Tigis

2010
pondělí, 03 leden 2011 19:15

Alergie 4/2010

Napsal(a)

OBSAH
EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................. 237
Jaromír Bystroň ......................................................................................... 241
PŮVODNÍ PRÁCE
Vliv nesprávné inhalační techniky na úroveň kontroly nad astmatem
Viktor Kašák, Eva Feketeová ...................................................................... 246

Role Th17 lymfocytů v protiinfekční imunitě:
Co nás naučilo studium primárních imunodeficitů?
Anna Fialová, Rudolf Horváth, Radek Špíšek ................................................ 260

Rekonstituce dendritických buněk po myeloablativní
alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby
a její poruchy u akutní GVHD
Rudolf Horváth, Vít Budínský, Anna Žlabová, Jana Kayserová,
Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jiřina Bartůňková,
Petr Sedláček, Radek Špíšek .................................................................... 266

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Budoucnost alergenové imunoterapie
Václav Špičák .......................................................................................... 275

Rekurentná kandidová vulvovaginitída. Vlastné skúsenosti
s prípravkom CANDIVAC a nové odporúčania
Martin Hrubiško, Júlia Michaličková, Ema Paulovičová ................................. 279

DIAGNOSTIKA A LABORATORNÍ TECHNIKA
Algoritmus pro stanovení parametrů protilátkové a buněčné
imunity u žen a mužů s poruchami plodnosti
Marcela Drahošová, Ivana Janatková, Karin Malíčková,
Marie Havranová, Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová ............................... 285

Multiplexové metody v laboratorní diagnostice
alergen-specifických IgE
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Anna Macečková ............................................292

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami
nepřímé imunofluorescence (IIFA)
Ivo Lochman, Jan Martinek .......................................................................... 294

DISKUSNÍ FÓRUM ..................................................................................... 297
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .......................................................................... 298
INFORMACE ............................................................................................. 304
POKYNY AUTORŮM ................................................................................. 310
PŘEDPLATNÉ .......................................................................................... 312

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................ 237
Jaromír Bystroň ........................................................................................ 241
ORIGINAL PAPERS
The influence of incorrect inhalation technique on the level
of asthma control
Viktor Kašák, Eva Feketeová ..................................................................... 246

Th17 lymphocytes in anti-infectious immunity: What have we learnt
from the studies in primary immunodeficiencies?
Anna Fialová, Rudolf Horváth, Radek Špíšek ................................................ 260

Reconstitution of dendritic cells after myeloablative allogeneic
haematopoetic stem cell transplantation: implications
for the development of acute graft-versus host disease
Rudolf Horváth, Vít Budínský, Anna Žlabová, Jana Kayserová,
Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jiřina Bartůňková,
Petr Sedláček, Radek Špíšek ..................................................................... 266

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Future of the specific allergen immunotherapy
Václav Špičák ........................................................................................... 275

Recurrent vulvovaginal candidiasis. Our experiences
with CANDIVAC and new recommendations
Martin Hrubiško, Júlia Michaličková, Ema Paulovičová .................................. 279

DIAGNOSTICS AND LABORATORY TECHNIQUE
Algorithm to determine parameters of both humoral and
cell-mediated immunity in women and men who failed to conceive
Marcela Drahošová, Ivana Janatková, Karin Malíčková,
Marie Havranová, Jindřich Madar, Zdenka Ulčová-Gallová .............................. 285

Multiplex methods in laboratory diagnosis
of allergen-specific IgE
Ivo Lochman, Vítězslav Novák, Anna Macečková ......................................... 292

Autoantibody titration using indirect
immunofluorescence assays (IIFA)
Ivo Lochman, Jan Martinek ....................................................................... 294

DISCUSSION FORUM ............................................................................. 297
WE HAVE READ FOR YOU .................................................................... 298
INFORMATIONS ..................................................................................... 304
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS ....................................................... 310
SUBSCRIPTION ...................................................................................... 312

úterý, 16 listopad 2010 08:51

Alergie suppl. 1/2010

Napsal(a)
EDITORIAL
Jaromír Bystroň ....................................................... 1
PROGRAM ............................................................... 7

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY
Slizniční imunitní systém a jeho význam v alergologii a
klinické imunologii
Jiří Městecký ........................................................ 17
Dobieha prax teóriu?
Peter Pružinec ....................................................... 17
Sjezdové zamyšlení...
Václav Špičák ........................................................ 18

ABSTRAKTA
1. Asthma bronchiale ................................................. 20
2. Alergenová imunoterapie – Od diagnostiky ke specifické imunoterapii 23
3. ČARO a Rok plic 2010 ...............................................27
4. Laboratorní diagnostika v alergologii a imunologii ................ 29
5. Imunopatologie I. ................................................. 31
6. Imunopatologie II. .................................................34
7. Biologická léčba v praxi alergologa/klinického imunologa ...........37
8. Imunomodulace v klinické praxi I. ..................................40
9. Imunomodulace v klinické praxi II. .................................41
10. Alergie na potraviny ..............................................42
11. Alergie na léky a aspirinová senzitivita ..........................44
12. Sekce sester ......................................................46
13. Bronchiální hyperreaktivita .......................................50
14. Alergická rýma ....................................................51
15. Sekce laborantů ...................................................52
16. Akutní stavy v alergologii ........................................57
17. Kůže a alergie ....................................................58

POSTERY
1. Alergická onemocnění – diagnostika a klinické aspekty ..............61
2. Laboratorní vyšetření v imunologii .................................66
3. Transplantační imunologie a imunogenetika ..........................76
4. Imunopatologie – diagnostika a klinické aspekty ....................81
REJSTŘÍK AUTORŮ .......................................................87


CONTENTS

EDITORIAL
Jaromír Bystroň .......................................................1
PROGRAMME .............................................................7

OPENING LECTURES
Mucosal immune system and its role in allergology and clinical immunology
Jiří Městecký .........................................................17
Is practice keeping pace with theory?
Peter Pružinec, Mojmír Vrlík ..........................................17
Congress meditation
Václav Špičák .........................................................18

ABSTRACTS
1. Bronchial asthma ...................................................20
2. Allergen immunotherapy .............................................23
3. CARO – Czech Alliance against Chronic Respiratory Diseases –
2010 The Year of the Lung .............................................27
4. Laboratory diagnostics in allergology and clinical immunology ......29
5. Immunopathology I. .................................................31
6. Immunopathology II. ................................................34
7. Biologic treatment in the practice of ACI ..........................37
8. Immunomodulation in clinical practice I. ...........................40
9. Immunomodulation in clinical practice II. ..........................41
10. Food allergy ......................................................42
11. Drug allergy and aspirine senzitivity .............................44
12. Nurses section ....................................................46
13. Bronchial hyperreactivity .........................................50
14. Allergic rhinitis .................................................51
15. Laboratory technical assistant section ............................52
16. Acute allergy disorders ...........................................57
17. Skin and allergy ..................................................58

POSTERS
1. Allergic diseases – diagnostic and clinical aspects ................61
2. Laboratory immunological investigations ............................66
3. Transplantant immunology and immunogenetics ........................76
4. Immunopathology ....................................................81
INDEX .................................................................87
pondělí, 15 listopad 2010 11:11

Alergie 1/2010

Napsal(a)
EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 1

PŮVODNÍ PRÁCE
Optimistický dlouhodobý vývoj hospitalizace pro astma
v České republice (1967–2007)
Vladimír Vondra, Marek Malý, Jiří Holub ................................ 9
Psychogenní kašel jako projev
somatoformní vegetativní dysfunkce u dětí
Jiřina Chládková, Michal Homolka, Jaroslav Chládek, Tomáš Chyba ....... 18
Nutnost posunu BCG vakcinace – poučení z komplikací a úmrtí dětí
s vrozenými imunodeficiencemi
Vojtěch Thon .......................................................... 26
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Opomíjená úloha parazitů v evoluci imunitního systému?
František Kopřiva ..................................................... 32
ATESTAČNÍ PRÁCE
Komplikace BCG vakcinace
Martina Minářová ...................................................... 41

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Specifická alergenová imunoterapie (SIT)
Václav Špičák ......................................................... 51

KAZUISTIKY
Omalizumab – nová šance pro pacienty s těžkým alergickým
perzistujícím astmatem
Jaromír Bystroň ....................................................... 55
KONFERENCE, KONGRESY .................................................. 59
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................. 66
INFORMACE ............................................................. 67


CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 1
ORIGINAL PAPERS
Optimistic long-term evolution of hospitalization for asthma
in Czech Republic (1967–2007)
Vladimír Vondra, Marek Malý, Jiří Holub ................................ 9
Psychogenic cough as a manifestation of somatoform
disorder in children
Jiřina Chládková, Michal Homolka, Jaroslav Chládek, Tomáš Chyba ....... 18
Necessity of postpone BCG vaccination – lesson from complications
and deaths of children with primary immunodeficiencies
Vojtěch Thon .......................................................... 26
REVIEWS
Neglected role of parasites during evolution of human immune system?
František Kopřiva ..................................................... 32
ATTESTATION PAPER COLLECTION
Complications after BCG vaccination
Martina Minářová ...................................................... 41

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Specific allergen immunotherapy (SIT)
Václav Špičák ......................................................... 51
CASE REPORTS
Omalizumab – a new chance for patients with severe allergic
persistent asthma
Jaromír Bystroň ....................................................... 55
CONFERENCES AND CONGRESSES ............................................ 59
WE HAVE READ FOR YOU .................................................. 66
INFORMATIONS .......................................................... 67

pondělí, 15 listopad 2010 10:51

Alergie 2/2010

Napsal(a)

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 73
Ta, která překročila hranice svého oboru
profesorka farmakologie MUDr. Helena Rašková, DrSc.
Václav Špičák .......................................................... 74
MUDr. Drahoslav Říčný, CSc.
Pavel Slavík, Ondřej Rybníček .......................................... 75

ALERGIE 2010
Vít Petrů, Václav Novotný .............................................. 81
Ceny ČSAKI ............................................................. 82
Měnící se tvář alergie a alergických onemocnění
Václav Špičák .......................................................... 83
Měnící se podoby zánětu
František Kopřiva ...................................................... 89
Od alergické rýmy k chronické rinosinusitidě
Jan Vokurka ............................................................ 95
Měnící se přístup ke sluníčku
Karel Ettler, Miloslav Salavec ........................................ 101

PŮVODNÍ PRÁCE
Vyšetřování různých druhů přecitlivělosti a jejich klinický
význam u dětí s atopickým ekzémem
Martin Liška, Václava Gutová, Petr Panzner ............................ 105

Pacienti s chronickou granulomatózní nemocí v České a Slovenské republice
Aleš Janda, Peter Čižnár, Eva Daňková, Hana Houšťková, Hana Kayserová,
Anna Koláčná, Jiří Litzman, Štěpánka Mikulová, Eva Pařízková,
Michal Podrazil, Pavel Rozsíval, Andrea Poloučková, Anna Šedivá,
Jiřina Bartůňková ..................................................... 112

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Léčebné možnosti u hereditárního angioedému (HAE)
Jiří Litzman, Pavel Kuklínek .......................................... 121
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Bezpečnost při podávání intranazálních steroidů
Zuzana Vančíková ...................................................... 126
Použití metody enterosorbční terapie pomocí organokřemičitého sorbentu
ENTEROSGEL v komplexní léčbě alergických onemocnění
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller ....................................... 133

KAZUISTIKY
Význam screeningového vyšetření z hlediska diagnostiky poruch
funkce neutrofilních leukocytů (kazuistika)
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák ................................. 139
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................. 143
Daniel Schneeberger ............................................... 143–145
INFORMACE ............................................................. 147
POKYNY AUTORŮM ........................................................ 151
PŘEDPLATNÉ ............................................................ 152EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 73
Helena Rašková – Professor of the Pharmacology – the women who crossed
the border of their field
Václav Špičák .......................................................... 74
MUDr. Drahoslav Říčný, CSc.
Pavel Slavík, Ondřej Rybníček .......................................... 75
ALLERGY 2010
Vít Petrů, Václav Novotný .............................................. 81
Awards CSAKI ........................................................... 82
Changing face of Allergy and allergic diseases
Václav Špičák .......................................................... 83
The changing face of inflammation
František Kopřiva ...................................................... 89
From allergic rhinitis to chronic rhinosinusitis
Jan Vokurka ............................................................ 95
A changing approach to sun radiation
Karel Ettler, Miloslav Salavec ........................................ 101
ORIGINAL PAPERS
Detection of different types of hypersensitivity and their clinical
relevance in children with atopic eczema
Martin Liška, Václava Gutová, Petr Panzner ............................ 105
Aleš Janda, Peter Čižnár, Eva Daňková, Hana Houšťková, Hana Kayserová,
Anna Koláčná, Jiří Litzman, Štěpánka Mikulová, Eva Pařízková, Michal Podrazil,
Pavel Rozsíval, Andrea Poloučková, Anna Šedivá, Jiřina Bartůňková ..... 112

REVIEWS
Treatment possibilities in hereditary angioedema
Jiří Litzman, Pavel Kuklínek .......................................... 121
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
The safety of intranasal steroids
Zuzana Vančíková ...................................................... 126
Using of enterosorbent therapy by ENTEROSGEL in complex
treatment of allergic diseases
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller ....................................... 133

CASE REPORTS
The contribution of phagocyte screening in diagnosis
of neutrophil dysfunction (case report)
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák ................................. 139
WE HAVE READ FOR YOU .................................................. 143
Daniel Schneeberger ............................................... 143–145
INFORMATIONS .......................................................... 147
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS .......................................... 151
SUBSCRIPTION .......................................................... 152

pátek, 12 listopad 2010 12:24

Alergie 3/2010

Napsal(a)
EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................. 153
Milý pane profesore Blahoši, vzácný příteli ........................... 154
Ctirad JOHN
profesor lékařské mikrobiologie a imunologie Univerzity Karlovy v Praze 155

ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ
Václav Špičák ......................................................... 160
Příběh lékaře a pacienta... aneb život s astmatem
Václav Špičák ......................................................... 161
Co mi astma dalo a co mi vzalo
Martin Franc .......................................................... 162
Fenomén „zdravé výživy“ v českých zemích 1945–1989                  
Martin Franc .......................................................... 163
V centru zájmu astma raného dětského věku
Vít Petrů ............................................................. 169

PŮVODNÍ PRÁCE
Příspěvek k etiologii, klasifikaci a léčbě těžkého průduškového astmatu
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Hana Ostrčilová, Dana Pazderová,
Jarmila Peprníková, Jaroslava Braunová ................................ 173
Nazální provokační test alergenem u pacientů s celoroční rinitidou
Jan Ort, Petr Kučera .................................................. 181
Hodnocení alergenicity jablečných odrůd
Stanislava Honzová, Alexandra Prošková, František Paprštein,
Ivana Šetinová, Milena Kmínková, Anabela Kváčová ...................... 188

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Rinosinusitida u dospělých – EP3OS 207
Pavel Komínek ......................................................... 195
Perspektivy biologické léčby u bronchiálního astmatu
Ilja Stříž ............................................................ 202
Imunopatogeneze infekce Francisellou tularensis a rizika bioterorismu
Jakub Novosad, Monika Holická, Martina Novosadová,
Irena Krčmová, Eva Malá, Jan Krejsek .................................. 206
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Oralair® – sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie
způsobené pyly trav
Petr Panzner .......................................................... 214
Dobrá zpráva pro malé děti
Jarmila Turzíková, Václav Špičák ...................................... 220
Alergie na různé složky vakcín a očkování alergiků
Eva Daňková ........................................................... 222

KONFERENCE, KONGRESY .................................................. 228
INFORMACE ............................................................. 231

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................. 153
Dear professor Blahoš, dear friend ................................... 154
Ctirad JOHN
professor of microbiology and immunology, Charles University of Prague .155

ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD
Václav Špičák ..........................................................160
Doctor – patient story... life with asthma
Václav Špičák ......................................................... 161
Asthma. A life of give and take
Martin Franc .......................................................... 162
Phenomenon of the „healthy nutrition“ in czech region 1945–1989
Martin Franc .......................................................... 163
In the focus of interest: Asthma in young children
Vít Petrů ............................................................. 169

ORIGINAL PAPERS
Contribution to the etiology, classification and treatment of severe
bronchial asthma
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Hana Ostrčilová, Dana Pazderová,
Jarmila Peprníková, Jaroslava Braunová ................................ 173
Nasal allergen challenge in patients with perennial rhinitis
Jan Ort, Petr Kučera .................................................. 181
Assessment of allergenicity of apple cultivars
Stanislava Honzová, Alexandra Prošková, František Paprštein,
Ivana Šetinová, Milena Kmínková, Anabela Kváčová ...................... 188


REVIEWS
Rhinosinusitis in adults. EP³OS 2007
Pavel Komínek ......................................................... 195
Perspectives of biologic therapy in bronchial asthma
Ilja Stříž ............................................................ 202
Immunopathogenesis of Francisella tularensis infection and threat
of bioterrorism
Jakub Novosad, Monika Holická, Martina Novosadová,
Irena Krčmová, Eva Malá, Jan Krejsek .................................. 206
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Oralair® – sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy
Petr Panzner .......................................................... 214
Good news for small children
Jarmila Turzíková, Václav Špičák ...................................... 220
Allergy to various vaccine ingredients and vaccination of allergic people
Eva Daňková ........................................................... 222

CONFERENCES AND CONGRESSES ............................................ 228
INFORMATIONS .......................................................... 231