Tigis

2018

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................................................... 205
Laudatio doc. MUDr. Martin Hubiško, Ph.D ................................................... 209
Vzpomínka na pana profesora Ctirada Johna ............................................... 210
Vzpomínka na pana profesora Jaroslava Blahoše ........................................ 213

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Imunologická paměť není jen výsadou adaptivní imunity
Alexandra Lochmanová, Jan Lochman ......................................................... 218

Selektivní deficit IgM
Zita Chovancová ........................................................................................... 225

Neonatální lupus
Monika Čermáková ....................................................................................... 231

KAZUISTIKY
Využití LTT MELISA testu v klinické praxi
Milena Gabesamová ..................................................................................... 236

TERAPIE
Dapson – chemoterapeutikum a protizánětlivý lék
Stará molekula a její možnosti ve 21. století při léčbě
Henochovy-Schönleinovy purpury a v dermatologii
František Kopřiva, Vendula Látalová ............................................................ 239

Úloha prípravku IMUNOR® v manažmente pacientov
s rekurentnými infekciami – výsledky multicentrickej observačnej štúdie
hodnotiacej jeho klinickú účinnosť a bezpečnosť v bežnej klinickej praxi
Peter Pružinec, Radovan Košturiak, Klára Kossárová,
Luděk Hochmuth, Roman Benedik ............................................................... 245

KONFERENCE, KONGRESY
Diagnostika alergických a respiračních onemocnění
Zpráva z XVII. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ...................................................................................................... 256

INFORMACE

Doporučení výboru České společnosti alergologie
a klinické imunologie k použití
adrenalinového autoinjektoru ........................................................................ 260

Přehled akcí na rok 2019 .............................................................................. 262

Rejstříky 2018 ............................................................................................... 269

 

 

EDITORIAL
Vít Petrů ......................................................................................................... 205
Laudatio Assoc. prof. Martin Hrubiško, PhD .................................................. 209
The memory of Professor Ctirad John ........................................................... 210
The memory of Professor Jaroslav Blahoš .................................................... 213

REVIEWS

Immunological memory is not only the privilige
of adaptive immunity
Alexandra Lochmanová, Jan Lochman ......................................................... 218

Selective IgM deficiency
Zita Chovancová ........................................................................................... 225

Neonatal lupus
Monika Čermáková ....................................................................................... 231

CASE REPORT
Use of the LTT MELISA in clinical practice
Milena Gabesamová ..................................................................................... 236

THERAPY
Dapsone – a chemotherapeutic and anti-inflammatory drug
The old molecule and its possibilities in 21st century –
in the treatment of Henoch-Schönlein purpura and dermatology
František Kopřiva, Vendula Látalová ............................................................ 239

The role of IMUNOR® in the management of patients with recurrent
infections – the results of a multicenter observational study evaluating
its clinical efficacy and safety in normal clinical practice.
Peter Pružinec, Radovan Košturiak, Klára Kossárová,
Luděk Hochmuth, Roman Benedik ............................................................... 245

CONFERENCE, CONGRESS

Diagnosis of allergic and respiratory diseases. Report on the XVIIth
meeting of Czech and Slovak physicians in Litomyšl.
Jiří Novák ...................................................................................................... 256

INFORMATION
Recommendation of the committee of the Czech Society
of Allergology and Clinical imunology:
Usage of the epinefrin autoinjector ............................................................... 260

Future events 2019 ....................................................................................... 262

Index 2018 .................................................................................................... 269

Alergie supplementum 2/2018

Editorial
Jiří Litzman....................................................................................................................1
Program......................................................................................................................3
Abstrakta
Úvodní přednášky.........................................................................................................16
Astma v dětství a dospělosti..........................................................................................16
Autoimunitní choroby....................................................................................................20
Imunopatologie horních cest dýchacích..........................................................................23
Laboratorní metodiky v imunologii..................................................................................26
Sekce sester...............................................................................................................27
Mezioborová spolupráce I..............................................................................................31
Sekce laborantů...........................................................................................................31
Alergenová imunoterapie...............................................................................................34
Mezioborová spolupráce II.............................................................................................36
Diagnostika v alergologii...............................................................................................38
Imunodeficience...........................................................................................................41
Akutní stavy v alergologii...............................................................................................44
Genetika v alergologii a imunologii.................................................................................46
Imunologie reprodukce.................................................................................................48
Léková alergie..............................................................................................................51
Imunologická diagnostika a léčba v onkologii..................................................................53
Imunologická problematika transplantací........................................................................55
Potravinová alergie........................................................................................................57
Imunomodulační léčba..................................................................................................60
Fórum mladých alergologů a imunologů.........................................................................62
Postery......................................................................................................................67
Rejstřík autorů...........................................................................................................89
Pokyny autorům........................................................................................................92

Editorial
Jiří Litzman....................................................................................................................1
Programme.................................................................................................................3
Abstracts
Introductory lectures.....................................................................................................16
Asthma in childhood and adulthood................................................................................16
Autoimmune diseases..................................................................................................20
Immunopathology of the upper respiratory tract...............................................................23
Laboratory methodology in immunology..........................................................................26
Nurses section.............................................................................................................27
Interdisciplinary cooperation I.........................................................................................31
Laboratory technitians section.......................................................................................31
Allergen immunotherapy................................................................................................34
Interdisciplinary cooperation II........................................................................................36
Diagnostic approaches in allergy....................................................................................38
Immunodeficiencies......................................................................................................41
Emergency situations in allergy.....................................................................................44
Genetic principles in allergy and immunology..................................................................46
Reproductive immunology..............................................................................................48
Drug allergy..................................................................................................................51
Immunological diagnostic and treatment in oncology........................................................53
Transplantation immunology..........................................................................................55
Food allergy.................................................................................................................57
Immunomodulatory treatment........................................................................................60
Forum of young allergologists and immunologists............................................................62
Posters.......................................................................................................................67
Index.........................................................................................................................89
Instruction for authors................................................................................................92

 

OBSAH

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................. 145

PŮVODNÍ PRÁCE

Vzestup úmrtnosti na astma v České republice
v letech 2014–2016
Vladimír Vondra, Marek Malý .......................................................................... 150

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Neglutenové proteiny pšeničného zrna v imunopatogenezi
onemocnění zažívacího traktu
Veronika Procházková, Daniel Sánchez,
Stanislava Štěpánová Honzová, Iva Hoffmanová ........................................... 156

Urtikariální vaskulitida v imunologické praxi
Marie Hospodková .......................................................................................... 162

Autoimunitní puchýřnatá onemocnění – současné
možnosti diagnostiky
Kristína Hanušová, Hana Jedličková ............................................................... 170

Primární poruchy fagocytárních funkcí v diferenciální
diagnostice a možnosti laboratorního vyšetření
Karolína Vávrová .............................................................................................. 179

Stanovení autoprotilátek v diagnostice pacientů
s diabetes mellitus 1. typu
Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,
Marta Pechová, Richard Průša ........................................................................ 186

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Použití Enterosgelu v komplexní léčbě atopického ekzému
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Iva Karlová, Zora Poláčková ....................... 193

INFORMACE

Léčebné lázně Lázně Kynžvart
Dana Šašková .................................................................................................. 199

Přehled akcí na rok 2018 .................................................................................. 201

 

 

CONTENTS

EDITORIAL

Václav Špičák, Vít Petrů ..................................................................................... 145

ORIGINAL PAPERS
The asthma mortality increase in the Czech Republic
in 2014–2016
Vladimír Vondra, Marek Malý ............................................................................. 150

REVIEWS

Immunopathogenesis of nongluten wheat grain proteins
in digestive disorders
Veronika Procházková, Daniel Sánchez,
Stanislava Štěpánová Honzová, Iva Hoffmanová .............................................. 156

Urticarial vasculitis at immunologist care
Marie Hospodková .............................................................................................. 162

Autoimmune blistering diseases – current possibilities
in diagnostics
Kristína Hanušová, Hana Jedličková ...................................................................170

Primary disorders of phagocytosis – differential diagnosis
and laboratory diagnostics
Karolína Vávrová ................................................................................................ 179

Laboratory diagnostics of autoantibodies in patients
with diabetes mellitus type 1
Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,
Marta Pechová, Richard Průša ........................................................................... 186

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY

Use of Enterosgel in complex treatment of atopic eczema
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Iva Karlová, Zora Poláčková ...........................193

INFORMATION

Medical spa – Spa Kynžvart
Dana Šašková...................................................................................................... 199

Future events 2018 .............................................................................................. 201

 

OBSAH

EDITORIAl
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................................... 73
In memoriam – doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc. ................................................................... 74

PŮVODNÍ PRÁCE
Selektivní imunoadsorpce na anti- IgE kolonách pomocí
technologie TheraSorb Life 18 u pacientů s těžkou atopickou
dermatitidou jako metoda volby po vyčerpání konvenčních postupů
Andrea Lipinová .................................................................................................................... 80

QuantiFERON Monitor (QFM) a testy z plné krve pro posuzování
buněčné imunity
Veronika Švachová, Zdeněk Kořístek, Přemysl Falt, Ivo Lochman ....................................... 91

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Elevace sérového imunoglobulinu G4 a diagnostika IgG4-asociované nemoci
Jana Slavíčková, Jan Lašťovička .......................................................................................... 98

Alergie na chlorhexidin – možná příčina těžké anafylaxe.
Přehled a kazuistika
Jan Ort, Petr Kučera, Antonín Kratochvíl ............................................................................ 104

KAZUISTIKY
Manipulace s inhalátorem aneb vynalézavost našich pacientů
Jana Emlerová, Přemysl Rákosník ...................................................................................... 109

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Primární sklerozující cholangitida a novinky v její léčbě
Martin Jelínek ....................................................................................................................... 113

Nežádoucí účinky imunoglobulinové léčby
Iva Šutová, Zita Chovancová, Jiří Litzman ........................................................................... 123

KONFERENCE, KONGRESY
XXIII. Dny RAPPL aneb Dny rhinologie, alergologie,
pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jaromír Bystroň .................................................................................................................... 130

DISKUSNÍ FÓRUM
Komentář k publikaci Alexandry Lochmanové „Buněčný
metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému“
Petr Kelbich .......................................................................................................................... 138

INFORMACE
Zpráva o Světovém dnu astmatu, konaném 24. 5. 2018
s Českým rozhlasem Brno
Bronislava Novotná .............................................................................................................. 140

Přehled akcí na rok 2018 ..................................................................................................... 142

Monografie „Bronchiální hyperreaktivita a její souvislosti“ – recenze
Ondřej Rybníček .................................................................................................................. 143

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ....................................................................................................... 73
In memoriam doc. MUDr. Adéla Bártová, CSc. .................................................................... 74

ORIGINAL PAPERS
Selective immunoadsorption on anti-IgE colonies by TheraSorb
Life 18 in patients with severe atopic dermatitis as a method
of choice after depletion of conventional procedures
Andrea Lipinová ................................................................................................................... 80

QuantiFERON Monitor (QFM) and whole blood tests
for cellular immunity assessment
Veronika Švachová, Zdeněk Kořístek, Přemysl Falt, Ivo Lochman ...................................... 91

REVIEWS
Serum immunoglobulin G4 elevation and IgG4-related
disease diagnosis
Jana Slavíčková, Jan Lašťovička ......................................................................................... 98


Allergy to chlorhexidine – possible cause of severe anaphylaxis.
Review and a case
Jan Ort, Petr Kučera, Antonín Kratochvíl ........................................................................... 104

CASE REPORT
Inhalator manipulation or on the inventivity of our patients
Jana Emlerová, Přemysl Rákosník .................................................................................... 109

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Primary sclerosing cholangitis and novelties in its treatment
Martin Jelínek ..................................................................................................................... 113


Side effects of immunoglobulin treatment
Iva Šutová, Zita Chovancová, Jiří Litzman ........................................................................ 123

CONFERENCE, CONGRESS
XXIII. days of RAPPL (The Days of RAPPL – multidisciplinary
symposium of Rhinology, Allergology, Pneumology, Practical
medicine and Spa therapy)
Jaromír Bystroň ................................................................................................................. 130

FORUM OF DISCUSSION
Comment on the article “Cellular metabolism
as a regulator of the function of the immune system cells”
by Alexandra Lochmanová
Petr Kelbich ....................................................................................................................... 138

INFORMATION
World Asthma Day report held on 24 May 2017 with
the Czech Radio Brno
Bronislava Novotná ........................................................................................................... 140


Future events 2018 ........................................................................................................... 142


”Bronchial hyperreactivity and its links“ – review
Ondřej Rybníček ............................................................................................................... 143

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................................1
Cena Milady Paulové za rok 2017: Jiřina Bartůňková......................................................... 2

 

PŮVODNÍ PRÁCE
Buněčný metabolismus jako regulátor funkce buněk imunitního systému
Alexandra Lochmanová...................................................................................................... 8

Protilátkami zprostředkovaná rejekce po transplantaci jater –
vybrané imunologické parametry a role HLA laboratoře
Zuzana Sekerková, Pavel Trunečka, Eva Honsová, Antonij Slavčev .............................. 16

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Novinky v použití bakteriálních lyzátů u alergie
a chronických zánětů dýchacích cest
Jaromír Bystroň ................................................................................................................ 25

 

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Protilátky proti povrchovým (membránovým a synaptickým)
neuronálním antigenům – klinické a laboratorní zkušenosti
Jitka Hanzalová, Martin Elišák ......................................................................................... 34

Test blastické transformace ve sledování účinnosti
imunosupresivní léčby
Tomáš Vlas, Lenka Tymkivová, Anna Velková, Daniel Lysák .......................................... 42

Německá zkušenost – vliv léčby sublingvální alergenovou
imunoterapií na farmakoterapii pacientů – dlouhodobá data
Magdalena Herknerová ....................................................................................................49

 

KONFERENCE, KONGRESY
XVI. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli
Jiří Novák ........................................................................................................................ 56

Eosinophilic esophagitis – medical and dietary treatment
Sympozium 208, Berlín, 4.–5. 10. 2017
Milena Jeřábková ............................................................................................................ 59

 

INFORMACE
Recenze knihy: Viktor Kašák, Eva Kašáková – Inhalační systémy
v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí
Milan Teřl ........................................................................................................................ 61

Zpráva o činnosti výboru ČSAKI v letech 2014–2017
Vít Petrů .......................................................................................................................... 63

Zpráva o činnosti revizní komise ČSAKI (2014–2017)
Petr Kučera ..................................................................................................................... 66

Zpráva o volbách do výboru a revizní komise ČSAKI (2018–2021)
Václava Gutová, Ivana Janatková, Marta Sobotková ..................................................... 66

Výsledky voleb do výboru a revizní komise ČSAKI
pro období 2018–2021
Vít Petrů........................................................................................................................... 67

Přehled akcí na rok 2018................................................................................................. 68

 

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................................... 1

Milada Paulová merit award 2017: Jiřina Bartůňková ...................................................... 2

ORIGINAL PAPERS
Cellular metabolism as a regulator of the function of the immune system cells
Alexandra Lochmanová .................................................................................................... 8

Antibody-mediated rejection after liver transplantation –
selected immunological parameters and role of the HLA laboratory
Zuzana Sekerková, Pavel Trunečka, Eva Honsová, Antonij Slavčev .............................. 16

 

REVIEWS
News in the use of bacterial lysates in allergy
and respiratory tract chronic inflammation
Jaromír Bystroň ............................................................................................................... 25

 

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Antibodies against membrane and synaptic neuronal antigens –
clinical and laboratory experience
Jitka Hanzalová, Martin Elišák ........................................................................................ 34

The lymphocyte transformation test – monitoring the effectiveness
of immunosuppressive therapy
Tomáš Vlas, Lenka Tymkivová, Anna Velková, Daniel Lysák ......................................... 42

German practice – the effect of sublingual immunotherapy
on standard pharmacotherapy – long-term data
Magdalena Herknerová .................................................................................................. 49

 

CONFERENCE, CONGRESS
XVI. Meeting of Czech and Slovak doctors in Litomyšl
Jiří Novák ....................................................................................................................... 56

Eosinophilic esophagitis – medical and dietary treatment
Sympozium 208, Berlin, 4.–5. 10. 2017
Milena Jeřábková .......................................................................................................... 59

 

INFORMATION
Book review: Viktor Kašák, Eva Kašáková –
Devices for inhalation in the treatment of chronic obstruction
Milan Teřl ....................................................................................................................... 61

Report on the activity of the executive committee of the Czech
Society of Allergology and Clinical Immunology (2014–2017)
Vít Petrů ........................................................................................................................ 63

Report on the activity of the audit board of the Czech Society
of Allergology and Clinical Immunology (2014–2017)
Petr Kučera ................................................................................................................... 66

Report on the elections to the committee and to the audit board
of the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology (2018–2021)
Václava Gutová, Ivana Janatková, Marta Sobotková ................................................... 66

Results of the elections to the committee and to the audit board
of the Czech Society of Allergology and Clinical Immunology (2018–2021)
Vít Petrů ........................................................................................................................ 67

Future events 2018 ....................................................................................................... 68

ALERGIE supplementum 1/2018

Editorial
Václav Špičák.......................................................................................................................1
Doporučené postupy
1. Úvod – epidemiologie, imunopatologie a diagnostika potravinové alergie................................. 7
2. Expoziční testy – dělení....................................................................................................11
3. Vybavení pracoviště provádějícího expoziční test.................................................................13
4. Indikace a kontraindikace expozičních testů ......................................................................14
5. Příprava testovacích potravin .............................................................................................15
6. Dávkovací schémata ........................................................................................................17
7. Vyšetření a příprava před expozičním testem .....................................................................18
8. Provedení expozičního testu .............................................................................................19
9. Hodnocení příznaků v průběhu expozičního testu ................................................................21
10. Terapie reakce při expozičním testu .................................................................................23
11. Protokoly pro expoziční testy s jednotlivými potravinami (mléko, vejce, pšeničná mouka,
sója, stromové ořechy, arašíd, mrkev, celer, jablko, ryba, koření a aditiva)..................................24
12. Expoziční testy s tepelně upravenými potravinami (mléko, vejce) ........................................37
13. Expoziční testy ve specifických situacích (AD, FPIES) .....................................................38
14. Dokumenty – informovaný souhlas, záznamové listy .........................................................40
Literatura ............................................................................................................................42
Důležité odkazy ..................................................................................................................43
Předplatné ........................................................................................................................44

Editorial
Václav Špičák........................................................................................................................1
Clinical practice
1. Introduction – epidemiology, immunopathology and diagnostics of food allergy........................ 7
2. Types of food challenges ...................................................................................................11
3. Facility and equipment necessary for food challenge testing................................................ 13
4. Indications and contraindications for food challenge  ............................................................14
5. Food preparation before challenge.......................................................................................15
6. Dosing schedules..............................................................................................................17
7. Pre-challenge examination and patient preparation ..............................................................18
8. Performance of food challenge ...........................................................................................19
9. Symptoms scoring during food challenge ............................................................................21
10. Therapy of reaction during food challenge ..........................................................................23
11. Recipes and food challenge schedules with specific foods (cowś milk, henś egg, wheat flour,
soy, tree-nuts, peanut, carrot, celery, apple, fish, spices and food aditives)................................ 24
12. Food challenges with heated milk and egg ........................................................................37
13. Food challenges in specific situations (AD, FPIES) ...........................................................38
14. Documents (written inform consent, templates) .................................................................40
Literature............................................................................................................................. 42
Important links .....................................................................................................................43
Subscription .......................................................................................................................44