Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2014
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 4/2014

OBSAH

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................... 201

Alergologie a klinická imunologie včera, dnes, zítra
Václav Špičák .................................................................................................. 202

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Analýza senzibilizačních profilů pylových alergiků z oblasti západních Čech
Petr Panzner, Martina Vachová, Petra Vítovcová, Tomáš Vlas, Marek Malý............. 215

Autoprotilátky a ženská neplodnost
Helena Kopřivová, Karin Malíčková ...................................................................... 226

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Kmenové buňky a imunita
Vladimír Holáň ................................................................................................... 233

Orálny alergický syndróm (peľovo-potravinový alergický
syndróm) u pacientov alergických na peľ brezy
Eva Balková ...................................................................................................... 240

Alergie a autoimunita v komplexu dysregulace imunitního systému
Katarína Dítětová, Radoslava Svobodová,
Antonín Pokorný, Vojtěch Thon ........................................................................... 246

 

farmakoterapie, Imunoterapie

Alergenová imunoterapie: state-of-the-art
Jørgen Nedergaard Larsen .................................................................................. 253

 

dIAGNOSTIKA a LABORATORNÍ TECHNIKA

Test blastické transformace lymfocytů
a hypersenzitivita na pšeničnou mouku a lepek
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková .................................................. 257

 

Kazuistiky

Objemná retrosternální struma jako příčina perzistujícího
dráždivého kašle
Adriana Šrotová, Irena Krčmová ......................................................................... 262

Počínající anafylaktická reakce při MRI vyšetření břicha
Daniela Židová, Alena Sekerková, Ilja Stříž.......................................................... 268

 

konference, kongresy

Letní škola alergologie
Peter Gajdoš .................................................................................................... 273


Informace .................................................................................................... 275


REJSTŘÍK 2014 ................................................................................................ 281

 

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .................................................................................... 201

Allergology and clinical immunology yesterday, today, tomorow
Václav Špičák ................................................................................................... 202

 

Original papers

Analysis of sensitization patterns of
pollen allergic patients from West Bohemia region
Petr Panzner, Martina Vachová, Petra Vítovcová,
Tomáš Vlas, Marek Malý...................................................................................... 215

Autoantibodies and female infertility
Helena Kopřivová, Karin Malíčková........................................................................ 226

 

reviews

Stem cells and immunity
Vladimír Holáň .................................................................................................. 233

Oral allergy syndrome (Pollen-Food Allergy Syndrome)
in the birch pollen allergic patients
Eva Balková .................................................................................................... 240

Allergy and autoimmunity in the complex of
dysregulation of immune system
Katarína Dítětová, Radoslava Svobodová,
Antonín Pokorný, Vojtěch Thon ......................................................................... 246

 

Pharmacotherapy, imunotherapy

Allergen immunotherapy: state-of-the-art
Jørgen Nedergaard Larsen ................................................................................ 253

 

 

dIAGNOSTic and LABORATORy TECHNIque

The lymphocyte transformation test and hypersenzitivity
to wheat and gluten
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková .................................................. 257

 

case report

A giant retrosternal thyroid goiter causing persistent tickly cough
Adriana Šrotová, Irena Krčmová......................................................................... 262

The onset of anaphylaxis during an MRI scan of abdomen
Daniela Židová, Alena Sekerková, Ilja Stříž......................................................... 268

 

Conference, congress

Allergy summer school
Peter Gajdoš .................................................................................................... 273

 

information ................................................................................................ 275

 

index 2014 ...................................................................................................... 281

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie Supplementum 2/2014

OBSAH

 

Editorial

Vít Petrů, Václav Špičák ................................................................................ 1

 

Program ..................................................................................................... 11

 

Úvodní přednášky

Imunologická zdatnost a její ovlivňování
Jindřich Lokaj .............................................................................................. 19

Imunoterapie Alzheimerovy choroby
Michal Novak and Eva Kontsekova ................................................................ 20

Potravinová alergia dnes
Peter Pružinec ............................................................................................ 20

Co nás čeká v alergologii a klinické imunologii zítra?
Václav Špičák ............................................................................................. 21

 

Abstrakta

Lékové alergie ............................................................................................. 22
Diagnostika v alergologii ............................................................................... 24
Urgentní stavy ............................................................................................. 26

Imunodeficity .............................................................................................. 31
Aerobiologie................................................................................................ 33
Protiinfekční imunita.................................................................................... 34
Reprodukční imunologie............................................................................... 36
Protinádorová imunita.................................................................................. 39
Varia.......................................................................................................... 41
Vnitřní prostředí – je ovlivněno vnějším?......................................................... 44
Plenární přednášky...................................................................................... 44

Průduškové astma....................................................................................... 47
Potravinová alergie....................................................................................... 50
Imunomodulace........................................................................................... 51
Autoimunita................................................................................................ 54
Slizniční imunita......................................................................................... 56
Sekce sester.............................................................................................. 58
Sekce laborantů ......................................................................................... 62
Alergologie a klinická imunologie – mezioborová ........................................... 63

 

Postery .................................................................................................... 67

 

Rejstřík autorů ....................................................................................... 100

 

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů, Václav Špičák .............................................................................. 1

Programme ............................................................................................. 11

 

Opening lectures

Immunological fitness and its modulation
Jindřich Lokaj ........................................................................................... 19

Immunotherapy of Alzheimer’s Disease: First-in-man and
First-in-class Tau Vaccine
Michal Novak and Eva Kontsekova .............................................................. 20

Food Allergy today
Peter Pružinec .......................................................................................... 20

What we can expect in allergology and clinical imunology tomorrow?
Václav Špičák ........................................................................................... 21

 

Abstracts

Drug Allergy ............................................................................................. 22
Allergy Diagnostics ................................................................................... 24
Emergencies ............................................................................................ 26

Immunodeficiencies .................................................................................. 31
Aerobiology .............................................................................................. 33
Anti infectious immunity............................................................................. 34
Immunology of reproduction ....................................................................... 36
Antitumor immunity .................................................................................. 39
Varia........................................................................................................ 41
Interactions between indoor and outdoor environment .................................. 44
Plenary lectures ...................................................................................... 44

Bronchial asthma .................................................................................... 47
Food allergy ............................................................................................ 50
Immunomodulation .................................................................................. 51
Autoimmunity.......................................................................................... 54
Mucosal immunity .................................................................................. 56
Nurses section ....................................................................................... 58
Laboratory technical assistant section ...................................................... 62
Treating an interdisciplinary Allergy .......................................................... 63

 

Posters ................................................................................................. 67

 

Index ................................................................................................. 100

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 3/2014

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................149

Doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. – In memoriam
Jiřina Chládková .................................................................................................... 150

Cena Karla Stýbla
Vítězslav Kolek ..................................................................................................... 151

Co může říci alergolog pneumologům
Václav Špičák ....................................................................................................... 152

Původní práce

Senzibilizace k alergenovým složkám arašídů a její význam v klinické praxi

Petra Vítovcová, Petr Panzner, Ivana Malkusová, Tomáš Vlas .....................................159

Přehledné články

Současný pohled na lymeskou borreliózu a CD57+NK buňky

Alena Jirásková ..................................................................................................... 166

Význam diagnostiky pomocí alergenových komponent pro alergenovou imunoterapii

Tomáš Adamec ..................................................................................................... 173

Laktózová intolerance. K zamyšlení nad reakcemi vyvolanými potravinami
Milena Jeřábková .................................................................................................. 176

Choroby způsobené lepkem a dalšími moučnými bílkovinami 
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková ......................................................... 181

Kazuistiky

Astma oblíbené učitelky

Milan Teřl ............................................................................................................. 189

Informace ........................................................................................................... 195

 

CONTENT 

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ........................................................................................ 149

Doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. – In memoriam
Jiřina Chládková .................................................................................................... 150

Karel Stýblo merit award
Vítězslav Kolek ..................................................................................................... 151

What can say allergist to pulmonologists
Václav Špičák ....................................................................................................... 152

Original papers

Senzitization to peanut allergen components and its use in clinical practice

Petra Vítovcová, Petr Panzner, Ivana Malkusová, Tomáš Vlas .....................................159

Reviews

Current view of Lyme borreliosis and CD57+ NK cells
Alena Jirásková ......................................................................................................166

Importance of component-resolved diagnostics for allergen immunotherapy

Tomáš Adamec ..................................................................................................... 173

Lactose intolerance. Contribution to contemplation of food-induced reactions

Milena Jeřábková ................................................................................................... 176

Gluten and cereal proteins induced diseases
Ivana Šetinová, Marie Havranová, Eva Daňková ......................................................... 181

Case report

Asthma of the favorite school teacher

Milan Teřl .............................................................................................................. 189

Information ..........................................................................................................195

 

 

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie Supplementum 1/2014

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů...............................................................................................1

Laudatio
Pozdrav do Brna: prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
Jiří Litzman................................................................................................................5

Astma 2014
Jak se vede českému lázeňství a jaká pravidla pro předepisování lázní vlastně nyní platí?
Eduard Bláha............................................................................................................11

Problematika označování potravin se zaměřením
na látky vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost
Jiří Koudelka..............................................................................................................13

Monitoring alergických onemocnění u dětí v České republice v letech 2011/2012
Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová, Marek Malý............................................................17

Regionální pohled na astma. Slizniční hyperreaktivita,
asthma bronchiale a vlivy znečištěného ovzduší
Jaromír Bystroň...........................................................................................................22

Cholinergní mechanismus u astmatu se vrací na scénu
Viktor Kašák..............................................................................................................30

Vliv výživy na asthma bronchiale
Zuzana Matyášová, Tomáš Rohovský...........................................................................37

Nové pohledy na patogenezi bronchiálního astmatu
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Jan Krejsek, Irena Krčmová.........................................46

Terminologie problematického těžkého astmatu
Vratislav Sedlák..........................................................................................................52

Informace...................................................................................................................56

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů................................................................................................1

Laudatio
Greetings into Brno: prof. Jindřich Lokaj, MD, PhD.
Jiří Litzman...................................................................................................................5

Asthma 2014
How are the Czech spa doing? What are the rules for prescribing the spa treatment?
Eduard Bláha...............................................................................................................11


Food labelling with a special focus on substances
that can cause food allergies or food intolerance
Jiří Koudelka................................................................................................................13


Monitoring of childhood allergic diseases in the Czech Republic in the period 2011/2012
Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová, Marek Malý..............................................................17

Regional view of astma. Mucosal hyperresponsiveness,
astma bronchial effects of a polluted air
Jaromír Bystroň............................................................................................................ 22

The cholinergic mechanism of asthma is once again in the spotlight
Viktor Kašák................................................................................................................ 30

Impact of nutrition on bronchial asthma
Zuzana Matyášová, Tomáš Rohovský..............................................................................37

New insights into the pathogenesis of asthma bronchiale
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Jan Krejsek, Irena Krčmová............................................46

Terminology of problematic severe asthma
Vratislav Sedlák ...........................................................................................................52

Information ...................................................................................................................56

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 2/2014

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................. 69

Stanovisko výboru ČSAKI
Stanovisko k problematice očkování dětí s nízkou porodní hmotností (< 1500 g) ................71

Alergie 2014
Originály, generika a generická substituce
Josef Suchopár............................................................................................................81

Cytokiny alergického zánětu a jejich terapeutická modulace
Ilja Stříž .....................................................................................................................86

Chronické urtikarie v teorii a praxi
Nina Benáková ...........................................................................................................93

Pozátěžová dechová tíseň u astmatiků
Viktor Kašák ..............................................................................................................99

Původní práce
Vyšetření specifického IgE proti alergenovým komponentám
u pacientů s podezřením na potravinovou alergii, naše roční
zkušenosti s metodou ImmunoCAP ISAC®
Stanislava Štěpánová Honzová, Martina Fialová, Radka Šedivá,
Barbara Trnková, Martin Hospodka, Štěpánka Luxová....................................................106

Přehledné články
T-lymfocyty ve fyziologické a patologické graviditě
Karin Malíčková, Michal Koucký, Hana Vráblíková ........................................................ 115

Máme důvod obávat se terapie nazálními kortikosteroidy?
Petr Čáp ................................................................................................................... 122

Farmakoterapie, imunoterapie/přečetli jsme za vás
Předsezónní a sezónní sublingvální kapková imunoterapie břízovým Staloralem 300
Eva Švarcová ..............................................................................................................128

Diagnostika, laboratorní technika
Hypersenzitivní reakce na nesteroidní protizánětlivé léky
a možnosti diagnostiky pomocí funkčních testů lymfocytů
Eva Daňková, Marie Havranová, Ivana Šetinová,
Marcela Vorlíčková, Alexandra Pazdírková ....................................................................131

Několik poznámek k interpretaci a významu FENO
Petr Čáp ................................................................................................................... 137

Informace ...................................................................................................................144

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů................................................................................................ 69

Position paper of CSAKI
Position paper: Imunization of children with low birth weight .............................................. 71

Allergy 2014
Originals, generics and generic substitution
Josef Suchopár .............................................................................................................81

Cytokines in allergic inflammation and their therapeutical modulation
Ilja Stříž ....................................................................................................................... 86

Chronic urticaria in theory and practice
Nina Benáková ............................................................................................................. 93

Exercise-induced breathlessness in asthma patients
Viktor Kašák ............................................................................................................... 99

Original papers
The evaluation of specific IgE to allergen components in patients ­suspected for food allergy,
a year experience with ImmunoCAP ISAC®
Stanislava Štěpánová Honzová, Martina Fialová, Radka Šedivá,
Barbara Trnková, Martin Hospodka, Štěpánka Luxová .....................................................106

Reviews
T-lymphocytes in the physiological and pathological pregnancies
Karin Malíčková, Michal Koucký, Hana Vráblíková ...........................................................115

Is it need to be afraid of therapy with nasal corticosteroids?
Petr Čáp .....................................................................................................................122

Pharmacotherapy, imunotherapy/we have read for you
Pre- and coseasonal immunotherapy of a sublingual solution of birch
pollen allergen extract Staloral 300
Eva Švarcová ..............................................................................................................128

Diagnostic and laboratory technique
Hypersensitivity reactions to nonsteroidal anti-inflammatory drugs
and diagnostic options via lymphocyte function tests
Eva Daňková, Marie Havranová, Ivana Šetinová, Marcela Vorlíčková, Alexandra Pazdírková ...131

Some aspects on the interpretation and significance of exhaled nitric oxide
Petr Čáp........................................................................................................................137

Information ....................................................................................................................144

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 1/2014

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů............................................................................................1

Přehledné články
Pozdní typ astmatické reakce na bronchiální provokaci alergenem
Zdenek Pelikan.......................................................................................................11

Evropská akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI) a testy v alergologii
Bronislava Novotná..................................................................................................25

Kožní prick testy – zlatý standard diagnostiky v alergologii
Vít Petrů ................................................................................................................33

Epikutánní testy – vyšetření u pacientů s kontaktní alergií
Andrea Vocilková.....................................................................................................38

Subpopulace lidských monocytů a makrofágů
Veronika Švachová, Eva Brabcová, Alena Sekerková, Ilja Stříž.................................... 42

Diagnostika  a  laboratorní technika
Lékové hypersenzitivní reakce: Současný diagnostický přístup
a zpráva o založení Pracovní skupiny pro lékové alergie v ČSAKI
Lenka Sedláčková.....................................................................................................47

Kazuistiky
Atypické laboratorní nálezy při diagnostice celiakie
Romana Kozumplíková, Dana Bartoňková,
Zita Chovancová, Markéta Hermanová, Vojtěch Thon ...................................................52

Diskuzní fórum
Komentář ke článku Efekt stříbra adsorbovaného chitosanem na povrchu textilií
na prachové roztoče autorů Klubal R., Nesvorná M., Ráhel J.
Bronislava Novotná....................................................................................................58

Konference, kongresy ...............................................................................................59
Informace..................................................................................................................61

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................1

Reviews
Delayed asthmatic response to bronchial challenge with allergen
Zdenek Pelikan.........................................................................................................11

European Academy of Allergology and Clinical
Immunology (EAACI) and tests in allergology
Bronislava Novotná...................................................................................................25

The skin prick tests – a gold standard for the diagnosis in allergology
Vít Petrů.................................................................................................................33

Patch tests – examination of patients with contact allergy
Andrea Vocilková.....................................................................................................38

Subpopulations of human monocytes and macrophages
Veronika Švachová, Eva Brabcová, Alena Sekerková, Ilja Stříž..................................... 42

Diagnostic and laboratory technique
Drug hypersensitivity reactions: Current diagnostic approach
and the report on the Working group for drug allergy establishment in CSAKI
Lenka Sedláčková ....................................................................................................47

Case report
Atypical laboratory pattern in diagnosis of celiac disease
Romana Kozumplíková, Dana Bartoňková,
Zita Chovancová, Markéta Hermanová, Vojtěch Thon..................................................... 52

Forum of discussion
Discussion to the article „The textiles after chemical absorption of Ag+ is toxic
to house dust mites“.  Authors: Klubal R., Nesvorná M., Ráhel J.
Bronislava Novotná ................................................................................................... 58

Conference, congress ............................................................................................... 59
Information.................................................................................................................61