Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
2002
neděle, 30 leden 2011 10:37

Alergie suppl. 2/2002

OBSAH

EDITORIAL

J. Švihovec: Antiastmatika v České republice 1989–2000

V. Špičák: Pět let po vyhlášení Strategie péče o astma v České republice

J. Režný: Alergická choroba – hygienická hypotéza?

E. Seberová: Chronická rýma a astma

V. Kašák: Obtížně léčitelné astma (terminologická klasifikace)

B. Král: Obtížně kontrolovatelné – na léčbu rezistentní astma

T. Sýkora: Průduškové astma – komorbidita

B. Novotná: Farmakoterapie astmatu v graviditě a laktaci

J. Turzíková: Význam gastroezofageálního refluxu v problematice bronchiálního astmatu

I. Krčmová: Alergenová imunoterapie v léčbě bronchiálního astmatu

Z. Paráková: Příprava astmatika k operačnímu výkonu

F. Kopřiva, M. Zápalka: Bronchoprovokační testy

J. Balý: Léčba astmatu a doping 66 F. Salajka: Bronchiální astma a kvalita života nemocných

F. Salajka: Bronchiální astma a kvalita života nemocných

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

J. Švihovec: Antiasthmatics in the Czech Republic 1989–2000

V. Špičák: Five Years after the Declaration of the National Asthma Programme in the Czech Republic

J. Režný: Allergic Disease - The Hygiene Hypothesis?

E. Seberová: Allergic Rhinitis and Asthma

V. Kašák: Difficult Therapy – Resistant Asthma (Terminology)

B. Král: Difficult-to-Control, Therapy-Resistant Bronchial Asthma

T. Sýkora: Bronchial Asthma - Co-Morbidity

B. Novotná: Pharmacotherapy of Asthma During Pregnancy and Breast feeding

J. Turzíková: The Role of Gastroesophageal Reflux in Asthma

I. Krčmová: Allergen Immunotherapy in the Treatment of Bronchial Asthmatics

Z. Paráková: Preoperative Treatment of Asthmatic Patient

F. Kopřiva, M. Zápalka: Bronchial Challenge Tests

J. Balý: Asthmatherapy and Doping

F. Salajka: Bronchial Asthma and Quality of Life

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

neděle, 30 leden 2011 08:51

Alergie 4/2002

OBSAH

EDITORIAL

Cena MuDr. Josefa lišky – nadační fond P. Janssena

Původní práce

R. Lodinová-Žadníková:
Probiotika v pediatrii: Snížení rizika nosokomiálních infekcí perorálním
osídlením probiotickým kmenem E.coli po narození a jeho vliv na frekvenci
opakovaných infekcí a alergií po 10 a 20 letech

I. Šterzl, P. Hrdá, P. Matucha, F. Korioth, A. Kromminga:
Porovnání autoimunitních endokrinopatií v oblasti exprese HLA antigenů

A. Zapletal, J. Rydlová, J. Hak:
Dlouhodobá prášková bronchodilatancia u dětských a mladistvých astmatiků

E. Feketeová, M. Blažková, J. Míčková:
Správná inhalační technika různých inhalačních systémů
Sesterská studie

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

M. Ferenčík:
Funkčné vzťahy a prepojenia medzi imunitným a neuroendokrinným systémom

E. Krásná, I. Stříž:
Interleukin 18 (IL-18) – prozánětlivý cytokin modulující Th1 i Th2 odpověď

I. Hybášek:
Inspirační křeč hlasivek jako vzácná příčina dušnosti

Farmakoterapie, imunoterapie

Vyjádření výboru ČSAKI
Specifická alergenová imunoterapie (SAIT)

Kazuistika

J. Litzman:
Důsledky přerušení imunoglobulinové léčby u nemocného s X-vázanou agamaglobulinémií

Diskusní fórum

K. Nouza, M. Nouza:
Zánět optimalizující a imunonormalizační účinky kombinací proteolytických enzymů

V. Špičák:
POUČENÍ Z MEFA
Medicína založená na důkazech a komplementární léčebné postupy

V. Kašák:
Dopis redakci

J. Lavický:
Dopis redakci

ZPRÁVY, KONGRESY

INFORMACE

PŘEDPLATNÉ

 

CONTENTS

EDITORIAL

A REVISED NOMENCLATURE FOR ALLERGY –
– EAACI POSITION STATEMENT

ORIGINAL PAPERS

R. Lodinová-Žadníková:
Probiotics in Pediatrics: Reduction of Risk of Hospital Infections by Oral
Colonization with a Probiotic E.coli Strain after Birth. Influence on the Frequency
of Allergic and Infectious Diseases after 10 and 20 Years

I. Šterzl, P. Hrdá, P. Matucha, F. Korioth, A. Kromminga:
Comparison of Autoimmune Endocrinopathies in the Area of HLA Antigen
Expression

A. Zapletal, J. Rydlová, J. Hak:
Dry Powder Long Acting Bronchodilators in Asthmatic Childrenand Adolescents

E. Feketeová, M. Blažková, J. Míčková:
Correct Inhalation Technique of Varios Inhalation Systems.Nurse Study

REVIEWS
M. Ferenčík:
Functional Relations and Interconnections Between the Immune
and Neuroendocrine Systems

E. Krásná, I. Stříž:
Interleukin 18 (IL-18) – a Proinflammatory Cytokine Modulating Both Th1
and Th2 Responses

I. Hybášek:
Inspiratory Vocal Cords Spasm as a Rare Cause of Dyspnoea

Farmakoterapie, imunoterapie
Declaration of the EC ČSAKI:
Specific Allergen Immunotherapy

Case report

J. Litzman:
Discontinuation of Immunoglobulin Treatment in a Patient
with X-linked Agammaglobulinemia

Discussion Forum

K. Nouza, M. Nouza:
Inflammation Optimalizing and Immunonormalizing
Effects of Combinations of Proteolytic Enzymes

V. Špičák:
Learning from MEFA
Evidence Based Medicine and Complementary Medicine

V. Kašák:
Letter to the Editor

J. Lavický:
Letter to the Editor

COMMUNICATION, CONGRESSES

INFORMATIONS

SUBSCRIPTION

neděle, 30 leden 2011 07:46

Alergie 3/2002

OBSAH

EDITORIAL
Revize alergologického názvosloví – stanovisko EAACI

PŮVODNÍ PRÁCE

P. Kučera, M. Cvačková, O. Jůzová, J. Pachl: Expoziční test jedem blanokřídlého hmyzu - vlastní zkušenosti
J. Chlumský, H. Pokorná: Rychlost poklesu FEV1 u pacientů s perzistujícím bronchiálním astmatem
H. Hrstková, Z. Brázdová, M. Burianová, J. Hak: Role výživy v dlouhodobé úpravě životního stylu dětských astmatiků
M. Prázný, J. Škrha, Z. Límanová, Z. Vaníčková, J. Hilgertová, J. Prázná, M. Jarešová, I. Stříž: Diabetes mellitus 1. typu a přidružená autoimunitní onemocnění - vyšetření autoprotilátkového profilu

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
J. Novák: Aktuální otázky o astmatu a jeho léčbě
P. Matuška, J. Skřičková, Z. Merta: Dysfunkce hlasových vazů
J. Novotný: Asthma bronchiale a sport
M. Fuchs: Chronická kopřivka a angioedém
M. Mattauchová: Alergie na hmyz ve světě

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

J. Novák: Farmakologie inhalačních kortikosteroidů ve vztahu k systémovým účinkům

DISKUSNÍ FÓRUM: J. Novák: Dvanáct poznámek ke snižování množství roztočového alergenu v bytovém prachu ve vztahu k asthma bronchiale
B. Novotná: Otázky a odpovědi z Brna

ZPRÁVY, KONGRESY

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

INFORMACE

 

CONTENTS

EDITORIAL
A Revised nomenclature for allergy- EAACI position statement

ORIGINAL PAPERS
P. Kučera, M. Cvačková, O. Jůzová, J. Pachl: The Sting Challenge Test - Our Experience
J. Chlumský, H. Pokorná: The Rate of Decline of FEV1 in Patients with Persistent Bronchial Asthma
H. Hrstková, Z. Brázdová, M. Burianová, J. Hak: The Role of Nutrition in Long - Term Modification of Life Style of Asthmatic Children
M. Prázný, J. Škrha, Z. Límanová, Z. Vaníčková, J. Hilgertová, J. Prázná,
M. Jarešová, I. Stříž: Type 1 Diabetes Mellitus and Associated Autoimmune Diseases
– the Examination of the Autoantibody Profile

REVIEWS
J. Novák: Current Issues about Asthma and its Treatment
P. Matuška, J. Skřičková, Z. Merta: Vocal Cord Dysfunction
J. Novotný: Bronchial Asthma and sport

M. Fuchs: Chronic Urticaria and Angioedema
M. Mattauchová: Insect Allergy Worldwide

PHARMACOTHERAPY AND IMMUNOTHERAPY
J. Novák: Pharmacology of Inhaled Corticosteroids and Systemic Side Effects

DISCUSSION
J. Novák: Twelve Remarks to Reduce Quantity of House Dust Mite Allergen
in the Relationship with Bronchial Asthma
B. Novotná: Questions and Answers from Brno

COMMUNICATION, CONGRESSES

WE HAVE READ FOR YOU

INFORMATIONS

neděle, 30 leden 2011 07:32

Alergie 2/2002

OBSAH

EDITORIAL
Udělení cen

PŮVODNÍ PRÁCE

J. Kratěnová, M. Malý: Prevalence alergií u dospívajících v ČR
M. Burianová, H. Hrstková: Tělesná zdatnost u dětí s asthma bronchiale
J. Novák, M. Bayer, V. Palička, P. Víšek: Výskyt a prevence osteoporózy u pacientů s asthma bronchiale

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
I. Nentwich: Kojení a alergie
D. Šedivá, I. Stříž: Dendritické buňky a jejich úloha v imunitních reakcích
J. Astl, D. Veselý, J.Betka, I. Šterzl: Cytokiny a onemocnění příštítných tělísek

Farmakoterapie, imunoterapie
J. Bystroň, F. Kopřiva, A. Smékalová: Joalis Analerg BAMBI – potravinový doplněk při léčbě alergických onemocnění
B. Novotná, Z. Láníková, J. Dolina: Tolerance na rofecoxib u pacientů s intolerancí na aspirin (ASA) a nebo nesteroidní antirevmatika (NSA)
V. Špičák: Nová generace antihistaminik II.

Diagnostika a léčebná technika
S. L. Szeinach, J. H. Barnes, T. J. Sullivan, P. B. Williams: Přesnost a správnost schopnosti komerčních laboratoří hodnotit pozitivní/negativní výsledky stanovení specifických IgE protilátek

Kazuistika
V. Gutová: Atopický ekzém u plně kojeného dítěte senzibilizovaného na bílkoviny kravského mléka a vaječného bílku

Diskuzní fórum
J. Bystroň: Jsou doplňkové léčebné postupy u léčby alergie užitečné?

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

ZPRÁVY, KONGRESY

 

CONTENTS

EDITORIAL

PRIZES AWARDED

ORIGINAL PAPERS
J. Kratěnová, M. Malý: Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR
M. Burianová, H. Hrstková: Physical Fitness in Children with Bronchial Asthma
J. Novák, M. Bayer, V. Palička, P. Víšek: The Occurence and the Prevention of Osteoporosis in Patients with Bronchial Asthma

REVIEWS
I. Nentwich: Breast Feeding and Allergy
D. Šedivá, I. Stříž: Dendritic Cells and their Role in the Immune Reactions
J. Astl, D. Veselý, J.Betka, I. Šterzl: Cytokines in Parathyroid Gland Diseases

Farmakoterapie, imunoterapie
J. Bystroň, F. Kopřiva, A. Smékalová: Joalis Analerg Bambi – Alimentary Supplement in the Treatment of Allergic Diseases 146 B.
Novotná, Z. Láníková, J. Dolina: Tolerance to Rofecoxib in Patients with Aspirin - Sensitivity
V. Špičák:New Generation of Antihistamines (Second Part)

Diagnostics and therapeutical technique

S. L. Szeinach, J. H. Barnes, T. J. Sullivan, P. B. Williams: Presicion and Accuracy of Commercial Laboratories' ability to Classify Positive and/or Negative Allergen-specific IgE Results

CASE REPORT

V. Gutová: Atopic Dermatitis in Exclusively Breast Fed Infant Senzitized to Cow Milk and Egg-White Proteins

DISCUSSION FORUM

J. Bystroň: Complementary Therapeutic Procedures - are that Useful in the Treatment of Allergic Diseases?

WE HAVE READ FOR YOU

COMMUNICATION, CONGRESSES

neděle, 30 leden 2011 07:19

Alergie 1/2002

OBSAH

EDITORIAL

LAUDATIO

Původní práce
H. Műllerová, J. Vlček, M. Bartáková, B. Král:
Trendy spotřeby léčiv ze skupiny antiastmatik

P. Čáp, F. Pehal, V. Petrů, J. Musil, M. Malý:
Vyšetření leukotrienů v kondenzátu vydechovaného vzduchu u nemocných s astmatem a CHOPN

P. Kučera, M. Cvačková, J. Pachl: Expoziční test jedem blanokřídlého hmyzu - metodika

J. Hubert, V. Stejskal, J. Lukáš:
Význam jednotlivých skupin skladištních členovců jako producentů alergenů do uskladněného obilí v České republice

V. Vondra, M. Reisová, M. Malý, M. Braniš, F. Kotěšovec, J. Koláčný, V. Petrů, G. Hoek: Výskyt suchého nočního kašle u dětí základních škol

B. Král, J. Gregor, V. Černý, P. Hottmar, M. Rešl, J. Štětina:
Těžké záchvaty astmatu, téměř smrtelné a smrtelné astma
Analýza údajů z let 1990–2000

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
M. Ferenčík, L. Ebringer:
Možnosti využitia probiotík v prevenci a terapii alergických chorôb

M. Máček, L. Smolíková:
Prozátěžové astma u výkonnostních sportovců

F. Kopřiva, M. Zápalka:
Přestavba dýchacích cest u asthma bronchiale

M. Fuchs:
Anafylaktická reakce na potraviny

Farmakoterapie, imunoterapie
V. Špičák: Nová generace antihistaminik

Zprávy, kongresy
J. Hořejší: Chronická obstrukční plicní nemoc
Scéna pro změny je připravena

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

LAUDATIO

ORIGINAL PAPERS
H. Műllerová, J. Vlček, M. Bartáková, B. Král:
Anti-Asthmatic Drug Consumpion

P. Čáp, F. Pehal, V. Petrů, J. Musil, M. Malý:
Leukotrienes in Breath Condensate in Patients with Asthma and COPD

P. Kučera, M. Cvačková, J. Pachl:
The Sting Challenge Test - Methodology

J. Hubert, V. Stejskal, J. Lukáš:
Current Importance of Various Groups of Arthropods as Sources of Allergens in Stored Grain in Czech Republic

V. Vondra, M. Reisová, M. Malý, M. Braniš, F. Kotěšovec, J. Koláčný, V. Petrů, G. Hoek: The Prevalence of Night Dry Cough in Primary School Children

B. Král, J. Gregor, V. Černý, P. Hottmar, M. Rešl, J. Štětina:
Acute Severe Exacerbations, Near-Fatal and Fatal Asthma
Retrospective Analysis 1990-2000

REVIEWS
M. Ferenčík, L. Ebringer:
Possibilities of the Probiotics use in Prevention and Treatment of Allergic Diseases

M. Máček, L. Smolíková:
Exercise Induced Asthma in Top Sportsmen

F. Kopřiva, M. Zápalka:
Airway Remodeling in Asthma

M. Fuchs:
Food Anaphylaxis

Farmakoterapie, imunoterapie
V. Špičák: New Generation of Antihistamines

COMMUNICATION, CONGRESSES
J. Hořejší: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Setting the Stage

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS