Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2007
úterý, 15 únor 2011 08:03

Alergie Suppl. 1/2007

EDITORIAL .......................................................................................................... 1 ÚVOD .................................................................................................................. 7
J. Blahoš
Aktivní společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
................................... 7

C. John
Klinická imunologie stále živá
................................................................................. 7

P. Barták
Jak běží čas
......................................................................................................... 9

1. ČÁST
ČSAKI – Česká společnost alergologie a klinické imunologie
................................... 13

ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Na Slupi a na Karlově náměstí .............................................................................. 22
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF UK v Praze ................................... 23
Pediatrická alergologie: Sokolská – Motol – Bulovka ................................................ 26
Brno ................................................................................................................... 28
Olomouc ............................................................................................................. 31
Hradec Králové ..................................................................................................... 35
Ostravsko ............................................................................................................ 37
Plzeň .................................................................................................................. 39
České Budìjovice ................................................................................................. 40
Ústí nad Labem ................................................................................................... 41

REGIONY ........................................................................................................... 43
V. Petrù
50 let české alergologie – Ohlédnutí s úsměvem
..................................................... 49

2. ČÁST
V. Špičák
Správná alergologická praxe v medicínì založené na dùkazech
................................ 52
Revize názvosloví v alergologii ............................................................................... 55
Standard testování kožními Prick testy a senzibilizace
ke vzdušným alergenùm v Evropě – projekt GA2LEN
................................................ 56

S. Bělohlávková
Standardizace provokaèních testù s potravinami
u pacientù s reakcemi okamžitého typu na potraviny
............................................... 57

V. Špičák
Standardy praktické alergenové imunoterapie
......................................................... 59

B. Novotná
Standard diagnostiky a péèe o pacienty s alergií na latex
....................................... 64

Z. Pelikán
Alergologie – QUO VADIS ?
................................................................................. 69

SLOVO ZÁVĚREM .............................................................................................. 71

CONTENTS

EDITORIAL .......................................................................................................... 1
INTRODUCTION .................................................................................................... 7

J. Blahoš
The active Society of Allergology and Clinical Immunology
of the Czech Medical Association Jan Evangelista Purkyně
.................................. 7

C. John
Clinical Immunology still living
............................................................................... 7

P. Barták
How the time is going
................................................................................................ 9

1st PART
CSAKI – Czech Society of Allergology and Clinical Immunology
............................. 13

ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY

Na Slupi and Charles Square .............................................................................. 22
Faculty Hospital Královské Vinohrady and 3th Medical
School Charles University Prague
........................................................................ 23
Paedidiatric allergology: Sokolská street – Motol – Bulovka .................................... 26
Brno .................................................................................................................. 28
Olomouc ............................................................................................................ 31
Hradec Králové ................................................................................................... 35
Ostrava .............................................................................................................. 37
Plzeň ................................................................................................................ 39
České Budějovice ................................................................................................ 40
Ústí nad Labem .................................................................................................. 41

REGIONS .......................................................................................................... 43
V. Petrù
50 years of the czech allergology and clinical immunology
– with smiling
...................................................................................................... 49

2nd PART
V. Špičák
Good practice in allergology with EBM
.................................................................. 52
A revised nomenclature for allergy .......................................................................... 55
Standard SKIN PRICK TESTING and senzitisation to inhalant
allergens across Europe - a survey from the GA2LEN network
................................. 56

S. Bělohlávková
Standardization of food challenges in patients with immediate reactions
to foods - position paper from European Academy of Allergology
and Clinical Immunology
...................................................................................... 57

V. Špičák
Standards for practical allergen specific immunotherapy
........................................ 59

B. Novotná
Standard for diagnostics and treatment of the Latex Allergy
................................... 64

Z. Pelikán
Allergology – QUO VADIS?
................................................................................. 69

CONCLUSION .................................................................................................. 71

 

pátek, 04 únor 2011 13:23

Alergie Suppl. 2/2007

EDITORIAL .......................................................................................................... 1
SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2007 – DNY ASTMATU A ALERGIE
F. Salajka
Česká iniciativa pro astma o. p. s. 2007
................................................................... 7
Kutná Hora – Pohár horských kol ........................................................................... 8
Pískání pro zdraví ...................................................................................................... 9
SVĚTOVÝ DEN ASTMATU – PRAHA 4. 5. 2007
V. Špičák, J. Kratěnová
Astma a alergie ve střední a východní Evropě
........................................................ 11
P. Pohunek
Co přinášejí nové doporučené postupy GINA dětským astmatikům
................... 15
Vr. Sedlák
Těžké a obtížně léčitelné asthma bronchiale
.......................................................... 19
E. Králíková
Závislost na tabáku – souvislosti, souèasná léèba a situace v ÈR
......................... 22
VI. SETKÁNÍ LÉKAŘŮ ČR A SR V LITOMYŠLI – 11.–12. 5. 2007
J. Krejsek
Přirozená imunita jako fundament zánětové reakce.
Kam až sahají její kořeny?
........................................................................................ 26
I. Stříž
Imunita respiraèního ústrojí
..................................................................................... 28
M. Hrubiško
Ľahká a ťažká astma – jedna choroba alebo rôzne entity?
.................................... 33
J. Vokurka
Kortikoidy u rinosinusitid
......................................................................................... 37
B. Novotná
Probiotika v primární prevenci alergií – pøehled studií
.......................................... 43
XII. ČESKOLIPSKÝ DEN ASTMATU A ALERGIE – 17. 5. 2007
P. Macháček
Alergie na plísně a jejich diagnostika
...................................................................... 46
H. Vávrová
Alergeny jedu blanokřídlého hmyzu
........................................................................ 50
SVĚTOVÝ DEN ASTMATU V OLOMOUCI
J. Bystroň ..................................................................................................................... 52
INFORMACE ................................................................................................................ 53

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................. 1
WORLD ASTHMA DAY 2007 – DAYS OF ASTHMA AND ALLERGY
F. Salajka
Czech Initiative for Asthma 2007
.................................................................................. 7
Kutná Hora – Championship of mountain bikes ............................................................. 8
Whistling for Health .................................................................................................... 9
WORLD ASTHMA DAY – PRAG 4. 5. 2007
V. Špičák, J. Kratěnová
Asthma and Allergy in the Central and Eastern Europe
.............................................. 11
P. Pohunek
How do children with asthma profit from the new GINA guidelines
.................................. 15
Vr. Sedlák
Difficult to control bronchial asthma
........................................................................... 19
E. Králíková
Tobacco depedence – the context, current treatment
and situation in th CR
............................................................................................... 22
VIth MEETING OF THE CZECH and SLOVAK PHYSICIANS,
LITOMYŠL – 11.–12. 5. 2007
J. Krejsek
Innate immunity as a fundament of inflammation.
Where does its roots reach?
...................................................................................... 26
I. Stříž
Respiratory System Immunity
...................................................................................... 28
M. Hrubiško
Mild and severe asthma – one disease or different entities?
............................................ 33
J. Vokurka
Corticosteroids at rhinosinusitis
................................................................................... 37
B. Novotná
Probiotics in primary prevention of allergic diseases –
summary of the studies
............................................................................................. 43
ČESKÁ LÍPA – XIIth DAY OF ASTHMA AND ALLERGY – 17. 5. 2007
P. Macháček
Allergy on fungi and their diagnotics
........................................................................... 46
H. Vávrová
Hymenoptera venom allergens
.................................................................................... 50
WORLD ASTHMA DAY OLOMOUC
J. Bystroň ................................................................................................................... 52
INFORMATIONS ......................................................................................................... 53

čtvrtek, 16 prosinec 2010 09:50

Alergie 1/2007

EDITORIAL ..................................................................................................... 1

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,

stabilizuje se nebo klesá?

Vladimír Vondra, Marek Malý ........................................................................... 11

Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.

Inhalační kortikosteroidy, astma a růst

Jiří Novák ....................................................................................................... 20

Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,

kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii

Zdenek Pelikan .............................................................................................. 32

Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy

Martina Šterclová ........................................................................................... 39

DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY

Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace

Monika Hybenová, Ivan Šterzl.......................................................................... 45

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Nedocromil sodný v léčbě chronického postinfekčního kašle

Petr Čáp, Marek Malý .................................................................................... 51

Vliv dialýzovaného extraktu vepřových leukocytů –

IMUNORU na klinický stav a základní laboratorní parametry

imunity pacientů s recidivujícími či chronickými infekcemi

J. Bystroň, V. Petrů, K. Kopecká, I. Richterová ................................................ 61

Postavení farmak v Globální strategii péče o astma 2006

Václav Špičák ............................................................................................... 69

KONGRESY, KONFERENCE

5. setkání evropských slizničních imunologů

(European Mucosal Immunology Group) – Praha, 5.−7. 10. 2006 ....................... 74

Epochální možnost prevence karcinomu děložního čípku .................................. 76

INFORMACE ................................................................................................ 80

REJSTŘÍK .................................................................................................... 90

 

CONTENTS

 

EDITORIAL ................................................................................................... 1

REVIEWS

High prevalence of children bronchial asthma is increasing,

stabilizing or decreasing?

Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11

Safety of inhaled corticosteroids – Part II.

Inhaled corticosteroids, asthma and growth

Jiří Novák ..................................................................................................... 20

Provocation tests (PT) I. Definition, reason, principles,

indications, contra-indications, conditions, requirements,

contribution to the diagnostic procedures and therapeutic management

Zdenek Pelikan ............................................................................................ 32

Chemokines and their receptors in the pathogenesis

of idiopathic pulmonary fibrosis

Martina Šterclová ......................................................................................... 39

DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS

Lymphocyte transformation test, its use and modification

Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................ 45

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Nedocromil sodium in treatment of chronic postinfectious cough

Petr Čáp, Marek Malý .................................................................................. 51

Effects of the dialyzed pig leukocyte extract – IMUNOR

on the clinical condition and basic laboratory parameters

of immunity in patients with recurring or chronic infections

J. Bystroň, V. Petrů, K. Kopecká, I. Richterová .............................................. 61

Role of the drugs in the Global Strategy for Asthma Management 2006

Václav Špičák ............................................................................................. 69

CONGRESSES AND CONFERENCES

5th Meeting of the European Mucosal Imunology Group .................................. 74

Silgard Symposium – new vaccine ................................................................ 76

INFORMATIONS ......................................................................................... 80

INDEX ........................................................................................................ 90

 

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,
stabilizuje se nebo klesá?
Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.
Inhalační kortikosteroidy, astma a růst
Jiří Novák ........................................................................................................... 20
Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,
kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii
Zdenek Pelikan .................................................................................................. 32
Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy
Martina Šterclová ............................................................................................... 39
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace
Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................... 45EDITORIAL ................................................................................................................ 1
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Vysoká prevalence astmatu dětí stoupá,
stabilizuje se nebo klesá?
Vladimír Vondra, Marek Malý ......................................................................... 11
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů − část II.
Inhalační kortikosteroidy, astma a růst
Jiří Novák ........................................................................................................... 20
Provokační testy (PT) I. Definice, princip, indikace,
kontraindikace, podmínky, kritéria, přínos pro diagnostiku a terapii
Zdenek Pelikan .................................................................................................. 32
Chemokiny a jejich receptory v patogenezi idiopatické plicní fibrózy
Martina Šterclová ............................................................................................... 39
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Lymfocytární transformační test, jeho využití a modifikace
Monika Hybenová, Ivan Šterzl........................................................................... 45

 

pondělí, 13 prosinec 2010 21:07

Alergie č. 4/2007

 

EDITORIAL ............................................................................................................... 277
Jaroslav Svoboda
Editorial II. ......................................................................................................... 282
PŮVODNÍ PRÁCE
Úloha a miesto klímy v komplexnej liečbe respiračných ochorení
Vladimír Pohanka, P. Fleischer, Martina Miškovská, Dagmar Trubačová,
Tatiana Michnová, Marek Pohanka, R. Ronchetti .......................................... 287
Efekt komplexní lázeňské léčby u dětí s respiračním
onemocněním vyjádřený farmakoekonomicky
Josef Nebesař, Nina Hornofová, Hana Hrušková, Pavel Růžička .................. 293
Úloha podocytů v patogeneze glomerulopatií
a jejich stanovení pomocí detekce povrchového
sialoglykoproteinu podocalyxinu průtokovou cytometrií
Peter Habara, Helena Marečková, Karin Malíčková,
Markéta Kazderová, Vladimír Tesař ................................................................ 298
Diagnostické možnosti alergie na jablko a mrkev
u pacientů s projevy orálního alergického syndromu
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková, Stanislava Honzová,
Martina Heroldová, Petr Kučera, Milan Houška, Jan Strohalm ................... 307
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Postižení ledvin u imunopatologických stavů
Michal Podrazil, Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá ........................................ 312
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů část V.
Farmakokinetika, farmakodynamika a vývoj inhalačních kortikosteroidů
Jiří Novák ......................................................................................................... 321
EDITORIAL ........................................................................................................ 277
Editorial II. ......................................................................................................... 282
PŮVODNÍ PRÁCE
Tatiana Michnová, Marek Pohanka, R. Ronchetti .................................................. 287
Markéta Kazderová, Vladimír Tesař .................................................................... 298
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Michal Podrazil, Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá .................................................. 312
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Jiří Novák ......................................................................................................... 321
Jitka Marková ................................................................................................... 332
Imunomodulační účinky antibiotik a chemoterapeutik
Jitka Marková ................................................................................................... 336
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Ivo Lochman ..................................................................................................... 342
KAZUISTIKY
P. Zeman, V. Compel´ ....................................................................................... 347
Jaromír Bystroň ................................................................................................ 351
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Petr Čáp .......................................................................................................... 355
DISKUSNÍ FÓRUM
Jiří Novák ........................................................................................................ 357
INFORMACE ................................................................................................... 359
CONTENTS
EDITORIAL ..................................................................................................... 277
Editorial II. ...................................................................................................... 282
ORIGINAL PAPERS
Tatiana Michnová, Marek Pohanka, R. Ronchetti ................................................. 287
Markéta Kazderová, Vladimír Tesař ................................................................... 298
REVIEWS
Michal Podrazil, Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá ............................................... 312
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Jiří Novák ..................................................................................................... 321
Jitka Marková .............................................................................................. 332
Immunomodulatory Effects of Antibiotic Agents
Jitka Marková .............................................................................................. 336
DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS
Ivo Lochman ................................................................................................ 342
CASE REPORTS
P. Zeman, V. Compel´ ................................................................................ 347
Jaromír Bystroň ......................................................................................... 351
WE HAVE READ FOR YOU
Petr Čáp ................................................................................................... 355
DISCUSSION FORUM
Jiří Novák .................................................................................................. 357
INFORMATIONS ....................................................................................... 359

 

pondělí, 13 prosinec 2010 20:47

Alergie č. 3/2007

ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ

Václav Špičák ................................................................................................... 186
Jarmila Turzíková ............................................................................................... 198
Vít Petrů ........................................................................................................... 201
Irena Krčmová ................................................................................................... 203
Petr Kučera ...................................................................................................... 205
Martin Fuchs .................................................................................................... 207
Ondřej Rybníček ............................................................................................... 208
Jaroslava Šimoníčková ...................................................................................... 210
EDITORIAL ...................................................................................................... 218
PŮVODNÍ PRÁCE
Vladimír Vondra, Jana Rydlová, Marek Malý ....................................................... 221
Bronislava Novotná, Tomáš Pavlík ...................................................................... 229
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Dagmar Hlávková, Vladimíra Vroblová ................................................................. 241
Závislost na tabáku je třeba léčit stejně jako jiné nemoci
Eva Králíková ................................................................................................... 245
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Jiří Novák ........................................................................................................ 251
KAZUISTIKY
Luděk Pelikán, Zuzana Vančíková .................................................................... 259
Jaromír Bystroň, Jarmila Peprníková, Josef Tillich ............................................... 261
DISKUSNÍ FÓRUM ......................................................................................... 265
KONFERENCE, KONGRESY .......................................................................... 267
INFORMACE .................................................................................................. 269
CONTENTS
ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD
Václav Špičák ................................................................................................ 186
Jarmila Turzíková ............................................................................................ 198
Vít Petrů ........................................................................................................ 201
Irena Krčmová ................................................................................................ 203
Petr Kučera ................................................................................................... 205
Martin Fuchs ................................................................................................. 207
Ondřej Rybníček ............................................................................................ 208
Jaroslava Šimoníčková ................................................................................... 210
EDITORIAL ................................................................................................... 218
ORIGINAL PAPERS
Vladimír Vondra, Jana Rydlová, Marek Malý ..................................................... 221
Bronislava Novotná, Tomáš Pavlík ................................................................... 229
REVIEWS
Dagmar Hlávková, Vladimíra Vroblová ............................................................. 241
Tobacco dependence should be treated as any other disease
Eva Králíková ............................................................................................... 245
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Jiří Novák .................................................................................................... 251
CASE REPORTS
Luděk Pelikán, Zuzana Vančíková ................................................................ 259
Jaromír Bystroň, Jarmila Peprníková, Josef Tillich .......................................... 261
DISCUSSION FORUM ................................................................................ 265
CONFERENCES AND CONGRESSES ........................................................ 267
INFORMATIONS ........................................................................................ 269

ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ
Pediatrická cesta k léčbě a prevenci alergie a astmatu
Václav Špičák ................................................................................................... 186
Úloha antileukotrienů v léčbě astmatu a alergické rýmy
Jarmila Turzíková ............................................................................................ 198
Anafylaxe a problémy kolem ní
Vít Petrů ........................................................................................................... 201
Anafylaxe – etiopatogeneze
Irena Krčmová ................................................................................................. 203
Anafylaxe na hmyzí jedy v dětském věku
Petr Kučera ...................................................................................................... 205
Anafylaxe z potravin
Martin Fuchs ................................................................................................... 207
Alergenová imunoterapie a anafylaxe
Ondřej Rybníček .............................................................................................. 208
Péče o alergiky z pohledu sestry
Jaroslava Šimoníčková ....................................................................................... 210
EDITORIAL ............................................................................................................... 218
PŮVODNÍ PRÁCE
Test kontroly astmatu u dětí a dorostu
Vladimír Vondra, Jana Rydlová, Marek Malý ................................................. 221
Bezpečnost léčby alergické rýmy v těhotenství
Bronislava Novotná, Tomáš Pavlík ................................................................... 229

 

pondělí, 13 prosinec 2010 20:32

Alergie č. 2/2007

 

EDITORIAL ................................................................................................................. 97
SYMPOSIUM ALERGIE 2007
Čestné členství ČSAKI ...................................................................................... 100
Cena Vladimíra Zavázala ................................................................................. 100
Ceny ČSAKI a časopisu Alergie ...................................................................... 101
SYMPOSIUM ALERGIE 2007 – souhrny
Chronická urtikarie (T. Zuberbier) .................................................................. 110
Nazálna kongescia a jej dopad na pacienta (M. Tedla) ................................. 116
GINA/ARIA – dvojí pohled na alergickou rýmu (E. Seberová) .................. 121
PŮVODNÍ PRÁCE
Diagnostický přínos serologického vyšetření
„a-pANCA“ ve třídě IgG a IgA u pacientů s ulcerózní kolitidou
Alena Sekerková, Eva Fáberová ........................................................................ 124
Efekt komplexní lázeňské léčby u dětí s respiračním
onemocněním vyjádřený farmakoekonomicky (dílčí výsledky)
Josef Nebesař, Nina Hornofová, Hana Hrušková, Pavel Růžička .................. 131
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Imunologie a imunopatologie reprodukčního procesu
I. Neplodnost (Sterilita)
Karel Nouza, Jan Madar, Martin Nouza ........................................................ 135
EDITORIAL ...................................................................................................... 97
SYMPOSIUM ALERGIE 2007
Čestné členství ČSAKI ..................................................................................... 100
Cena Vladimíra Zavázala .................................................................................. 100
Ceny ČSAKI a časopisu Alergie ....................................................................... 101
SYMPOSIUM ALERGIE 2007 – souhrny
Chronická urtikarie (T. Zuberbier) ....................................................................... 110
Nazálna kongescia a jej dopad na pacienta (M. Tedla) ........................................ 116
PŮVODNÍ PRÁCE
Alena Sekerková, Eva Fáberová ........................................................................ 124
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Karel Nouza, Jan Madar, Martin Nouza ............................................................ 135
Alena Tomšíková ............................................................................................. 142
Martin Fuchs ................................................................................................... 149
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Jarmila Peprníková, Josef Tillich, Jaromír Bystroň ................................................ 161
Jiří Novák ......................................................................................................... 167
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÁ TECHNIKA
Jiřina Chládková, Jaroslav Chládek ..................................................................... 177
INFORMACE ................................................................................................... 182
CONTENTS
EDITORIAL ...................................................................................................... 97
SYMPOSIUM ALLERGY 2007
ČSAKI Honorary Membership ........................................................................... 100
Vladimír Zavázal Award .................................................................................... 100
Prizes of the ČSAKI and of the Journal Allergy ................................................... 101
SYMPOSIUM ALLERGY 2007 – summaries
Chronic Urticaria (T. Zuberbier) .......................................................................... 110
Burden of the nasal congestion (M. Tedla) .......................................................... 116
poin of view (E. Seberová) ................................................................................. 121
ORIGINAL PAPERS
Alena Sekerková, Eva Fáberová ........................................................................ 124
REVIEWS
Karel Nouza, Jan Madar, Martin Nouza ............................................................. 135
Alena Tomšíková ............................................................................................. 142
Martin Fuchs ................................................................................................... 149
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Jarmila Peprníková, Josef Tillich, Jaromír Bystroň ................................................ 161
Jiří Novák ......................................................................................................... 167
DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS
Jiřina Chládková, Jaroslav Chládek ..................................................................... 177
INFORMATIONS .............................................................................................. 182