Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2013
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 4/2013

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................................... 233

Původní práce
Toxický efekt stříbra adsorbovaného chitosanem na povrchu textilií na prachové roztoče
Radek Klubal, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jozef Ráheľ ...........................................239

Přehledné články
Histamínová intolerancia
Eva Hanusková, Jana Plevková ...............................................................................245

Role malých dýchacích cest u astmatu
Petr Čáp ............................................................................................................. 255

Farmakoterapie, imunoterapie
Novinky v imunomodulaci bakteriálními lyzáty
Jaromír Bystroň .....................................................................................................264

1,3-Glukan a alergie
Václav Větvička, Zuzana Vančíková .........................................................................270

Diagnostika  a  laboratorní technika
DAFALL – Databáze potravinových alergií
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs, Václav Špičák ..................................................275

Kazuistika
Zamyšlení nad chlapcem s eosinofilní esofagitidou
Milena Jeřábková, Jan Martínek, Josef Tenora,
Zuzana Vymětalová, Zdeněk Vlk, Alena Menclová ................................................... 277

Antifosfolipidový syndrom v těhotenství, léčba plazmaferézou
Dalibor Jílek, Radka Válková, Pavel Gerych, Tomáš Binder, Alena Vašková ................ 285

Konference, kongresy
III. Fórum alergenové imunoterapie 2013
Martin Vaněk..........................................................................................................291
III. Respirační kaleidoskop
Václav Špičák, Kamil Kleňha..................................................................................293

Informace
MUDr. Stanislav Boháč (1988–2004)
Jaromír Bystroň......................................................................................................297
Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2009–2013
Vít Petrů................................................................................................................298
ČSAKI – program akcí 2014....................................................................................302

rejstříky 2013....................................................................................................... 306

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................233

Original papers
The textiles after chemical absorption of Ag+ is toxic to house dust mites
Radek Klubal, Marta Nesvorná, Jan Hubert, Jozef Ráheľ ...........................................239

Reviews
Histamine intolerance
Eva Hanusková, Jana Plevková .............................................................................. 245

Role of small airways in asthma
Petr Čáp ..............................................................................................................255

Pharmacotherapy, immunotherapy
News in bacterial lysates immunotherapy
Jaromír Bystroň....................................................................................................264

1,3-Glucan and allergy
Václav Větvička, Zuzana Vančíková .......................................................................270

Diagnostic and laboratory technique
DAFALL – Database of food allergy
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs, Václav Špičák................................................275

Case report
Thinking about the boy with eosinofilic esophagitis
Milena Jeřábková, Jan Martínek, Josef Tenora,
Zuzana Vymětalová, Zdeněk Vlk, Alena Menclová ..................................................277

Antiphospholipid syndrome during pregnancy, plasmapheresis treatment
Dalibor Jílek, Radka Válková, Pavel Gerych, Tomáš Binder, Alena Vašková ..............285

Conferences and congresses
IIIth Forum of Allergen Immunotherapy 2013
Martin Vaněk .......................................................................................................291
IIIth Respiratory Kaleidoscope
Václav Špičák, Kamil Kleňha.................................................................................293

information
MUDr. Stanislav Boháč (1947–2013)
Jaromír Bystroň....................................................................................................297
Czech Society of Allergology and Clinical Immunology – report on the activity
Vít Petrů.............................................................................................................298
CSAKI – activities 2014 .......................................................................................302

index 2013..........................................................................................................306

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie Supplementum 1/2013

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................1

Cena časopisu Alergie, Astma, Bronchitida
Jaroslava Šimoníčková
Čestný lektor ČIPA o.p.s.
Jiří Ehl
Česká iniciativa pro astma o.p.s. – Strategie péče o astma
ČARO na 8. plenárním zasedání GARD
Vítězslav Kolek  ......................................................................................................6

SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2013
Specifická alergenová imunoterapie u astmatu
Stephen R. Durham.................................................................................................12

Astma v roce 2013 pod tlakem mimořádných okolností
Viktor Kašák..........................................................................................................23

Bronchiální astma a obezita
Irena Krčmová, Jakub Novosad, Eva Malá, Jan Krejsek .............................................31

Orální alergický syndrom
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs ........................................................................39

Pylový diář – novinka pylovým alergikům
Barbora Obstová ................................................................................................... 46

Severská chůze 2013
Jarmila Fišerová ....................................................................................................51

Porovnání úmrtnosti na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc
v České a Slovenské republice v roce 2011
Vladimír Vondra, Marek Malý, Miroslav Zvolský, Iveta Vondrová .................................53

Anafylaxe v dětském věku
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík ...................................................58

Deset let anafylaxe u dětí na Královéhradecku a Ostravsku
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík ...................................................64

Po Světovém dnu bez tabáku
Dočkáme se prostředí bez tabáku?
Václav Špičák ...................................................................................................... 69

Nová direktiva EU o tabákových výrobcích
Ondřej Rybníček ....................................................................................................71

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů...........................................................................................1

World Asthma Day 2013
Journal Alergie, Astma, Bronchitida Award
Jaroslava Šimoníčková
Honorary CIPA Lector
Jiří Ehl
Czech Initiative of Asthma – Strategy for Asthma Management
CARO in the 8th general GARD meeting
Vítězslav Kolek.......................................................................................................6

World Asthma day 2013
Specific allergen immunotherapy for asthma
Stephen R. Durham ..............................................................................................12

Asthma in 2013: under extraordinary pressure
Viktor Kašák........................................................................................................ 23

Bronchial asthma and obesity
Irena Krčmová, Jakub Novosad, Eva Malá, Jan Krejsek ............................................31

Oral allergy syndrome
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs ...................................................................... 39

Pollen Diary – a new service for people with pollen allergy
Barbora Obstová .................................................................................................. 46

Tour Nordic Walking 2013
Jarmila Fišerová ...................................................................................................51

The comparison of asthma  and chronic obstructive lung disease (COPD) mortality
in the Czech and in the Slovak Republic in the year 2011
Vladimír Vondra, Marek Malý, Miroslav Zvolský, Iveta Vondrová ................................53

Current treatment and management of anaphylaxis in children
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík .................................................58

Ten years of anaphylaxis in the regions of Hradec Králové and Ostrava
Jiřina Chládková, Olga Škopková, Marian Šenkeřík  ............................................... 64

After World No Tobacco Day Can we wait tobacco free living?
Václav Špičák.......................................................................................................69

EU Tobacco products directive
Ondřej Rybníček....................................................................................................71

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Alergie 3/2013

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................................161

Původní práce
Systémový vliv průduškového astmatu na expresi proteinu vícečetné
lékové rezistence 1 v lymfocytech periferní krve u dětí
Jan Potěšil, František Kopřiva, Petr Džubák, Sandra Donevska, Marián Hajdúch ................ 171

Přehledné články
Alergie nebo reflux? Extraezofageální reflux z pohledu otorinolaryngologa
Pavel Komínek, Petr Matoušek,Martin Formánek, Karol Zeleník ........................................ 176

Periostin − nový slibný biologický znak bronchiálního astmatu a idiopatické plicní fibrózy
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Marcela Drahošová,
Vratislav Sedlák, Jan Krejsek, Irena Krčmová .................................................................. 185

Farmakoterapie, imunoterapie
Specifická alergenová imunoterapie v praxi
Vít Petrů .......................................................................................................................197

Adoptivní T-buněčná terapie v léčbě nádorových onemocnění
Kateřina Vávrová, Jiřina Bartůňková, Rudolf Horváth .......................................................... 204

Diagnostika a laboratorní technika
Mezilaboratorní porovnání imunoanalytického vyšetření fekálního kalprotektinu
Karin Malíčková ............................................................................................................ 215

Význam vyšetřování DAO v séru a plazmě
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Vítězslav Novák ............................................................. 220

Kazuistika
Anti NMDAR encefalitida
Kateřina Břečková ........................................................................................................ 224

Konference, kongresy
Kongres WAO/EAACI 2013
Petr Čáp ..................................................................................................................... 228

Informace  
Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (1932–2013)
Václav Špičák............................................................................................................... 231

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................. 161

Original papers
Systemic effect of asthma bronchiale on expression of multidrug
resistance protein 1 in peripheral blood lymphocytes amongst children
Jan Potěšil, František Kopřiva, Petr Džubák, Sandra Donevska, Marián Hajdúch................. 171

Reviews
Reflux or allergy? Extraesophageal reflux from view of otorhinolaryngologist
Pavel Komínek, Petr Matoušek, Martin Formánek, Karol Zeleník .......................................176

Periostin – a novel promising biomarker of bronchial asthma
and idiopathic pulmonary fibrosis
Jakub Novosad, Vladimír Bartoš, Marcela Drahošová,
Vratislav Sedlák, Jan Krejsek, Irena Krčmová .................................................................. 185

Pharmacotherapy, immunotherapy
Allergen-specific immunotherapy in practice
Vít Petrů ...................................................................................................................... 197

Adoptive T cell therapy in cancer treatment
Kateřina Vávrová, Jiřina Bartůňková, Rudolf Horváth ......................................................... 204

Diagnostic and laboratory technique
Interlaboratory comparison of fecal calprotectin detection by enzyme immunoassay
Karin Malíčková      ...................................................................................................... 215

Significance of DAO investigation in serum and plasma
Ivo Lochman, Marta Soukupová, Vítězslav Novák ............................................................ 220

Case report
Anti NMDAR encefalitis
Kateřina Břečková ....................................................................................................... 224

Conferences and congresses
Congress WAO/EAACI 2013
Petr Čáp ..................................................................................................................... 228

Information
Prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrSc. (1932–2013)
Václav Špičák ............................................................................................................  231

středa, 26 červen 2013 11:32

Alergie 2/2013

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................................................ 85
Ceny ČSAKI roku 2012 ...............................................................................................................87
Sympozium Alergie 2013
ČSAKI v roce 2013
Vít Petrů ...................................................................................................................................95

Magická 13 v alergii
Václav Špičák ...........................................................................................................................98

Horní cesty dýchací nejsou jenom nos
Ester Seberová ...................................................................................................................... 103

Co nám přinesla magická „13" v léčbě atopického akzému?
Štěpánka Čapková ..................................................................................................................108

Antioxidanty – desatero otázek a odpovědí
Martin Fuchs ..........................................................................................................................113

Původní práce
Úloha volných radikálů při vzniku a rozvoji dětského asthma bronchiale
Milena Bušová ........................................................................................................................123

Znaky zánětu v kondenzátu vydechovaného vzduchu, moči
a plazmě během bronchoprovokačních testů s preofesionální alergeny
Pavlína Klusáčková, Jindřiška Lebedová, Zdenka Fenclová,
Štěpánka Vlčková, Petr Kačer, Marek Kuzma, Jaromír Běláček,
Ondřej Pecha, Daniela Pelclová  ............................................................................................. 127

Farmakoterapie, imunoterapie
Specifická alergenová imunoterapie u pacientů s komorbiditami
Božena Kalabusová ................................................................................................................134

Diagnostika a laboratorní technika
Význam protilátek proti FcεRI receptoru v patogenezi a laboratorní diagnostice chronické kopřivky
Alexandra Lochmanová, Alice Bojdová, Ivo Lochman .................................................................. 139

Konference, kongresy
Alergologické a imunologické dny
23.–24. 11. 2012, Malenovice ...................................................................................................144
25.–26. 5. 2012, Rožnov ......................................................................................................... 149

Kalendář akcí

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .......................................................................................................... 85
CSAKI Awards 2012 ............................................................................................................... 87
Symposium Allergy 2013
CSAKI in 2013
Vít Petrů ................................................................................................................................ 95

Magic „13" in allergy
Václav Špičák ........................................................................................................................ 98

Nose is not the only part of upper airways
Ester Seberová ..................................................................................................................... 103

Magic „13" in the treatment of atopic eczema
Štěpánka Čapková ................................................................................................................. 108

Antioxidants – ten questions and answers
Martin Fuchs ......................................................................................................................... 113

Original papers
The role of free radicals in the formation and development of children's asthma bronchiale
Milena Bušová ........................................................................................................................123

Markers of inflammation in breath condensate, urine and plasma
during bronchoprovocation tests with occupational allergens
Pavlína Klusáčková, Jindřiška Lebedová, Zdenka Fenclová,
Štěpánka Vlčková, Petr Kačer, Marek Kuzma, Jaromír Běláček,
Ondřej Pecha, Daniela Pelclová ................................................................................................127

Pharmacotherapy, immunotherapy
Specific allergen immunotherapy in patients with co-morbidities
Božena Kalabusová .................................................................................................................. 134

Diagnostic and laboratory technique
Significance of antibodies against FcεRI receptor
in the pathogenesis and laboratory diagnosis of chronic urticaria
Alexandra Lochmanová, Alice Bojdová, Ivo Lochman ..................................................................139

Conferences and congresses
Allergy and immunology days
23.–24. 11. 2012, Malenovice .................................................................................................. 144
25.–26. 5. 2012, Rožnov ..........................................................................................................149

Schedule

středa, 20 březen 2013 09:52

Alergie 1/2013

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................................1

PŮVODNÍ PRÁCE
Asociácia polymorfizmov v géne pre transformujúci rastový
faktor-β1 s atopickou asthma bronchiale
Juraj Javor, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Magda Suchánková, Mária Bucová, Milan Buc....................9

Studie zdravotního stavu dětí v Ostravě 2001–2009
Miroslav Dostál, Anna Pastorková, Vlasta Švecová, Radim J. Šrám................................................16

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Eosinofilní stavy etiopatogeneze, klasifikace, diagnóza a léčba
Martina Vašáková......................................................................................................................30

Suché oko
Katarína Hlaváčková...................................................................................................................37


FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Sledování účinnosti sublinguální alergenové imunoterapie
přípravkem Staloral 300 v závislosti na compliance
Jaromír Paukert, Eliška Kopelentová, Martina Králová,
Marie Charvátová, Marie Paukertová, Šárka Dobiášová,
Klára Kruntorádová.....................................................................................................................41

COMBAIR v novém úhlu pohledu?
Václav Špičák............................................................................................................................51

DIAGNOSTIKA A LABORATORNÍ TECHNIKA
Komplementový systém a jeho laboratorní diagnostika
Jan Martinek, Ivo Lochman..........................................................................................................55

In vitro diagnostika hypersenzitivních reakcí vyvolaných léky
Lenka Sedláčková......................................................................................................................62

DISKUSNÍ  FÓRUM
Petr Čáp....................................................................................................................................69

Petr Čáp....................................................................................................................................69
Jaromír Bystroň..........................................................................................................................70
Petr Pohunek.............................................................................................................................73
INFORMACE..............................................................................................................................75
REJSTŘÍKY supplementum 2012..................................................................................................80

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..................................................................................................................1

ORIGINAL PAPERS
Association of polymorphisms in the gene encoding transforming
growth factor-β1 with atopic asthma bronchiale
Juraj Javor, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Magda Suchánková,
Mária Bucová, Milan Buc...................................................................................................................9

The follow up of children health in Ostrava 2001–2009
Miroslav Dostál, Anna Pastorková, Vlasta Švecová, Radim J. Šrám.....................................................16

REVIEWS
Eosinophilic disorders ethiopathogenesis, classification, diagnosis and treatment
Martina Vašáková.............................................................................................................................30

Dry eye
Katarína Hlaváčková.........................................................................................................................37

FARMAKOTHERAPY, IMUNOTHERAPY
Monitoring to asses effectiveness of sublingual allergen immunotherapy

by administration of Staloral 300 depending on compliance
Jaromír Paukert, Eliška Kopelentová, Martina Králová,
Marie Charvátová, Marie Paukertová, Šárka Dobiášová,
Klára Kruntorádová............................................................................................................................41

COMBAIR – change of view?
Václav Špičák...................................................................................................................................51

DIAGNOSTIC AND LABORATORY TECHNIQUE
The complement system and its laboratory diagnostics
Jan Martinek, Ivo Lochman.................................................................................................................55

In vitro diagnosis of drug hypersensitivity reactions
Lenka Sedláčková..............................................................................................................................62

DISCUSSION FORUM
Petr Čáp.........................................................................................................................................69
Petr Čáp........................................................................................................................................69
Jaromír Bystroň..............................................................................................................................70
Petr Pohunek.................................................................................................................................73
INFORMATION...............................................................................................................................75
INDEX supplementum 2012..............................................................................................................80