Tigis

Alergie 2020
čtvrtek, 10 prosinec 2020 09:26

Alergie 4/2020

Alergie 4 2020 tisk 1

Alergie 4/2020

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .................................................................. 205

PŮVODNÍ PRÁCE
Nové možnosti laboratorní detekce
specifických IgE protilátek
Jana Bojčuková, Jitka Gorčíková,
Tomáš Vlas, Petr Panzner .......................................
212

Výskyt protilátek anti DFS70 u pacientů
s indikací k vyšetření antinukleárních
protilátek metodou imunoblot
Hana Hudečková ..................................................... 217

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Lokální alergická rýma
Magdalena Herknerová ........................................... 223

Význam současných kritérií pro klasifikaci
systémového lupusu erythematodes
Zbyněk Hrnčíř .......................................................... 226

Možnosti laboratorní diagnostiky alergie
na ryby a mořské plody
Hana Maršíková ....................................................... 232

Primární imunodeficience jako monogenní
příčiny idiopatických střevních zánětů
Tomáš Milota, Zuzana Střížová,
Jiřina Bartůňková .....................................................
239

Monoklonové protilátky v cielenej liečbe
prieduškovej astmy a sinonazálnej choroby
v súčasnej klinickej praxi
Tibor Varga, Norbert Lukán ..................................... 246

KAZUISTIKY
Primární kožní lymfom v alergologické ambulanci
Veronika Raničová, Aleš Obr .................................. 253

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z 11. setkání skupiny
potravinové alergie PAPRSK .................................. 262

Zpráva z XVIII. Martinských dnů imunologie .......... 263

Zpráva z XXXVII. Sjezdu českých a slovenských
alergologů a klinických imunologů
a z XVI. Kongresu českých
a slovenských imunologů ....................................... 265

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2021 ...................................... 269

Alergie versus koronavirus
z pohledu alergologa ............................................. 273

Vyjádření k nošení roušek
u alergiků a astmatiků ........................................... 273

Cena profesora Václava Špičáka .......................... 274

REJSTŘÍKY 2020 ................................................. 275

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ................................................................ 205

ORIGINAL PAPERS

The new possibilities of laboratory detection
of specific IgE antibodies
Jana Bojčuková, Jitka Gorčíková,
Tomáš Vlas, Petr Panzner ....................................
212

Anti-DFS70 antibodies occurance
in patients with indication of antinuclear
antibodies determination by immunoblotting
Hana Hudečková .................................................. 217

REVIEWS

Local allergic rhinitis
Magdalena Herknerová ........................................ 223

Impact of current critera for classification
of systemic lupus erythematosus
Zbyněk Hrnčíř ....................................................... 226

Possibilities of laboratory diagnostics
of allergy to fish and seafood
Hana Maršíková ................................................... 232

Primary immunodeficiencies as the monogenic
causes of inflammatory bowel diseases
Tomáš Milota, Zuzana Střížová,
Jiřina Bartůňková ..................................................
239

Monoclonal antibodies in targeted therapy
for bronchial asthma and sinonasal disease
in actual clinical practice
Tibor Varga, Norbert Lukán .................................. 246

CASE REPORTS

Primary cutaneous lymphoma in allergology
outpatient department
Veronika Raničová, Aleš Obr ............................... 253

CONFERENCE, CONGRESS

Report on 11th Meeting of food allergy
group PAPRSK .................................................... 262

Report on the XVIIIth Martin
Immunology Days ................................................ 263

Report on the XXXVIIth Congress
of Czech and Slovak allergists
and clinical immunologists and XVIth
Congress of Czech
and Slovak immunologists ................................... 265

INFORMATION

Future events 2021 ............................................. 269

Allergy versus coronavirus – from allergist´s
point of wiev ........................................................ 273

Statment to face-masks wearing in allergic
and asthmatic patients ........................................ 273

Professor Václav Špičák Award .......................... 274

INDEX 2020 ........................................................ 275

středa, 07 říjen 2020 21:06

ALERGIE Supplementum 2/2020

Alergie Supplementum 2 2020 obalka

Alergie Supplementum 2/2020

OBSAH

Editorial
Jiřina Bartůňková ........................................................................ 1

Program ...................................................................................... 7

ABSTRAKTY

Protinádorová imunita a nádorové mikroprostředí .................... 14
Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita ........................... 15
Imunoterapie nádorů ................................................................. 18
Transplantace a imunogenetika ................................................ 21
Angioedémy .............................................................................. 23
Potravinová alergie ................................................................... 25
Autoimunita a tolerance ............................................................ 27 
Antiinfekční imunita a očkování ................................................ 29
Alergologická diagnostika a imunoterapie ................................ 32
Autoimunita orgánová ............................................................... 34
Laboratorní diagnostika v klinické imunologii  .......................... 37
Alergie na hmyz ........................................................................ 39
Workshop skupiny mladých imunologů a alergologů ............... 40
Kožní alergické choroby ........................................................... 42
Alergeny, epidemiologie pylové senzibilizace .......................... 44
Alergie horních dýchacích cest ................................................ 46
Anafylaxe a žírné buňky ........................................................... 49
Astma v dospělosti ................................................................... 51
Expoziční testy v alergologii ..................................................... 54
Imunodeficience ....................................................................... 57
Imunologie sepse ..................................................................... 60
Lékové alergie .......................................................................... 62
Obecná a vývojová imunita ...................................................... 64
Reprodukční imunologie a imunologie těhotenství .................. 66
Sekce laborantů ....................................................................... 69
Sekce sester ............................................................................ 72
Veterinární imunologie a alergologie ....................................... 74

POSTERY

Klinická a laboratorní imunologie ............................................. 77
Alergologie, slizniční imunita a mikrobiom ............................... 85
Imunologie a (nejen) laboratorní diagnostika ........................... 91

Rejstřík autorů ........................................................................ 102

 

CONTENTS

Editorial
Jiřina Bartůňková ....................................................................... 1

Programme ............................................................................... 7

ABSTRACTS

Antitumor immunity and tumor microenvironment ................... 14
Nutrition, microbiome, and (not only) mucosal immunity ......... 15
Immunotherapy of tumors ........................................................ 18
Transplantations and immunogenetics ..................................... 21
Angioedema ............................................................................. 23
Food allergy ............................................................................. 25
Autoimmunity and tolerance .................................................... 27 
Anti-infectious immunity and vaccination ................................. 29
Allergy diagnostics and immunotherapy .................................. 32
Organ-specific autoimmunity ................................................... 34
Laboratory diagnostics in clinical immunology ......................... 37
Insect allergy ............................................................................ 39
Workshop of the Young immunologists and allergologists ....... 40
Skin allergic diseases ............................................................... 42
Allergens, epidemiology, pollens senzitization ......................... 44
Upper respiratory tract allergy .................................................. 46
Anaphylaxis and mast cells ...................................................... 49
Asthma in adulthood ................................................................. 51
Exposition tests in allergology .................................................. 54
Immunodeficiencies .................................................................. 57
The immunology of sepsis ........................................................ 60
Drug allergies ............................................................................ 62
Innate and developmental immunity ......................................... 64
Reproductive immunology and immunology of pregnancy ....... 66
Laboratory technitians section .................................................. 69
Nurses section .......................................................................... 72
Veterinary immunology and allergology .................................... 74

POSTERS

Clinical and laboratory immunology .......................................... 77
Allergology, mucosal immunity and microbiome ....................... 85
Immunology and (not only) laboratory diagnostics ................... 91

Index ....................................................................................... 102

pátek, 04 září 2020 10:59

Alergie 3/2020

Alergie 3 2020 mailing 1

Alergie 3/2020

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .......................................................................................... 149

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Neinfekční komplikace u nemocných s běžnou
variabilní imunodeficiencí (CVID) a jejich léčba
Pavlína Králíčková, Eva Kočová ..................................................... 155

Alergické choroby v ére pandémie COVID-19
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Anna Bobčáková,
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Žofia Klimová,
Peter Bánovčin ................................................................................
163

Nazální NO a ciliární dyskinézy
Jakub Novosad, Irena Krčmová ...................................................... 170

Autoimunita indukovaná léky
Eva Daňková ................................................................................... 175

Pediatrický zápalový multisystémový syndróm
asociovaný s COVID-19
Filip Olekšák, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová,
Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin ............................
 181

KAZUISTIKY

Kawasakiho choroba – inkompletní forma
Marie Poláková, Ivana Červinková .................................................. 186

TERAPIE

Nové možnosti léčby hereditárního angioedému
Roman Hakl, Pavel Kuklínek, Jiří Litzman ...................................... 191

Role nutričního terapeuta v terapii potravinových alergií
Martin Krobot, Veronika Spáčilová, Dana Hrnčířová ...................... 197

DISKUZNÍ FÓRUM

Laboratorní diagnostika COVID-19
Ivo Lochman ................................................................................... 200

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ......................................................................................... 149

REVIEWS

Non-infectious complications in common variable
immunodeficiency (CVID) patients and their management
Pavlína Králíčková, Eva Kočová .................................................... 155

Allergic diseases in the era of COVID-19 pandemic
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Anna Bobčáková,
Lenka Kapustová, Otília Petrovičová, Žofia Klimová,
Peter Bánovčin ..............................................................................
163

Nasal NO and ciliary dyskinesia
Jakub Novosad, Irena Krčmová .................................................... 170

Drug-induced autoimmunity
Eva Daňková ................................................................................ 175

Paediatric inflammatory multisystem syndrome
associated with COVID-19
Filip Olekšák, Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová,
Eva Malicherová, Lukáš Molnár, Peter Bánovčin .........................
181

CASE REPORT

Incomplete Kawasaki disease
Marie Poláková, Ivana Červinková .............................................. 186

THERAPY

New treatment options of hereditary angioedema
Roman Hakl, Pavel Kuklínek, Jiří Litzman ................................... 191

The role of a dietitian in the therapy of food allergies
Martin Krobot, Veronika Spáčilová, Dana Hrnčířová ................... 197

FORUM OF DISCUSSION

Laboratory diagnostics of COVID-19
Ivo Lochman ................................................................................ 200

 

čtvrtek, 28 květen 2020 18:01

Alergie 2/2020

Alergie 2 2020 mailing 1

Alergie 2/2020

OBSAH

Editorial

Vít Petrů ................................................................ 77

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI

Nejlepší publikace v Alergii 2019
a ocenění ČSAKI 2020 ......................................... 78

Laudatio – MUDr. Karel Nouza, DrSc. .................. 79

PŮVODNÍ PRÁCE

Význam stanovení alfa-defenzinu (DEFa1)
ve výpotku u pacientů s kloubní náhradou
Veronika Maierová ................................................. 84

Imunitný profil a klinické charakteristiky detí
s ataxiou teleangiektáziou
Mária Zeliesková, Miloš Jeseňák,
Iveta Plavnická, Peter Bánovčin ...........................
90

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Plicní postižení u primárních
protilátkových imunodeficiencí
Jan Baroš, Martina Doubková,
Zita Chovancová ..................................................
 97

Sjögrenův syndrom
Kateřina Červeňáková, Leona Procházková,
Vladimír Červeňák ..............................................
105

Role IL-27 u autoimunitních onemocnění
Petra Vrabcová, Adam Klocperk,
Zuzana Paračková, Anna Šedivá ........................
110

KAZUISTIKY

Primární kožní lymfomy, mycosis fungoides
a Sézaryho syndrom
Beáta Mandíková ................................................ 115

Syndrom enterokolitidy navozené
potravinovými proteiny: ryby jako
významná vyvolávající příčina
Iva Strnadová, Petr Kučera ................................. 119

TERAPIE

Isoprinosine (inosin pranobex) – od experimentu
ke klinické zkušenosti
Jaromír Bystroň .................................................. 127

KONFERENCE, KONGRESY

XXV. Dny RAPPL 2020 – Karlova Studánka
po dvacáté páté .................................................. 135

Valentýnské setkání na
Semináři reprodukční medicíny .......................... 142

DISKUZNÍ FÓRUM

Komentář k článku Taťány Ježkové
„ANCA-asociovaná vaskulitida v klinické praxi“
Jan Martinek, Alexandra Lochmanová,
Vítězslav Novák ..................................................
143

Morové rány – poučení z odkazu předků
Zuzana Krátká, Jiří Fiala ..................................... 144

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ................................................................ 77

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI

The best publications in Alergie 2019
and CSAKI 2020 award ........................................ 78

Laudatio – MUDr. Karel Nouza, DrSc. ................. 79

ORIGINAL PAPERS

The importance of alpha-defensin (DEFa1)
determination in synovial fluid in patiens
with joint replacement
Veronika Maierová ............................................... 84

Immune profile and clinical characteristics
of children with ataxia telangiectasia
Mária Zeliesková, Miloš Jeseňák,
Iveta Plavnická, Peter Bánovčin ..........................
 90

REVIEWS

Lung impairment in primary antibody deficiencies
Jan Baroš, Martina Doubková,
Zita Chovancová ..................................................
97

Sjögren syndrome
Kateřina Červeňáková, Leona Procházková,
Vladimír Červeňá
k .............................................. 105

The role of IL-27 in autoimmune diseases
Petra Vrabcová, Adam Klocperk,
Zuzana Paračková, Anna Šedivá ........................
110

CASE REPORT

Primary cutaneous lymphoma,
mycosis fungoides and Sézary syndrome
Beáta Mandíková ................................................ 115

Food protein-induced enterocolitis syndrome:
fish as an important trigger
Iva Strnadová, Petr Kučera ................................. 119

THERAPY

Isoprinosine (inosine pranobex) –
from experiment to clinical experience
Jaromír Bystroň ................................................... 127

CONFERENCE, CONGRESS

XXV. Days of RAPPL 2020 –
Karlova Studánka for the 25th time ...................... 135

St. Valentine meeting:
Reproductive medicine course ............................. 142

FORUM OF DISCUSSION

Comment on the article „ANCA-associated
vasculitis in clinical practice“ by Taťána Ježková
Jan Martinek, Alexandra Lochmanová,
Vítězslav Novák ....................................................
143

Pestis plagues – legacy of our ancestors lesson
Zuzana Krátká, Jiří Fiala .......................................
144

pondělí, 02 březen 2020 12:35

Alergie 1/2020

Alergie 1 2020 obalka tisk 1

ALERGIE 1/2020

OBSAH

EDITORIAL

Vít Petrů ...................................................................... 1

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI

Cena doktora Lišky ..................................................... 2

Profesor Lokaj obdržel zlatou medaili
České lékařské společnosti JEP ................................. 2

Laudatio – RNDr. Ivo Lochman, CSc.,
MUDr. Josef Richter, CSc. .......................................... 4

In memoriam – MUDr. Daniela Planerová,
MUDr. Jiří Hlavatý, prof.
MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. ..................................... 5

PŮVODNÍ PRÁCE

BI-VIDITEST Total r.t.u. pro posuzování
stavu buněčné imunity
Ivo Lochman, Kateřina Roubalová, Vlastimil Král,
Juraj Lábaj, Jitka Pohořská, Alexandra Lochmanová,
Kamila Kutějová, Petra Mikušová, Jana Furková,
Zuzana Čermáková, Vítězslav Novák, Olga Žlabová,
Alena Zjevíková, Dalibor Jílek ................................... 10

Variabilita zastoupení T regulačních lymfocytů
v periferní krvi během gravidity
Lenka Trilecová ......................................................... 15

Nový metodický přínos k diagnostice
autoinflamatorních onemocnění: cytometrické
stanovení intracelulární produkce
prozánětlivých cytokinů
Michal Rataj, Jan Lašťovička, Anna Šedivá .............. 20

Výběr vhodného dárce pro transplantace
krvetvorných buněk
Milena Vraná, Sara Nazarová,
Renáta Macnerová ................................................... 27

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Využití testu aktivace bazofilů v alergologii
Petr Bejdák ............................................................... 31

Potenciální molekulární a buněčné biomarkery
v diagnostice IgE mediované alergie
Ivana Šetinová ......................................................... 37

Často nemocné dítě v ordinaci alergologa
a klinického imunologa
Martin Deák, Tomáš Kočí, Josef Gut ....................... 43

KAZUISTIKY

Asthma bronchiale, alergická rýma, nosní
polypy – běžné diagnózy v alergologické ordinaci,
ale také první fáze eozinofilní granulomatózy
s polyangiitidou
Petra Žalská ............................................................ 49

TERAPIE

Roztočová alergie – lze léčit lépe? Část II.
Zkušenosti z praxe
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ............................  56

Kombinovaná léčba astmatu IKS + LABA:
realita v České republice (studie ICON)
Milan Teřl, Matyáš Kuhn, Miroslav Maruščák ........ 60

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXI. Beskydských alergologických
a imunologických dnů ............................................ 69

INFORMACE

Informace ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv .... 70

Přehled akcí na rok 2020  ...................................... 73

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů .................................................................. 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI

Doctor Liška Publishing Award 2018 ...................... 2

ČLS JEP Gold Medal for Professor Lokaj ............... 2

Laudatio – RNDr. Ivo Lochman, CSc.,
MUDr. Josef Richter, CSc. ...................................... 4

In memoriam – MUDr. Daniela Planerová,
MUDr. Jiří Hlavatý,
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. ......................... 5

ORIGINAL PAPERS

BI-VIDITEST Total r.t.u. test for assessment
of cellular immunity
Ivo Lochman, Kateřina Roubalová, Vlastimil Král,
Juraj Lábaj, Jitka Pohořská, Alexandra Lochmanová,
Kamila Kutějová, Petra Mikušová, Jana Furková,
Zuzana Čermáková, Vítězslav Novák, Olga Žlabová,
Alena Zjevíková, Dalibor Jílek ................................. 10

Representation of T regulatory lymphocytes
variability in peripheral blood during gravidity
Lenka Trilecová ....................................................... 15

New methodical approach for diagnosis
of autoinflammatory diseases: flow cytometry-based
investigation of intracellular proinflammatory
cytokine production
Michal Rataj, Jan Lašťovička, Anna Šedivá ............ 20

Selection of suitable hematopoietic
stem cell donor
Milena Vraná, Sara Nazarová,
Renáta Macnerová .................................................. 27

REVIEWS

The use of the basophil activation test
in allergology
Petr Bejdák ............................................................... 31

Potential molecular and cellular biomarkers
in diagnosis of IgE mediated allergy
Ivana Šetinová .......................................................... 37

Frequently sick child in the allergologist’s
and clinical immunologist’s office
Martin Deák, Tomáš Kočí, Josef Gut ......................... 43

CASE REPORT

Bronchial asthma, allergic rhinitis,
nasal polyps – common diagnoses
in allergy surgery, but also the first
phase of eosinophilic granulomatosis
with polyangiitis
Petra Žalská ............................................................... 49

THERAPY

House dust mite allergy – can we treat
more efficiently? Part II. Experiences from praxis
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ................................. 56

ICS + LABA Asthma combination therapy:
Real situation in the Czech Republic (ICON Study)
Milan Teřl, Matyáš Kuhn, Miroslav Maruščák ............. 60

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXIth Beskydy Allergy
and Immunology Days ............................................... 69

INFORMATION

State Institute for Drug Control inform ....................... 70

Future events 2020 .................................................... 73

pondělí, 24 únor 2020 06:56

ALERGIE Supplementum 1/2020

Supplementum1 2020 seberova mailing 1

ALERGIE Supplementum 1/2020

OBSAH

Editorial

Vít Petrů ............................................................................. 1
Ester Seberová .................................................................. 2

Doporučené postupy ARIA 2019:
Doporučení péče o pacienty s alergickou rýmou
v České republice
Lokální koordinátor: Ester Seberová
Autoři: Claus Bachert, Wytske J. Fokkens,
Tori Haahtela, Peter W. Hellings, Ludgar Klimek,
Nicolaos G. Papadopoulos, Oliver Pfaar, Holger J.
Schunemann, Dana Wallace, Arunas Valiulis,
Maria Teresa Ventura, Gabrielle L. Onorato,
Anna Bedbrook, Wienczyslawa Czarlewski,
Jean Bousquet ................................................................... 5

Úvod .................................................................................. 6

1. Situace v České republice ............................ ............... 7

   1.1 .................................................................................. 7

   1.2 Zdravotní systém ..................................................... 7

   1.3 ARIA v ČR ............................................................... 7

2. Nová generace ARIA-GRADE doporučení ................... 7

   2.1 Důkazy použité při návrhu ARIA ICPs .................... 8

          2.1.1 MASK algoritmus pro farmakoterapii AR ...... 8

          2.1.2 ARIA 2010, 2016 a postup doporučovaný
                   v USA 2017 ................................................... 9

          2.1.3 Rychlost nástupu účinku léků ........................ 9

          2.1.4 Reálné výsledky s užitím mobilní
                   technologie .................................................... 9

   2.2 Nová generace ARIA–GRADE doporučení
         pro léčbu dospělých a adolescentů ........................ 10

3. AIT u pacientů s respirační alergií
    dle doporučení ARIA 2019 .......................................... 11

   3.1 Alergeny doporučené k AIT ................................... 11

   3.2 Bezpečnost AIT ...................................................... 11

         3.2.1 Subkutánní imunoterapie (SCIT) ................... 11

         3.2.2 Sublinguální imunoterapie (SLIT) .................. 11

   3.3 Spolupráce při AIT .................................................. 11

         3.3.1 Spolupráce s pacientem ................................ 11

         3.3.2 Spolupráce s farmaceuty ............................... 12

         3.3.3 Spolupráce s praktickými lékaři ..................... 12

   3.4 Praktický přístup pro výběr pacientů k léčbě AIT .... 12

         3.4.1 Výběr alergického pacienta pro AIT ............... 12

         3.4.2 AIT u pacientů s alergickou rýmou ................. 12

         3.4.3 AIT u pacientů s astmatem
                  (adolescentů a dospělých) ............................. 12

         3.4.4 AIT u polymorbidních pacientů ...................... 14

         3.4.5 AIT u dětí ....................................................... 14

         3.4.6 AIT u pacientů vyšších věkových skupin ....... 14

   3.5 Využití mobilních technologií (mHealth)
         v léčbě AIT .............................................................. 14

Literatura .......................................................................... 14

Předplatné ........................................................................ 19

POKYNY AUTORŮM ....................................................... 20

 

CONTENTS

Editorial

Vít Petrů ............................................................................. 1
Ester Seberová .................................................................. 2

Clinical practice 2019 ARIA: Care pathways
for allergic rhinitis – Czech Republic
Local co-ordinator: Ester Seberová
Authors: Claus Bachert, Wytske J. Fokkens,
Tori Haahtela, Peter W. Hellings, Ludgar Klimek,
Nicolaos G. Papadopoulos, Oliver Pfaar, Holger
J. Schunemann, Dana Wallace, Arunas Valiulis,
Maria Teresa Ventura, Gabrielle L. Onorato,
Anna Bedbrook, Wienczyslawa Czarlewski,
Jean Bousquet ................................................................... 5

Introduction ........................................................................ 6

1. Czech Republic – state of art ......................................... 7

   1.1 AR in Czech Republic ............................................... 7

   1.2 Health system ........................................................... 7

   1.3 ARIA in the Czech Republic ..................................... 7

2. Next generation ARIA-GRADE guidelines .................... 7

   2.1 Evidence considered for the development
         of ARIA ICPs ............................................................ 8

2.1.1 MASK algorithm for AR
pharmacologic treatment .......................................... 8

2.1.2 ARIA 2010, 2016 and USA 2017
guidelines ................................................................. 9

2.1.3 Speed of action of medications ....................... 9

2.1.4 Real-world evidence using
mobile technology .................................................... 9

   2.2 Next generation ARIA-GRADE guidelines ............. 10

3. 2019 ARIA care pathways for allergen
immunotherapy (AIT) ...................................................... 11

   3.1 Allergens to be used .............................................. 11

   3.2 Safety of AIT .......................................................... 11

3.2.1 Subcutaneous imunoterapie (SCIT) .............. 11

3.2.2 Sublingual imunoterapie (SLIT) ..................... 11

   3.3 Co-operation in AIT ................................................. 11

   3.1 Co-operation with patient ........................................ 11

   3.2 Co-operation with pharmacists ............................... 12

   3.3 Co-operation with GPs ........................................... 12

   3.4 Practical approach for patient stratification
   in AIT ............................................................................ 12

3.4.1 Stratification of allergic patients for AIT .......... 12

3.4.2 AIT in allergic rhinitis patients ......................... 12

3.4.3 AIT in bronchial asthmatic patients
(adolescents and adults) .......................................... 12

3.4.4 AIT in polymorbid patients .............................. 14

3.4.5 AIT in children ................................................. 14

3.4.6 AIT in the elderly patients ............................... 14

3.5 mHealth in the AIT precision medicine approach ...... 14

References ...................................................................... 14

Subscription ..................................................................... 19

INSTRUCTION FOR AUTHORS ..................................... 20