................................................................  68
Transplantation immunology ......................................................... 70
Allergy of the upper airways .......................................................... 71
Interdisciplinary cooperation.......................................................... 73
Differential diagnostics of angioedema and hereditary angioedema ... 74

Posters ....................................................................................... 77
Index ......................................................................................... 108

OBSAH

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů .................................................................. 141
In memoriam MUDr. Jiří Režný ......................................................... 142

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Kožní choroby s účastí žírných buněk
Iveta Tomšíková ............................................................................. 149

Bronchopulmonální dysplasie a oxygenoterapie novorozenců –
následky a souvislosti
František Kopřiva ........................................................................... 153

Senzibilizace alergeny hmyzího jedu
Iveta Zdráhalová ............................................................................ 159

Role střevní bariéry, mikrobioty a imunitního systému
v patogenezi nekrotizující enterokolitidy
Štěpán Coufal, Alena Kokešová, Helena Tlaskalová-Hogenová,
Miloslav Kverka ............................................................................. 172

Astma v adolescenci
Martin Zápalka .............................................................................. 185

Česká stopa v gruzínských jeskyních
Ariana Lajčíková ........................................................................... 192

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Tisková zpráva Stallergenes Greer ................................................. 197

INFORMACE ........................................................................... 199

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................... 141
In memoriam MUDr. Jiří Režný ...................................................... 142

REVIEWS
Skin diseases in the presence of mast cells
Iveta Tomšíková .......................................................................... 149

Bronchopulmonary dysplasia and oxygen therapy
of newborn infants – the consequences for the life
František Kopřiva ........................................................................ 153

Sensibilisation by insect venom allergens
Iveta Zdráhalová ......................................................................... 159

Gut barrier, microbiota and immune system
in the pathogenesis of necrotizing enterocolitis
Štěpán Coufal, Alena Kokešová, Helena Tlaskalová-Hogenová,
Miloslav Kverka ......................................................................... 172

Asthma in adolescence
Martin Zápalka .......................................................................... 185

Czech vestige in the Georgian caves
Ariana Lajčíková ...................................................................... 192

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Press release Stallergenes Greer .............................................. 197

 

INFORMATION .................................................................. 199

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................... 69

 

Světový den astmatu a 20. výročí ČIPA

Dvacet let České iniciativy pro astma, o. p. s., můj život s ČIPA o. p. s.
Václav Špičák ........................................................................................................ 77

Česká iniciativa pro astma z pohledu mezinárodních aktivit
Petr Pohunek ,........................................................................................................ 79

Jak se změnil život astmatiků?
Viktor Kašák .......................................................................................................... 81

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu
k životnímu prostředí a 15 let sledování alergických onemocnění u dětí
Jana Kratěnová ...................................................................................................... 89

Úmrtnost na astma
Vladimír Vondra, Marek Malý .................................................................................. 94

Česká pylová informační služba – 25 let činnosti
Ondřej Rybníček .................................................................................................... 99

Alergie a astma ve škole
Jarmila Richterová, Jan Richter ..............................................................................102

Evropská unie a školní jídelny
Martin Fuchs .........................................................................................................110

20. výročí SPCCH v ČR, z. s.,
základní organizace astmatiků Olomouc
Zuzana Špundová, Marie Mikulášová, Aleš Mikuláš .................................................114

Původní práce

Význam stanovení anti-DFS70 protilátek v diferenciální
diagnostice autoimunitních chorob
Martina Fialová, Alena Sekerková, Veronika Švachová, Ilja Stříž ..............................119

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Předčasná senescence a CHOPN
Vítězslav Kolek ................................................................................................... 125

farmakoterapie, Imunoterapie

Současné formy imunoglobulinové substituční léčby
Pavlína Králíčková .............................................................................................. 129

konference, kongresy

Jarní škola mladých alergologů, 7.–9. 4. 2016, Rungstedgaard, Dánsko
Mojmír Račanský .................................................................................................134

XXII. Sympozium imunologie a biologie reprodukce,
Třešť, 26. – 28. 5. 2016
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Peknicová ............................................................... 136

informace .........................................................................138

 

 

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................... 69

WORLD ASTHMA DAY and 20th anniversary ČIPA
Twenty years of the Czech initiative for asthma, my life with ČIPA
Václav Špičák ........................................................................................................ 77

Czech Initiative for Asthma (ČIPA) and the world
Petr Pohunek ........................................................................................................  79

How changed life of asthmatics?
Viktor Kašák .......................................................................................................... 81

Environmental health monitoring system in the Czech Republic and
15 years of monitoring of childhood alergic diseases
Jana Kratěnová ...................................................................................................... 89

Mortality in asthma
Vladimír Vondra, Marek Malý .................................................................................. 94

Czech pollen information service – 25 years of activity
Ondřej Rybníček ..................................................................................................... 99

Allergy and asthma at school
Jarmila Richterová, Jan Richter  ............................................................................. 102

European union and school canteens
Martin Fuchs ........................................................................................................ 110

20th anniversary SPCCH in the Czech Republic,
basic organizations asthmatics Olomouc
Zuzana Špundová, Marie Mikulášová, Aleš Mikuláš ................................................ 114

ORIGINAL PAPER

The role of anti-DFS70 antibodies in diagnostics
of autoimmune diseases
Martina Fialová, Alena Sekerková, Veronika Švachová,
Ilja Stříž ............................................................................................................... 119

reviews
Premature senescence and COPD
Vítězslav Kolek ............................................................................................. 125

Pharmacotherapy, immunotherapy
Current forms of immunoglobulin substitution therapy
Pavlína Králíčková ............................................................................................... 129

Conference, congress
Allergy School on Allergen Immunotherapy 7. – 9. 4. 2016,
Rungstedgaard, Denmark
Mojmír Račanský............................................................................................. 134

22th Symposium on immunology and biology of reproduction,
Třešť, 26. – 28. 5. 2016
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Peknicová.................................................................. 136

information ............................................................................................138

Obsah


Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................................... 1

In memoriam
Václav Špičák ............................................................................................................... 4


Laudatio
Václav Špičák ................................................................................................................ 5


Zamyšlení první dámy české klinické imunologie
Terezie Fučíková ............................................................................................................. 5

Původní práce
Význam monitorování anti-HLA protilátek pro průběh a léčbu pacientů po transplantaci ledviny
Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek ........................................... 15

Farmakoterapie, Imunoterapie
Biosimilární infliximab v klinické laboratoři
Karin Malíčková, Miroslav Hinďoš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Naděžda Machková,
Martin Lukáš, Veronika Hrubá, Milan Lukáš, Tomáš Zima .................................................... 23

Návrh standardu imunoglobulinové léčby nemocných s protilátkovými imunodeficiencemi
Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie,
Pracovní skupina pro primární imunodeficience ................................................................... 29

Diagnostika a laboratotní technika
Imunologické aspekty a laboratorní diagnostika pertuse
Lenka Duchoňová ............................................................................................................. 33

KAZUISTIKA
Chladová kopřivka indukovaná včelím bodnutím
Milena Jeřábková .............................................................................................................. 42

Konference, kongresy
XXI. Dny RAPPL 2016
Jaromír Bystroň ................................................................................................................ 46

XXVII. Beskydské alergologické a imunologické dny v Malenovicích pod Lysou horou
Mořic Jurečka ................................................................................................................... 55

4. Evropský imunologický kongres 6.– 9. 9. 2015, Vídeň
Helena Tlaskalová ............................................................................................................. 58

Informace
Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2016 .................................................................... 60
XXI. Rožnovské alergologicko-imunologické dny ................................................................. 63
XXV. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie ........................................................ 65

 

Contens

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .................................................................................................... 1

In memoriam
Václav Špičák .................................................................................................................. 4


Laudatio
Václav Špičák .................................................................................................................. 5

Message of the First Lady of the czech clinical immunology
Terezie Fučíková .............................................................................................................. 5

ORIGINAL PAPER
Anti-HLA antibody monitoring and its relevance for the course and treatment
of the patients after kidney transplantation
Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek .......................................... 15

Pharmacotherapy, immunotherapy
Biosimilar infliximab in a clinical laboratory practice
Karin Malíčková, Miroslav Hinďoš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Naděžda Machková,
Martin Lukáš, Veronika Hrubá, Milan Lukáš, Tomáš Zima
.................................................... 23


Proposal of the standard of immunoglobulin treatment of patients with antibody deficiencies
Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie,
Pracovní skupina pro primární imunodeficience .................................................................. 29

Diagnostic and laboratory technique
Immunological aspects and laboratory diagnosis of pertussis
Lenka Duchoňová ............................................................................................................ 33

KAZUISTIKA
Cold urticaria after honeybee sting
Milena Jeřábková ............................................................................................................. 42

Conference, congress
21th Days of RAPPL 2016
Jaromír Bystroň ............................................................................................................... 46


27th Allergy and immunology days, Beskydy, Malenovice pod Lysou horou
Mořic Jurečka .................................................................................................................. 55


4th European congress of immunology Vienna 2015, September 6–9
Helena Tlaskalová ........................................................................................................... 58

Information
Future events 2016 .......................................................................................................... 60
21th Days of allergy and immunology Rožnov .................................................................... 63
25th Days of allergy and immunology Šumperk .................................................................. 65