Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2011
středa, 21 prosinec 2011 12:58

Alergie 4/2011

Editorial
Václav Špičák ......................................................................................................................249


Původní práce
Epigenetické mechanismy a alergie
Tomáš Vlas, Linda Merglová, Petr Panzner, Jana Hanzlíková, Vladimír Koza, Daniel Lysák ........257


Účinnost léčby anti-IgE monoklonální protilátkou nejen u těžkého alergického astmatu
(problémy, skutečnost, naděje)
Jaromír Bystroň ...................................................................................................................264


Přehledné články
Současný pohled na etiopatogenezi IgA nefropatie a výhledy kauzální terapie
Milan Raška, Karel Matoušovic, Alena Kašperová, Jan Novák, Ivan Šterzl, Jiří Městecký ............268


Současný pohled na postavení biologické léčby v terapii Wegenerovy granulomatózy
Marta Sobotková, Jiřina Bartůňková .......................................................................................275


Farmakoterapie, imunoterapie
Dva noví hráči v léčbě astmatu a CHOPN
Václav Špičák .....................................................................................................................279

Předsezónní a sezónní sublinguální tabletová imunoterapie (Přečetli jsme za vás)
Eva Rydlová ........................................................................................................................283

Kasuistiky
Syndróm Papillon-Lefévre – zriedkavá imunodeficiencia vyžadujúca multidisciplinárny prístup
Peter Čižnár, Daniela Staníková, Juraj Staník, Ján Trnka,
Dušan Buchvald, Barbara Noack, Vladimír Bzdúch................................................................. 286


Diagnóza, na kterou stále zapomínáme
Stanislava Honzová ..............................................................................................................290


Jak malí ekzematici k ještě větší alergii přišli
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs ......................................................................................293


Diskusní fórum
Bronchiální astma – stálý otazník
Blanka Nováková .................................................................................................................299


Problémy v diagnostice a léčbě astmatu (nejen dětského)
Milena Jeřábková .................................................................................................................303


Konference, kongresy
XVII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny, 13.–14. 5. 2011, Téma: Astma a Sport
Bronislava Novotná ..............................................................................................................306

Medicína a antifosfolipidové protilátky Plzeň, 23.–25. 6. 2011,
Stručná zpráva z multioborového sympózia
Zdenka Ulčová-Gallová .........................................................................................................310


Informace ............................................................................................................................312
Rejstříky 2011 .....................................................................................................................314

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák ......................................................................................................................249


Original papers
Epigenetic mechanisms and allergy
Tomáš Vlas, Linda Merglová, Petr Panzner, Jana Hanzlíková, Vladimír Koza, Daniel Lysák ..........257


The effectiveness of treatment with anti-IgE monoclonal
antibody not only in severe allergic asthma (trouble, reality, hope)
Jaromír Bystroň..................................................................................................................... 264


Reviews
Current view of the pathogenesis of IgA nephropathy and possibilities for causal therapy
Milan Raška, Karel Matoušovic, Alena Kašperová, Jan Novák, Ivan Šterzl, Jiří Městecký .............268


Current role of biological treatment in Wegener´s granulomatosis
Marta Sobotková, Jiřina Bartůňková ........................................................................................275


Farmacotherapy, immunotherapy
Two new players in the treatment of asthma and COPD
Václav Špičák ......................................................................................................................279

Pre- and coseasonal sublingual immunotherapy with tablets
(We have read for You)
Eva Rydlová .........................................................................................................................283

Case report
Syndrome Papillon-Lefévre – rare immunodeficiency requiring a multidisciplinary approach
Peter Čižnár, Daniela Staníková, Juraj Staník, Ján Trnka,
Dušan Buchvald, Barbara Noack, Vladimír Bzdúch ..................................................................286


Commonly omitted diagnosis
Stanislava Honzová ..............................................................................................................290


How the small eczematic gained the allergy
Simona Bělohlávková, Martin Fuchs....................................................................................... 293


Discussion forum
Bronchial asthma – permanent question
Blanka Nováková .................................................................................................................299


Diagnostic and therapeutic problems of asthma
Milena Jeřábková ..................................................................................................................303


Conference, congresses
XVII. days of allergy and immunology Rožnov, 13.–14. 5. 2011, Asthma and Sport
Bronislava Novotná ...............................................................................................................306


Medicine and antiphospholipid antibodies Plzeň, 23.–25. 6. 2011
Zdenka Ulčová-Gallová ..........................................................................................................310


Information ..........................................................................................................................312
Index 2011 ...........................................................................................................................314

čtvrtek, 29 září 2011 11:41

Alergie 3/2011

Editorial
Václav Špičák .....................................................................................................................165
Telč/Krahulčí
10. setkání pediatrických alergologů a klinických imunologů

Deset setkání
Vít Petrů ............................................................................................................................173

Příběhy z praxe
Barborka a dráček ((Dechová rehabilitace v komplexní péči o pacienty s astmatem a alergiemi)
Jarmila Richterová ..............................................................................................................178

Príznak, ktorý ťa vystraší
Klára Kossárová .................................................................................................................182

Není všechno alergie, co tak vypadá
Štěpánka Čapková, Andrea Gronská, Veronika Skalická, Anna Šedivá ....................................187

Za vším hledej ženu
Jiřina Chládková, Michal Homolka, Tomáš Rybnikár ...............................................................194

Neobvyklá příčina dušnosti u dítěte s astmatem
Jarmila Turzíková ................................................................................................................201

Není všechno astma, co se třpytí
Ondřej Rybníček, Martina Jobová .........................................................................................205

Čím dokáže překvapit náš pacient
Hana Janíčková ..................................................................................................................209

Když toho chybí víc, než je únosné
Olga Škopková ...................................................................................................................211

Úplně zdravá Anetka... CVID a lymfoproliferativní syndrom u dítěte
Václava Gutová, Tomáš Votava, Ester Mejstříková, Martina Suková, Aleš Janda .......................213

Původní práce
Sérové hladiny infliximabu a indukce tvorby protilátek proti infliximabu při biologické
léčbě nemocných s idiopatickými střevními záněty
Karin Malíčková, Dana Ďuricová, Martin Bortlík,
Naděžda Machková, Ivana Janatková, Milan Lukáš ................................................................216

Přehledné články
Alergie a potravinové doplňky – pověry, mýty a fakta
Simona Bělohlávková ......................................................................................................... 223

Diagnostika a laboratorní technika
Histaminová intolerance, snížená aktivita diaminoxidázy
Martin Fuchs, Ivana Švarcová, Lucie Macková, Helena Mynaříková .........................................229

Farmakoterapie, imunoterapie
Grazax – tabletová forma alergenové imunoterapie
Irena Krčmová ...................................................................................................................235

Přečetli jsme za vás
Perzistence léčby dlouhodobou specifickou imunoterapií pylem
trav hodnocená na základě opakovaného předpisu pokračovací vakcíny
Ondřej Rybníček ...............................................................................................................243

Informace .........................................................................................................................245

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák ...................................................................................................................165
Telč/Krahulčí
10th Meeting of the pediatric allergists and clinical immunologists
Ten amazing meetings
Vít Petrů............................................................................................................................173

Case reports from practice
Barbora and dragon Zavis
Jarmila Richterová ............................................................................................................. 178

Symptom that scares you
Klára Kossárová .................................................................................................................182

Not everything that looks like allergy is allergy
Štěpánka Čapková, Andrea Gronská, Veronika Skalická, Anna Šedivá ....................................187

Cherchez la femme
Jiřina Chládková, Michal Homolka, Tomáš Rybnikár ...............................................................194

Unusual cause of dyspnea in child with asthma
Jarmila Turzíková ................................................................................................................201

Though it looks like asthma it may be something different
Ondřej Rybníček, Martina Jobová .........................................................................................205

What a surprise our patient can prepare
Hana Janíčková ..................................................................................................................209

If more is missing that might be tolerated
Olga Škopková................................................................................................................... 211

Fully healthy Anetka... CVID and lymphoproliferative syndrome in child
Václava Gutová, Tomáš Votava, Ester Mejstříková, Martina Suková, Aleš Janda .......................213

Original papers
Serum infliximab trough levels and induction of antibodies to infliximab during the biological
treatment of patients with inflammatory bowel diseases
Karin Malíčková, Dana Ďuricová, Martin Bortlík,
Naděžda Machková, Ivana Janatková, Milan Lukáš ................................................................216

Reviews
Allergy and food suplements – superstitions, myths and facts
Simona Bělohlávková ........................................................................................................ 223

Diagnostics and laboratory technic
Histamine intolerance, reduced diamine oxidase activity
Martin Fuchs, Ivana Švarcová, Lucie Macková, Helena Mynaříková..........................................229

Farmacotherapy, immunotherapy
Grazax – tablet form of allergen immunotherapy
Irena Krčmová ....................................................................................................................235

We have read for you
Medication persistence with long-term, specific grass
pollen immunotherapy measured by prescription renewal rates
Ondřej Rybníček ...............................................................................................................243

Information .......................................................................................................................245

pondělí, 29 srpen 2011 11:32

Alergie suppl. 2/2011

EDITORIAL
Václav Špičák ...................................................................................... 1

BÍLÁ KNIHA O ALERGII 2011–2012 ....................................................... 9

SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2011
Léčba astmatu – pohled do budoucnosti
Viktor Kašák ...................................................................................... 19

Monitoring alergických onemocnění u dětí
v ostravsko-karvinské aglomeraci v roce 2006
Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová ....................................................... 30

Rozdílná senzibilizace na alergenní komponenty pylu břízy
v Norsku a v Čechách
Ivo Nentwich, Petr Panzner .................................................................. 37

Hrozí nám obezita?
Božena Kalvachová ............................................................................. 39

Doporučený postup diagnostiky a léčby obtížně léčitelného
bronchiálního astmatu. Doporučení pro ambulantní specialisty.
Standardní léčebný plán
Vratislav Sedlák, Jiří Chlumský, Milan Teřl,
Bronislava Novotná, Bohuslav Král, NCTA skupina ................................. 43

Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých
Klinické doporučení
Vítězslav Kolek, Milan Kolář,
Viktor Kašák, Jiří Beneš, Ján Dindoš .................................................... 54

 

 

EDITORIAL
Václav Špičák ...................................................................................... 1

WAO WHITE BOOK ON ALLERGY 2011–2012 ...................................... 9

WORLD ASTHMA DAY 2011
The therapy of asthma – a view into a future
Viktor Kašák ...................................................................................... 19

Monitoring of allergy diseases in children
in Ostrava – Karviná region in 2006
Jana Kratěnová, Vladimíra Puklová ....................................................... 30

Different sensitization to components of birch pollen allergen
in Norway and the Czech Republic
Ivo Nentwich, Petr Panzner .................................................................. 37

Does obesity threaten us?
Božena Kalvachová ............................................................................. 39

Guidelines for diagnostics and therapy of difficult-to-control
asthma. Guidelines for out-patients specialists. Standardised
therapeutic program.
Vratislav Sedlák, Jiří Chlumský, Martin Teřl,
Bronislava Novotná, Bohuslav Král, NCTA skupina ................................. 43

Diagnostics and therapy of community
acquired pneumonia in adults. Clinical guidelines
Vítězslav Kolek, Milan Kolář,
Viktor Kašák, Jiří Beneš, Ján Dindoš .................................................... 54

úterý, 28 červen 2011 06:42

Alergie 2/2011

EDITORIAL
Václav Špičák .....................................................................................................................85

ALERGIE 2011
Astma – pověry, mýty, fakta v roce 2011
Viktor Kašák .......................................................................................................................94

Alergická rýma – mýty a pověry
Ondřej Rybníček ................................................................................................................102

Alergie a kůže – pověry, mýty, fakta
Nina Benáková .................................................................................................................. 105

Mýty, předsudky a fakta: Pohled do naší praxe
Vít Petrů............................................................................................................................ 110

PŮVODNÍ PRÁCE
Zhodnocení účinnosti 26 akaricidních
biocidů na eliminaci prachového roztoče Dermatophagoides pteronyssinus
Jan Hubert, Václav Stejskal, Jan Plachý ...............................................................................114

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Vyšší houby, možné teoretické a praktické imunomodulační a protinádorové účinky. II. část
Pavel Macháček .................................................................................................................118

Epigenetické mechanismy a alergie
Eva Flídrová, Ctirad Andrýs, Jan Krejsek .............................................................................. 131

KAZUISTIKA
Alergická kontaktní dermatitida jako reakce na nitinol po katetrizačním uzávěru perzistujícího
foramen ovale Amplatzerovým okludérem – kazuistika
Simona Bělohlávková, Jan Bělohlávek, Štěpán Podzimek .......................................................136

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Alergenová imunoterapie v léčbě průduškového astmatu
Petr Pohunek .....................................................................................................................142

DIAGNOSTIKA A LABORATORNÍ TECHNIKA
Alopecia areata a protilátky proti vlasovým folikulům (původní práce)
Ivo Lochman, Jana Motlochová, Vítězslav Novák ....................................................................148

KONFERENCE, KONGRESY
IV. Světové fórum astmatu a CHOPN
Václav Špičák ....................................................................................................................152
9. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli – 12.–13. března 2010
Jiří Novák ...........................................................................................................................154

DISKUSNÍ FÓRUM
Otázky o dětském astmatu
Jiří Novák ...........................................................................................................................157

INFORMACE.......................................................................................................................162

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák...................................................................................................................... 85

ALERGIE 2011
Asthma – superstitions, myths and facts in 2011 year
Viktor Kašák .......................................................................................................................94

Allergic rhinitis – myths and superstitions
Ondřej Rybníček ................................................................................................................102

Allergy and skin – supersticions, myths and facts
Nina Benáková ..................................................................................................................105

Myths, prejudice and facts: A view into our practice
Vít Petrů ...........................................................................................................................110

ORIGINAL PAPERS
The evaluation of suppressive effect of 26 biocides to house dust mite
Dermatophagoides pteronyssinus
Jan Hubert, Václav Stejskal, Jan Plachý ...............................................................................114

REVIEWS
Higher fungi, possible theoretical and practical immunomodulatory and antitumor effects. Part II.
Pavel Macháček .................................................................................................................118

Epigenetic mechanisms and allergy
Eva Flídrová, Ctirad Andrýs, Jan Krejsek ...............................................................................131

CASE REPORT
Allergic contact dermatitis as a reaction to nitinol following transcatheter closure of persistent
foramen ovale using Amplatzer occluder – a case report
Simona Bělohlávková, Jan Bělohlávek, Štěpán Podzimek ........................................................136

FARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Allergen immunotherapy in the treatment of bronchial asthma
Petr Pohunek ......................................................................................................................142

DIAGNOSTICS AND LABORATORY TECHNIQUE
Alopecia areata and anti-hair follicle antibodies (original paper)
Ivo Lochman, Jana Motlochová, Vítězslav Novák .....................................................................148

CONFERENCE, CONGRESSES
IV. World asthma & COPD forum
Václav Špičák .....................................................................................................................152
The 9th meeting of Czech and Slovak physicians
in Litomysl, March 12–13, 2010
Jiří Novák ............................................................................................................................154

DISCUSSION FORUM
Questions about childhood asthma
Jiří Novák ............................................................................................................................157

INFORMATION ....................................................................................................................162

středa, 06 duben 2011 11:24

Alergie 1/2011

Editorial

Vize, která se stala skutečností – blahopřání do Motola V. Špičák...................................................... 2

Původní práce

Dětské astma po třiceti letech
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Hana Kolářová .........................................................................11

Úmrtnost na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v r. 2009 v České a Slovenské
republice, Anglii a Walesu
Vladimír Vondra, Marek Malý, Iveta Vondrová................................................................................ 16

Změny v medikaci dětských astmatiků přijíždějících do respirační léčebny
v letech 1993−1994 a 2008–2009
Daniel Schneeberger, Tomáš Jirkovský, Irena Ryšavá ................................................................... 19

Neinvazivní monitorování zánětu dýchacích cest u dětí s alergickou rýmou a průduškovým astmatem:
ověření dvou metod na vyšetření alveolární koncentrace a bronchiálního toku oxidu dusnatého
Marian Šenkeřík, Jiřina Chládková, Irena Krčmová, Jaroslav Chládek................................................ 25

Parikalcitol a kalcitriol mají výrazný imunomodulační účinek na dendritické buňky a potlačují
indukci antigen specifických T-lymfocytů
Klára Sochorová, Vít Budinský, Anna Žlabová, Daniela Rožková, Sylvie Dusilová Sulková,
Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek ...................................................................................................31

Přehledné články

Chlamydophila pneumoniae a její klinický význam
Daniela Židová ............................................................................................................................39

Vyšší houby, možné teoretické a praktické imunomodulační a protinádorové účinky. I. část
Pavel Macháček .........................................................................................................................45

Rekombinantní alergeny
Zuzana Ambrusová .....................................................................................................................50

Farmakoterapie, imunoterapie

Česká stopa ve Století specifické alergenové imunoterapie
Václav Špičák ............................................................................................................................55

Účinnost a bezpečnost perorálního bakteriálního imunomodulátoru OLIMUNOVAC u pacientů s častými
infekcemi dýchacích cest (observační multicentrická studie)
Jaromír Bystroň, Vít Petrů, Irena Krčmová, Jiřina Černá, Kateřina Rozehnalová,
Eva Malá, Kateřina Kopecká ........................................................................................................58

Užití solných roztoků při souběžné léčbě alergické rýmy
Irena Krčmová, Eva Malá ............................................................................................................66

Diagnostika a laboratorní technika

Laboratorní diagnostika alergie
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová ..........................................................................................73

Rejstříky.................................................................................................................................. 80

CONTENTS

Editorial

Vision becoming reality – Congratulation to Motol
Václav Špičák ...........................................................................................................................2

ORIGINAL PAPERS

Childhood asthma – thirty years later
Vít Petrů, Jaroslava Šimoníčková, Hana Kolářová ........................................................................11

Asthma and COPD Mortality in the Czech, Slovak Republic,
England and Wales in the Year 2009
Vladimír Vondra, Marek Malý, Iveta Vondrová............................................................................... 16

Changes in medication of children's asthmatics coming to a respiratory health center
in years 1993−1994 and 2008−2009
Daniel Schneeberger, Tomáš Jirkovský, Irena Ryšavá ..................................................................19

Noninvasive monitoring of airway inflammation in children with allergic rhinitis and asthma:
validation of two methods for measurement of the alveolar concentration and bronchial flux
of nitric oxide
Marian Šenkeřík, Jiřina Chládková, Irena Krčmová, Jaroslav Chládek .............................................25

Paricalcitol (19-nor-) and calcitriol (1,25-dihydroxycholecalciferol)
exert potent immunomodulatory effects on dendritic cells and inhibit
induction of antigen-specific T cells
Klára Sochorová, Vít Budinský, Anna Žlabová, Daniela Rožková, Sylvie Dusilová Sulková,
Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek ................................................................................................31

Reviews

Chlamydophila pneumoniae and its clinical significance
Daniela Židová ........................................................................................................................39

Higher fungi, possible theoretical and practical immunomodulatory and antitumor effects. Part I.
Pavel Macháček ......................................................................................................................45

Recombinant allergens
Zuzana Ambrusová ..................................................................................................................50

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Czech track in the Century of the specific allergen immunotherapy
Václav Špičák .........................................................................................................................55

Efficacy and safety of oral bacterial immunomodulator OLIMUNOVAC in patients with
frequent respiratory infections (observational multicenter study)
Jaromír Bystroň, Vít Petrů, Irena Krčmová, Jiřina Černá, Kateřina Rozehnalová,
Eva Malá, Kateřina Kopecká ......................................................................................................58

Saline solutions as a supportive therapy in the concurrent treatment of allergic rhinitis
Irena Krčmová, Eva Malá ..........................................................................................................66

Diagnostics and laboratory technique

Laboratory diagnostics of allergy
Ivo Lochman, Alexandra Lochmanová .........................................................................................73

Index 2010 ...............................................................................................................................80

středa, 02 únor 2011 14:59

Alergie suppl. 1/2011

 

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ..................................................................... 3

Století specifické alergenové imunoterapie
Sublinguální alergenová imunoterapie
Václav Špičák ................................................................................... 4

Úvod ................................................................................................. 5

Kukátko do historie ............................................................................ 6

Alergeny ........................................................................................... 6

Specifická alergenová imunoterapie – od empirie k důkazům ................. 9

Sublinguální alergenová imunoterapie ................................................. 10

Od „Pollatinu" k ORALAIRU .............................................................. 12

ORALAIR v „medicíně založené na důkazech" .................................... 14

ORALAIR v klinické praxi .................................................................. 20

Budoucnost alergenové imunoterapie .................................................. 23

 

 

 

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů .................................................................... 3

Century of the specific allergen immunotherapy
Sub-lingual allergen immunotherapy
Václav Špičák ................................................................................... 4

Introduction ....................................................................................... 5

Historical view ................................................................................... 6

Allergens .......................................................................................... 6

Specific allergen immunotherapy – from empiricism to evidence ............ 9

Sub-lingual allergen immunotherapy .................................................. 10

From „Pollatin" to ORALAIR ............................................................. 12

ORALAIR in „Evidence based medicine" ............................................ 14

ORALAIR in clinical practice ............................................................. 20

Future of allergen immunotherapy ...................................................... 23