Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2015

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ...........................................................................................233

Přehledné články
Vliv infekčního agens na vývoj imunity
František Kopřiva .....................................................................................................241

Pertuse
Kateřina Fabiánová....................................................................................................249

Možnosti diagnostiky a léčby rinosinusitid ORL lékařem, vztah k alergii
Jan Vodička .............................................................................................................257

Diagnostika a laboratorní technika
Diagnostické alergeny – je ohrožena diagnostika pomocí prick testů?
Irena Krčmová, Jan Krejsek........................................................................................263

Kožní testy v diagnostice lékové alergie Doporučení pracovní skupiny
pro lékové alergie ČSAKI
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Jaromír Paukert, Irena Krčmová,
Petr Kučera, Eva Vernerová, Martin Liška, Eva Daňková, Sáva Pešák, Vojtěch Thon ......268

Farmakoterapie, Imunoterapie
Alergenová imunoterapie pylové alergické rýmy
Vít Petrů...................................................................................................................279

Konference, kongresy
V. Fórum alergenové imunoterapie 6. – 7. listopadu 2015 – Štiřín ..................................284
32. Sjezd SSAKI a ČSAKI 21. – 24. října 2015 – Žilina.................................................284
Allergy Therapeutics 29. října 2015 – Praha ................................................................284
Sympozium o specifické alergii, Řím...........................................................................286

Informace
Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2016...........................................................288
Vzdělávací program oboru alergologie a klinická imunologie. 2. část.............................292
Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii ..........................................................299

Rejstříky 2015.........................................................................................................307

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ...........................................................................................233

Reviews
Effect of infectious agents to the development of immunity
František Kopřiva......................................................................................................241

Pertussis
Kateřina Fabiánová ...................................................................................................249

Possibilities of diagnosis and treatment of rhinosinusitis
by ENT specialist, relation to allergy
Jan Vodička ............................................................................................................257

Diagnostic and laboratory technique
Diagnostic allergens – is skin prick testing endangered?
Irena Krčmová, Jan Krejsek ......................................................................................263

Skin tests in drug allergy diagnosis The Recommendation
of the Working Group for Drug Allergy CSAKI
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Jaromír Paukert,
Irena Krčmová, Petr Kučera, Eva Vernerová, Martin Liška,
Eva Daňková, Sáva Pešák, Vojtěch Thon.................................................................... 268

Pharmacotherapy, immunotherapy
Allergen immunotherapy in pollen-induced allergic rhinitis
Vít Petrů...................................................................................................................279

Conference, congress
5th Forum of allergen immunotherapy, Štiřín 6.–7. 12. 2015...........................................284
32. Congress of the Slovak and Czech Allergology and Clinical
Immunology, Žilina, Slovak republic 21.–24. 10. 2015................................................... 284
Allergy Therapeutics Workshop, Prague 29. 10. 2015 ...................................................284
Symposium on Specific Allergy (SOSA 2015) ..............................................................286

Information
Future events 2016.....................................................................................................288
Educational program allergy and clinical immunology. Part 2. ....................................... 292
ICON on allergy immunotherapy ..................................................................................299

Index 2015 ................................................................................................................307

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................165
Laudatio prof. Ctirad John – 95 let.............................................................................168
In memoriam RNDr. Eliška Rybníčková .....................................................................169

Přehledné články
Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR
Eva Sixtová ............................................................................................................175

Nové léky pro léčbu astmatu a CHOPN na našem farmaceutickém trhu
Viktor Kašák ..........................................................................................................183

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou aneb od astmatu k autoimunitě
Tomáš Milota, Eva Vernerová, Jiřina Bartůňková ........................................................193

Diagnostika a laboratorní technika
Fagocytóza a technické aspekty jejího stanovení
Alexandra Lochmanová........................................................................................... 202

Farmakoterapie, Imunoterapie
Novinka v alergenové sublinguální imunoterapii
Václav Špičák........................................................................................................208

Konference, kongresy
Zpráva z konference Telčská nostalgie
Vít Petrů ...............................................................................................................210

Zprávy ..................................................................................................................216

Informace .............................................................................................................218
Vzdělávací program oboru alergologie a klinická imunologie ...................................... 221

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .........................................................................................165
Laudatio prof. Ctirad John – 95 years ........................................................................168
In memoriam RNDr. Eliška Rybníčková .....................................................................16
9

Reviews
Burden of incapacity for work in asthma patients
Eva Sixtová ...........................................................................................................175

New drugs for therapy of asthma and COPD in the Czech pharmaceutical market
Viktor Kašák ..........................................................................................................183

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis – from asthma to autoimmunity
Tomáš Milota, Eva Vernerová, Jiřina Bartůňková..........................................................193

Diagnostic and laboratory technique
Phagocytosis and technical aspects of its determination
Alexandra Lochmanová ........................................................................................... 202

Pharmacotherapy, immunotherapy
News in sublingual allergen immunotherapy
Václav Špičák ......................................................................................................... 208

Conference, congress
Allergy starts in childhood – Nostalgia in Telč
Vít Petrů..................................................................................................................210

News...................................................................................................................... 216

Information ............................................................................................................218
Educational program allergy and clinical immunology ..................................................221

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů................................................................................................. 73

Původní práce
Registr potravinových alergií DAFALL – první výsledky
Simona Bělohlávková, Eliška Kopelentová, Ivana Šetinová,
Petr Víšek, Jana Novobílská, Tatiana Gvozdiaková, Lucie Mrázová,
Martina Minářová, Milena Jeřábková, Jiřina Chládková,
Marie Tichá, Eva Orálková, Veronika Solařová, Martin Liška,
Jana Poloniová, Hana Janíčková, Štěpánka Mikulová,
Ivana Švarcová, Matyáš Kuhn ..........................................................................................80

Přehledné články
Nemoc asociovaná s IgG4
Klinický obraz, orgánová postižení a terapie. 2. část
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter................................................................. 91

Asthma bronchiale – chronický zánět stále neznámý
František Kopřiva ..........................................................................................................101

Diagnostická a terapeutická úskalí akutní průduškové obstrukce malých dětí
Jana Tuková, Petr Koťátko ............................................................................................ 106

Je možný život s astmou bez kompromisov?
Martin Hrubiško .............................................................................................................110

V čem spočívá přínos nové kombinace flutikason-furoát/vilanterol
z pohledu farmakologických vlastností?
Jaroslav Chládek ...........................................................................................................114

Lázeňská a klimatická léčba astmatu a alergií
Vít Petrů ......................................................................................................................123

Terapie autoinflamatorních onemocnění a periodických horeček
Marie Tichá ..................................................................................................................128

Farmakoterapie, Imunoterapie
Transfer faktory – současné místo v klinické praxi
Jaromír Bystroň .............................................................................................................137

Příznivý efekt léčby subkutánními imunoglobuliny u závažných
forem atopické dermatitidy kojenců spojených s hypogamaglobulinemií
Jana Kayserová, Helena Kubešová, Radana Zachová, Andrea Poloučková,
Štěpánka Čapková, Eliška Kopelentová, Anna Šedivá .......................................................143

Kazuistiky
Anafylaxe u kojence po první lžičce kaše
Veronika Solařová...........................................................................................................150

Konference, kongresy
XX. Dny RAPPL aneb 20. ročník Dnů Rhinologie,
Alergologie, Pneumologie, Praktického lékařství a Lázeňství
Jaromír Bystroň..............................................................................................................156

Informace.......................................................................................................................162

Contents

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů...................................................................................................73

Original papers
Database of food allergies DAFALL – first results
Simona Bělohlávková, Eliška Kopelentová, Ivana Šetinová,
Petr Víšek, Jana Novobílská, Tatiana Gvozdiaková, Lucie Mrázová,
Martina Minářová, Milena Jeřábková, Jiřina Chládková,
Marie Tichá, Eva Orálková, Veronika Solařová, Martin Liška,
Jana Poloniová, Hana Janíčková, Štěpánka Mikulová,
Ivana Švarcová, Matyáš Kuhn..............................................................................................80

Reviews
IgG4-related disease
Clinical manifestations, organ involvement, therapy. Part 2
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter.................................................................... 91

Bronchial asthma – chronic inflammation still unknown
František Kopřiva..............................................................................................................101

Acute bronchial obstruction in infants and toddlers:
diagnostic and therapeutic pitfalls
Jana Tuková, Petr Koťátko ................................................................................................106

Life with asthma without compromise – is it real?
Martin Hrubiško.................................................................................................................110

What is the added value of the new combination fluticasone
furoate/vilanterol from the point of view of pharmacological properties?
Jaroslav Chládek ..............................................................................................................114

Spa- and climatotherapy in  asthma and allergy
Vít Petrů..........................................................................................................................123

Therapy of autoinflammatory diseases and periodic fevers
Marie Tichá ......................................................................................................................128

Pharmacotherapy, immunotherapy
Transfer factors – its present place in clinical practice
Jaromír Bystroň ................................................................................................................137

The positive effect of subcutaneous immunoglobulins in severe atopic eczema in infancy
associated with hypogammaglobulinemia
Jana Kayserová¨, Helena Kubešová, Radana Zachová, Andrea Poloučková,
Štěpánka Čapková, Eliška Kopelentová, Anna Šedivá ...........................................................143

Case report
Infant anafylaxis after the first spoon of porridge
Veronika Solařová ............................................................................................................150

Conference, congress
20th RAPPL days of rhinology, allergology, respiratory medicine, primary care, balneotherapy
Jaromír Bystroň .................................................................................................................156

Information........................................................................................................................162

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů............................................................................................1

Přehledné články
Ženy, muži a imunita
Jindřich Lokaj..........................................................................................................11

Nemoc asociovaná s IgG4. Úvod, patogeneze, diagnostika. 1. část
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter...........................................................16

Autoimunitní polyendokrinní syndromy v klinické imunologii – APS III. typu
Ivan Šterzl...............................................................................................................26

Inhalační léčba astmatu – cesta do průdušek i duše pacienta
Milan Teřl................................................................................................................33

Farmakoterapie, Imunoterapie
Může nesprávná inhalační technika ovlivnit efektivitu léčby
pacientů s chronickou bronchiální obstrukcí?
Eva Kašáková, Viktor Kašák......................................................................................39

Lokální anestetika v klinické praxi
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtěch Thon..................................................................45

Diagnostika a laboratorní technika
Vyšetření nazálního oxidu dusnatého u dětí s adenoidními vegetacemi
Tomáš Rybnikár, Marian Šenkeřík, Jaroslav Chládek, Jiřina Chládková............................49

Konference, kongresy
XX. Dny RAPPL aneb 20. ročník Dnů rinologie,
alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jan Vrabec................................................................................................................55

Diskuzní forum
Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce
Jakub Dvořáček.........................................................................................................63

Informace..................................................................................................................65

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................1

Reviews
Women, men and immunity
Jindřich Lokaj.............................................................................................................11

IgG4-related disease. Introduction, pathogenesis, diagnostics. Part I.
Štěpánka Mikulová, Dalibor Jílek, Josef Richter..............................................................16

Autoimmune polyendocrine syndromes in clinical immunology – APS type III
Ivan Šterzl..................................................................................................................26

Inhalation therapy of asthma – the way into the bronchi and the soul of the patient
Milan Teřl....................................................................................................................33

Pharmacotherapy, imunotherapy
Can incorrect inhaler technique influence efficacy
of therapy patients with chronic bronchial obstruction?
Eva Kašáková, Viktor Kašák.......................................................................................39

Local anesthetics in clinical praxis
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtěch Thon....................................................................45

Diagnostic and laboratory technique
Nasal nitric oxide in children with adenoid hypertrophy
Tomáš Rybnikár, Marian Šenkeřík, Jaroslav Chládek, Jiřina Chládková............................49

Conference, congress
The twentieth RAPPL Days or the twentieth year (anniversary) of rhinology,
allergology, pneumology, medical practice and balneology
Jan Vrabec................................................................................................................55

Discussion forum
EFPIA Disclosure Code
Jakub Dvořáček.........................................................................................................63

Information   ...........................................................................................................65