Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
2003
neděle, 30 leden 2011 07:11

Alergie suppl. 2/2003

OBSAH

EDITORIAL

J. Kratěnová:
Alergická onemocnění v dětské populaci v ČR v roce 2001

V. Kašák:
Preskripční trendy ve farmakoterapii astmatu v České republice

V. Špičák:
Dětské astma v Globální strategii 18

M. Teřl:
Strategie diagnostiky astmatu – GINA – vydání 2002

P. Pohunek:
Hodnocení rizika vzniku astmatu u malých dětí s časnými projevy bronchiální obstrukce

B. Král:
Hodnocení a řešení exacerbace v Globální strategii

I. Krčmová:
Faktory, které mohou u predisponovaných jedinců ovlivňovat vnímavost k rozvoji astmatu

V. Meissner:
Edukace

B. Novotná:
VIII. Rožnovské alergo-imunologické dny

B. Novotná:
Asthma bronchiale v těhotenství, zkušenosti z let 1996–2002

R. Kinský:
Historie reprodukční imunologie – ohlédnutí

Z. Ulčová-Gallová:
Poruchy plodnosti z pohledu reprodukčního imunologa a gynekologa

E. Jirsová:
Kojení, alergie a léky

E. Reichrtová, Ľ. Palkovičová, P. Čižnár, A. Adamčáková-Dodd, K. Rausová, P. Šuška, S.J.N. McNabb:
Expozícia znečisťujúcim látkam v prostredí počas gravidity a výskyt alergie u najmenších detí

J. Novák:
Opatření proti alergenům bytového prachu jako součást environmentální intervence

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

J. Kratěnová:
Allergic Disease in Children Population CR in 2001

V. Kašák:
Prescriptions Trends in Pharmacotherapy of Asthma in the Czech Republic

V. Špičák:
Childhood Asthma in the Global Strategy

M. Teřl:
Strategy for Asthma Diagnosis – Revised 2002 by GINA

P. Pohunek:
Evaluation of the Risk of Development of Bronchial Asthma in small Children with early Symptoms of Bronchial Obstruction

B. Král:
The Evaluation and Management of Asthma Exacerbations in Global Strategy

I. Krčmová:
Factors which can Influence the Susceptibility to the Development of Asthma at Sensitive Individuals

V. Meissner:
Education

B. Novotná:
VIII. Rožnovské alergo-imunologické dny

B. Novotná:
Bronchial Asthma in Pregnancy, the Experiences Since 1996 till 2002

R. Kinský:
History of Reproductive Immunology

Z. Ulčová-Gallová:
Infertility Disease-Gynecology and Reproductive Immunology View

E. Jirsová:
Breastfeeding, Allergy and Drugs

E. Reichrtová, Ľ. Palkovičová, P. Čižnár, A. Adamčáková-Dodd,
K. Rausová, P. Šuška, S.J.N. McNabb:
Exposure to Environmental Pollutants During Gestation Period and Allergy Prevalence in Early Infancy

J. Novák:
House dust Allergens Avoidance as a Part of Environmental Intervention

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

neděle, 30 leden 2011 07:05

Alergie suppl. 1/2003

OBSAH

EDITORIAL

P. Pohunek:
Výskyt bronchiálního astmatu ve světě a u nás

J. Turzíková:
Bronchoskopie v diferenciální diagnostice obstrukce dýchacích cest u dětí

V. Gutová:
Eozinofilní kationický protein jako ukazatel diagnózy a léčby astmatu u dětí

M. Zápalka, F. Kopřiva, J. Szotkowská:
Výsledky 1-ročního sledování S-ECP u dětí s alergickými onemocněními - dle stanovené diagnózy a nasazené terapie

P. Čáp, F. Pehal, V. Petrů:
Hodnocení NO ve vydechovaném vzduchu a dalších ukazatelů zánětu v jeho kondenzátu

V. Konrádová:
Vliv inhalačních bronchodilatancií na epitel dýchacích cest

V. Hána:
Systémové podávání glukokortikoidů z pohledu endokrinologa

B. Novotná:
Antileukotrieny dnes

J. Musil:
Úloha metylxantinů v léčbě nemocných s bronchiální obstrukcí

J. Poněšický:
Asthma bronchiale z hlediska psychosomatiky a psychoterapie

V. Špičák:
Děti, rodiče – Pacienti nebo partneři?

J. Bystroň, P. Macháček, P. Brož:
Vyhodnocení tříleté kontinuální imunoterapie alergenovými vakcínami PHOSTAL a STALORAL

J. Bystroň, Z. Heřmanová, J. Szotkovská, L. Heller, D. Pazderová:
Vyhodnocení klinického efektu a ovlivnění plazmatických hladin cytokinů IL-4, IL-5, IL-12, IFNg a celkového IgE ribozomální imunoterapií u pacientů se sezonním typem alergie během pylové sezony

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

P. Pohunek:
Asthma Prevalence in the World and in our Country

J. Turzíková:
Bronchoscopy in Differential Diagnosis of Airway Obstruction in Children

V. Gutová:
Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children

M. Zápalka, F. Kopřiva, J. Szotkowská:
The Results of One Year Monitoring of Eosinophil Cationic Protein in Serum (S-ECP) in Children with Allergic Diseases – by the Established Diagnosis and by the used Therapy

P. Čáp, F. Pehal, V. Petrů:
Measurement of NO and Other Inflammatory Markers in Exhaled Breath Condensate

V. Konrádová:
The Influence of Inhaled Bronchodilatators on the Airway Epithelium

V. Hána:
Systemic Administration of Glucocorticoids from the Endocrinologist point of view

B. Novotná:
Leukotrien Modifiers Today

J. Musil:
The Role of Methylxantines in the Treatment of Patients with Bronchial Obstruction

J. Poněšický:
Bronchial Asthma from the point of view of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy

V. Špičák:
Children and Parents – Patients or Partners?

J. Bystroň, P. Macháček, P. Brož:
The Evaluation of a 3–Years Continual Immunotherapy with Allergen Extracts PHOSTAL and STALORAL

J. Bystroň, Z. Heřmanová, J. Szotkovská, L. Heller, D. Pazderová:
Evaluation of the Clinical Effect and Influence on the Plasma Levels of Cytokines IL-4, IL-5, IL-12, IFNg and the Total IgE by Ribosomal Immunotherapy in Patients with the Seasonal Type of Allergy During the Pollen Season

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

neděle, 30 leden 2011 06:56

Alergie 4/2003

OBSAH

EDITORIAL

Původní práce

B. Novotná, Z. Láníková, V. Vlčková:
Specifické IgE proti stafylokokům u astmatiků

P. Rozsíval, E. Pařízková, D. Komárek:
Dlouhodobá péče o pacienty s X-vázanou hypogamaglobulinémií
(Brutonovou nemocí) – kazuistiky 3 pacientů

D. Schneeberger, D. Šulcová:
Edukovaní pacienti používají svůj dávkovací aerosol lépe ještě po 1 roce

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

O. Viklický, V. Viklický:
Monoklonální protilátky po transplantaci ledviny

J. Bystroň:
Perorální bakteriální imunomodulátory a medicína založená na důkazech

S. Honzová, M. Havranová:
Test aktivace bazofilů, jeho přínos pro klinickou praxi

J. Chládková, J. Chládek, M. Hospodka, P. Čáp:
Oxid dusnatý a jiné reaktivní dusíkaté látky v dýchacích cestách:
metody a význam jejich stanovení při monitorování zánětu

J. Novák:
Astma, roztoči a alergeny bytového prostředí

Farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák:
Poselství Josefa Lišky a Specifická alergenová imunoterapie (SAIT)

Diagnostika, léčebná technika

Y. Hanzálková, I. Krčmová:
Návrh doporučeného postupu při provádění nazálního provokačního
testu

J. Krejsek:
Komentář k technice microarray

E. Žďárský:
Technika microarray (klinické využití)

Kazuistika

E. Vernerová, J. Bartůňková:
Serotoninový syndrom

DISKUSNÍ FÓRUM

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS

B. Novotná, Z. Láníková, V. Vlčková:
Specific IgE Antibodies Against Staphylococci in Asthmatics

P. Rozsíval, E. Pařízková, D. Komárek:
Long-term Treatment of Patients with X-linked Hypogammaglobulinaemia (Bruton's disease) – 3 Case Studies

D. Schneeberger, D. Šulcová:
Educated Patients use their MDI better even after one Year

REVIEWS

O. Viklický, V. Viklický:
Monoclonal Antibodies in Kidney Transplantation

J. Bystroň:
The Peroral Bacterial Immunomodulatory Agents and Evidence
Based Medicine

S. Honzová, M. Havranová:
The Basophil Activation Test, its Importance to the Clinical Praxis

J. Chládková, J. Chládek, M. Hospodka, P. Čáp:
Nitric Oxide and Other Reactive Nitrogen Species:
Methods and Importance for Monitoring Airway Inflammation

J. Novák:
Asthma, Mites and House Dust Allergens

Farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák:
Message of Josef Liška and Specific Allergen Immunotherapy

Diagnosis, therapeutic technique

Y. Hanzálková, I. Krčmová:
The Suggestion of the Recommended Process in Nasal Challenge Test

J. Krejsek:
Microarray Technic

E. Žďárský:
The Microarray Technique (Clinical Application)

Case report

E. Vernerová, J. Bartůňková:
Serotonin Syndrome

DISCUSSION FORUM

WE HAVE READ FOR YOU

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

neděle, 30 leden 2011 06:42

Alergie 3/2003

OBSAH

EDITORIAL

Poselství táty Lišky

Původní práce

M. Kverka, M. Malý, P. Dlouhý, P. Kučera:
Hodnocení rizikových faktorů alergických onemocnění v populaci pražských dětí

B. Novotná, V. Vlčková:
Atypické bakterie a astma

J. Ort, P. Kučera, M. Cvačková, H. Vávrová, M. Heroldová:
Alergie na lokální anestetika

V. Vondra, M. Malý:
Vrchol inspiračního průtoku u bronchiálního astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (výsledky jednoho centra)

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

O. Kopecký, J. Krejsek:
Stárnutí a imunita

J. Krejsek, J. Novosad, O. Kopecký:
Protilátková odpověď závislá a nezávislá na T lymfocytech

J. Krejsek, J. Novosad, O. Kopecký:
Společenství mikroorganismů a člověka

J. Novák:
Astma, infekce a alergie – vzájemné souvislosti v teorii a praxi

D. Burgetová:
Infekce dýchacích cest a astma – pohled mikrobiologa

M. Ferenčík, L. Ebringer:
Probiotiká, alergia a astma

Farmakoterapie, imunoterapie

I. Krčmová, Y. Hanzálková:
Léčba alergií jako součást terapie astmatu

V. Špičák:
Protizánětlivá léčba astmatu – univerzální nebo specifická?

Diagnostika, léčebná technika

S. Honzová:
Imunologické centrum – příběh loňského léta

Kazuistika

P. Víšek, J. Novák:
Asthma bronchiale a psychika

E. Seberová:
Montelucast u dospělých pacientů s astmatem – „léčba šitá na míru"

P. Čáp:
Opakující se otoky jazyka

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

Message from Father Liška

ORIGINAL PAPERS

M. Kverka, M. Malý, P. Dlouhý, P. Kučera:
Assessment of Risk Factors for Allergic Diseases in Group of Prague Schoolchildren

B. Novotná, V. Vlčková:
Atypical Bacteria and Bronchial Asthma

J. Ort, P. Kučera, M. Cvačková, H. Vávrová, M. Heroldová:
Allergy to Local Anesthetics

V. Vondra, M. Malý:
Peak Inspiratory Flow in Bronchial Asthma and Chronic Obstructive
Lung Disease (Results of One Center)

REVIEWS

O. Kopecký, J. Krejsek:
Aging and Immunity

J. Krejsek, J. Novosad, O. Kopecký:
T Cell Dependent and T Cell Independent Production of Immunoglobulins

J. Krejsek, J. Novosad, O. Kopecký:
Microorganisms and Humans – Mutual Relationship

J. Novák:
Asthma, Infection and Allergy in the Mutual Connections

D. Burgetová:
Respiratory Infections and Asthma – the Look of Microbiologist

M. Ferenčík, L. Ebringer:
Probiotics, Allergy, and Asthma

Farmakoterapie, imunoterapie

I. Krčmová, Y. Hanzálková:
The Therapy of Allergy as a Part of Asthma Therapy

V. Špičák:
Antiinflammatory Asthma Therapy – Universal or Specific?

Diagnosis, therapeutic technique

S. Honzová:
Last Summer Story

Case report

P. Víšek, J. Novák:
Bronchial Asthma and Psyche

E. Seberová:
Montelucast u dospělých pacientů s astmatem – „léčba šitá na míru"

P. Čáp:
Reccurent Tongue Swelling

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

neděle, 30 leden 2011 06:23

Alergie 2/2003

OBSAH

EDITORIAL

Původní práce

M. Hrubiško, E. Paulovičová:
Peľová astma – špecifiká a profil senzibilizácie

J. Bystroň, Z. Heřmanová, J. Szotkovská, L. Heller, D. Pazderová:
Plazmatické hladiny vybraných cytokinů u pacientů se sezónním typem alergie a u zdravých nealergických kontrol

D. Jílek, V. Král, I. Stiborová:
Antiendotelové protilátky – pětileté zkušenosti s vyšetřováním

A. Dědková:
Interleukin 6 a jeho využití v diagnostice novorozenecké bakteriální infekce

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

M. Fuchs:
Potravinové alergeny – zkřížená alergie

Z. Hajduková, D. Dušíková, I. Macháček:
Bronchomotorické testy v diagnostice profesního astmatu

M. Máček, L. Smolíková:
Mají astmatici zvýšené riziko při přístrojovém potápění?

I. Hybášek:
Eozinofilní hlenová rhinosinusitis

D. Schneeberger:
Edukační besedy s rodiči v dětské respirační léčebně

Farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák:
Standardizace alergenů a hlavní alergeny – mýtus nebo realita?

Diagnostika, léčebná technika

I. Trebichavský, I. Stříž:
Kalprotektin

P. Rozsíval, E. Pařízková:
Využitelnost stanovování inaktivace chromozomu X

K.-Ch. Bergmann:
Ochranná okenní protipylová síť

Kazuistika

E. Daňková, M. Havranová, J. Koubová, S. Honzová:
Hereditární angioedém s pozitivitou autoprotilátek

Diskusní fórum

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS

M. Hrubiško, E. Paulovičová:
Pollen Asthma – Specificity and Sensitization Profile

J. Bystroň, Z. Heřmanová, J. Szotkovská, L. Heller, D. Pazderová:
Plasma Levels of Selected Cytokines in Patients with Seasonal Allergies in Comparison with Healthy Non-Allergic Control Groups

D. Jílek, V. Král, I. Stiborová:
Anti-Endothelial Antibodies – Experience of Five Years Investigation

A. Dědková:
Interleukin 6 and its usage in Diagnostics of Neonatal Bacterial Infection

REVIEWS

M. Fuchs:
Food Allergens – Cross Reactivity

Z. Hajduková, D. Dušíková, I. Macháček:
Bronchial Tests in Diagnosis of Occupational Asthma

M. Máček, L. Smolíková:
Are Asthmatics at Increased Risk During SCUBA Diving?

I. Hybášek:
Eosinophilic Mucin Rhinosinusitis

D. Schneeberger:
Education Dialogues with Parents in a Children's Respiratory Medical Institution

Farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák:
Allergen Standardization and Major Allergens – Myth or Reality?

Diagnosis, therapeutic technique

I. Trebichavský, I. Stříž:
Calprotectin

P. Rozsíval, E. Pařízková:
Utilization of X-Chromosome Inactivation Assessment

K.-Ch. Bergmann:
Pollen Screen for Windows

Case report

E. Daňková, M. Havranová, J. Koubová, S. Honzová:
Hereditary Angioedema with Positivity of Autoantibodies

Discussion Forum

WE HAVE READ FOR YOU

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

neděle, 30 leden 2011 06:14

Alergie 1/2003

OBSAH

EDITORIAL

PÚVODNÍ PRÁCE

A. Šedivá, J. Bartůňková, R. Zachová, O. Hrušák, E. Kočárek,
D. Novotná, K. Novotná, A. Poloučková, T. Klein:
Vývoj imunity u syndromu DiGeorge

I. Lochman, A. Kloudová, V. Novák:
Stanovení specifického IgE - volba metody

J. Chlumský:
Význam měření eozinofilního kationického proteinu v séru při dlouhodobém
monitorování pacientů s bronchiálním astmatem

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

J. Bartůňková:
Pokroky klinické imunologie v pediatrii za posledních dvacet let

M. Ferenčík:
Receptory podobné Toll (TLRs), prirodzená imunita a alergický zápal

F. Kopřiva:
Adhezivní molekula CD44 a zánět

J. Novák:
Astma u kojenců, batolat a předškolních dětí

Farmakoterapie, imunoterapie

P. Čáp:
Kromony dnes

M. Ferenčík:
Aký je mechanizmus „imunonormalizačného" pôsobenia kombinácie
proteolytických enzýmov pri systémovej enzymoterapii?

V. Kašák:
Globální strategie péče o astma a jeho prevenci – české vydání – ČIPA 2003

Kazuistika

B. Novotná:
Diferenciální diagnóza těžkého astmatu

ZPRÁVY, KONGRESY

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

INFORMACE

REJSTŘÍKY

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS

A. Šedivá, J. Bartůňková, R. Zachová, O. Hrušák, E. Kočárek,
D. Novotná, K. Novotná, A. Poloučková, T. Klein:
The Developmnet of Immunity in DiGeorge Syndrome

I. Lochman, A. Kloudová, V. Novák:
Specific IgE Determination – the Choice of Method

J. Chlumský:
Usefulness of Serial Measurement of Serum ECP in Long-term Monitoring
of Patients with Bronchial Asthma

REVIEWS

J. Bartůňková:
Progress in Pediatric Clinical Immunology During the Last Twenty Years

M. Ferenčík:
Toll-like Receptors (TLRs), Innate Immunity and Allergic Inflammation

F. Kopřiva:
Adhesion Molecule CD44 and Inflammation

J. Novák:
Asthma in Infants, Toddlers and Pre-School Children

Farmakoterapie, imunoterapie

P. Čáp:
Cromones Today

M. Ferenčík:
What is the Mechanism of „Immunonormalizing" Effects of Proteolytic
Enzyme Combination in the Systemic Enzyme Therapy?

V. Kašák:
Global Strategy for Asthma Management and Prevention – Czech Version –
– ČIPA 2003

Case report

B. Novotná:
Severe Asthma - Differencial Diagnosis

COMMUNICATION, CONGRESSES

WE HAVE READ FOR YOU

INFORMATION

INDEX

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS