Tigis

Alergie 2022
pondělí, 19 prosinec 2022 08:02

ALERGIE supplementum 2/2022

Alergie suppl 2 2022 obalka

ALERGIE Supplementum 1/2022

EDITORIAL
Dalibor Jílek, Nina Benáková

DOPORUČENÉ POSTUPY

Doporučení ČDS a ČSAKI pro léčbu
chronické spontánní urtikarie

Nina Benáková a Pracovní skupina pro
chronickou urtikarii ČDS a ČSAKI .............................................
3
Úvod .......................................................................................... 3
Diagnostický a léčebný postup .................................................. 5
Diferenciální diagnostika angioedému ....................................... 7
Laboratorní vyšetřování
u chronické spontánní urtikarie .................................................. 8
Zhodnocení závažnosti
chronické spontánní urtikarie ..................................................... 8
Léčebný postup u chronické spontánní urtikarie ........................ 9
Evropské doporučené postupy ................................................. 10
Přehled linií léčby ...................................................................... 11
Terapeuticky rezistentní urtikarie .............................................. 12
Léčba omalizumabem v ČR ..................................................... 12
Léčba CSU u dětí a zvláštních populací .................................. 14
Perspektivy léčby
chronické urtikarie .................................................................... 14
Závěr ........................................................................................ 15
Literatura .................................................................................. 15

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Epikutánna senzibilizácia potravinovými alergénmi
u atopickej dermatitídy u detí

Zuzana Abaffyová, Zuzana Rennerová .................................... 17
Úvod ......................................................................................... 17
Dysfunkcia kožnej bariéry ......................................................... 17
Možnosti prevencie vývoja alergických ochorení
so zameraním sa na deti s atopickou dermatitídou .................. 19
Primárna prevencia atopickej dermatitídy ................................. 20
Sekundárna prevencia potravinovej senzibilizácie
u detí s prejavmi atopickej dermatitídy ...................................... 20
Sekundárna prevencia klinicky manifestnej
potravinovej alergie u detí s atopickou dermatitídou ................. 21
Terciárna prevencia – prevencia
sekundárnej senzibilizácie ......................................................... 21
Zhrnutie najnovších preventívnych odporúčaní ......................... 22
Záver .......................................................................................... 22
Literatúra .................................................................................... 23

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ........................................................ 25

POKYNY AUTORŮM .................................................................. 26

EDITORIAL
Dalibor Jílek, Nina Benáková

CLINICAL PRACTICE
Guidelines of the Czech Society of Dermatology
and the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology
for the treatment of chronic spontaneous urticaria

Nina Benáková and Working group on
chronic urticaria CDS and CSAKI ................................................
3
Introduction .................................................................................. 3
Diagnostic and therapeutic approach .......................................... 5
Differential diagnosis of angioedema ........................................... 7
Laboratory investigation in chronic
spontaneous urticaria ................................................................... 8
Assessment of the severity of chronic
spontaneous urticaria ................................................................... 8
Management of chronic spontaneous urticaria ............................ 9
European recommended practice ............................................... 10
Overview of treatment lines ......................................................... 11
Therapy-resistant urticaria ........................................................... 12
Treatment with omalizumab in the Czech Republic ..................... 12
Treatment of CSU in children and special populations ................ 14
Treatment perspectives chronic urticaria ..................................... 14
Conclusion ................................................................................... 15
References .................................................................................. 15

REVIEWS
Epicutaneous sensitization to food allergens
in atopic dermatitis in children

Zuzana Abaffyová, Zuzana Rennerová ....................................... 17
Introduction .................................................................................. 17
Skin barrier dysfunction ............................................................... 17
Options for prevention of allergic disease development
focusing on children with atopic dermatitis .................................. 19
Primary prevention of atopic dermatitis ........................................ 20
Secondary prevention of food sensitization
in children with manifestations of atopic dermatitis ...................... 20
Secondary prevention of clinically manifest
food allergy in children with atopic dermatitis ............................... 21
Tertiary prevention – prevention
secondary sensitization prevention .............................................. 21
Summary of recent preventive recommendations ........................ 22
Conclusion .................................................................................... 22
References .................................................................................... 23

JOURNAL SUBSCRIPTION .......................................................... 25

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................... 26

čtvrtek, 01 prosinec 2022 18:15

Alergie 4/2022

Obalka Alergie 4 2022

Alergie 4/2022

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................... 213

Společenské události v ČSAKI ....................................... 214

PŮVODNÍ PRÁCE

Profiliny – neškodné panalergeny, nebo alergeny s rizikovým
potenciálem? Hodnocení alergických reakcí u souboru pacientů
senzibilizovaných k potravinovým profilinům
Radka Záleská, Simona Bělohlávková,
Irena Krčmová
................................................................. 224

Význam stanovení autoprotilátek u pacientů
na imunoglobulinové substituční léčbě
Tomáš Milota, Karel Kotaška, Petr Laštůvka, Iveta Klojdová,
Markéta Bloomfield, Jitka Smetanová,
Anna Šedivá
.................................................................... 233

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Syndrom aktivovaných mastocytů
Štěpánka Budjačová ....................................................... 240

Respirační onemocnění exacerbované
nesteroidními antirevmatiky – nové aspekty
Zuzana Hanzálková, Irena Krčmová,
Adriana Šrotová
.............................................................. 246

Biomarkery sepse
Milan Polák, Karel Kotaška, Miroslav Průcha ................. 253

TERAPIE

Aktuální problémy specifické alergenové imunoterapie
v Evropě a v Polsku
Radoslaw Gawlik ............................................................. 257

KAZUISTIKY

Alergie na kril – kazuistika
Dan Saksún ..................................................................... 261

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Kontrola astmatu u pacientů s těžkým eosinofilním astmatem
léčených reslizumabem: Španělská studie z běžné praxe
Dalibor Jílek .................................................................... 269

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXI. setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ........................................................................ 270

Zpráva z 13. ročníku Moravského semináře
sester v oboru alergologie a klinické imunologie
Jaromír Bystroň .............................................................. 270

INFORMACE

Návrh standardu imunoglobulinové léčby
nemocných s protilátkovými imunodeficiencemi ............ 273

Přehled akcí na rok 2023 ............................................... 277

REJSTŘÍKY 2022 ........................................................... 280

PŘEDPLATNÉ ................................................................ 283

POKYNY AUTORŮM ...................................................... 284

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................... 213

Social events in the CSAKI ............................................. 214

ORIGINAL PAPERS

Profilins – harmless panalergens or allergens with risk potential?
Assessment of allergic reactions in a population of patients
sensitised to food profilins
Radka Záleská, Simona Bělohlávková,
Irena Krčmová
.................................................................. 224

Relevance of the autoantibodies detection in patients
on immunoglobulin replacement therapy
Tomáš Milota, Karel Kotaška, Petr Laštůvka,
Iveta Klojdová, Markéta Bloomfield, Jitka Smetanová,
Anna Šedivá
..................................................................... 233

REVIEWS
Mast cell activation syndrome
Štěpánka Budjačová ........................................................ 240

Nonsteroidal antiinflammatory drugs exacerbated
respiratory disease – new aspects
Zuzana Hanzálková, Irena Krčmová,
Adriana Šrotová
................................................................ 246

Biomarkers of sepsis
Milan Polák, Karel Kotaška, Miroslav Průcha ................... 253

THERAPY

Actual problems of specific allergen immunotherapy
in Europa and in Poland
Radoslaw Gawlik .............................................................. 257

CASE REPORT

Allergy to krill – a case report
Dan Saksún ...................................................................... 261

WE HAVE READ FOR YOU

Asthma control in patients with severe eosinophilic asthma
treated with reslizumab: Spanish real-life data
Dalibor Jílek ..................................................................... 269

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXIth Meeting of the doctors of the Czech
and Slovak Republic
Jiří Novák ......................................................................... 270

Report on the 13th Moravian nurses‘ seminar in allergology
and clinical immunology
Jaromír Bystroň ................................................................ 270

INFORMATION

Draft standard of immunoglobulin treatment in patiens
with antibody deficiency ................................................... 273

Future events 2023 .......................................................... 277

INDEX 2022 ..................................................................... 280

SUBSCRIPTION .............................................................. 283

INSTRUCTION FOR AUTHORS ...................................... 284

pátek, 30 září 2022 12:20

ALERGIE supplementum 1/2022

Alergie suppl 1 2022 obalka bez

 ALERGIE supplementum 1/2022

OBSAH

EDITORIAL
Jiřina Bartůňková .............................................................. 1

PROGRAM ....................................................................... 7

ABSTRAKTY

Úvodní přednášky ........................................................... 20
Výživa, mikrobiom a (nejen) slizniční imunita ................. 21
Alergeny, epidemiologie, pylové senzibilizace ............... 24
Anafylaxe a žírné buňky ................................................. 26
Transplantace a imunogenetika ..................................... 28
Imunoterapie nádorů ...................................................... 30
Astma v dětství ............................................................... 33
Lékové alergie ................................................................ 35
Protinádorová imunita a nádorové mikroprostředí.......... 36
Neuroimunologie ............................................................ 39
Angioedémy ................................................................... 41
Astma v dospělosti ........................................................ 42
Autoimunita a tolerance ................................................. 44
Potravinová alergie ........................................................ 47
Veterinární imunologie a alergologie ............................. 48
Reprodukční imunologie a imunologie těhotenství ........ 50
Alergologická diagnostika a imunoterapie ..................... 53
Imunodeficience ............................................................ 53
Autoimunita orgánová ................................................... 57
Sekce sester ................................................................. 59
Sekce laborantů ............................................................ 62
Laboratorní diagnostika v klinické imunologii ............... 65
Alergie horních dýchacích cest .................................... 68
Obecná a vývojová imunita .......................................... 69
Alergie na hmyz ............................................................ 71
Imunologie sepse ......................................................... 74
Antiinfekční imunita a očkování .................................... 75
Expoziční testy v alergologii ......................................... 77
Kožní alergické choroby ............................................... 79
Workshop skupiny mladých imunologů a alergologů ... 81
Postgraduální kurz ....................................................... 83

POSTERY

Alergologie ...................................................................... 87
Autoimunita ..................................................................... 93
Imunodeficience a antiinfekční imunita ........................... 99
Nádorová a transplantační imunologie .......................... 109
Veterinární a obecná imunologie ................................... 113

REJSTŘÍK AUTORŮ ..................................................... 123

CONTENTS

EDITORIAL
Jiřina Bartůňková ............................................................. 1

PROGRAMME ................................................................. 7

ABSTRACTS
Introductory lectures ....................................................... 20
Nutrition, microbiome, and (not only) mucosal
immunity .......................................................................... 21

Allergens, epidemiology, pollens senzitization ................ 24
Transplantations and immunogenetics ........................... 28
Immunotherapy of tumors ............................................... 30
Asthma in childhood ........................................................ 33
Drug allergies .................................................................. 35
Antitumor immunity and tumor microenvironment .......... 36
Neuroimmunology .......................................................... 39
Angioedema ....................................................................41
Asthma in adulthood....................................................... 42
Autoimmunity and tolerance........................................... 44
Veterinary immunology and allergology ........................ 48
Reproductive immunology and immunology
of pregnancy .................................................................. 50

Allergy diagnostics and immunotherapy ........................ 53
Immunodeficiencies ....................................................... 53
Organ-specific autoimmunity ......................................... 57
Nurses section ............................................................... 59
Laboratory technitians section ....................................... 62
Laboratory diagnostics in clinical immunology ............... 65
Upper respiratory tract allergy......................................... 68
General and developmental immunity ............................ 69
Insect allergy.................................................................... 71
The immunology of sepsis .............................................. 74
Anti-infectious immunity and vaccination........................ 75
Exposition tests in allergology ........................................ 77
Workshop of the Young immunologists
and allergologists ........................................................... 81

Postgraduate course ...................................................... 83

POSTERS

Allergology ..................................................................... 87
Autoimmunity.................................................................. 93
Immunodeficiency and anti-infective immunity .............. 99
Tumour and transplantation immunology ..................... 109
Veterinary and general immunology ............................. 113

INDEX ............................................................................123

pátek, 09 září 2022 08:09

Alergie 3/2022

Alergie 3 2022 obalka

Alergie 3/2022

OBSAH 

EDITORIAL
Dalibor Jílek ...................................................................................... 145

Společenské události v ČSAKI ......................................................... 146

PŮVODNÍ PRÁCE

SARS-CoV-2 séroprevalence a buněčná imunita
u 200 pražských dětí v letech 2020–2021
Tamara Čábelová, Iva Pospíšilová, Markéta Ibrahimová,
Klára Bořecká, Martin Magner, Markéta Bloomfield
 ......................... 154

PIDLA: Diagnostická aplikace primárních imunodeficiencí
Adam Klocperk ................................................................................. 161

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Příčiny a laboratorní diagnostika imunologicky
podmíněné neplodnosti párů
Iryna Buriak ...................................................................................... 167

SARS-CoV-2, potraviny a oxidační stres
František Kopřiva, Denis Dvořák, Jitka Pallerová ............................ 173

Etiopatogenéza detskej bronchiálnej astmy ako kľúč
k detailnému pochopeniu komplexnej heterogenity
ochorenia – 1.časť (endotypy)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák
  ............................................................178


Autoimunitní onemocnění a jejich vztah k virovým infekcím
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková .................................................. 185

Bežná variabilná imunodeficiencia – smerujeme
k porozumeniu genetickej podstaty?
Adam Markocsy, Miloš Jeseňák, Róbert Ostró,
Lukáš Molnár, Otília Petrovičová, Daniela Kapustová,
Peter Bánovčin  ................................................................................ 
190

TERAPIE

Jak zlepšit účinnost alergenové imunoterapie
Vít Petrů ............................................................................................  195

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost dupilumabu
u pacientů se středně těžkým až těžkým astmatem (Traverse):
otevřená rozšířená studie
Jaromír Bystroň  ................................................................................  201

Váhově dávkovaný nitrožilní reslizumab u těžkého astmatu
s nedostatečnou odpovědí na fixně dávkovaný
podkožní mepolizumab
Dalibor Jílek  ......................................................................................  207

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXV. Rožnovských dnů alergologie a imunologie
Pavel Macháček  ................................................................................  209

PŘEDPLATNÉ  .................................................................................... 210

INFORMACE

Přehled akcí na rok 2022  .................................................................... 212

CONTENTS

EDITORIAL
Dalibor Jílek .......................................................................................... 145

Social events in the CSAKI ................................................................... 146

ORIGINAL PAPERS

SARS-CoV-2 seroprevalence and cellular immunity
in 200 Prague children in 2020–2021
Tamara Čábelová, Iva Pospíšilová, Markéta Ibrahimová,
Klára Bořecká, Martin Magner, Markéta Bloomfield
 .............................. 154

PIDLA: Primary immunodeficiency diagnostic app
Adam Klocperk  ....................................................................................  161

REVIEWS

Causes and laboratory diagnostics of immunological
infertility of couples
Iryna Buriak ........................................................................................... 167

SARS-CoV-2, food and oxidative stress
František Kopřiva, Denis Dvořák, Jitka Pallerová ................................. 173

Ethiopathogenesis of bronchial asthma in children
as a key to detailed understanding of complex
disease heterogeneity – 2. Part (endotypes)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák ...............................................................
178

The association between autoimmune diseases
and viral infections
Zuzana Střížová, Jiřina Bartůňková  ...................................................  185

Common variable immunodeficiency – getting closer
to understanding genetic base?
Adam Markocsy, Miloš Jeseňák, Róbert Ostró,
Lukáš Molnár, Otília Petrovičová, Daniela Kapustová,
Peter Bánovčin
.................................................................................... 190

THERAPY

How to improve efficacy of allergen immunotherapy
Vít Petrů ............................................................................................... 195

WE HAVE READ FOR YOU

Long-term safety and efficacy of dupilumab
in patients with moderate-to-severe asthma (Traverse):
an open-label extension study
Jaromír Bystroň ...................................................................................... 201

Weight-adjusted intravenous reslizumab in severe asthma
with inadequate response to fixed-dose subcutaneous
mepolizumab
Dalibor Jílek  ..........................................................................................  207

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXVth Rožnov allergy and immunology days
Pavel Macháček ..................................................................................... 209

SUBSCRIPTION .................................................................................... 210

INFORMATION

Future events 2022 ............................................................................... 212

středa, 01 červen 2022 10:39

Alergie 2/2022

Alergie 2 2022 obalka

Alergie 2/2022

OBSAH

Editorial
Vít Petrů .............................................................................................. 73

Společenské události v ČSAKI ........................................................... 76

PŮVODNÍ PRÁCE

Úmrtnost na astma v České republice v letech 2001–2019
Marek Malý, Vladimír Vondra, Iveta Glimmer
..................................... 84

Intradermální testy s vakcínou
proti covid-19 Comirnaty: naše zkušenosti
Marta Sobotková, Tomáš Milota, Jan Lašťovička,
Jitka Smetanová, Michal Rataj, Anna Šedivá .....................................
88

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Etiopatogenéza detskej bronchiálnej astmy
ako kľúč k detailnému pochopeniu komplexnej
heterogenity ochorenia – 1. časť (fenotypy)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák ..............................................................
92

Manažment multisystémového zápalového
syndrómu u detí
Ján Mikler, Miloš Jeseňák, Matúš Igaz,
Martina Kostková, Peter Bánovčin ......................................................
96

Alergie na kočku – možnosti diagnostiky a terapie
Ester Seberová .................................................................................. 103

TERAPIE

Vliv podávání perorálního transfer faktoru na výskyt
recidivujících respiračních infekcí u dětí
Jaromír Bystroň, Vít Petrů  .................................................................108

KAZUISTIKY

Exogenní alergická alveolitida
Lucia Mrakavová, Ľubica Sýkorová ................................................... 116

Dupilumab v léčbě chronické rinosinusitidy s nosní polypózou
a komorbidním bronchiálním astmatem – kazuistika
Eva Koukalová, Beáta Hutyrová ....................................................... 123

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ................................................................ 129

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z XXVIII. Luhačovických dnů ................................................ 131

Zpráva z 1. Kongresu alergologie
a klinické imunologie pro praxi ......................................................... 131

Zpráva ze setkání členů Pracovní skupiny
hmyzí alergie a semináře Venomforum ........................................... 133

Zpráva z XXX. Šumperských dnů alergologie
a klinické imunologie ....................................................................... 134

Zpráva z XX. Martinských dnů imunologie ...................................... 136

POZVÁNKA ..................................................................................... 136

INFORMACE

Stanovisko ČSAKI k sublingvální alergenové imunoterapii
v léčbě inhalačních alergií
Irena Krčmová, Petr Čáp, Petr Kučera, Vít Petrů,
Ondřej Rybníček, Ester Seberová, Milan Teřl
  ..................................138

Přehled akcí na rok 2022 ................................................................. 143

POKYNY AUTORŮM ....................................................................... 144

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................. 73

Social events in the CSAKI ................................................................ 76

ORIGINAL PAPERS

Asthma mortality in the Czech Republic in the years 2001 to 2019
Marek Malý, Vladimír Vondra, Iveta Glimmer 84
Intradermal tests with anti COVID-19 Comirnaty vaccine:
our experiences
Marta Sobotková, Tomáš Milota, Jan Lašťovička,
Jitka Smetanová, Michal Rataj, Anna Šedivá .....................................
88

REVIEWS

Ethiopathogenesis of bronchial asthma in children
as a key to detailed understanding of complex
disease heterogeneity – 1. part (phenotypes)
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová,
Peter Ferenc, Miloš Jeseňák
............................................................... 92

Management of the multisystem inflammatory
syndrome in children
Ján Mikler, Miloš Jeseňák, Matúš Igaz,
Martina Kostková, Peter Bánovčin .......................................................
96

Allergy to cat – diagnostic and therapeutic options
Ester Seberová ................................................................................... 103

THERAPY

The effect of oral transfer factor on incidence
of recurrent respiratory infections in children
Jaromír Bystroň, Vít Petrů .................................................................. 108

CASE REPORT

Exogenous allergic alveolitis
Lucia Mrakavová, Ľubica Sýkorová .................................................... 116

Dupilumab in treatment of chronic rhinosinusitis
with nasal polyposis and comorbid bronchial asthma –
case report
Eva Koukalová, Beáta Hutyrová ........................................................ 123

We have read for you ......................................................................... 129

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the XXVIIIth Luhačovice days ............................................ 131

Report on the 1st Congress of allergology
and clinical immunology in practice .................................................... 131

Report on the meeting of the members of the Working group
venom allergy and Venomforum seminar ........................................... 133

Report on the XXXth Šumperk allergy
and clinical imunology days ................................................................ 134

Report on the XXth Martin´s immunology days .................................. 136

INVITATION ........................................................................................ 136

INFORMATION

CSAKI statement to sublingual allergen immunotherapy
in treatment of inhalation allergies
Irena Krčmová, Petr Čáp, Petr Kučera, Vít Petrů,
Ondřej Rybníček, Ester Seberová, Milan Teřl ....................................
138

Future events 2022 ............................................................................ 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ........................................................ 144

pátek, 04 březen 2022 08:18

Alergie 1/2022

Alergie 1 2022 obalka

Alergie 1/2022 

EDITORIAL

Vít Petrů ................................................................................. 1


Společenské události v ČSAKI ............................................... 3

PŮVODNÍ PRÁCE

Substituční imunoglobulinová léčba v České republice:
data z Národního registru primárních imunodeficiencí
ke konci roku 2020
Zita Chovancová, Eva Hlaváčková, Tomáš Milota,
Pavlína Králíčková, Ivana Malkusová, Beáta Hutyrová,
Michaela Šafářová, Jana Vydláková, Dalibor Jílek,
Jiří Novák, Helena Schneiderová, Petra Králová,
Alena Zimulová, Vítězslav Novák, Jaromír Bystroň,
Dita Záveská, Milan Kasl, Vladimír Kracík,
Martina Nováčková, Michal Svoboda,
Jiří Litzman ...........................................................................
 13


Lymfocytární subpopulace u pacientů
s těžkým průběhem infekce SARS-CoV-2
Petra Králová, Miroslav Urbánek, Petr Kučera ..................... 23

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Role Th1, Th2 a Th17 lymfocytů
u autoimunitních tyreopatií
Karolína Absolonová, Ivan Šterzl .......................................... 28

Perspektivy telemedicíny v alergologii
Irena Krčmová, Adriana Šrotová, Jakub Novosad,
Tomáš Doležal
....................................................................... 31


Patogenetické mechanismy onemocnění covid-19 –
aktuální poznatky
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková,
Anežka Palmová, Radek Klubal
............................................ 39


TERAPIE

Dupilumab – unikátní způsob léčby zánětu typu 2
Beáta Hutyrová ......................................................................  45


KAZUISTIKY

„Perné chvilky na operačním sále“ – komplexní přístup
alergologa k perioperační anafylaxi
Adriana Šrotová, Irena Krčmová, Olga Hudcová,
Doris Vokurková ......................................................................
53


KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z 12. setkání skupiny potravinové alergie PAPRSK
Simona Bělohlávková .............................................................. 62


INFORMACE

Zpráva o činnosti ČSAKI ČLS JEP za období mandátu
výboru v letech 2018–2021 ...................................................... 64


Volby do výboru a revizní komise ČSAKI
na období 2022–2025 ............................................................... 67

Zpráva o činnosti revizní komise ČSAKI
za rok 2018–2021 ..................................................................... 68


Přehled akcí na rok 2022 .......................................................... 69

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ..................................................................................... 1


Social events in the CSAKI ........................................................ 3

ORIGINAL PAPERS

Immunoglobulin replacement therapy in the Czech Republic:
end-of-year 2020 data from the National registry
of primary immunodeficiencies
Zita Chovancová, Eva Hlaváčková, Tomáš Milota,
Pavlína Králíčková, Ivana Malkusová, Beáta Hutyrová,
Michaela Šafářová, Jana Vydláková, Dalibor Jílek,
Jiří Novák, Helena Schneiderová, Petra Králová,
Alena Zimulová, Vítězslav Novák, Jaromír Bystroň,
Dita Záveská, Milan Kasl, Vladimír Kracík,
Martina Nováčková, Michal Svoboda,
Jiří Litzman
................................................................................ 13


Lymphocyte subsets in patients with severe
SARS-CoV-2 infection
Petra Králová, Miroslav Urbánek, Petr Kučera ......................... 23

REVIEWS

Role of Th1, Th2 and Th17 lymphocytes
in autoimmune thyreopathies
Karolína Absolonová, Ivan Šterzl .............................................. 28


Perspectives of telemedicine in allergology
Irena Krčmová, Adriana Šrotová, Jakub Novosad,
Tomáš Doležal
.......................................................................... 31

Pathogenetic mechanisms of covid-19 disease –
current knowledge
Martina Šindelková, Ilona Hromadníková,
Anežka Palmová, Radek Klubal
................................................ 39

THERAPY

Dupilumab – unique treatment of type 2 inflammation
Beáta Hutyrová .......................................................................... 45

CASE REPORT

„Tight moments at the operating room“ – allergist΄s
comprehensive approach to perioperative anaphylaxis
Adriana Šrotová, Irena Krčmová, Olga Hudcová,
Doris Vokurková
......................................................................... 53

CONFERENCE, CONGRESS

Report on 12th Meeting of food allergy group PAPRSK
Simona Bělohlávková ................................................................. 62


INFORMATION

Report on the CSAKI committe´s activities
in 2018–2021 ............................................................................... 64


Elections to the CSAKI committee and the audit
committee 2022–2025 .................................................................. 67

Report on the aktivity CSAKI audit committee
in 2018–2021 ................................................................................ 68


Future events 2022 ....................................................................... 69