Tigis

č. 2/2017
č. 2/2017

č. 2/2017 (1)

Obsah

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................. 73

In memoriam prof. MUDr. Viktor Dostal
Jindřich Lokaj, Pavel Brož ............................................................................ 76

Původní práce
Frekvence zastoupení anti-DFS70 ve zdravé populaci
v České republice
Martina Wijová, Andrea Poloučková .............................................................. 82

První zkušenosti s vyšetřením polymorfismu genu β2-adrenergního
receptoru u pacientů s dlouhodobě neuspokojivě kontrolovaným
astmatem a léčba tiotropiem
Alice Stolaříková, Ivana Křupková ................................................................. 89

Přehledné články
Současný stav rezistence k antibiotikům
a racionální antibiotická léčba
Otakar Nyč ...................................................................................................96

Kazuistiky
Alergická reakce na cefprozil jako počátek
mnohočetné lékové intolerance (MDIS)
Eva Vernerová ............................................................................................100

Farmakoterapie, Imunoterapie
Nosní provokační testy
Magdalena Herknerová, Petr Čáp ................................................................. 103

Klinická zkušenost s přípravkem IMUNOR – výsledky dvou
neintervenčních, průřezových studií v České republice
Dalibor Jílek, Václava Gutová, Pavel Liška ................................................... 117

Konference, kongresy
REPROMED – 1. česko-slovenský diskusní den
Zpráva ze sympozia
Karin Malíčková a Zuzana Ambrusová .......................................................... 126

XXII. dny RAPPL Karlova Studánka
Jaromír Bystroň ........................................................................................... 128

EAACI Master Class on Primary Immunodeficiencies
Anna Šedivá ................................................................................................ 134

Informace
Přehled akcí na rok 2017 .............................................................................. 136

Contents

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ................................................................................ 73


In memoriam prof. MUDr. Viktor Dostal
Jindřich Lokaj, Pavel Brož .............................................................................. 76

ORIGINAL PAPERS
Frequency of anti-DFS70 in a healthy population
in the Czech Republic
Martina Wijová, Andrea Poloučková ................................................................. 82

First experience in analysis of the β2-adrenergic receptor gene
polymorphism in patients with long-term poorly controlled astma
and treatment with tiotropium
Alice Stolaříková, Ivana Křupková ................................................................... 89

Reviews
Current state of antibiotic resistance
and rational antibiotic treatment
Otakar Nyč .................................................................................................... 96

CASE REPORT
Allergic reaction to cefprozil as a beginning
of multiple drug intolerance (MDIS)
Eva Vernerová ............................................................................................. 100

Pharmacotherapy, immunotherapy
Nasal challenge tests
Magdalena Herknerová, Petr Čáp .................................................................... 103

Clinical experience with the product IMUNOR – the results of two
non-interventional, cross-sectional studies in the Czech Republic
Dalibor Jílek, Václava Gutová, Pavel Liška ...................................................... 117

Conference, congress
REPROMED – Symposium report
Karin Malíčková a Zuzana Ambrusová ............................................................ 126

RAPPL days – Karlova Studánka
Jaromír Bystroň ............................................................................................ 128

EAACI Master Class on Primary Immunodeficiencies
Anna Šedivá ................................................................................................. 134

Information
Future events 2017 .........................................................................................136