Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2008
pátek, 10 prosinec 2010 09:33

Alergie Suppl. 2/2008

EDITORIAL ........................................................................................................................ 1
ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY
I. Lefkovits – Česko-slovenská stopa ve světové imunologii .......................................... 10
V. Špičák – Postavení alergologie a klinické imunologie
mezi tradičními lékařskými obory
................................................................................... 11
ZÁVĚREČNÁ PŘEDNÁŠKA
I. Hána – Enigma začátku 21. století: pluripotentní kmenové buňky –
slibné perspektivy anebo slepá ulička?
......................................................................... 13
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY
Anafylaxe
P. Dráber – Receptors and signalization of the mast cells ............................................ 14
F. Eestelle R. Simons – Risk assessment in anaphylaxis ................................................ 14
Regulace imunitní reakce
V. Hořejší – Signalizační mechanismy imunoreceptorů ................................................. 15
J. Vilček – The story of the inhibitors: From bench to bedside ..................................... 15
U. Wahn – Infection and regulation of the immune response (EFIS-IL LECTURE) ..... 16
SEKCE
01 Alergeny .................................................................................................................... 17
01a Alergenová imunoterapie a choroby dýchacích cest ............................................... 19
02 Alergická rýma – systémové onemocnění
(spolupráce s UCB Institutem pro alergii)
................................................................ 21
03 Antiinfekční imunita a vakcinace ............................................................................. 24
04 Astma a zánět (ve spolupráci s ČIPA) ....................................................................... 29
05 Autoimunita a tolerance ............................................................................................ 30
06 Autoimunita orgánově specifická ............................................................................. 35
07 Expoziční testy v alergologii .................................................................................... 38
08 Genetická kontrola alergie a vliv životního prostředí ............................................... 40
09 Chronický kašel ........................................................................................................ 42
10 Imunodeficience ........................................................................................................ 43
11 Imunokompetentní buňky a cytokiny ....................................................................... 45
12 Imunologie reprodukce ............................................................................................. 47
13 Imunologie sepse ...................................................................................................... 49
14 Kožní alergické choroby ........................................................................................... 51
15 Léková alergie ........................................................................................................... 56
16 Neuroimunologie ...................................................................................................... 58
17 Obtížně léčitelné astma (ve spolupráci s ČIPA)........................................................ 60
18 Potravinová alergie ................................................................................................... 62
20 Protinádorová imunita ............................................................................................... 65
21 Přirozená imunita a zánět .......................................................................................... 68
22 Slizniční imunita ....................................................................................................... 70
23 Transplantační imunologie ........................................................................................ 72
24 Veterinární a vývojová imunologie ........................................................................... 74
25 Sekce sester ............................................................................................................... 76
26 Sekce laborantů ......................................................................................................... 79
POSTERY
01 Alergeny .................................................................................................................... 83
03 Antiinfekční imunita a vakcinace ............................................................................. 86
04 Astma a zánět (ve spolupráci s ČIPA) ....................................................................... 91
05 Autoimunita a tolerance ............................................................................................ 95
06 Autoimunita orgánově specifická ............................................................................. 98
07 Expoziční testy v alergologii .................................................................................. 101
08 Genetická kontrola alergie a vliv životního prostředí ............................................. 103
10 Imunodeficience ...................................................................................................... 104
11 Imunokompetentní buňky a citokiny ...................................................................... 108
12 Imunologie reprodukce ............................................................................................ 113
13 Imunologie sepse ..................................................................................................... 114
14 Kožní alergické choroby .......................................................................................... 115
15 Léková alergie .......................................................................................................... 116
16 Neuroimunologie ..................................................................................................... 117
18 Potravinová alergie .................................................................................................. 119
19 Problémy privátní praxe .......................................................................................... 120
20 Protinádorová imunita ............................................................................................. 120
21 Přirozená imunita a zánět ........................................................................................ 128
22 Slizniční imunita ..................................................................................................... 133
23 Transplantační imunologie ...................................................................................... 137
24 Veterinární a vývojová imunologie ......................................................................... 140
25 Sekce zdravotních sester ......................................................................................... 145
26 Sekce laborantů ....................................................................................................... 145
27 Varia ........................................................................................................................ 148
REJSTŘÍK AUTORŮ ...................................................................................................... 154

CONTENTS

EDITORIAL – Welcome introduction ............................................................................... 1
INTRODUCTORY LECTURES
I. Lefkovits – Czecho-Slovac footprint in world´s immunology ..................................... 10
V. Špičák – Role of the allergology and clinical immunology
in the traditional medical disciplines
.............................................................................. 11
CLOSING LECTURE
I. Hána – 21st century enigma: pluripotent stem cells –
a promising perspective or a dead end?
...................................................................... 13
PLENARY SESSIONS
Anaphylaxis
P. Dráber – Receptors and signalization of the mast cells ............................................ 14
F. Eestelle R. Simons – Risk assessment in anaphylaxis ................................................ 14
Regulation of immune response
V. Hořejší – Immunoreceptor signalling mechanisms ................................................... 15
J. Vilček – The story of the inhibitors: From bench to bedside ..................................... 15
U. Wahn – Infection and regulation of the immune response (EFIS-IL LECTURE) ..... 16
WORKSHOPS
01 Allergens ................................................................................................................... 17
01a Allergen immunotherapy and respiratory diseases ................................................. 19
02 Allergic rhinitis – a systemic disorder (with UCB Institute of Allergy) .................. 21
03 Anti-infective immunity and vaccination ................................................................. 24
04 Asthma and inflammation (with Czech Initiative for Asthma) ................................. 29
05 Autoimmunity and tolerance ..................................................................................... 30
06 Organ specific autoimmunity .................................................................................... 35
07 Challenge tests in allergology ................................................................................... 38
08 Genetic control of allergy and environmental impact ............................................... 40
09 Chronic cough ........................................................................................................... 42
10 Immunodeficiencies .................................................................................................. 43
11 Immunocompetent cells and cytokines ..................................................................... 45
12 Immunology of reproduction .................................................................................... 47
13 Immunology of sepsis ............................................................................................... 49
14 Skin allergy ............................................................................................................... 51
15 Drug allergy .............................................................................................................. 56
16 Neuroimmunology .................................................................................................... 58
17 Asthma difficult to control ( with Czech Initiative for Asthma) ............................... 60
18 Food allergy .............................................................................................................. 62
20 Anti-tumor immunity ................................................................................................ 65
21 Innate immunity and inflammation ........................................................................... 68
22 Mucosal immunity .................................................................................................... 70
23 Immunology of transplantation ................................................................................. 72
24 Veterinary and developmental immunology ............................................................. 74
25 Workshop of nurses ................................................................................................... 76
26 Workshop of laboratory technicians ......................................................................... 79
POSTERS
01 Allergens ................................................................................................................... 83
03 Anti-infective immunity and vaccination ................................................................. 86
04 Asthma and inflammation (with Czech Initiative for Asthma) ................................. 91
05 Autoimmunity and tolerance ..................................................................................... 95
06 Organ specific autoimmunity .................................................................................... 98
07 Challenge tests in allergology ................................................................................. 101
08 Genetic control of allergy and environmental impact ............................................. 103
10 Immunodeficiencies ................................................................................................ 104
11 Immunocompetent cells and cytokines ................................................................... 108
12 Immunology of reproduction ................................................................................... 113
13 Immunology of sepsis .............................................................................................. 114
14 Skin allergy .............................................................................................................. 115
15 Drug allergy ............................................................................................................. 116
16 Neuroimmunology ................................................................................................... 117
18 Food allergy ............................................................................................................. 119
19 Problems of private practice ................................................................................... 120
20 Anti-tumor immunity .............................................................................................. 120
21 Innate immunity and inflammation ......................................................................... 128
22 Mucosal immunity .................................................................................................. 133
23 Immunology of transplantation ............................................................................... 137
24 Veterinary and developmental immunology ........................................................... 140
25 Workshop of nurses ................................................................................................. 145
26 Workshop of laboratory technicians ....................................................................... 145
27 Varia ........................................................................................................................ 148
INDEX FOR AUTHORS ................................................................................................ 154

pátek, 10 prosinec 2010 09:07

Alergie Suppl. 1/2008

EDITORIAL ................................................................................................................... 1
ČIPA 2008
Petr Pohunek
............................................................................................................. 9
ČARO – Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním
a Národní program boje proti chronickým respiračním onemocněním
Vítězslav Kolek
....................................................................................................... 11
60 let WHO
Alena Šteflová
......................................................................................................... 14
Mezioborová spolupráce při ochraně veřejného zdraví
Michael Vít
.............................................................................................................. 15
Alergická rýma a její vliv na astma – inovace ARIA 2008
Český pohled
Václav Špičák, Ester Seberová, Irena Krčmová,
Nikolai Khaltaev, Jean Bousquet
......................................................................... 19
Průběžné inovace globální péče o astma
Viktor Kašák
............................................................................................................ 25
Dětské astma – čas pro změnu
Petr Pohunek
........................................................................................................... 27
Chybovost v užívání inhalačních systémů v léčbě perzistujícího astmatu
Viktor Kašák, Eva Feketeová, Monika Macháčková, Markéta Blažková
...... 31
Nová epidemiologická data o alergii, astmatu a alergické rýmě
Jana Kratěnová
...................................................................................................... 45
Profesionální alergická onemocnění v ČR
Beatrica Dlouhá, Dana Havlová, Zdeňka Fenclová, Jaromír Šamánek,
Ludmila Bečvářová, Lenka Rychlá, Michaela Čerstvá
.................................... 49
Plicní hypertenze v mezioborovém pohledu
Pavel Jansa
............................................................................................................. 54
Obstrukční spánková apnoe – interdisciplinární přístup
Karel Šonka
............................................................................................................. 59
Zpráva o světovém zasedání GARD
v Istanbulu 30.–31. 5. 2008
Vítězslav Kolek
....................................................................................................... 65
FOTOGALERIE SVĚTOVÉHO DNE ASTMATU 2008
SVĚTOVÝ DEN ASTMATU 2008 – DNY ASTMATU A ALERGIE

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................... 1
ČIPA 2008
Petr Pohunek
............................................................................................................. 9
ČARO – Czech Alliance against Chronic Respiratory Diseases
and the National Programme for the Fight against
Chronic Respiratory Diseases
Vítězslav Kolek
....................................................................................................... 11
60 years of the World Health Organization – WHO
Alena Šteflová
......................................................................................................... 14
Interdisciplinary cooperation in the public health protection
Michael Vít
.............................................................................................................. 15
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma – ARIA Innovation 2008
Czech View
Václav Špičák, Ester Seberová, Irena Krčmová,
Nikolai Khaltaev, Jean Bousquet
......................................................................... 19
Current innovation of Global strategy on Asthma Management
Viktor Kašák
............................................................................................................ 25
Childhood Asthma – time for change
Petr Pohunek
........................................................................................................... 27
Analysis of making mistakes in using of inhalation
devices in the treatment of the persistent asthma
Viktor Kašák, Eva Feketeová, Monika Macháčková, Markéta Blažková
...... 31
New epidemiological data about allergy, asthma and allergic rhinitis
Jana Kratěnová
...................................................................................................... 45
Occupational allergic diseases in the Czech Republic
Beatrica Dlouhá, Dana Havlová, Zdeňka Fenclová, Jaromír Šamánek,
Ludmila Bečvářová, Lenka Rychlá, Michaela Čerstvá
.................................... 49
Pulmonary hypertension in an interdisciplinary perspective
Pavel Jansa
............................................................................................................. 54
Obstructive sleep apnoea – the interdisciplinary approach
Karel Šonka
............................................................................................................. 59
Report on GARD General Meeting in Istanbul, 30th–31st of May 2008
Vítězslav Kolek
....................................................................................................... 65
PHOTOS WORLD ASTHMA DAY 2008
WORLD ASTHMA DAY 2008 – DAYS OF ASTHMA AND ALERGY

pátek, 10 prosinec 2010 08:53

Alergie 1/2008

EDITORIAL ................................................................................................................... 1
PŮVODNÍ PRÁCE
Povrchová exprese receptoru pro IL-4 a CRTH2 u alergických pacientů
Alexandra Lochmanová
....................................................................................... 11
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Hyper-IgE syndrom – další z primárních imunodeficitů,
u něhož byla poznána genetická podstata
Jiří Litzman
........................................................................................................ 19
Řepka olejka – význam z hlediska pylové alergie
Helena Kazmarová, Helena Veselská
................................................................ 25
Echinacea – staronový přírodní rostlinný imunomodulátor
Jaromír Bystroň
..................................................................................................... 31
Ozón – dobrý sluha, ale zlý pán
Ariana Lajčíková
.................................................................................................. 40
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Lidské papillomaviry, karcinom děložního čípku a možnosti prevence
Eva Jílková
......................................................................................................... 44
Použití ciclesonidu u pacientů s výskytem lokálních
nežádoucích účinků léčby inhalačními kortikosteroidy
Viliam Meissner
................................................................................................. 49
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů – Část VI.
Farmakokinetika a farmakodynamika inhalačních kortikosteroidů
Jiří Novák
........................................................................................................... 55
KONGRESY, KONFERENCE ............................................................................... 66
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Petr Čáp
................................................................................................................. 68
INFORMACE ........................................................................................................... 70
REJSTŘÍKY

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................ 1
ORIGINAL PAPERS
Cellular expression of IL-4 receptor and CRTH2
molecule in allergic patients
Alexandra Lochmanová
....................................................................................... 11
REVIEWS
Hyper-IgE syndrome – another primary immunodeficiency
with resolved genetic cause
Jiří Litzman
........................................................................................................ 19
Oilseed rape (Brassica napus) and pollen allergy
Helena Kazmarová, Hana Veselská
.................................................................. 25
Echinacea – renewed natural herbal immonomodulator
Jaromír Bystroň
..................................................................................................... 31
Ozone – good servant, bad lord
Ariana Lajčíková
.................................................................................................. 40
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Human papillomaviruses, cervical cancer and possibility of prevention
Eva Jílková
......................................................................................................... 44
The use of ciclesonide in patients with the occurence
of local side effects during the treatment with inhaled corticosteroids
Viliam Meissner
................................................................................................. 49
Safety of inhaled corticosteroids – Part VI.
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inhaled corticosteroids
Jiří Novák
........................................................................................................... 55
CONGRESSES AND CONFERENCES .............................................................. 66
WE HAVE READ FOR YOU
Petr Čáp
................................................................................................................. 68
INFORMATIONS ................................................................................................... 70
INDEX

pátek, 10 prosinec 2010 08:05

Alergie 2/2008

EDITORIAL ................................................................................................................. 81
ALERGIE 2008
Cena Vladimíra Zavázala ........................................................................................... 88
Ceny ČSAKI – časopisu Alergie 2007 ..................................................................... 89
PŮVODNÍ PRÁCE
Analýza údajů o těžkých exacerbacích astmatu a úmrtí na astma v letech 1990–2006
Zdeňka Paráková, Bohuslav Král, Jaroslav Gregor, Martin Bezděk,
Jiří Mašek, Pavel Dostál, Renata Pařízková, Ivo Šteiner, Petr Hottmar
....... 90
Klinický význam vyšetření protilátek proti glykanům
u nemocných s Crohnovou nemocí
Karin Malíčková, Petra Králíková, Robert Donoval,
Martin Bortlík, Ivana Janatková, Milan Lukáš
.................................................. 98
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Alergie z pohledu otolaryngologa
Pavel Komínek
................................................................................................... 107
Rýma – příznak nebo nemoc?
Proč stoupá počet perzistujících forem alergické rýmy?
Václav Špičák
........................................................................................................ 115
Role imunitního systému v obraně proti nádorům
a strategie protinádorové imunoterapie
Jitka Fučíková, Alexandr Kučera,
Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek
....................................................................... 119
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Ciclesonid v globální strategii péče o astma
(Zaměřeno na dětské astma)
Václav Špičák
..................................................................................................... 126
Zpráva americké mikrobiologické akademie
Probiotické mikroorganismy: vědecký základ
Richard Walker, Merry Buckley
.....................................................................130
Opatanol oční kapky a jejich přínos v léčbě sezónních
alergických konjunktivitid
Tomáš Jurečka, Radomíra Holínková, Zuzana Bátková, Sáva Pešák
............141
DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÁ TECHNIKA
Doporučení pro laboratorní diagnostiku autoprotilátek u diabetu 1. typu
Ivo Lochman, Ondřej Cinek, Štěpánka Průhová, Vítězslav Novák
.............. 146
SEKCE SESTER
Astma a statistika
Eva Feketeová
.................................................................................................... 149
Výzkum kouření u astmatiků
Jana Zelenková
...................................................................................................... .152
Úloha sestry při vyšetření funkce plic
Monika Macháčková
............................................................................................. .158
Péče sestry o dítě při speleoterapii
v Dětské léčebně Ostrov u Macochy
Ivona Žáková
...................................................................................................... 161

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................. 81
ALLERGY 2008
Vladimír Zavázal Award ............................................................................................. 88
Prizes of the ČSAKI and of the Journal Allergy ..................................................... 89
ORIGINAL PAPERS
Analysis of the data of severe asthma exacerbations
and of asthma deaths in the time period 1990–2006
Zdeňka Paráková, Bohuslav Král, Jaroslav Gregor, Martin Bezděk,
Jiří Mašek, Pavel Dostál, Renata Pařízková, Ivo Šteiner, Petr Hottmar
....... 90
Clinical significance of anti-glycan antibodies
in patients with Crohn's disease
Karin Malíčková, Petra Králíková, Robert Donoval,
Martin Bortlík, Ivana Janatková, Milan Lukáš
.................................................. 98
REVIEWS
Allergy from the point of view of otorhinolaryngology
Pavel Komínek
................................................................................................... 107
Rhinitis – symptom or a disease?
Why the allergic persistent rhinitis is increasing?
Václav Špičák
........................................................................................................ 115
Role of immune system in protection from cancer
and design of cancer immunotherapy trials
Jitka Fučíková, Alexandr Kučera,
Jiřina Bartůňková, Radek Špíšek
....................................................................... 119
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Ciclesonide in the Global strategy for Asthma Management
(Focus on the childhood asthma)
Václav Špičák
......................................................................................................... .126
A report from the American Academy
of Microbiology Probiotic microbes: The scientific basis
Richard Walker, Merry Buckley
.................................................................... 130
Opatanol Ophthalmic Solution for the Treatment
of Seasonal Allergic Conjunctivitis
Tomáš Jurečka, Radomíra Holínková, Zuzana Bátková, Sáva Pešák
............141
DIAGNOSTICS AND MEDICAL TECHNICS
Recommendations for laboratory testing
of type 1 diabetes - related autoantibodies
Ivo Lochman, Ondřej Cinek, Štěpánka Průhová, Vítězslav Novák
................ .146
SEKCION OF NURSES
Asthma and Statistics
Eva Feketeová
.................................................................................................... .149
Research on asthmatics´ smoking
Jana Zelenková
.................................................................................................. .152
Role of sister in measurements of lung function
Monika Macháčková
......................................................................................... 158
The nurse´s care of children during the speleotherapeutic
cure in the Children´ s sanatorium in Ostrov by Macocha
Ivona Žáková
...................................................................................................... 161

středa, 08 prosinec 2010 08:24

Alergie 3/2008

EDITORIAL ............................................................................................................... 165
Cena Jana Evangelisty Purkyně
Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.
................................................................ 166
Klinická imunologie
Terezie Fučíková
.................................................................................................... 167
PŮVODNÍ PRÁCE
Antigen prezentující buňky pacientů s X-vázanou agamaglobulinemií mají
defekt v produkci IL-6 a TNF-α po stimulaci Toll-like receptoru 8
Klára Sochorová, Petra Králíková, Rudolf Horváth,
Jiří Litzman, Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Radek Špíšek
....................... 175
Program léčebné a preventivní péče ve Cvikově
Daniel Schneeberger
............................................................................................ 183
Jak hodnotí „respirici" z Hradce Králové současnou zdravotní péči
Bohuslav Král, Jiřina Patáková
......................................................................... 188
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Molekulární aspekty anafylaktických reakcí
Petr Heneberg
....................................................................................................... 190
Patofyziologie anafylaxe
Petr Kučera, Milada Cvačková
.......................................................................... 197
Oční alergie a kontaktní čočky
Rudolf Autrata, Inka Krejčířová, Ondřej Rybníček
......................................... 206
Ovlivnění nadprodukce IL-1 a příbuzných cytokinů
Eva Brabcová, Ilja Stříž
...................................................................................... 210
Klimatická léčba v Luhačovicích
Jana Rydlová
......................................................................................................... 214
Léčení asthma bronchiale, atopického ekzému, onemocnění ledvin
a močových cest v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart
Josef Nebesař
........................................................................................................ 217
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Zpráva americké mikrobiologické akademie
Probiotické mikroorganismy: vědecký základ
Část II.
Richard Walker, Merry Buckley
.......................................................................... 220
Bezpečnost inhalačních kortikosteroidů – Část VII.
Farmakokinetika a farmakodynamika inhalačních kortikosteroidů
Jiří Novák
.............................................................................................................. 227
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Petr Čáp
................................................................................................................. 240
KONFERENCE, KONGRESY
XII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny 23.–24. 5. 2008
Bronislava Novotná
............................................................................................. 242
INFORMACE ............................................................................................................ 247

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................... 165
Jan Evangelista Purkyně Award
Prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.
............................................................... 166
Clinical Immunology Today
Terezie Fučíková
.................................................................................................... 167
ORIGINAL PAPERS
Impaired Toll-like receptor 8-mediated IL-6 and TNF-alpha
production in antigen-presenting cells from patients
with X-linked agammaglobulinemia
Klára Sochorová, Petra Králíková, Rudolf Horváth,
Jiří Litzman, Jiřina Bartůňková, Anna Šedivá, Radek Špíšek
....................... 175
Program of the therapy and preventive care in a specific
medical institution in Cvikov
Daniel Schneeberger
............................................................................................ 183
Jak hodnotí „respirici" z Hradce Králové současnou zdravotní péči
Bohuslav Král, Jiřina Patáková
......................................................................... 188
REVIEWS
Molecular aspects of anaphylactic reactions
Petr Heneberg
....................................................................................................... 190
Pathophysiology of anaphylaxis
Petr Kučera, Milada Cvačková
.......................................................................... 197
Ocular allergy and contact lenses
Rudolf Autrata, Inka Krejčířová, Ondřej Rybníček
......................................... 206
Modulation of the overproduction of IL-1 and related cytokines
Eva Brabcová, Ilja Stříž
...................................................................................... 210
Climatic therapy in Luhačovice
Jana Rydlová
......................................................................................................... 214
The treatment of asthma, eczema, diseases
of kidney and system urinary in the Pediatric Spa Lázně Kynžvart
Josef Nebesař
........................................................................................................ 217
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
A report from the American Academy
of Microbiology Probiotic microbes: The scientific basis
Part II.
Richard Walker, Merry Buckley
.......................................................................... 220
Safety of inhaled corticosteroids – Part VII.
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of inhaled corticosteroids
Jiří Novák
.............................................................................................................. 227
WE HAVE READ FOR YOU
Petr Čáp
................................................................................................................. 240
CONFERENCES AND CONGRESSES
Rožnov – XIIth Days of allergology
and clinical immunology 23.–24. 5. 2008
Bronislava Novotná
............................................................................................. 242
INFORMATIONS .................................................................................................... 247

středa, 08 prosinec 2010 08:09

Alergie 4/2008

EDITORIAL ..................................................................................................... 253
Jubilea 2009 ................................................................................................. 254
Profesor Ivo Hána osmdesátníkem
Jindřich Lokaj
.............................................................................................. 255
PŮVODNÍ PRÁCE
Metodická hlediska vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého u dětí
Jiřina Chládková, Zuzana Havlínová, Irena Krčmová,
Tomáš Chyba, Jaroslav Chládek
.................................................................. 262
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Rozdíly v mechanismu kožní senzibilizace a dráždivosti
Lenka Brůčková, Zuzana Bílková
................................................................ 271
Nežádoucí lékové reakce na antikoagulancia u gravidních pacientek
Bronislava Novotná
..................................................................................... 276
Idiopatická plicní fibróza
Martina Vašáková, Martina Šterclová, Ilja Stříž
......................................... 283
Současný pohled na exogenní alergickou alveolitidu
Martina Šterclová, Martina Vašáková
......................................................... 293
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Specifická alergenová imunoterapie
Úvod k seriálu 2009
Václav Špičák
.............................................................................................. 299
PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Daniel Schneeberger
.................................................................................... 303
KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva o XIII. Mezinárodním sympoziu o speleoterapii v Blansku,
23.–25. 10. 2008
.......................................................................................... 304
V Beskydech se letos slavilo ....................................................................... 305
25. sjezd českých a slovenských alergologů
a klinických imunologů, Praha 29. 10 – 1. 11. 2008
.................................... 307
INFORMACE .................................................................................................. 316

CONTENS

EDITORIAL ..................................................................................................... 253
Jubilee 2009 ................................................................................................. 254
Professor Ivo Hána 80ye rs
Jindřich Lokaj
.............................................................................................. 255
ORIGINAL PAPERS
Methodological issues related to exhaled nitric oxide measurement in children
Jiřina Chládková, Zuzana Havlínová, Irena Krčmová,
Tomáš Chyba, Jaroslav Chládek
.................................................................. 262
REVIEWS
Differences in the mechanism of skin sensitization and irritation
Lenka Brůčková, Zuzana Bílková
................................................................ 271
Adverse drug reaction to anticoagulant drugs in pregnant women
Bronislava Novotná
..................................................................................... 276
Idiopathic pulmonary fibrosis
Martina Vašáková, Martina Šterclová, Ilja Stříž
......................................... 283
Current view of extrinsic allergic alveolitis
Martina Šterclová, Martina Vašáková
......................................................... 293
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Specific allergen immunotherapy
Introduction of serial 2009
Václav Špičák
.............................................................................................. 299
WE HAVE READ FOR YOU
Daniel Schneeberger
.................................................................................... 303
CONFERENCES AND CONGRESSES
Report on XIIIth International Symposium on Speleotherapy
in Blansko, Czech Republic, 23th–25th of October 2008
.............................. 304
Malenovice after 10 days ............................................................................. 305
25th Congress of Czech and Slovak Allergologists
and Clinical Immunologists
......................................................................... 307
INFORMATIONS ........................................................................................... 316