Tigis

OBSAH

Editorial ..................................................................................................... 33

Obsah ........................................................................................................ 35

Přehledné články

Mechanismy regulace kostního metabolismu a jejich návaznost
na léčebné možnosti při kombinaci renální
osteodystrofie /sekundární osteoporóza
Kamil Žamboch, Karel Krejčí, Pavel Horák ................................................ 37

Novinky v léčbě peritonitidy u peritoneálně dialyzovaných pacientů
Jan Klaboch ............................................................................................... 45

Kostní nemoc při selhání ledvin – renální
i non-renální komponenta
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek, Ladislava Pavlíková,Vladimír Palička .............................. 48

Bolest mezi obory: realita, možnosti a meze
Petr Knotek ................................................................................................... 57

Zprávy

Kam jsme pokročili v roce 2022?

39. kongres České nefrologické společnosti
Jarmila Škubová ........................................................................................... 66

Pokyny autorům............................................................................................ 68

 

CONTENTS

Editorial .......................................................................................................... 33

Contents ......................................................................................................... 35

Reviews

Mechanisms of bone metabolism regulation
and their relation to therapeutic options in concomitant
renal osteodystrophy/secondary osteoporosis
Kamil Žamboch, Karel Krejčí, Pavel Horák ................................................. 37

Update on the treatment of peritonitis in peritoneal dialysis patients
Jan Klaboch ................................................................................................ 45

Bone disesase in end-stage kidney disease – renal
and non-renal components
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek, Ladislava Pavlíková, Vladimír Palička ........................... 48

Pain between disciplines: reality, possibility and limits
Petr Knotek ................................................................................................. 57

News

2022 where we are now?

39th Congress of the Czech Society of Nephrology
Jarmila Škubová .........................................................................................66

Instruction for authors................................................................................. 68

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta ..................................................................................................... 41

Obsah ................................................................................................................ 45

Přehledné články

Pavel Řehulka
Palpační vyšetření perikraniální bolestivosti ....................................................... 49

Pavel Chrbolka
Bolesti hlavy a obličeje ORL původu .................................................................. 55

Radek Litvik
Infekce kůže a sliznic varicella–zoster virem ...................................................... 61

Kristýna Panušková, Šimon Vaculín
Analýza metodik testování tepelného prahu bolesti
u animálního modelu CRPS II ............................................................................ 64

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová, Sylvie Špitálníková,
Kateřina Jarošová, Jiří Horáček, Jan Čáp, Filip Gabalec

Raynaudův fenomén jako primární příznak karcinomu štítné žlázy ................... 70

Dopis redakci ........................................................................................................ 74

Zprávy

Schůze výboru SSLB 26. 5. 2022 Praha ............................................................. 75

MUDr. Stanislav Fabuš ........................................................................................ 77

Informace

Pozvánka na VII. neuromodulační den ................................................................ 80

Kalendář vědeckých akcí 2022 ............................................................................ 80

 

Content

Editorial

Richard Rokyta ....................................................................................................... 41

Content ................................................................................................................... 45

Reviews

Pavel Řehulka
Evaluation of pericranial tenderness by manual palpation ..................................... 49

Pavel Chrbolka
Headache and facial pain ENT origin ..................................................................... 55

Radek Litvik
Infections of skin and mucosa caused by varicella zoster virus .............................. 61

Kristýna Panušková, Šimon Vaculín
Analysis of thermal pain threshold testing methodologies
for the CRPS II animal model .................................................................................. 64

Reviews

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová, Sylvie Špitálníková,
Kateřina Jarošová, Jiří Horáček, Jan Čáp, Filip Gabalec

Raynaud‘s phenomenon as primary symptom of thyroid cancer ............................ 70

Letter to the editor ................................................................................................... 74

News

The board meeting of Czech Pain Society 26. 5. 2022 Praha ................................. 75

MUDr. Stanislav Fabuš ............................................................................................ 77

Informations

Invitation to the VII. Neuromodulation Day .............................................................. 80

Itinerary of scientific events 2022 ............................................................................ 80

OBSAH

Editorial............................................................................................................. 29

Přehledné články

Dokoupil J., Pudil R., Adamcová M.
Patofyziologie chronického srdečního selhání – nové aspekty
v patofyziologii a léčbě ...................................................................................... 32

Kovanda J., Janoušek J.
Patofyziologické a klinické aspekty srdeční dyssynchronie
u dětí a mladistvých ........................................................................................... 42

Materna O., Janoušek J.
Vývoj funkce kardiovaskulárního systému u pacientů
s funkčně jedinou komorou ................................................................................ 50

Rejstříky 2021 ................................................................................................. 58

Pokyny autorům ............................................................................................ 59

Předplatné ........................................................................................................ 60

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................. 29

Reviews

Dokoupil J., Pudil R., Adamcová M.
Pathophysiology of chronic heart failure – new aspects
in pathophysiology and treatment ....................................................................... 32

Kovanda J., Janoušek J.
Pathological and clinical aspects of cardiac dyssynchrony
in children and adolescents ................................................................................ 42

Materna O., Janoušek J.
Development of cardiovascular system function
in patients with a functionally single ventricle ...................................................... 50

Index 2021 ......................................................................................................... 58

Instructions for authors .............................................................................. 59

Journal subscription .................................................................................... 60

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta ..................................................................................................... 1

Obsah ................................................................................................................ 5

Přehledné články

Petr Knotek
Bolest mezi obory: realita, možnosti a meze ........................................................ 9

Přemysl Vlček, Ivana Monková, Marcela Grünerov. Lippertová
Využití transkraniální stimulace stejnosměrným
proudem (tDCS) v léčbě bolestivých stavů ......................................................... 20

Edvard Ehler, Ivana Štětkářová
Bolestivé formy periferních neuropatií ................................................................. 29

Josef Závada
Analgosedace uměle ventilovaných pacientů
v intenzivní péči – současné trendy ..................................................................... 33

Zprávy

Schůze výboru SSLB 18. 2. 2022
19. setkání algeziologů, Doksy ............................................................................. 38

Pokyny autorům .......................................................................................... 40

 

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ..................................................................................................... 1

Content ............................................................................................................. 5

Reviews

Petr Knotek
Pain between disciplines: reality, possibility and limits ......................................... 9

Přemysl Vlček, Ivana Monková, Marcela Grünerov. Lippertová
Transcranial direct current stimulation (tDCS)
in the treatment of pain states .............................................................................. 20

Edvard Ehler, Ivana Štětkářová
Painful forms of peripheral neuropathies ............................................................. 29

Josef Závada
Analgesia and sedation of mechanically ventilated patients
in the intensive care – current approachy ............................................................ 33

News

The board meeting of Czech Pain Society 18. 2. 2022
19th meeting of algesiologists, Doksy .................................................................. 38

Instruction for authors .............................................................................. 40

 

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 1

Obsah .................................................................................................... 3

Přehledné články

Pokroky v léčbě chronického onemocnění ledvin –
konceptuální, diagnostické a léčebné novinky
Jan Mareš ................................................................................................. 5

Role endoteliálního glykokalyxu u transplantace ledviny
Pavel Navrátil, Vladimír Černý, Sylvie Dusilová Sulková,
David Astapenko
..................................................................................... 10

Zobrazovací metody v nefrologii v dětském věku
Martin Kynčl ............................................................................................. 15

Historie

Historie dětské nefrologie v býval.m Československu
a později v České republice
Jan Janda .................................................................................................. 21

Rozhovor

PhDr. Jarmila Škubová ............................................................................... 26

Zprávy ..................................................................................................... 28

Rejstříky 2021 ...................................................................................... 31

 

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................... 1

Contents ................................................................................................. 3

Reviews

Achievements in treatment of chronic kidney disease –
conceptual, diagnostic and therapeutic advances
Jan Mareš .................................................................................................... 5

The role of endothelial glycocalyx in kidney transplantation
Pavel Navrátil, Vladimír Černý, Sylvie Dusilová Sulková,
David Astapenko
........................................................................................ 10

Imaging methods in pediatric nephrology
Martin Kynčl ................................................................................................ 15

History

History of pediatric nephrology in the former
Czechoslovakia and then in Czech republic
Jan Janda .................................................................................................... 21

Interview

PhDr. Jarmila Škubová................................................................................. 26

News ......................................................................................................... 28

Index 2021............................................................................................... 31

OBSAH

Editorial ........................................................................................................................ 121

Obsah ............................................................................................................................ 123

Přehledné články

Vnitřně-zevní punkce centrální žíly – nová metoda pro
řešení komplikovaného žilního přístupu
Jan Kaván, Pavel Michálek, Tomáš Padrta,
Artem Leščinskij, Jan Bruthans, Jiří Křivánek,
Markéta Kratochvilová, Jiří Vlasák, Jan Malík,
Kateřina Posejpalová, Andrea Burgetová ......................................................................... 126

Léčiva a dialýza aneb o č em musím přemýšlet
v akutních situacích
Jana Gregorová .................................................................................................................... 133

Doporučení

Doporučené postupy při diabetickém
onemocnění ledvin 2021
Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík,
František Saudek, Vladimír Tesař, Martin Haluzík,
Milan Kvapil, Jaroslav Racek,
Tomáš Zima ........................................................................................................................... 147

Předplatné ........................................................................................................................ 160


 

CONTENS

Editorial ............................................................................................................................. 121

Contents ........................................................................................................................... 123

...Reviews

Inside-out access to central vein – a new technique
to solve complicated vein access
Jan Kaván, Pavel Michálek, Tomáš Padrta,
Artem Leščinskij, Jan Bruthans, Jiří Křivánek,
Markéta Kratochvilová, Jiří Vlasák, Jan Malík,
Kateřina Posejpalová, Andrea Burgetová ............................................................................. 126

Drugs and dialysis or else what do I need to think
about in acute situations
Jana Gregorová ........................................................................................................................ 133

Recommendations

Guidelines for the management of diabetic
kidney disease 2021
Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík,
František Saudek, Vladimír Tesař, Martin Haluzík,
Milan Kvapil, Jaroslav Racek,
Tomáš Zima ................................................................................................................................ 147

Journal subscription ........................................................................................................ 160

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 1.

Přehledné články

Mourek J.
Mateřské mléko (Co většinou není v učebnicích) ............................................... 4

Ošťádal B.
Zamyšlení nad tradicemi české experimentální vývojov. kardiologie ................ 10

Kleinová L., Ouda L.
Patofyziologie Alzheimerovy-Fischerovy nemoci – historie
hypotéz až po současnost ................................................................................. 13

Z historie

Novák J.
Étienne-Jules Marey (1830–1904) – významný francouzský fyziolog ................ 18

Zprávy ................................................................................................................. 22

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................. 1

Reviews

Mourek J.
Breast milk (What is usually not in textbooks) ...................................................... 4

Ošťádal B.
Reflections on the traditions of the Czech experimental developmental
cardiology ........................................................................................................... 10

Kleinová L., Ouda L.
Pathophysiology of Alzheimer‘s-Fischer disease – History
of hypotheses to the present .............................................................................. 13

From history

Novák J.
Étienne-Jules Marey (1830–1904) – prominent French physiologist ................. 18

News .................................................................................................................. 22.

 

OBSAH

Editorial ....................................................................................................................... 41

Obsah ......................................................................................................................... 43

Přehledné články

Rekurence prim.rn.ch glomerulonefritid po transplantaci ledviny
Kamila Bednářová, Ondřej Viklický ............................................................................. 45

Genetická etiologie onemocnění ledvin – přehled a kazuistiky ve světle
masivního paralelního sekvenování
Irena Uhliariková, Lucie Slámová, Dagmar Štenglová,

Johana Vančurová, Arpád Bóday ................................................................................. 53

Doporučení

Doporučen. k diagnostice chronick.ho onemocněn. ledvin
(odhad glomerul.rn. filtrace a vyšetřov.n. proteinurie)
Tomáš Zima, Jaroslav Racek, Romana Ryšavá,
Věra Čertíková Chábová, Jakub Zieg, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický, Bedřich Friedecký, Zdeněk Kubíček,
Josef Kratochvíla, Daniel Rajdl, Tomáš Šálek,
Marta Kalousová ........................................................................................................... 62

"Doporučení pro léčbu COVID-19 u pacientů
po transplantaci ledviny"
Tomáš Reischig, Sylvie Dusilová Sulková,
Karel Krejčí, Romana Ryšavá, Soňa Štěpánková,
Vladislav Třeška, Ondřej Viklický .................................................................................. 72

Dopis redakci

Doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc. – 10 let
před stovkou!
Ivan Rychlík, Karolína Krátká ....................................................................................... 79
 

Editorial ......................................................................................................................... 41

Contents ....................................................................................................................... 43

Reviews

Recurrence of primary glomerulonephritis after renal transplantation
Kamila Bednářová, Ondřej Viklický .............................................................................. 45

Genetic etiology of kidney disease – overview and case studies in accordance
with massive parallel sequencing
Irena Uhliariková, Lucie Slámová, Dagmar Štenglová,
Johana Vančurová, Arpád Bóday ................................................................................. 53

Recommendations

Recommendations for the diagnosis of chronic kidney disease
(estimation of glomerular filtration and examination of proteinuria)
Tomáš Zima, Jaroslav Racek, Romana Ryšavá,
Věra Čertíková Chábová, Jakub Zieg, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický, Bedřich Friedecký, Zdeněk Kubíček,
Josef Kratochvíla, Daniel Rajdl, Tomáš Šálek,
Marta Kalousová ........................................................................................................... 62

Recommendation for the treatment of COVID-19
in patients after kidney transplantation
Tomáš Reischig, Sylvie Dusilová Sulková,

Karel Krejčí, Romana Ryšavá, Soňa Štěpánková,
Vladislav Třeška, Ondřej Viklický .................................................................................. 72

Letter to the editor

Associate professor Milan Jaroš, MD, PhD – ten years
to hundred!
Ivan Rychlík, Karolína Krátká ...........................................,.......................................... 79

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 45

Obsah ............................................................................................................ 49

Přehledné články

Hana Matějovská Kubešová
Chronická bolest ve stáří .............................................................................. 53

Jan Procházka
COVID-19 a jeho vliv na bolest ..................................................................... 59

Michal Ryzí
Bolesti hlavy a epilepsie................................................................................ 65

Iva Holmerová, Anna Beránková
Bolest u dospělých a starších lidí s mentálním postižením .......................... 72

Dopis redakci

František Neradilek
Recenze knihy Bolest v psychiatrii ............................................................... 80

Zprávy

Ceny SSLB ČLS JEP za publikace .............................................................. 80

Schůze výboru SSLB 14. 5. 2021 Praha ..................................................... 81

Předplatné ................................................................................................... 83

Pokyny autorům ........................................................................................... 84

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 45

Content ........................................................................................................... 49

Reviews

Hana Matějovská Kubešová
Chronic pain in aged patients ......................................................................... 53

Jan Procházka
COVID-19 and its impact on pain ................................................................... 59

Michal Ryzí
Headaches and epilepsy ................................................................................ 65

Iva Holmerová, Anna Beránková
Pain in adults and the elderly with mental disabilities .................................... 72

Letter to the editor

František Neradilek
Review of the book Pain in Psychiatry ........................................................... 80

News

The prices of Czech Pain Society for the publications .................................. 80

The board meeting of Czech Pain Society 14. 5. 2021 Praha ...................... 81

Journal subscription ...................................................................................... 83

Instruction for authors ................................................................................... 84

Obsah

Editorial

Richard Rokyta ..............................................................................................  1

Obsah ...........................................................................................................5

Původní/Přehledné články

Zdeňka Pechačová, Radka Lohynská, Miloslav Pála,
Ferdinand Třebický
Postavení radioterapie v léčbě bolesti u onkologických pacientů ................. 9

Bohumil Skála
Analgetika jako nástroj výhod u vězněné populace ..................................... 16

Přehledné články

Olga Šléglová
Léčba bolesti u osteoartrózy ........................................................................ 23

Jan Lejčko
Opomíjený syndrom chronické
bolesti – fantomová bolest ........................................................................... 32

Dopis redakci

Radkin Honzák
Proč má psychosomatická medicína tolik překážek .................................... 37

Lukáš Malý, Jitka Zinke
Operace páteøe šetrnější a bezpečnější ..................................................... 39

Zprávy

Zpráva IPVZ ................................................................................................ 41

Vzpomínka na doc. MUDr. Vladimíra Kříže, CSc. ....................................... 42

Předplatné ............................................................................................. 43

Pokyny autorům .................................................................................. 44

 

Content

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 1

Content ...................................................................................................... 5

Original/Review articles

Zdeňka Pechačová, Radka Lohynská, Miloslav Pála,
Ferdinand Třebický
The role of radiation therapy in the treatment of pain
in cancer patients ......................................................................................... 9

Bohumil Skála
Analgesics as a tool of benefit to the imprisoned population ...................... 16

Reviews

Olga Šléglová
Treatment of pain in osteoarthritis .............................................................. 23

Jan Lejčko
Neglected syndrome of chronic
pain – phantom pain ................................................................................... 32

Letter to the editor

Radkin Honzák
Why psychosomatic medicine has so many barriers ................................. 37

Lukáš Malý, Jitka Zinke
The operations of the Spinal cord: more gentle and safer.......................... 39

News

IPVZ News .................................................................................................. 41

Memory of doc. MUDr. Vladimír Kříž, CSc. ................................................. 42

Journal subscription ........................................................................ 43

Instruction for authors ..................................................................... 44

Strana 1 z 17