Tigis

Alergie 2019

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................................... 229

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
In memoriam prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. .............................. 230
Vzpomínky na pana profesora Špičáka .......................................... 230

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Roztočová alergie – lze léčit lépe?
Část I. Co je dobré vědět
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ..................................................... 245

Existuje chronická lymeská borelióza?
Michal Křupka, Adéla Rubešová, Ondřej Holý ............................... 253

Léčba těžkého asthma bronchiale
protilátkami IL-5/IL-5R v klinické praxi
Stanislava Mlčochová .................................................................... 261

Histaminová intolerance – příčiny, testování genetické
predispozice a léčba
Pavel Pešek, Lucie Weiss, Tereza Štajnerová,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal ............................................... 267

Kanakinumab – nové možnosti a úskalia v liečbe chronických
proinflamatórnych stavov
Tibor Varga, Norbert Lukán ........................................................... 272

KAZUISTIKY
Dvě tváře systémové léčby glukokortikosteroidy
Lenka Bittner, Martina Vašáková ................................................... 278

První transplantace thymu v České republice jako
nová terapeutická možnost pro pacienty
s kompletním syndromem DiGeorge
Adam Klocperk, Anna Šedivá ....................................................... 283

Inosin pranobex v léčbě chronických
a recidivujících onemocnění
Jana Šilarová ............................................................................... 289

KONFERENCE, KONGRESY
Zpráva z XXV. jubilejního sympozia imunologie
a biologie reprodukce
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Pěknicová ..................................... 296

Zpráva z 5. Dne lékové alergie v Kutné Hoře
Lenka Sedláčková ........................................................................ 297

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2020 ............................................................. 301

REJSTŘÍKY 2019 ........................................................................ 306

 

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ...................................................................................... 229

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
In memoriam Prof. Václav Špičák, MD, PhD. ............................. 230
Memories on Prof. Špičák .......................................................... 230

REVIEWS
House dust mite allergy – can we treat more efficiently?
Part I. What is good to know
Martin Hrubiško, Irena Krčmová ................................................ 245

Is there really a chronic Lyme borreliosis?
Michal Křupka, Adéla Rubešová, Ondřej Holý .......................... 253

Treatment of severe asthma bronchiale with IL-5/IL-5R
antibodies in clinical practice
Stanislava Mlčochová ............................................................... 261

Histamine intolerance – causes, assessment
of genetic predisposition, and treatment
Pavel Pešek, Lucie Weiss, Tereza Štajnerová,
Ilona Hromadníková, Radek Klubal .......................................... 267

Canakinumab – new possibilities and difficulties in treatment
of chronic proinflammatory diseases
Tibor Varga, Norbert Lukán ...................................................... 272

CASE REPORT
The two faces of systemic glucocorticosteroids treatment
Lenka Bittner, Martina Vašáková ............................................. 278

First thymic transplant in the Czech Republic
as a novel therapeutic option for patients
with complete DiGeorge syndrome
Adam Klocperk, Anna Šedivá .................................................. 283

Inosine pranobex in the treatment of chronic
and recurrent disease
Jana Šilarová ........................................................................... 289

CONFERENCE, CONGRESS
Report on the XXVth jubilee symposium for immunology
and Reproduction Biology
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Pěknicová ................................ 296

Report on the 5th Day of drug allergy in Kutná Hora
Lenka Sedláčková ................................................................... 297

INFORMATION
Future events 2020 ................................................................. 301

INDEX 2019 ............................................................................ 306

OBSAH

EDITORIAL
Vít Petrů .......................................................................................... 153

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. – 85 let ................................... 156
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. – 80 let ........................................ 157
EAACI charitativní Allergy run and walk .......................................... 158

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Regulačné T- a B-lymfocyty za fyziologických
a patologických podmienok
Milan Buc .......................................................................................... 164

Riziko prognosticky závažných infekcí a skrytá imunodeficience
u systémového lupus erythematodes
Zbyněk Hrnčíř, Doris Vokurková, Marcela Drahošová ...................... 172

Autoinflamatorní onemocnění, vývoj oboru
a nové poznatky
Anna Šedivá ..................................................................................... 178

Hypersenzitivní reakce na kontrastní látky užívané v radiologii
(stanovisko Pracovní skupiny pro lékové alergie ČSAKI)
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Sáva Pešák,
Eva Daňková ..................................................................................... 186

KAZUISTIKY
Goodov syndróm – raritná forma imunodeficiencie
v dospelom veku
Anna Bobčáková, Robert Vyšehradský, Ivan Kocan,
Miloš Jeseňák .................................................................................... 195

Porucha lektinové dráhy aktivace komplementu a těhotenství
– kazuistika
Jiří Novák, Karin Malíčková, Šárka Hadravská,
Jan Diblík, Radka Jarošová ............................................................... 200

Citlivý přístup k pacientům s potravinovými alergiemi
Patricie Ševčíková ............................................................................. 205

Angioedém v klinické praxi
Marta Sobotková, Pavlína Maštálková, Eva Vernerová .................... 208

DISKUZNÍ FÓRUM
Téma „My a média“
Problémy spolupráce mezi médii a lékařskou veřejností .................. 213

DOPORUČENÉ POSTUPY
Doporučený postup léčby anafylaktické reakce
– aktualizace 2019 ............................................................................ 216

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2019 .................................................................. 223

POZVÁNKA ...................................................................................... 224

RECENZE ......................................................................................... 226

POKYNY AUTORŮM ........................................................................ 228

 

CONTENTS

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................ 153

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
Laudatio prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. .................................... 156
Laudatio prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. ......................................... 157
EAACI Charity Allergy run and walk ................................................... 158

REVIEWS
Regulatory T and B lymphocytes under physiological
and pathological conditions
Milan Buc ............................................................................................ 164

Risk of prognostic serious infections and unapparent
immunodeficiency in systemic lupus erythematosus
Zbyněk Hrnčíř, Doris Vokurková, Marcela Drahošová ........................ 172

An update on autoinflammatory diseases
Anna Šedivá ........................................................................................ 178

Hypersensitive reactions to contrast media used
in radiology (position paper of the Working group
for drug allergy CSAKI)
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Sáva Pešák,
Eva Daňková ........................................................................................ 186

CASE REPORT
Good’s syndrome – rare form of immunodeficiency
in adult age
Anna Bobčáková, Robert Vyšehradský, Ivan Kocan,
Miloš Jeseňák ....................................................................................... 195

Lectin complement pathway disorder and pregnancy
– a case report
Jiří Novák, Karin Malíčková, Šárka Hadravská,
Jan Diblík, Radka Jarošová ................................................................... 200

Sensitive approach to the treatment
of patients with food allergy
Patricie Ševčíková .................................................................................. 205

Angioedema in clinical practice – a case report
Marta Sobotková, Pavlína Maštálková, Eva Vernerová .......................... 208

FORUM OF DISCUSSION
We and the media
Cooperation between media and medical public ..................................... 213

GUIDELINES
Anaphylaxis: Guidelines from the CSAKI – update 2019
(position paper) ........................................................................................ 216

INFORMATION
Future events 2019 .................................................................................. 223

INVITATION ............................................................................................. 224


EDITING .................................................................................................. 226


INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................................. 228

OBSAH

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................... 81

Společenské události v ČSAKI
Sympozium ALERGIE 2019 ................................................................ 83

PŮVODNÍ PRÁCE
Kanakinumab v liečbe autoinflamačných ochorení
– skúsenosti jedného centra
Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Katarína Hrubišková,
Eva Melicherová, Anna Bobčáková, Lukáš Molnár,
Peter Bánovčin .................................................................................... 90

Přirozený průběh alergie na vejce v kohortě 80 kojenců
s potravinovou alergií
Eliška Kopelentová, Andrea Poloučková,
Štěpánka Čapková,
Radana Zachová, Eva Vernerová,
Jaromír Paukert, Anna Šedivá
............................................................ 99


Alergie na kešú – klinické poznámky a vyhodnocení souboru pacientů
s IgE senzibilizací k hlavnímu alergenu Ana o 3 (2S albumin)
Jakub Štádler, Martin Fuchs, Lucie Macková ................................... 106

Léčba anti IgE monoklonální protilátkou u těžkého astmatu
a dalších alergických onemocnění
Beáta Hutyrová, Jaromír Bystroň, spolupracovníci registru CAR
(Czech Anti-IgE Registry) .................................................................. 113

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Prognostický a prediktivní význam kalretikulinu, klíčové molekuly
imunogenní buněčné smrti v biologii nádorových onemocnění
Jitka Fučíková, Iva Truxová, Jiřina Bartůňková,
Radek Špíšek ................................................................................... 120

KAZUISTIKY
Neobvyklý průběh anafylaxe způsobené potravinou
Petra Vítovcová, Petr Panzner ........................................................ 127

Od recidivujících mesotitid přes rituximab
k subkutánním imunoglobulinům
Daniela Židová, Ilja Stříž .................................................................. 130

TERAPIE
Narastajúci význam peľu brezy a alergénová imunoterapia:
dôkazy účinnosti zo štúdií a z klinickej praxe
Martin Hrubiško ................................................................................ 135

KONFERENCE, KONGRESY
XXIV. Dny RAPPL 2019 (rinologie, alergologie, pneumologie,
praktického lékařstvi a lázeňstvi)
Jaromír Bystroň ................................................................................ 142

DISKUZNÍ FÓRUM
Aby byla léčba alergenovou imuterapií úspěšná,
nekončí to preskripcí ........................................................................ 146

Téma „My a média“ .......................................................................... 147

INFORMACE
Přehled akcí na rok 2019 ................................................................. 149

Vyjádření ČSAKI ČLS JEP k připravované reformě
primární péče v České republice ...................................................... 151

POKYNY AUTORŮM ....................................................................... 152

 

CONTENTS

Editorial
Vít Petrů ............................................................................................. 81

Social events in the CSAKI
Symposium ALERGIE 2019 ............................................................... 83

ORIGINAL PAPERS
Canakinumab in the treatment of autoinflammatory diseases
– single centre experience
Miloš Jeseňák, Lenka Kapustová, Katarína Hrubišková,
Eva Melicherová, Anna Bobčáková, Lukáš Molnár,
Peter Bánovčin ................................................................................... 90

Allergy to egg in the cohort of 80 Czech infants with food allergy
and the natural history of egg allergy
Eliška Kopelentová, Andrea Poloučková, Štěpánka Čapková,
Radana Zachová, Eva Vernerová, Jaromír Paukert,
Anna Šedivá ........................................................................................ 99

Cashew nut allergy – clinical notes and evaluation of patients
with IgE sensitization to main allergen Ana o 3 (2S albumin)
Jakub Štádler, Martin Fuchs, Lucie Macková .................................... 106

Anti-IgE monoclonal antibody therapy for severe
bronchial asthma and other allergic disease
Beáta Hutyrová, Jaromír Bystroň, collaborators of register CAR
(Czech Anti-IgE Registry) ................................................................... 113

REVIEWS
The prognostic and predictive role of calreticulin,
key component of immunogenic cell death, in cancer biology
Jitka Fučíková, Iva Truxová, Jiřina Bartůňková,
Radek Špíšek ..................................................................................... 120

CASE REPORT
An unusual course of anaphylaxis caused by food
Petra Vítovcová, Petr Panzner ........................................................... 127


From recurrent otitis media through rituximab
to subcutaneous immunoglobulins
Daniela Židová, Ilja Stříž ..................................................................... 130

THERAPY
Increasing importance of birch pollen and allergen
immunotherapy: evidence from studies
and clinical praxis
Martin Hrubiško ................................................................................... 135

CONFERENCE, CONGRESS
XXIVth Days of RAPPL (rhinology, allergology, pneumology,
practical medicine and balneology)
Jaromír Bystroň ................................................................................... 142

FORUM OF DISCUSSION
To be successful, allergen imuterapy treatment does
not stop with prescription ..................................................................... 146


We and the media ................................................................................ 147


INFORMATION
Future events 2018 .............................................................................. 149

Statement of the CSAKI: Primary care reform
in the Czech Republic ........................................................................... 151


INSTRUCTION FOR AUTHORS .......................................................... 152

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................................. 1

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI V ČSAKI
Laudatio prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. ......................................................... 2
Laudatio prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. ............................... 5
Laudatio doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. .................................................................. 6
In memoriam prim. MUDr. Pavel Slavík .............................................................. 8
Udělení Ceny doktora Lišky za publikace v roce 2017 ....................................... 9

PŮVODNÍ PRÁCE

Vliv časného postnatálního podání probiotického kmene
Escherichia coli O83:K24:H31 na rozvoj alergických onemocnění
a vybrané imunologické charakteristiky
Jiří Hrdý, Olga Novotná, Petra Petrásková, Kristýna Boráková,
Rája Lodinová-Žádníková, Ludmila Prokešová ................................................ 17

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Historie transplantologie
Zuzana Sekerková, Alena Sekerková ............................................................... 24

Vzájemná kooperace mezi imunitními buňkami
při vzniku a prevenci diabetu 1. typu
Lenka Palová Jelínková, Klára Dáňová ........................................................... 29

Buňky tlumící imunitu nebo navozující toleranci
Kateřina Arientová, Ilja Stříž ............................................................................ 35

Podzimní exacerbace astmatu u dětí školního věku
Mořic Jurečka, Ondřej Rybníček ..................................................................... 43

KAZUISTIKY

ANCA-asociovaná vaskulitida v klinické praxi
Taťána Ježková ............................................................................................... 50

TERAPIE

Imunoterapie potravinové alergie
Simona Bělohlávková ..................................................................................... 57

KONFERENCE, KONGRESY

XX. Beskydské alergologické a imunologické dny
(abstrakta přednášek)
Mořic Jurečka .................................................................................................. 65

Zpráva z 15. Mezinárodního symposia imunologie reprodukce
a 50. Výročí Mezinárodního koordinačního výboru reprodukční
imunologie (Varna, Bulharsko, 15.–17. 6. 2018)
Zdenka Ulčová-Gallová ................................................................................... 70

INFORMACE

Stanovisko odborných společností ČLS JEP
k očkování nedonošených dětí ........................................................................ 72

Přehled akcí na rok 2019 ................................................................................. 75

 

EDITORIAL
Vít Petrů ............................................................................................................. 1

SOCIAL EVENTS IN THE CSAKI
Laudatio prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. ......................................................... 2
Laudatio prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. ............................... 5
Laudatio doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. .................................................................. 6
In memoriam prim. MUDr. Pavel Slavík .............................................................. 8
Doctor Liška Publishing Award 2017 .................................................................. 9

ORIGINAL PAPERS
The effect of early postnatal administration of probiotic strain
Escherichia coli O83:K24:H31 on development of allergic diseases
and selected immunological characteristics
Jiří Hrdý, Olga Novotná, Petra Petrásková, Kristýna Boráková,
Rája Lodinová-Žádníková, Ludmila Prokešová .................................................. 17

REVIEWS
History of transplantology
Zuzana Sekerková, Alena Sekerková ................................................................ 24

Immune cell crosstalk in development
and prevention of type 1 diabetes
Lenka Palová Jelínková, Klára Dáňová ............................................................. 29

Immunity suppressing or tolerance inducing cells
Kateřina Arientová, Ilja Stříž .............................................................................. 35

Autumn asthma exacerbations in school-age children
Mořic Jurečka, Ondřej Rybníček ....................................................................... 43

CASE REPORT
ANCA-associated vasculitis in clinical practice
Taťána Ježková ................................................................................................. 50

THERAPY
Immunotherapies for food allergy
Simona Bělohlávková ....................................................................................... 57

CONFERENCE, CONGRESS
XXth Beskydy Allergy and Immunology days
Mořic Jurečka ................................................................................................... 65

Report on the 15th International symposium for Immunology
of Reproduction and 50th Anniversary of the International Coordination
Committee for Immunology of Reproduction (June 15–17, 2018,
Varna Bulgaria)
Zdenka Ulčová-Gallová .................................................................................... 70

INFORMATION
Statement of Czech Medical Professional Societies
on the vaccination of preterm newborns .......................................................... 72

Future events 2019 .......................................................................................... 75