Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Obálka 2/2016

 

Obsah

Editorial
Václav Špičák ....................................................................................................... 1

Světový den astmatu 2016
20 let nové strategie péče o astma
Jak udržet astma pod kontrolou
Václav Špičák ....................................................................................................... 2

Chronický kašel u dětí – nejčastější příčiny
Jarmila Turzíková .................................................................................................. 9

Pilates cvičení pro každého – jaro je za dveřmi!
Libuše Smolíková ................................................................................................ 15

Problémy s imunitou v různých životních etapách – školní věk a puberta
Jaromír Bystroň .................................................................................................... 21

Když kůže svědí. Část II: Co podniknout proti svědění
Nina Benáková ..................................................................................................... 27

Histaminoliberace – nevěsta histaminové intolerance
Martin Fuchs ........................................................................................................ 31

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Jaká bude letošní pylová sezóna?
Marie Špičáková .................................................................................................. 37

Hovořili s Vámi .................................................................................................. 39

OBSAH

ABSTRAKTA 52. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ, LUHAČOVICE
14.–16. dubna 2016

EDITORIAL....................................................................................................................1
OBSAH........................................................................................................................ 5
PROGRAM 52. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ.................................................................... 8
Abstrakta přednášek..................................................................................................... 18
Abstrakta posterů........................................................................................................  43
Rejstřík autorů.............................................................................................................. 66

 

EDITORIAL................................................................................................................... 1
CONTENTS.................................................................................................................. 5
PROGRAMME OF 52th DIABETOLOGICAL DAYS.........................................................  8
Abstracts of lectures.....................................................................................................18
Abstracts of posters......................................................................................................43
Index of authors........................................................................................................... 66

 

Obsah


Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................................... 1

In memoriam
Václav Špičák ............................................................................................................... 4


Laudatio
Václav Špičák ................................................................................................................ 5


Zamyšlení první dámy české klinické imunologie
Terezie Fučíková ............................................................................................................. 5

Původní práce
Význam monitorování anti-HLA protilátek pro průběh a léčbu pacientů po transplantaci ledviny
Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek ........................................... 15

Farmakoterapie, Imunoterapie
Biosimilární infliximab v klinické laboratoři
Karin Malíčková, Miroslav Hinďoš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Naděžda Machková,
Martin Lukáš, Veronika Hrubá, Milan Lukáš, Tomáš Zima .................................................... 23

Návrh standardu imunoglobulinové léčby nemocných s protilátkovými imunodeficiencemi
Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie,
Pracovní skupina pro primární imunodeficience ................................................................... 29

Diagnostika a laboratotní technika
Imunologické aspekty a laboratorní diagnostika pertuse
Lenka Duchoňová ............................................................................................................. 33

KAZUISTIKA
Chladová kopřivka indukovaná včelím bodnutím
Milena Jeřábková .............................................................................................................. 42

Konference, kongresy
XXI. Dny RAPPL 2016
Jaromír Bystroň ................................................................................................................ 46

XXVII. Beskydské alergologické a imunologické dny v Malenovicích pod Lysou horou
Mořic Jurečka ................................................................................................................... 55

4. Evropský imunologický kongres 6.– 9. 9. 2015, Vídeň
Helena Tlaskalová ............................................................................................................. 58

Informace
Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2016 .................................................................... 60
XXI. Rožnovské alergologicko-imunologické dny ................................................................. 63
XXV. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie ........................................................ 65

 

Contens

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .................................................................................................... 1

In memoriam
Václav Špičák .................................................................................................................. 4


Laudatio
Václav Špičák .................................................................................................................. 5

Message of the First Lady of the czech clinical immunology
Terezie Fučíková .............................................................................................................. 5

ORIGINAL PAPER
Anti-HLA antibody monitoring and its relevance for the course and treatment
of the patients after kidney transplantation
Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek .......................................... 15

Pharmacotherapy, immunotherapy
Biosimilar infliximab in a clinical laboratory practice
Karin Malíčková, Miroslav Hinďoš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Naděžda Machková,
Martin Lukáš, Veronika Hrubá, Milan Lukáš, Tomáš Zima
.................................................... 23


Proposal of the standard of immunoglobulin treatment of patients with antibody deficiencies
Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie,
Pracovní skupina pro primární imunodeficience .................................................................. 29

Diagnostic and laboratory technique
Immunological aspects and laboratory diagnosis of pertussis
Lenka Duchoňová ............................................................................................................ 33

KAZUISTIKA
Cold urticaria after honeybee sting
Milena Jeřábková ............................................................................................................. 42

Conference, congress
21th Days of RAPPL 2016
Jaromír Bystroň ............................................................................................................... 46


27th Allergy and immunology days, Beskydy, Malenovice pod Lysou horou
Mořic Jurečka .................................................................................................................. 55


4th European congress of immunology Vienna 2015, September 6–9
Helena Tlaskalová ........................................................................................................... 58

Information
Future events 2016 .......................................................................................................... 60
21th Days of allergy and immunology Rožnov .................................................................... 63
25th Days of allergy and immunology Šumperk .................................................................. 65

OBSAH

EDITORIAL ........................................................................................................ 1

DIABETOLOGIE

Veronika Andrashko, Kateřina Štechová, Pavlína Piťhová, Jan Brož,
Denisa Janíčková-Žďárská, Milan Kvapil
Sexuální dysfunkce u žen léčených pro diabetes - komplexní
a dosud poněkud opomíjený problém .................................................................... 8

ENDOKRINOLOGIE

Michaela Dušková, Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka
Připomínky ke stanovení plazmatického kortizolu .................................................. 15

VÝŽIVA

Eva Onačillová, Viola Vargová
Polyfenoly vo výžive a ich vplyv na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení ................ 21
Hana Logerová, Pavel Dlouhý
Zátěž populace bromovanými retardéry hoření ........................................................ 26
ZPRÁVY ............................................................................................................ 30
PŘEČETLI JSME ZA VÁS ................................................................................... 32
INFORMACE ...................................................................................................... 39

 

CONTENTS

EDITORIAL ......................................................................................................... 1

DIABETOLOGY

Veronika Andrashko, Kateřina Štechová, Pavlína Piťhová, Jan Brož,
Denisa Janíčková-Žďárská, Milan Kvapil
Sexual dysfunction in women treated for diabetes – complex
and still a bit overlooked problem .......................................................................... 8

ENDOCRINOLOGY

Michaela Dušková, Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka
Notes on the determination of cortisol in plasma ................................................... 15

NUTRITION

Eva Onačillová, Viola Vargová
Polyphenols in nutrition and their impact
on cardiovascular disease prevention ................................................................... 21
Hana Logerová, Pavel Dlouhý
Exposure of the population to brominated fl ame retardants ................................... 26
NEWS .............................................................................................................. 30
REVIEW OF RECENT LITERATURE ................................................................... 32
INFORMATIONS ............................................................................................... 39

EDITORIAL

Richard Rokyta.....................................................................................................................1
Jiří Kozák............................................................................................................................2

Přehledné články
IASP souhrné přehledy o bolestech kloubů 1. část ................................................................ 8
Richard Rokyta
Výuka bolesti v magisterském studiu na lékařských fakultách v České republic....................... 16

Původní práce

EDITORIAL

Richard Rokyta..................................................................................................................  1
Jiří Kozák..........................................................................................................................  2

Reviews

The survey of joint pain from IASP 1st part...........................................................................  8
Richard Rokyta

The pain education in pregraduate study in the Faculties of Medicine of the Czech Republic..... 16

Original papers

Kateřina Adamcová, Petr Knotek, Jaroslava Raudenská
The proactive coping and chronic pain.................................................................................. 19

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková
Psychological aspects of coping wits acute labour pain........................................................  29

The letter to the editor

Helena Kučerová
He used too much – really?................................................................................................  34

News

XVII. Czech-Slovak and XXIII. Slovak Dialogues on Pain......................................................... 35
The meeting of the board of Czech Pain Society 21. 1. 2016, Prague.....................................  37
Information........................................................................................................................  39

OBSAH

 

EDITORIAL.......................................................................................................1

Přehledné články

Kristýna Vrbová, Ján Praško
Nácvik sociálních dovedností u pacientů se schizofrenií............................................5

Kamila Weissová, Jana Kopřivová, Peter Šóš, Zdeňka Bendová,
Kateřina Červená, Dominika Pačesová
Od člověka k buňce: Nové poznatky a metody ve studiu cirkadiánních
rytmů u pacientů s afektivními poruchami a schizofrenií...........................................13

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rozchodnice růžová L. (Rhodiola rosea L.) v psychiatrii ..........................................23

Michal Šmotek, Jana Kopřivová, Peter Šóš
Vliv modrého světla na cirkadiánní systém, spánek
a kognitivní výkonnost.........................................................................................29

vzdĚlávání

Eduard Kelemen, Jana Kopřivová
Význam spánku a paměti v patofyziologii posttraumatické
stresové poruchy................................................................................................35

Fórum české neuropsychofarmakologické
společnosti

Jiří Masopust, Dita Protopopová, Martin Vališ
Farmakoterapie poruch chování u demencí..........................................................43

dopisy, ohlasy, diskuse

Cyril Höschl, Jiří Horáček
Nové poznatky o aripiprazolu jako výzva k hledání dalších
antipsychotických modalit..................................................................................50

zprávy ........................................................................................................................................55

Nové knihy .............................................................................................57

 

Contens


EDITORIAL .................................................................................................1

Reviews

Kristýna Vrbová, Ján Praško
Social skills training in schizophrenic patients....................................................5

Kamila Weissová, Jana Kopřivová, Peter Šóš, Zdeňka Bendová,
Kateřina Červená, Dominika Pačesová
From human to cell: New approaches and methods in studies
of circadian rhythms in patients with affective disorders
and schizophrenia...........................................................................................13

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Goldenroot L. (Rhodiola rosea L.) in psychiatry .................................................23

Michal Šmotek, Jana Kopřivová, Peter Šóš
Blue light and its effects on circadian system, sleep
and cognitive performance...............................................................................29

CME

Eduard Kelemen, Jana Kopřivová
The role of sleep and memory in the pathophysiology of PTSD............................35

forum of the czech neuropsychopharmacological
society

Jiří Masopust, Dita Protopopová, Martin Vališ
Pharmacotherapy of behavioral symptoms of dementia ..............................................43

Correspondence

Cyril Höschl, Jiří Horáček
New findings on aripiprazole as a challenge to search
for other antipsychotic modalities...............................................................................50

Communications .........................................................................................55

New Books .....................................................................................................57

Obsah 1/2016

Editorial
Václav Špičák ............................................................................................................ 1

Očkování ANO – NE?
Václav Hořejší ............................................................................................................ 5

Problémy s imunitou v různých životních etapách – předškolní věk
Jaromír Bystroň .......................................................................................................... 9

Pilates, cvičení pro každého – začínáme doma!
Libuše Smolíková ...................................................................................................... 13

Kašel – příznak, nebo nemoc?
Jarmila Turzíková ...................................................................................................... 17

Svědění kůže. Část I: Proč kůže svědí
Nina Benáková .......................................................................................................... 23

Voda – slad – chmel a alergie?
Veronika Solařová ...................................................................................................... 28

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Musí být alergická rýma „sezónní“?
Marie Špičáková ........................................................................................................ 31

Křížovka .................................................................................................................. 35

Hovořili s Vámi ........................................................................................................ 36

Editorial
František Jelínek .......................................................................................................1

Původní články
Hyperadrenokorticismus fretek
Aneta Kasanová........................................................................................................ 7

Překladové články
Externí fixátor v ortopedii malých zvířat
Daniel Koch..............................................................................................................11

Klinicko-patologické kasuistiky
Fibrózní osteodystrofie u saténového morčete
Klinicko-patologická kasuistika
František Jelínek, Martina Načeradská....................................................................... 19

Leishmanióza u psa v čr
Klinicko-patologická kasuistika
Martin Zelinka, Pavel Štellar, František Jelínek............................................................. 28
Fotogalerie
Stomatologický případ
Martin Zelinka............................................................................................................44

Abstrakta ze zahraničních časopisů.........................................................................47
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Rok 2015 z pohledu Státní veterinární správy
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................. 51

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic – výjimečný rok 2015?
Petr Stýblo.................................................................................................................52

Zoo Praha
Zobrazovací techniky a zvířata v zoo
Roman Vodička...........................................................................................................57

 

Editorial
František Jelínek......................................................................................................... 1
ORIGINAL PAPERS
Hyperadrenocorticism in ferrets
Aneta Kasanová........................................................................................................... 7

Translated works  
An external fixator in small animal orthopedics
Daniel Koch................................................................................................................. 11

clinicopathological case reports
Fibrous osteodystrophy in a satin guinea pig
Clinic-pathological case report
František Jelínek, Martina Načeradská............................................................................19

Leishmaniasis in one dog in the czech republic
Clinic-pathological case report
Martin Zelinka, Pavel Štellar, František Jelínek................................................................. 28

Photogalery
Dental case
Martin Zelinka ...............................................................................................................44

Abstracts from foreign journals................................................................................... 47
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Year 2015 from the perspective of the State veterinary management
Petr Pejchal, Petr Majer.................................................................................................51

Information from the Czech Association of the nature
A national network of rescue stations - an exceptional year 2015?
Petr Stýblo................................................................................................... ............... 52

Zoo Prague
Imaging techniques and zoo animals
Roman Vodička....................................................................................... .....................57

OBSAH

Editorial..................................................................................................................1
Obsah ................................................................................................................... 3

PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK

Miroslava Horáčková
Osmolarita laxativ používaných k přípravě pro kolonoskopii
hemodialyzovaných pacientů – možné poruchy metabolismu vody a elektrolytů ............. 6

PŮVODNÍ PRÁCE

Andrea Mahrová, Lukáš Svoboda, Eliška Křížová, Jitka Prajsová, Eva Dragomirecká
Míra soběstačnosti u pacientů léčených peritoneální
dialýzou – vliv na kvalitu života....................................................................................12

PŘEHLEDOVÁ PRÁCE A KAZUISTIKY

Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek
Význam monitorování anti-HLA protilátek pro průběh
a léčbu pacientů po transplantaci ledviny ................................................................... 22

KOMENTOVANÝ DOPORUČENÝ POSTUP

Václav Monhart
Hypolipidemická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin........................... 30
Zprávy.....................................................................................................................37
Pokyny autorům..................................................................................................... 40

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................1
Contents.................................................................................................................. 3

REVIEWS

Miroslava Horáčková
Cleansing products osmolarity for colonoscopy in maintenance hemodialysis
patients – possible disorders of water and electrolyte metabolism ................................. 6

ORIGINAL PAGES

Andrea Mahrová, Lukáš Svoboda, Eliška Křížová, Jitka Prajsová, Eva Dragomirecká
The self-sufficiency rate in patients on peritoneal dialysis  treatment - impact in
quality of life .............................................................................................................12

REVIEWS

Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek
Anti-HLA antibody monitoring and its relevance for
the course and treatment of the patients after kidney transplantation............................. 22

GUIDELINES

Václav Monhar
Lipid-lowering drugs in patients with chronic kidney diseaset......................................... 30
News....................................................................................................................... 37
Instructions for authors........................................................................................... 40