Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2012
úterý, 18 prosinec 2012 09:27

Alergie 4/2012

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů............................................................................237

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

České stopy v alergologii
Václav Špičák.........................................................................................246

Imunologie aterosklerózy
Pavel Kraml...........................................................................................252

Resolviny, maresiny a 14, 21-dihydroxyDHA –
lipidové mediátory s protizánětovými a reparačními účinky
vzniklé přeměnou ω-3 nenasycených mastných kyselin
Drahomíra Holmannová, Martina Koláčková, Jan Krejsek............................262

Degradace alergenů členovců v prostředí člověka
Jan Hubert, Radek Klubal........................................................................266

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Imunomodulační účinky makrolidových antibiotik
Jana Zemánková, Ilja Stříž........................................................................271

DIAGNOSTIKA A LABORATORINÍ TECHNIKA
Kondenzát vydechovaného vzduchu –
neinvazivní metoda vyšetření zánětu dýchacích cest
Tatiana Gvozdiaková, František Kopřiva......................................................283

KASUISTIKY
Bulózní forma Henoch-Schönleinovy purpury
Tatiana Gvozdiaková, František Kopřiva,Martin Zápalka, Vladimír Mihál.........291

Očkování proti infekčním onemocněním a autoimunita
Náhodná koincidence či plod kauzality?
Eva Daňková.............................................................................................295

DISKUSNÍ FORUM
Jiří Novák...................................................................................................300
Radim Šrám; Miroslav Dostál.......................................................................301

INFORMACE..............................................................................................302

REJSTŘÍKY 2012.........................................................................................308

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..............................................................................237

REVIEWS

Czech traces in allergology
Václav Špičák...........................................................................................246

Immunology of atherosclerosis
Pavel Kraml...............................................................................................252

Resolvins, maresins and 14, 21-dihydroxyDHA –
lipid mediators with antiinflammatory and reparation
activities derived by enzymatic conversion
from ω-3 polyunsaturated fatty acids
Drahomíra Holmannová, Martina Koláčková, Jan Krejsek................................262

The allergen degradation in human environment
Jan Hubert, Radek Klubal............................................................................266

FARMAKOTHERAPY, IMUNOTHERAPY
Immunomodulatory effects of macrolide antibiotics
Jana Zemánková, Ilja Stříž...........................................................................271

DIAGNOSTIC AND LABORATORY TECHNIQUE
Exhaled breath condensate - non-invasive method
for the examination of airway inflammation
Tatiana Gvozdiaková, František Kopřiva.........................................................283

CASE REPORT
Bullous form of Henoch-Schönlein purpura
Tatiana Gvozdiaková, František Kopřiva,
Martin Zápalka, Vladimír Mihál.....................................................................291

Vaccination against infectious diseases and autoimmunity.
Occasional coincidence or a consequence of causality?
Eva Daňková.............................................................................................295

DISCUSSION FORUM
Jiří Novák.................................................................................................300
Radim Šrám, Miroslav Dostál .................................................................... 301

INFORMATION..........................................................................................302

INDEX 2012..............................................................................................308

úterý, 25 září 2012 10:38

Alergie Suppl. 2/2012

Editorial
Vít Petrů, Kateřina Absolonová......................................................................................................1
Program......................................................................................................................................8
Úvodní přednášky
Budoucnost pediatrických alergologů?
Ulrich Wahn...............................................................................................................................14

Směrovaná nanoterapeutika a imunostimulace – jen experiment nebo nové možnosti?
Blanka Říhová.............................................................................................................................14

ILC-bunky –noví hráči na poli obranyschopnosti a imunopatológie
Milan Buc...................................................................................................................................15

ABSTRAKTA
1. Astma a respirační alergie........................................................................................................17
2. Potravinová alergie.................................................................................................................. 20
3. Imunointervence.......................................................................................................................22
4. Privátní praxe......................................................................................................................... 25
5. Imunodeficience.......................................................................................................................26
6. Regulace v imunitním systému..................................................................................................28
7. Autoprotilátky v patogenezi autoimunitních onemocnění...............................................................31
8. Imunopatologické stavy I. .........................................................................................................33
9. Aerobiologie, BHR....................................................................................................................36
10. Diagnostika v alergologii..........................................................................................................38
11. Anafylaxe, angioedém, lékové alergie........................................................................................40
12. Varia......................................................................................................................................44
13. Sekce sester..........................................................................................................................46
14. Laboratorní diagnostika........................................................................................................... 52
15. Imunopatologické stavy II. .......................................................................................................54
16. Sekce laborantů......................................................................................................................56

POSTERY
postery .........................................................................................................................................61

Editorial
Vít Petrů........................................................................................................................................ 1

Programme.................................................................................................................................... 8
Opening lectures
Future for Pediatric Allergists?
Ulrich Wahn .................................................................................................................................14

Targeted nanotherapeutics and immunostimulation – experiment only or a new strategy?
Blanka Říhová............................................................................................................................... 14

ILC – new players in the field of immune defence mechanisms and immunopathology
Milan Buc .....................................................................................................................................15

Abstracts
1. Asthma and respiratory allergies .................................................................................................17
2. Food allergy ............................................................................................................................. 20
3. Immuno-Intervention ...................................................................................................................22
4. Private practice.......................................................................................................................... 25
5. Immunodeficience ......................................................................................................................26
6. Regulation of the immune system ...............................................................................................28
7. Autoantibodies in the pathogenesis of autoimmune diseases ........................................................31
8. Immunopathological states I. ..................................................................................................... 33
9. Aerobiology, BHR ......................................................................................................................36
10. Diagnosis in allergology ............................................................................................................38
11. Anaphylaxis, angioedema, drug allergies ................................................................................... 40
12. Varia .......................................................................................................................................44
13. Nurses section .........................................................................................................................46
14. Laboratory diagnostics .............................................................................................................52
15. Immunopathological states II..................................................................................................... 54
16. Laboratory technical assistant section .......................................................................................56
Posters .........................................................................................................................................61

 

pátek, 21 září 2012 06:24

Alergie 3/2012

Editorial
Václav Špičák .........................................................................................................................161

Původní práce
Výskyt astmatu a dalších respiračních onemocnění u školních dětí v Ostravě
Petr Pohunek .........................................................................................................................169

HLA-G polymorfizmus a asthma bronchiale
Vladimíra Ďurmanová, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík,
Magda Suchánková, Milan Buc, Mária Bucová ...........................................................................180

Funkční aktivita FcεRI receptoru u osob s protilátkovými deficity
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák, Olga Škopková ...........................................................187

Přehledné články
Genetika systémových imunopatologických stavů
Dalibor Jílek ............................................................................................................................191

Těhotenství a regulační T-lymfocyty
Eva Mitášová, Jan Krejsek, Marian Kacerovský, Ctirad Andrýs ....................................................196

Poruchy funkce Toll-like receptorů u dětí s invazivní
pneumokokovou infekcí a herpetickými encefalitidami
Radek Špíšek, Petra Králíková .................................................................................................203

Farmakoterapie, imunoterapie
Specifická alergenová imunoterapie a léčba atopické dermatitidy
Jiřina Chládková ..................................................................................................................... 209

Polyalergie a polysenzitivita – je vhodná alergenová imunoterapie?
Martin Hrubiško, Václav Špičák .................................................................................................217

Diagnostické postupy u pacientů s alergií na včelí a vosí jed
Martina Vachová, Petr Panzner, Tomáš Vlas ..............................................................................223

diskusní forum .........................................................................................................................230
informace ................................................................................................................................231

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák ..........................................................................................................................161

Original Papers
Bronchial asthma and other respiratory diseasesin school children in Ostrava
Petr Pohunek ...........................................................................................................................169

HLA-G polymorphism and bronchial asthma
Vladimíra Ďurmanová, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík,
Magda Suchánková, Milan Buc, Mária Bucová .............................................................................180

Functional activity of FcεRI receptor in patients with immunoglobulin deficiency
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák, Olga Škopková .............................................................187

Reviews
Genetics of systemic immunopathologic conditions
Dalibor Jílek ..............................................................................................................................191

Pregnancy and regulatory T-lymphocytes
Eva Mitášová, Jan Krejsek, Marian Kacerovský, Ctirad Andrýs ......................................................196

Defects of Toll-like receptors function in children with
pneumococcal infections and herpetic encefalitis
Radek Špíšek, Petra Králíková ...................................................................................................203

Pharmacotherapy, Imunotherapy
Specific allergen immunotherapy and treatment of atopic dermatitis
Jiřina Chládková ....................................................................................................................... 209

Polyallergy and polysensitivity – is allergen immunotherapy appropriate?
Martin Hrubiško, Václav Špičák ..................................................................................................217

Diagnostic approaches in bee and wasp venom allergic patients
Martina Vachová, Petr Panzner, Tomáš Vlas ................................................................................223

discuss forum ...........................................................................................................................230
information ............................................................................................................................... 231

úterý, 11 září 2012 09:08

Alergie Suppl. 1/2012

Editorial
Václav Špičák ..........................................................................................................................1

Česká iniciativa pro astma o.p.s. v roce 2011 a 2012. Zpráva o činnosti
Petr Pohunek ..........................................................................................................................11

Čestní lektoři čipa o.p.s. ...........................................................................................................14

Světový den spirometrie. Tisková konference
Vítěslav Kolek, Václav Špičák ...................................................................................................16

Dobrá zpráva pro sportovce s astmatem
Viktor Kašák ...........................................................................................................................21

Nejnovější pohled na diagnostiku a léčbu průduškového astmatu
v dětském věku – od PRACTALL k ICON
Katarína Beránková, Lenka Hoňková, Petr Pohunek ....................................................................26

Co víme o interiérech, v nichž žijeme, pracujeme a děti se učí?
(vnitřní prostředí a zdraví)
Ariana Lajčíková ......................................................................................................................32

Čím nás může překvapit kosmetika?
Alena Machovcová ..................................................................................................................38

Asthma bronchiale u kojenců a batolat
Daniela Židová, Ilja Stříž, Petr Pohunek .....................................................................................45


Onemocnění dávivým kašlem je časté i v praxi klinického imunologa
Josef Richter, Romana Chrudimská, Ivana Stiborová,
Jitka Pohořská, Dalibor Jílek, Vlastimil Král ..............................................................................50

Recidivující herpetické infekce u imunokompetentních pacientů.
Dvě kazuistiky se shrnutím doporučení epizodické a supresivní terapie virostatiky
Milena Jeřábková, Eva Tilšarová ...............................................................................................55

Informace ...............................................................................................................................61

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák ...........................................................................................................................1

Czech Initiative for Asthma 2011 and 2012. Report of the activity
Petr Pohunek ............................................................................................................................11

Honorary lectures of CIPA ..........................................................................................................14

World spirometry day. Press conference
Vítěslav Kolek, Václav Špičák ....................................................................................................16

Good announcement for sportsmen with asthma
Viktor Kašák .............................................................................................................................21

The actual view of diagnostics and treatment of childhood asthma –
from PRACTALL to ICON
Katarína Beránková, Lenka Hoňková, Petr Pohunek ......................................................................26

What we know about interiors we live, work and children study in?
Ariana Lajčíková .......................................................................................................................32

Surprise from cosmetics
Alena Machovcová ....................................................................................................................38

Asthma in infants and toddlers
Daniela Židová, Ilja Stříž, Petr Pohunek .......................................................................................45

Frequent occurence of the whooping cough in outpatients of the clinical immunologist
Josef Richter, Romana Chrudimská, Ivana Stiborová,
Jitka Pohořská, Dalibor Jílek, Vlastimil Král ................................................................................ 50

Recurrent clinical symptoms of herpetic infections at immunocompetent patients.
Two case reports and summaryof recommendations of episodic and suppressive virustatic therapy
Milena Jeřábková, Eva Tilšarová ..................................................................................................55

Information ................................................................................................................................61

středa, 27 červen 2012 08:06

Alergie 2/2012

Editorial
Václav Špičák ................................................................................................................................93

Alergie 2012
Jak se rozhodovat v éře medicíny založené na důkazech – jasná teorie, sporná praxe
Václav Špičák ...............................................................................................................................100

Jak a kdy ukončit dlouhodobou léčbu astmatu dospělých?
Viktor Kašák .................................................................................................................................102

Antileukotrieny v dlouhodobém nebo intermitentním podávání?
František Kopřiva ...........................................................................................................................108

Jak na kožní alergie? Hormonální, nehormonální léčba dle medicíny založené na důkazu
Alena Machovcová ..........................................................................................................................113

Jaroslav Šterzl 1925–2012
Václav Špičák ................................................................................................................................123

Účast slizničního imunitního systému a komensálních bakterií v alergii
Helena Tlaskalová-Hogenová, Jiří Městecký ......................................................................................124

Asociace haplotypů polymorfismů v STAT6 s hladinou IgE a rozdíl v četnosti těchto haplotypů
vzhledem k jejich rodičovském původu u dětí s asthma bronchiale
Marek Godava, František Kopřiva, Jana Böhmová, Radek Vodička,
Radek Vrtěl, Jana Cvanová, Ladislav Dušek, Jan Mužík ......................................................................134

Farmakoterapie, imunoterapie
Roztroušená skleróza – prevence infekcí varicella-zoster virem (VZV) před zahájením léčby fingolimodem
Vojtěch Thon ..................................................................................................................................140

Doporučení pro správné používání masti PROTOPIC (takrolimus) (0,03% a 0,1%) k minimalizaci rizika
Astellas Pharma Europe ..................................................................................................................143

Diagnostika
Kožní testy – základní diagnostický postup v alergologii
Vít Petrů .........................................................................................................................................145

Manózu vázající lektin a infekce v klinické praxi
Martin Hospodka .............................................................................................................................149

Postup pro vyšetřování ANCA
Ivo Lochman ....................................................................................................................................155

Informace .......................................................................................................................................157

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák ..................................................................................................................................93

Allergy 2012
How to take a decision in the time of EBM – clear theory, disputable practice
Václav Špičák ................................................................................................................................100

How and when discontinued maintenance therapy of adult asthmatic patients?
Viktor Kašák ..................................................................................................................................102

Antileukotrienes on prolonged or intermittent dosage?
František Kopřiva ............................................................................................................................108

How to treat skin allergies according to evidence based medicine
Alena Machovcová ..........................................................................................................................113

Jaroslav Šterzl 1925–2012
Václav Špičák ................................................................................................................................123

Role of the mucosal immune system and commensal bacteria in allergy
Helena Tlaskalová-Hogenová, Jiří Městecký .......................................................................................124

Association of single nucleotides polymorphisms haplotypes
of STAT6 with total IgE level and difference in the haplotypes
frequency according to parental origin in asthma having children
Marek Godava, František Kopřiva, Jana Böhmová, Radek Vodička,
Radek Vrtěl, Jana Cvanová, Ladislav Dušek, Jan Mužík .....................................................................134

Pharmacotherapy, Imunotherapy
Multiple sclerosis - Prevention of varicella-zoster virus (VZV) infections before fingolimod treatment
Vojtěch Thon .................................................................................................................................140

How to use Protopic Ointment 0,03%, 0,1%
Astellas Pharma Europe .................................................................................................................143

Diagnostic
Skin tests – a basic diagnostic method in allergology
Vít Petrů ........................................................................................................................................145

Mannose-binding lectin and infection in practice
Martin Hospodka ............................................................................................................................149

Procedure for the investigation of ANCA
Ivo Lochman ..................................................................................................................................155

Information .....................................................................................................................................157

pondělí, 26 březen 2012 12:47

Alergie 1/12

EDITORIAL
Václav Špičák ...................................................................................... 1

PŮVODNÍ PRÁCE

Úmrtnost na astma v ČR po r. 2000
a srovnání distribuce úmrtí podle věku
a pohlaví v r. 2010 s vybranými evropskými zeměmi
Vladimír Vondra, Marek Malý, Iveta Vondrová .......................................... 9

Retrospektivní neintervenční sledování roční spotřeby
fixních kombinací (budesonid/formoterol, salmeterol/flutikason
a beklometazon/formoterol) v léčbě pacientů s astmatem
v reálné klinické praxi v České republice (UFO)
Viktor Kašák, Jana Vinklerová ............................................................. 12

Význam stanovení pupečníkového imunoglobulinu E
ve vztahu k rodinné anamnéze alergie
Jiří Liška, Václav Holeček,
Monika Kepková, Štěpánka Sobotová ................................................... 25

X-vázaný hyper-IgM syndrom. Pacienti v České republice a přehled literatury
Aleš Janda, Ladislav Król, Tomáš Kalina, Vlastimil Král,
Jitka Pohořská, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák, Petra Keslová,
Renata Formánková, Helena Schneiderová, Jiří Litzman,
Tomáš Freiberger, Andrea Poloučková, Anna Šedivá,
Veronika Skalická, Katarína Beránková, Daniela Zemková,
Dalibor Jílek, Petr Sedláček, Jan Starý ............................................ 34

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

ARIA (alergická rýma a její vztah k astmatu). Čeho bylo dosaženo
za 10 let a potřeby v budoucnu – Exekutivní souhrn
P. Panzner, V. Špičák, E. Seberová, C. Bachert et al. ...................... 47

Populácie prirodzených imunitných buniek
Milan Buc, Martin Dzurilla ............................................................... 52

Izohormonální terapie autoimunitních endokrinopatií
Ivan Šterzl, Pavlína Hrdá ................................................................. 56

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Mometazón furoát v práškovom
inhalačnom systéme pri liečbe bronchiálnej astmy
u pacientov nad 12 rokov – otvorené klinické sledovanie
v ambulancii alergológov a pneumológov
Peter Čižnár, Marína Hantáková, Mária Licková,
Helena Leščišinová, Martin Brezina ................................................. 60

První rok s Oralairem
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Hana Kolářová ....................-........ 69
Specifická alergenová imunoterapie a autoimunitní onemocnění
Eva Vernerová ............................................................................... 73

KASUISTIKY

Nijmegen Breakage Syndrom – opomíjená primární imunodeficience
Eva Kafková, Pavel Seeman, Alexandra Martinčeková, Zdeňka
Křenová, Eva Seemanová, Jaroslav Štěrba, Jiří Litzman .................... 76

KONFERENCE, KONGRESY

10. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli – 2011
Jiří Novák ..................................................................................... 82

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................. 85

INFORMACE ................................................................................ 87

 

 

EDITORIAL
Václav Špičák ............................................................................... 1

ORIGINAL PAPERS

Asthma mortality in the Czech Republic after the year 2000
and correlation of mortality distribution according to age and sex
in the year 2010 in selected European countries
Vladimír Vondra, Marek Malý, Iveta Vondrová .................................. 9

Retrospective non-interventional study of utilization
of combination (budesonide/formoterol, salmeterol/fluticasone
and beclomethasone/formoterol in the treatment of asthma patients
in real life condition in the Czech Republic (UFO)
Viktor Kašák, Jana Vinklerová ...................................................... 12

The importance of assessment of immunoglobulin E in cord serum
from the aspect of family history of allergy
Jiří Liška, Václav Holeček,
Monika Kepková, Štěpánka Sobotová ............................................. 25

X-linked hyper-IgM syndrome (CD40 ligand deficiency).
Patients in the Czech Republic and literature review
Aleš Janda, Ladislav Król, Tomáš Kalina, Vlastimil Král,
Jitka Pohořská, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák, Petra Keslová,
Renata Formánková, Helena Schneiderová, Jiří Litzman,
Tomáš Freiberger, Andrea Poloučková, Anna Šedivá,
Veronika Skalická, Katarína Beránková, Daniela Zemková,
Dalibor Jílek, Petr Sedláček, Jan Starý ........................................... 34

REVIEWS

ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) –
Achievements in 10 years and future needs – Executive summary
P. Panzner, V. Špičák, E. Seberová, C. Bachert et al. ..................... 47

Innate immune cell populations
Milan Buc, Martin Dzurilla ............................................................. 52

Isohormonal therapy autoimmune endocrinopathies
Ivan Šterzl, Pavlína Hrdá ............................................................... 56

FARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Momethasone furoate via inhalation powder system in the treatment
of bronchial asthma in patients over 12 years – an open clinical
monitoring in the office allergists and chest physician
Peter Čižnár, Marína Hantáková, Mária Licková,
Helena Leščišinová, Martin Brezina ............................................... 60

The first year with Oralair
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Hana Kolářová ............................ 69

Allergen specific immunotherapy and autoimmune disorders
Eva Vernerová ............................................................................. 73

CASE REPORT

Nijmegen Breakage Syndrome – neglected primary immunodeficiency
Eva Kafková, Pavel Seeman, Alexandra Martinčeková, Zdeňka
Křenová, Eva Seemanová, Jaroslav Štěrba, Jiří Litzman .................. 76

CONFERENCE, CONGRESSES

10th conference of the czech and slovak physicians
Litomyšl – 2011
Jiří Novák ................................................................................... 82

WE HAVE READ FOR YOU ........................................................ 85

INFORMATION ........................................................................... 87