Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2006
pátek, 04 únor 2011 09:30

Alergie Suppl. 2/2006

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
OBSAH ................................................................................................................................ 5
1. PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY ................................................................................................... 9
2. IMUNOPATOGENEZE INFEKČNÍCH CHOROB
Přednášky ..........................................................................................................................10
Postery ............................................................................................................................. 12
3. MEZIOBOROVÝ POHLED NA RINITIDY
Pøednášky .......................................................................................................................... 14
Postery .............................................................................................................................. 18
4. MEZIOBOROVÝ POHLED NA ASTMA
Pøednášky .......................................................................................................................... 19
Postery ............................................................................................................................... 22
5. PŘIROZENÁ IMUNITA
Přednášky ........................................................................................................................ 28
Postery ............................................................................................................................. 29
6. SLIZNIČNÍ IMUNITA, STŘEVNÍ MIKROFLÓRA, PROBIOTIKA
Přednášky ......................................................................................................................... 33
Postery ............................................................................................................................... 34
7. INFEKCE, NÁDORY, IMUNITA – CO PŘINESE NEJLEPŠÍ EFEKT?
Přednášky ......................................................................................................................... 40
Postery ............................................................................................................................... 42
8. TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE
Přednášky ........................................................................................................................ 43
Postery ............................................................................................................................. 46
9. NOVINKY V LABORATORNÍ SEKCI I., II.
Přednášky ......................................................................................................................... 47
Postery .............................................................................................................................. 53
10. VÝVOJOVÁ IMUNOLOGIE
Přednášky ......................................................................................................................... 55
Postery .............................................................................................................................. 56
11. IMUNOTOXIKOLOGIE
Přednášky ......................................................................................................................... 57
Postery .............................................................................................................................. 60
12. PREVENCE A TERAPIE ALERGICKÝCH CHOROB
Přednášky ........................................................................................................................ 62
Postery ............................................................................................................................. 65
13. PROJEVY A LÉÈBA KOŽNÍCH IMUNOPATOLOGICKÝCH NEMOCÍ
Přednášky .......................................................................................................................... 66
Postery .............................................................................................................................. 68
14. IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE V PEDIATRII
Přednášky ............................................................................................................................ 70
Postery .............................................................................................................................. 71
15. ANAFYLAXE A JEJÍ SPOUŠTÌÈE
Přednášky ...........................................................................................................................72
Postery ............................................................................................................................... 74
16. NEUROIMUNOLOGIE
Postery .............................................................................................................................. 75
17. CHOROBY Z AUTOIMUNITY
Přednášky ...........................................................................................................................76
Postery .............................................................................................................................. 79
18. IMUNODEFICIENCE – NUTNOST VČASNÉ DIAGNOSTIKY
Přednášky .......................................................................................................................... 83
Postery ................................................................................................................................ 85
19. PROJEVY IMUNOPATOLOGICKY PODMÍNĚNÝCH STAVŮ V ÚSTNÍ DUTINĚ
Přednášky ...........................................................................................................................88
Postery .............................................................................................................................. 89
20. ZÁNĚT A IMUNITA
Přednášky ........................................................................................................................... 90
Postery ................................................................................................................................ 92
21. REPRODUKČNÍ IMUNOLOGIE
Přednášky ............................................................................................................................ 94
Postery ............................................................................................................................... 96
22. FUNKČNÍ GENOMIKA – APLIKACE V MEDICÍNÌ
Přednášky .............................................................................................................................. 98
Postery .................................................................................................................................. 99
23. SIGNALIZAÈNÍ MECHANISMY IMUNORECEPTORÙ
Přednášky .............................................................................................................................. 99
Postery ................................................................................................................................. 100
24. LABORATORNÍ IMUNOLOGIE
Přednášky .............................................................................................................................101
Postery ................................................................................................................................. 103
25. MODERNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ V ALERGOLOGII A KLINICKÉ IMUNOLOGII
Přednášky .............................................................................................................................106
Postery ................................................................................................................................ 110
26. VÝŽIVA A IMUNITA
Přednášky ............................................................................................................................. 110
27. FIREMNÍ SYMPOZIUM MSD .............................................................................................. 111
28. ZÁVĚREČNÁ PŘEDNÁŠKA ............................................................................................... 111
JMENNÝ REJSTŘÍK ................................................................................................................ 112–117

pátek, 04 únor 2011 07:33

Alergie Suppl. 1/2006

ABSTRACTS
ASTHMA, ALLERGY AND COPD 2006 – from the science to daily practice
GINA and the Patient
Suzanne S. Hurd
................................................................................................................ 6
Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) and the Patient
P. Van Cauwenberge
.......................................................................................................... 7
The patient Perspectives
Svein-Erik Myrseth
............................................................................................................ 8
How do we genuinely enhance doctor-patient partnership?
Martyn R Partridge
............................................................................................................ 9
Primary Prevention of Allergy and Asthma
John Warner
....................................................................................................................... 10
Prevention of Allergy and Asthma – Dream or Reality?
Ulrich Wahn
....................................................................................................................... 11
From Asthma Mechanisms to Therapy in Practice
Peter Barnes
....................................................................................................................... 12
Asthma and COPD - one or two diseases?
Ronald Dahl
....................................................................................................................... 12
The burden of allergy: The patients' Voice
Erkka Valovirta
.................................................................................................................. 13
Asthma, COPD and rhinitis in primary care
David Price
......................................................................................................................... 14
Pediatric asthma: How significant it is for the whole life?
Petr Pohunek
...................................................................................................................... 15
The Role of Genetics in the Evaluation of Asthma and its Treatment
Stephen T Holgate
............................................................................................................. 16
Allergy and asthma in future
Tari Haahtela
..................................................................................................................... 17
Message of nose to bronchi
Ester Seberová
................................................................................................................... 18
„Fighting for Breath" European patients' perspective on living
with severe asthma symptoms
Donna Covey
..................................................................................................................... 18
Refractory bronchial asthma – approach to our patients.
Vladimír Koblížek, Vratislav Sedlák, Zdeòka Paráková,
Bohuslav Král, František Salajka
..................................................................................... 19
Burden of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Czech Republic
Jaromír Musil
..................................................................................................................... 19
European Pollen Information Service – benefit for patients
Siegfried Jaeger
.................................................................................................................. 20
Smoking - cause or trigger
Viktor Kašák
...................................................................................................................... 21
Intervention in the indoor environment
Ariana Lajčíková
................................................................................................................ 21
We and Europe against food allergies
Simona Bìlohlávková
........................................................................................................ 22
CZECH INITIATIVE FOR ASTHMA ........................................................................... 23
ALLERGY AND ASTHMA IN THE CZECH REPUBLIC
Lékař a pacient. Partner a partner.
Physician and patient. Partner&Partner.
Viliam Meissner
................................................................................................................ 25
Kvalita života nemocných s tìžkým astmatem
Quality of life in patients with severe asthma
František Salajka
.............................................................................................................. 29
Průduškové astma – od dětství do dospělosti
Bronchial asthma – From Childhood to Adulthood
Petr Pohunek
...................................................................................................................... 32
Poselství nosu průduškám
Message of nose to bronchi
Ester Seberová
.................................................................................................................. 35
Pětileté sledování gravidních astmatiček
Asthma in Pregnancy- 5 years follow-up
Bronislava Novotná, Tomáš Pavlík
................................................................................. 39
Obtížně léčitelné astma (OLA) – pøístup k pacientovi s těžkým astmatem
Refractory bronchial asthma – approach to our patients
Vladimír Koblížek, Vratislav Sedlák, Zdeòka Paráková,
Bohuslav Král, František Salajka
................................................................................... 46
Aspirinem zlepšené astma (AZA) – vzácný fenotyp astmatu?
Aspirin-ameliorated asthma - a rare phenotype of asthma?
Krčmová Irena, Král Bohuslav, Paráková Zdena, Sedlák Vratislav,
Novotná Bronislava, Kašák Viktor, Halíková Jana, Chmelařová Soňa
........................ 49
Indukované sputum v èasné diagnostice astmatu
Induced sputum in early diagnostic of Asthma
Petr Panzner, Ivana Malkusová, Vladimír Hraško
......................................................... 52
Pohybová aktivita dìtských astmatikù
Physical activity in asthmatic children
Hana Janíčková, Zuzana Smrčková,
Jana Nosálová, Milena Dědičová
.................................................................................... 55
Intervence ve vnitøním prostředí
Intervention in the Indoor Environment
Ariana Lajčíková
............................................................................................................... 59
Pylová informaèní služba
Pollen Information Service
Ondøej Rybníček
............................................................................................................... 63
Evropa a my proti potravinové alergii
We and Europe against Food Allergies
Simona Bělohlávková
....................................................................................................... 66
Farmakoekonomika astmatu v České republice
Pharmacoeconomics of asthma in Czech Republic
Viktor Kašák
..................................................................................................................... 67
pátek, 21 leden 2011 12:42

Alergie 4/2006

EDITORIAL ............................................................................................................ 273
PŮVODNÍ PRÁCE
Využití testu aktivace bazofilů s rekombinantními
alergeny u pacientů se senzibilizací na pyly bojínku a pelyňku
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová, A. Decastelová
........................................... 279
Výsledky testu aktivity (kontroly) astmatu
Vladimír Vondra, Marek Malý, Iveta Vondrová, Martina Brejchová
............................. 285
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Dendritické buňky a alergie
Anna Šedivá
........................................................................................................ 293
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů:
Část I. Inhalační kortikosteroidy a kůra nadledvin
Jiří Novák
......................................................................................................... 299
Chronická maxilární sinusitis (CSM) − úloha nosní sliznice a nosní alergie
Zdenek Pelikan
................................................................................................. 313
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Studie OriGin – hodnocení inhalátoru Easyhaler
Kateřina Kopecká
............................................................................................. 326
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ TECHNIKY
Biologické funkce C-reaktivního proteinu a jeho využití v laboratorní diagnostice
Jana Prázná
........................................................................................................... 329
KONGRESY, KONFERENCE
V. Setkání lékařů ČR a SR, Litomyšl, 2006
Bronislava Novotná, Jiří Novák
.................................................................................. 333
5. den pro laboratorní aspekty likvorologie a neuroimunologie (abstrakta) ..................... 340
INFORMACE .......................................................................................................... 350

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................... 273
ORIGINAL PAPERS
The basophil activation test with recombinant
allergens in diagnosis of sensitization to timothy and mugwort pollens
I. Šetinová, M. Havranová, S. Honzová, A. Decastelová
................................................ 279
Results of Asthma Control Test (ACT)
Vladimír Vondra, Marek Malý, Iveta Vondrová, Martina Brejchová
.................................. 285
REVIEWS
Dendritic cells and allergy
Anna Šedivá
.............................................................................................................. 293
Safety of inhaled corticosteroids: Part I. Inhaled corticosteroids and adrenal function
Jiří Novák
.................................................................................................................. 299
Chronic maxillary sinusitis (CSM) −
the role of the nasal mucosa and nasal alergy
Zdenek Pelikan
......................................................................................................... 313
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
OriGin study – evaulating of one of application form for IKS called Easyhaler
Kateřina Kopecká
..................................................................................................... 326
DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS
Biological Functions of C-reactive Protein and its Utilization
in Laboratory Diagnostics
Jana Prázná
............................................................................................................. 329
CONGRESSES AND CONFERENCES
5th Meeting of the czech and slovak physicians, Litomyšl 2006
Bronislava Novotná, Jiří Novák
.................................................................................... 333
5th Day of laboratory aspects in liquorology and neuroimmunology (abstracts) ............... 340
NEWS .................................................................................................................... 350

pátek, 21 leden 2011 12:21

Alergie 3/2006

EDITORIAL ....................................................................................................................... 177
PŮVODNÍ PRÁCE
Prevence alergie u dětí alergických matek perorálním osídlením
probiotickým kmenem E. coli po narození
Raja Žádníková, Ludmila Prokešová, Ingrid Kocourková, Jan Žižka
......................................... 183
Sledování produkce cytokinů v prvních letech života dětí
nealergických a alergických matek
Jan Žižka, Raja Lodinová-Žádníková, Olga Novotná,
Ingrid Kocourková, Ludmila Prokešová
................................................................................. 189
Dětské astma po dvaceti pěti letech
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Gabriela Poláková
............................................................. 197
Vliv přímořské léčby na atopický ekzém
Jaroslava Šimoníčková, Gabriela Poláková, Vít Petrů
............................................................. 205
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Diferenciální diagnóza atopické dermatitidy v kojeneckém a batolecím věku
Štěpánka Čapková
............................................................................................................. 210
Oční projevy alergie u dětí a jejich léčba
Jan Krásný
........................................................................................................................ 214
Prevence alergie (úvod)
Václav Špičák
.................................................................................................................... 219
Je možné zabránit vzniku alergického onemocnění u dítěte?
Jiří Novák
.......................................................................................................................... 225
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Řízená preventivní léčba průduškového astmatu
Petr Pohunek
.................................................................................................................... 233
Alergický zánět a antileukotrieny
František Kopřiva, Anna Janošťáková, Marta Ordeltová,
Jarmila Szotkowská, Martin Zápalka, Marián Hajdúch
........................................................... 239
Vliv montelukastu na složení vydechovaného vzduchu u dětských astmatiků
Kateřina Kopecká, Vít Petrů, Petr Čáp, Renata Šestáková
..................................................... 244
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÁ TECHNIKA
HLA typizace u paternitních sporů
Helena Macurová
............................................................................................................... 246
Funkční model aktivace a infekce makrofágů in vitro
Jakub Novosad, Manuela Kudlová, Martina Loudová, Monika Holická, Jan Krejsek
.................. 249
Záchyt pacientů s podezřením na chronickou lymfatickou leukemii
(B-CLL) v rámci rutinního imunologického vyšetření
Marie Havranová, Eva Daňková, Hana Ouvínová
.................................................................... 254
KAZUISTIKY
Vydechovaný NO jako citlivý indikátor zánětu dýchacích cest
Luděk Pelikán, Zuzana Vančíková
...................................................................................... 258
Příběh alergika – atopický pochod
Jarmila Turzíková
.............................................................................................................. 260
KONGRESY, KONFERENCE
Postřehy z kongresu EAACI ve Vídni
Petr Čáp, Ilja Stříž
........................................................................................................... 262
XI. Rožnovské alergo-imunologické dny (19. – 20. 5. 2006)
Bronislava Novotná
.......................................................................................................... 264
XI. českolipský den astmatu a alergií 18. 5. 2006 Svojkov u České Lípy ............................... 266
Alergie začíná v dětství Telč 2.–4. června 2006 ................................................................... 267
INFORMACE ................................................................................................................. 268

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................................... 177
ORIGINAL PAPERS
Prevention of allergy in infants of allergic mothers by oral
colonization with probiotic E. coli after birth
Raja Žádníková, Ludmila Prokešová, Ingrid Kocourková, Jan Žižka
.......................................... 183
Cytokine production in the first years of life of children of non-allergic and allergic mothers
Jan Žižka, Raja Lodinová-Žádníková, Olga Novotná, Ingrid Kocourková, Ludmila Prokešová ....... 189
Childhood asthma – twenty five years later
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Gabriela Poláková
.............................................................. 197
The influence of thalassotherapy on atopic eczema
Jaroslava Šimoníčková, Gabriela Poláková, Vít Petrů
.............................................................. 205
REVIEWS
Differential diagnosis of atopic dermatitis in infants and toddlers
Štěpánka Čapková
............................................................................................................ 210
Occular Allergy in Childhood and This Treatment
Jan Krásný
...................................................................................................................... 214
Allergy Prevention (Introduction)
Václav Špičák
................................................................................................................... 219
Can allergic diseases in children be prevented?
Jiří Novák
......................................................................................................................... 225
FARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Guided self-management of bronchial asthma
Petr Pohunek
..................................................................................................................... 233
Allergic inflammation and antileukotrienes
František Kopřiva, Anna Janošťáková, Marta Ordeltová,
Jarmila Szotkowská, Martin Zápalka, Marián Hajdúch
............................................................ 239
Influence of Montelukast to Exhaled Breath Condensate in Children with Bronchial Asthma
Kateřina Kopecká, Vít Petrů, Petr Čáp, Renata Šestáková
..................................................... 244
DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS
The HLA typing of disputed paternities
Helena Macurová
................................................................................................................ 246
Functional model of macrophage activation and infection in vitro
Jakub Novosad, Manuela Kudlová, Martina Loudová, Monika Holická, Jan Krejsek
.................... 249
Detection of patients with suspicion of chronic lymphatic leukemia
(B-CLL) in routine immunological examination
Marie Havranová, Eva Daňková, Hana Ouvínová
..................................................................... 254
CASE REPORTS
Exhaled NO as a Sensitive Marker of Airway Inflammation
Luděk Pelikán, Zuzana Vančíková
......................................................................................... 258
Atopic march – Patient´s Story
Jarmila Turzíková
................................................................................................................. 260
CONGRESSES AND CONFERENCES ................................................................................. 262
NEWS ............................................................................................................................... 268

pátek, 21 leden 2011 12:02

Alergie 2/2006

EDITORIAL ................................................................................................................................. 89
ALERGIE 2006 – CENY ČSAKI 2005 ............................................................................................ 94
LAUDATIO .................................................................................................................................. 95
LAUDATIO .................................................................................................................................. 96
PŮVODNÍ PRÁCE
Změny zánětlivých ukazatelů ve sputu pacientů
se sezónní alergickou rýmou a intermitentním astmatem v závislosti na pylové sezóně
I. Malkusová, P. Panzner, V. Hraško, M. Malý
............................................................................... 99
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Co je dnes náplní práce klinického imunologa? (Úvahy o imunologii inspirované prof. Fučíkovou)
J. Svoboda
.................................................................................................................................. 111
Alergie a autoimunita – jin a jang imunopatologie. Věnováno prof. Terezii Fučíkové k životnímu výročí
J. Bartůňková, A. Šedivá, J. Kayserová
.......................................................................................... 115
Autoimunitní hepatitida
J. Horák
...................................................................................................................................... 126
Autoimunitní tyreopatie a Helicobacter pylori
I. Šterzl, P. Hrdá
.......................................................................................................................... 131
Imunitní reakce respiračního traktu a obrana proti chřipkové infekci
L. Prokešová, P. Zanvit
................................................................................................................... 137
Úloha imunitního systému v prionových chorobách
H. Glierová, K. Holada
.................................................................................................................. 143
LA typizace u paternitních sporů
H. Macurová
.................................................................................................................................. 149
Jak jsme objevili NK buňky
R. Kissling
.................................................................................................................................... 152
KAZUISTIKY
Alergie či autoimunita?
Z. Humlová
.................................................................................................................................... 155
Klíšťák holubí (Argas reflexus) jako původce anafylaktické reakce
M. Cvačková, P. Kučera, Ch. Hilger
.............................................................................................. 161
Změny v imunofenotypizaci lymfocytů – stopa vedoucí k časné diagnóze kožních T lymfomů
E. Daňková, M. Havranová, J. Karban, H. Ouvínová, M. Slavíčková, H. Pitínová
................................ 164
KONGRESY, KONFERENCE
Konference Astma, Alergie
a CHOPN 2006
.......................................................................................................................... 169
INFORMACE, ZPRÁVY .............................................................................................................. 170

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................ 89
AWARDS OF THE CZECH SOCIETY OF ALLERGOLOGY
AND CLINICAL IMMUNOLOGY (ČSAKI) 2005
............................................................................... 94
LAUDATIO ................................................................................................................................. 95
LAUDATIO ................................................................................................................................. 96
ORIGINAL PAPERS
Changes in inflammatory markers in induced sputum of patients with allergic rhinitis and
bronchial asthma in relation to exposure to pollen season
I. Malkusová, P. Panzner, V. Hraško, M. Malý
............................................................................... 99
REVIEWS
What is Subject Matter of a Clinical Immunologist Today?
(Reflections on Immunology Inspired by Professor Fučíková.)
J. Svoboda
................................................................................................................................. 111
Allergy and autoimmunity – yin and yang of immunopathology
J. Bartůňková, A. Šedivá, J. Kayserová
.......................................................................................... 115
Autoimmune hepatitis
J. Horák
..................................................................................................................................... 126
Autoimmune thyroiditis and Helicobacter pylori
I. Šterzl, P. Hrdá
......................................................................................................................... 131
Immune reactions of respiratory tract and defence against influenza infection
L. Prokešová, P. Zanvit
............................................................................................................... 137
The role of the immune system in prion diseases
H. Glierová, K. Holada
................................................................................................................ 143
Immunological examination of disputed paternities
H. Macurová
.............................................................................................................................. 149
The discovery of NK cells
R. Kissling
................................................................................................................................. 152
CASE REPORT
Allergy and/or Autoimmunity?
Z. Humlová
................................................................................................................................ 155
The pigeon tick (Argas reflexus) as a cause of anaphylaxis
M. Cvačková, P. Kučera, Ch. Hilger
.............................................................................................. 161
Changes in imunophenotyping of lymphocytes – a trace leading to an early diagnosis
of a skin T cell lymphoma
E. Daňková, M. Havranová, J. Karban*, H. Ouvínová, M. Slavíčková, H. Pitínová
................................. 164
CONGRESSES AND CONFERENCES
Conference Asthma, Allergy
and COPD 2006
.......................................................................................................................... 169
INFORMATIONS, NEWS .............................................................................................................. 170

úterý, 18 leden 2011 13:44

Alergie 1/2006

EDITORIAL ............................................................................................................... 1
JUBILEA ROKU 2006 ............................................................................................. 6
PŮVODNÍ PRÁCE
E. Pařízková, P. Rozsíval , B. Vokurková, C. Andrýs, B. Buriánková
Povrchové aktivační znaky a humorální faktory v pupečníkové krvi
novorozenců s rizikem časné infekce
. ................................................................. 8
M. Havranová, I. Šetinová, S. Honzová
Měření aktivace bazofilů – CD63 nebo CD203c?
............................................. 11
V. Gutová, M. Liška
Atopický ekzém a specifické IgE protilátky proti stafylokokovým
enterotoxinům u dětí
............................................................................................. 16
C. Andrýs, M. Kačírková, M. Kasl, J. Křikavová, J. Kotasová, I. Lesná,
A. Mravcová, L. Pennigrová, M. Petráš, T. Sýkora, V. Štruplová, L. Tamele,
I. Vondráková
Účinnost a bezpečnost alergenové imunoterapie
............................................. 23
M. Liška, V. Gutová, I. Malkusová, J. Hanzlíková, P. Panzner
Statistické zhodnocení souboru pacientů léčených SIT
.................................... 32
B. Král, I. Krčmová, V. Sedlák, J. Chládková, T. Chyba
Výsledky hodnocení kontroly astmatu na čtyřech specializovaných
ambulancích Fakultní nemocnice v Hradci Králové – pilotní studie
................ 39
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Šedivá
Poruchy regulace zánětu a periodické horečky
.................................................. 48
O.Viklický
Chronická transplantační nefropatie
.................................................................. 54
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Návrh standardu domácí imunoglobulinové léčby ........................................... 61
KAZUISTIKY
G. Ondrejka, M. Bučeková, M. Janíková, A. Ondrejková
Pľucné komplikácie primárnych protilátkových imunodefictov
..................... 63
I. Richterová
Inhalační terapie u mentálně retardovaných astmatiků
.................................. 70
KONGRESY, KONFERENCE
VII. Beskydské alergologické a imunologické dny ............................................ 72
Probiotika ........................................................................................................ 72
Antileukotrieny v léčbě a prevenci virových exacerbací astmatu ........... 72
Sledování biochemických ukazatelů zánětu ve vydechovaném
vzduchu u dětí s průduškovým astmatem: praktické zkušenosti ........... 73
Jaké diagnostické možnosti nabízí sledování biochemických látek
ve vydechovaném vzduchu .......................................................................... 73
Sympozium Na Homolce
Neinvazivní vyšetřování dolních dýchacích cest ...................................... 74
D. Jílek
11. mezinárodní kongres o antifosfolipidových protilátkách ......................... 75
INFORMACE
ČSAKI – přehled akcí roku 2006 ........................................................................ 77
23. pracovní imunologická konference (PIK) ................................................... 80
IPVZ – Subkatedra alergologie a klinické imunologie,
přehled výukových akcí ........................................................................................ 82
Konference EFA-ČIPA .......................................................................................... 83
RŮZNÉ
SÚKL – Informace o Tamiflu .............................................................................. 84
Tradice edukačních kurzů na Janově pokračuje ............................................... 84
Sepsa a Česko-Slovenské Fórum pre sepsu ........................................................ 85

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................. 1
JUBILEAS 2006 ......................................................................................................... 6
ORIGINAL PAPERS
E. Pařízková, P. Rozsíval , B. Vokurková, C. Andrýs, B. Buriánková
Surface activation leukocyte markers and humoral factors in cord blood
of newborns at risk of early infection
................................................................. 8
M. Havranová, I. Šetinová, S. Honzová
The measurement of the basophil activation – CD63 or CD203c?
................ 11
V. Gutová, M. Liška
Atopic eczema and specific IgE antibodies to Staphylococcal
enterotoxins in children
........................................................................................ 16
C. Andrýs, M. Kačírková, M. Kasl, J. Křikavová, J. Kotasová, I. Lesná,
A. Mravcová, L. Pennigrová, M. Petráš, T. Sýkora, V. Štruplová, L. Tamele,
I. Vondráková
Efficacy and Safety of Sublingual or Oral Immunotherapy with
Standardized Allergen Extract H-AL per os. (Pollens)
................................... 23
M. Liška, V. Gutová, I. Malkusová, J. Hanzlíková, P. Panzner
Statistical evaluation of group of patiens treated with alergen-specific
immunotherapy (SIT) at our department in 1991–2003
. ................................. 32
B. Král, I. Krčmová, V. Sedlák, J. Chládková, T. Chyba
The results of asthma control assessment at four specialised surgeries
at University hospital Hradec Králové – a pilot study
..................................... 39
REVIEWS
A. Šedivá
Autoinflammatory syndromes and periodic fevers
.......................................... 48
O.Viklický
Chronic nephropaty transplantation– the new view at the old thema
.......... 54
FARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Proposal of protocol of home immunoglobulin treatment in patients
with antibody deficiency
....................................................................................... 61
CASE REPORT
G. Ondrejka, M. Bučeková, M. Janíková, A. Ondrejková
Pulmonary Complications of Primary Antibody
Immunodeficiency Diseases
................................................................................. 63
I. Richterová
Inhaled therapy of mental retarded patients with asthma
................................ 73
CONGRESESS, CONFERENCIES ......................................................................... 72
INFORMATION, NEWS .......................................................................................... 77
VARIA .......................................................................................................................... 84