Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70

OBSAH

EDITORIAL

PŮVODNÍ PRÁCE
J. Procházková, J. Bártová, E. Ivašková, L. Kupková, I. Šterzl:
HLA antigeny u pacientů s přecitlivělostí na kovy

P. Kučera, M. Cvačková, O. Jůzová: Test stimulace bazofilů
B. Novotná: Alergie na latex
J. Turzíková, V. Špičák, M. Fuchs: Recidivující laryngitidy a refluxní choroba jícnu

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
I. Šterzl: Cytokiny - struktura a funkce I
P. Panzner: Možnosti a úskalí diagnostiky alergie s přihlédnutím k imunoterapii

FARMAKOTERAPIE, iMUNOTERAPIE
J. Turzíková, V. Špičák, M. Fuchs: Účinnost azelastinu v léčbě
alergické rýmy u dětí a dospělých

DIAGNOSTICKÁ A LÉČEBNÁ TECHNIKA
V. Kašák: Turbuhaler

KAZUISTIKA
V. Petrů: Alergie na kočku

KONGRESY
I. Stříž: Mezinárodní kongres Americké hrudní společnosti
(American Thoracic Society, ATS), San Diego, 23.-28. duben 1999

S. Kos: Asthma '99 - od teorie k léčbě, Honolulu

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

DISKUSNÍ FÓRUM

TESTUJEME SVÉ ZNALOSTI

INFORMACE, ZPRÁVY

CONTENTS

EDITORIAL

ORIGINAL PAPERS
J. Procházková, J. Bártová, E. Ivašková, L. Kupková, I. Šterzl:
HLA antigens in patients with metal allergy

P. Kučera, M. Cvačková, O. Jůzová: Basophil stimulation test
B. Novotná: Latex Allergy
J. Turzíková, V. Špičák, M. Fuchs: Recurrent Laryngitis
and Gastroesophageal Reflux Disease

REVIEWS
I. Šterzl: Cytokines - structure and function I.
P. Panzner: Possibilities and Pitfalls of Allergy Diagnostics
with Regard to Immunotherapy

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
J. Turzíková, V. Špičák, M. Fuchs: Efficacy of Azelastine
in the Treatment of Allergic Rhinitis in Children and Adults

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIC
V. Kašák: Turbuhaler

CASE REPORT
V. Petrů: Allergy to Cat

CONGRESSES
I. Stříž: ATS / ALA Congress, San Diego, 23.-28. 4. 1999
S. Kos: Asthma '99 - Theory to treatment, Honolulu

WE HAVE READ FOR YOU

DISCUSSION FORUM

TESTING OF OUR KNOWLEDGES

INFORMATION, COMMUNICATION

Na obálce: Pylová informační služba, Praha, (lapač pylů)

Obsah

EDITORIAL

ÚVODEM

J. Blahoš: Medicína na přelomu století a tisíciletí

R. Pauwels: Cíle léčby astmatu u dětí a dospělých

V. Kašák: ČIPA a léčba astmatu v primární péči v České republice

PŮVODNÍ PRÁCE

V. Petrů, A. Carbolová, S. Sládková, J. Šimoníčková: Vývoj a prognóza
alergických onemocnění u dětí

V. Faierajzlová, E. Švandová: Alergie a životní prostředí

P. Pohunek, A. Slámová: Prevalence průduškového astmatu a dalších
alergických projevů u školních dětí v České republice

J. Turzíková: Gastroezofageální reflux a tělesná zátěž

přehledné články

I. Stříž: Úloha cytokinů v patogenezi bronchiálního astmatu

F. Kopřiva, M. Zápalka: Eozinofily a alergický zánět

V. Špičák: Včasná léčba atopického dítěte. První výsledky projektu ETAC

P. Pohunek: Ne všechno, co píská, je astma

B. Novotná: Vývoj bronchiálního astmatu v dospělosti

G. Crompton: Inhalační podání antiastmatik - dechem aktivované aerosolové
inhalátory

farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák, I. Krčmová, E. Ohnútková, V. Petrů, M. Fuchs: Cholinergní
mechanismy v patofyziologii rinopatií a využití bromidu ipratropia
v jejich léčbě

diagnostická a léčebná technika

L. Pospíšil: Účinná kontrola astmatu a CHOPN

kazuistika

V. Špičák: Alergická reakce na potravinová aditiva

informace, zprávy

pokyny autorům

CONTENTS

EDITORIAL

Introduction

J. Blahoš: Medicine before the new Milenium

R. Pauwels: Goals of treatment of asthma in children and adults

V. Kašák: ČIPA and the treatment of asthma in primary care

ORIGINAL PAPERS

V. Petrů, A. Carbolová, S. Sládková, J. Šimoníčková: Development and
prognosis of allergic diseases in children

V. Faierajzlová, E. Švandová: Allergic Diseases and the Environment

P. Pohunek, A. Slámová: Prevalence of bronchial asthma and other allergic
symptoms in school children in the Czech Republic

J. Turzíková: Gastroesophageal reflux and exercise

REVIEWS

I. Stříž: Role of cytokines in the immunopathogenesis of bronchial asthma

F. Kopřiva, M. Zápalka: Eosinophils and allergic inflammation

V. Špičák: Early treatment of atopic child - first results of etac study

P. Pohunek: Not all that wheezes is asthma

B. Novotná: The evolution of Bronchial asthma in the adulthood

G. Crompton: Inhalation devices in the treatment of airway diseases

pharmacOThERAPy, ImMUNOThERAPy

V. Špičák, I. Krčmová, E. Ohnútková, V. Petrů, M. Fuchs: Cholinergic
mechanisms in pathophysiology of rhinitis and the treatment with
ipratropium bromide

diagnostic and therapeutic technic

L. Pospíšil: Monitoring of asthma and COPD

case report

V. Špičák: Allergic Reaction to Food Additives

information, communication

instructions for contributors

Na obálce: Prunus spinosa - slivoň trnka

EDITORIAL

 

ÚVODEM

J. Blahoš: Medicína na přelomu století a tisíciletí

R. Pauwels: Cíle léčby astmatu u dětí a dospělých

V. Kašák: ČIPA a léčba astmatu v primární péči v České republice

 

PŮVODNÍ PRÁCE

V. Petrů, A. Carbolová, S. Sládková, J. Šimoníčková: Vývoj a prognóza
alergických onemocnění u dětí

V. Faierajzlová, E. Švandová: Alergie a životní prostředí

P. Pohunek, A. Slámová: Prevalence průduškového astmatu a dalších
alergických projevů u školních dětí v České republice

J. Turzíková: Gastroezofageální reflux a tělesná zátěž

 

přehledné články

I. Stříž: Úloha cytokinů v patogenezi bronchiálního astmatu

F. Kopřiva, M. Zápalka: Eozinofily a alergický zánět

V. Špičák: Včasná léčba atopického dítěte. První výsledky projektu ETAC

P. Pohunek: Ne všechno, co píská, je astma

B. Novotná: Vývoj bronchiálního astmatu v dospělosti

G. Crompton: Inhalační podání antiastmatik - dechem aktivované aerosolové
inhalátory

 

farmakoterapie, imunoterapie

V. Špičák, I. Krčmová, E. Ohnútková, V. Petrů, M. Fuchs: Cholinergní
mechanismy v patofyziologii rinopatií a využití bromidu ipratropia
v jejich léčbě

 

diagnostická a léčebná technika

L. Pospíšil: Účinná kontrola astmatu a CHOPN

 

kazuistika

V. Špičák: Alergická reakce na potravinová aditiva

 

informace, zprávy

pokyny autorům


CONTENTS


EDITORIAL

 

Introduction

J. Blahoš: Medicine before the new Milenium

R. Pauwels: Goals of treatment of asthma in children and adults

V. Kašák: ČIPA and the treatment of asthma in primary care

 

ORIGINAL PAPERS

V. Petrů, A. Carbolová, S. Sládková, J. Šimoníčková: Development and
prognosis of allergic diseases in children

V. Faierajzlová, E. Švandová: Allergic Diseases and the Environment

P. Pohunek, A. Slámová: Prevalence of bronchial asthma and other allergic
symptoms in school children in the Czech Republic

J. Turzíková: Gastroesophageal reflux and exercise

 

REVIEWS

I. Stříž: Role of cytokines in the immunopathogenesis of bronchial asthma

F. Kopřiva, M. Zápalka: Eosinophils and allergic inflammation

V. Špičák: Early treatment of atopic child - first results of etac study

P. Pohunek: Not all that wheezes is asthma

B. Novotná: The evolution of Bronchial asthma in the adulthood

G. Crompton: Inhalation devices in the treatment of airway diseases

 

pharmacOThERAPy, ImMUNOThERAPy

V. Špičák, I. Krčmová, E. Ohnútková, V. Petrů, M. Fuchs: Cholinergic
mechanisms in pathophysiology of rhinitis and the treatment with
ipratropium bromide

 

diagnostic and therapeutic technic

L. Pospíšil: Monitoring of asthma and COPD

 

case report

V. Špičák: Allergic Reaction to Food Additives

 

information, communication

instructions for contributors

 

 

Na obálce: Prunus spinosa - slivoň trnka

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE/METABOLISMUS

František Duška
Inzulinová rezistence u kriticky nemocných:
molekulární pozadí a metabolické důsledky

ENDOKRINOLOGIE

Luboslav Stárka, Jiří Heráček, Jitka Kuncová, Jana Sachová,
Michael Urban, Běla Bendlová

Receptory pro androgeny a karcinom prostaty

METABOLISMUS

Magdalena Lejsková, Jan Piťha

Hypertriglyceridemický pas: jednoduchý ukazatel

kardiovaskulárního rizika a inzulinové rezistence

OBEZITOLOGIE

Bashar Aldhoon, Běla bendlová, Vojtěch Hainer
Úloha genetických faktorů při hmotnostní redukci

VÝŽIVA

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová
Fyzická aktivita a obezita v etiopatogenezi nádorových onemocnění

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová
Fyzická aktivita a obezita v etiopatogenezi kolorektálního karcinomu

Jindřich Mourek

Možná molekulární interpretace protektivního účinku
n-3 mastných kyselin

ZPRÁVY

Zápis ze schůzky výboru ČSAT dne 18. 5. 2005

INFORMACE

Plánované mezinárodní akce
Plánované akce v České republice

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY/METABOLISM

František Duška
Insulin Resistance in Critical Illness: Molecular Background and Metabolic Consequences

ENDOCRINOLOGY

Luboslav Stárka, Jiří Heráček, Jitka Kuncová, Jana Sachová,
Michael Urban, Běla Bendlová
THE ANDROGEN RECEPTOR AND PROSTATE CANCER

METABOLISM

Magdalena Lejsková, Jan Piťha
Hypertriglyceridemic waist: a simple parameter
of cardiovascular risk and insulin resistance

OBESITOLOGY

Bashar Aldhoon, Běla bendlová, Vojtěch Hainer
THE ROLE OF GENETIC FACTORS IN WEIGHT REDUCTION

NUTRITION

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová
Physical activity and obesity in etiopatogenesis of cancer

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová

Physical activity and obesity in etiopatogenesis of colorectal cancer

Jindřich Mourek

THE POSSIBLE INTERPRETATION OF THE BENEFICIAL AND PROTECTIVE EFFECTS OF n-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS

NEWS

Meeting of committee of Czech Aterosclerosis Society at 18. 5. 2005

INFORMATIONS

List of international meetings
List of meetings in the Czech republic

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

D. Bartášková, K. Štechová, M. Mrštinová, M. Kvapil

Těhotenství pacientky s autoimunitním polyglandulárním syndromem typu 2

Z. Kudláčková, M. Kottová, M. Hronek

Vliv hladiny glykemie na nezralou mozkovou tkáň během hypoxicko-ischemického a traumatického poškození mozku

ENDOKRINOLOGIE

J. Brunová, M. Buncová, N. Solar

Léčba hypertyreózy radiojodem

L. Stárka, M. Dušková

Androgeny a alopecie

VÝŽIVA

Miroslav Stránský

Alternativní formy výživy

METABOLISMUS

K. Anderlová, M. Haluzík

Tuková tkáň a inzulinová rezistence

M. Kvapil

Současné možnosti kombinované farmakologické léčby hypercholesterolemie

ZPRÁVY

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. oslaví 75. narozeniny

Zápis ze schůzky výboru ČSAT dne 25. 2. 2005

Všeobecná a klinická endokrinológia

INFORMACE

Plánované mezinárodní akce

Plánované akce v České republice

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

D. Bartášková, K. Štechová, M. Mrštinová, M. Kvapil

The pregnancy of patient with autoimmune polyglandular syndrome type 2

Z. Kudláčková, M. Kottová, M. Hronek

The effect a level of glycemia on immature brain tissue during hypoxic- ischemic and traumatic brain damage

ENDOCRINOLOGY

J. Brunová, M. Buncová, N. Solar

Radioiodine treatment of hyperthyroidism

L. Stárka, M. Dušková

Androgens and alopecia

NUTRITION

Miroslav Stránský

Alternative forms of nutrition 79

METABOLISM

K. Anderlová, M. Haluzík

Adipose tissue and insulin resistance

M. Kvapil

Current trends in pharmacological therapy of the hypercholesterolemia

NEWS

MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.: 75 years

Meeting of committee of Czech Aterosclerosis Society at 25. 2. 2005

General and clinical endocrinology

INFORMATIONS

List of international meetings

List of meetings in the Czech republic

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Jan Škrha za výbor České diabetologické společnosti Diabetes mellitus 2002 v České republice - epidemiologická studie

Milan Titlbach, Eva Maňáková
Regenerace nebo diferenciace ostrůvkových buněk v transplantovaném pankreatu člověka

Daniela Šrámková, Běla Bendlová
Alterované draselné kanály beta buněk a jejich role v patogenezi diabetes mellitus 2. typu

ENDOKRINOLOGIE

Richard Sotorník, Michal Anděl
Karcinom příštítného tělíska: vzácná příčina primární hyperparatyreózy

Jiří Doležal, Jaroslav Vižďa, Blanka Michlová,
Bohuslav Melichar, Jiří Horáček, Věra Ceeová, Jan Čáp
Neobvyklý nález na scintigrafii s 99mTC-MIBI při sledování pacienta s onkocytárním karcinomem štítné žlázy

Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti

Luboslav Stárka
Hormony a partnerský vztah u lidí

VÝŽIVA

Miroslav Stránský
Preventivní účinky kyseliny listové

ROZHOVORY

Diabetologie není úzkou specifikací
Obezita - svůdná past civilizace

ZPRÁVY

Jubilea slovenské endokrinologie
Zápis ze schůzky výboru ČSAT dne 2. 12. 2004 – Špindlerův Mlýn
Vzdělávací akce subkatedry diabetologie IPVZ, jaro 2005

INFORMACE

Plánované mezinárodní akce
Plánované akce v České republice

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Jan Škrha for the Committee of Czech Diabetes Society Diabetes mellitus 2002 in the Czech republic - epidemiologic study

Milan Titlbach, Eva Maňáková
Regeneration or Differentiation of Insular Cells in Transplanted Human Pancreas

Daniela Šrámková, Běla Bendlová, CSc.
Altered beta Cell Potassium Channels and their role in type 2 Diabetes Mellitus

ENDOCRINOLOGY

Richard Sotorník, Michal Anděl
Parathyroid Carcinoma: a Rare Cause of Primary Hyperparathyroidism

Jiří Doležal, Jaroslav Vižďa, Blanka Michlová,
Bohuslav Melichar, Jiří Horáček, Věra Ceeová, Jan Čáp
Unusual finding on 99mTC-MIBI whole body Scintigraphy during follow-up of a patient with Hürthle Cell Carcinoma

Announcement of competition of the Czech Endocrine Society

Luboslav Stárka
Hormones and Human Pair Attachment

NUTRITION

Miroslav Stránský
Preventive Effects of Folic Acid

INTERVIEWS

Diabetology is not narrow Mediacal Speciality
Obesity - The tampting trap of Modern Civilization

NEWS

Aniersaries of Slovak Endocrinology
Meeting of committee of Czech Aterosclerosis Society at 2. 12. 2004
Educational Campaing of Diabetology subdepartmet IPVZ, Spring 2005

INFORMATIONS

List of international meetings
List of meetings in the Czech republic

OBSAH

EDITORIAL

Metabolický syndrom I

H. Rosolová - Co je nového v patofyziologii metabolického syndromu?

H. Vaverková - Adiponektin a jeho vztah k inzulínové rezistenci a dyslipidemickým fenotypům

M. Jozífová - Metabolický syndrom u kuřáků v náhodně vybraném populačním vzorku ČR

R. Poledne - Kouření a inzulínová rezistence

M. Lejsková - Hypertriglyceridemický pas jako jednoduchý klinický ukazatel inzulinové rezistence v populaci žen

V. Teplan - Metabolický syndrom s hyperhomocysteinemií po transplantaci ledviny

J. Polák - Vliv siolvého tréninku na plazmatickou hladinu a genovou expresi Adiponectinu, Leptinu, TNFα, IL-6, IL-1β v podkožní tukové tkáni inzulin-rezistentních mužů

Z. Hess - Deprese a anxieta jako jeden z rizikových faktorů metabolického syndromu

Metabolický syndrom II

M. Tomečková - Ženy a ateroskleróza – několik epidemiologických poznámek

J. Hejnová - Je silově dynamický trénink vhodnou pohybovou aktivitou pro obézní muže? Klinická data.

R. Cífková - Thyreopatie a dyslipidemie u reprezentativního vzorku české populace

J. Čepová - Vliv kouření na koncentraci selenu v krvi u pacientů s poruchou lipidového metabolismu

J. Veselý - Stará antihypertenziva a riziko nově vzniklého diabetu - nutnost komplexního pohledu nejen na pacienty s metabolickým syndromem

Výživa a aterogeneze

M. Tomečková - Obezita a další rizikové faktory aterosklerózy v obecné populaci

D. Kubisová - Srovnání rizikových faktorů aterosklerózy u pražských bezdomovců s reprezentativním vzorkem české populace

J. Mourek - Možný molekulární mechanismus protektivního účinku omega-3 nenasycených mastných kyselin

Z. Zadák - Absorpce cholesterolu a inzulínová rezistence

M. Vecka - Klinický význam necholesterolových sterolů

J. Bruthans - Spotřeba potravin v ČR - recentní změny a sociální rozdíly.

L. Brunerová - Porovnání vlivu redukční vysokotukové diety obohacené monoenovými mastnými kyselinami a diabetické diety na rizikové faktory aterosklerózy u obézních a diabetiků 2. typu

J. Brát - Rostlinné tuky třetího tisíciletí

Novinky v terapii HLP

R. Češka - Hypolipidemická léčba 2004-2005 Novinky v hypolipidemické léčbě.

T. Štulc - Nelipidové účinky hypolipidemik

J. Veselý - Kombinační hypolipidemická léčba

M. Zeman - Změny koncentrací mastných kyselin plazmy, homocysteinu a vybraných cytokinů po podávání n-3 mastných kyselin u diabetiků léčených kombinací statin-fibrát

L. Janíková - Změny složení mastných kyselin plazmatických lipidů a mikroalbuminurie podáváním n-3 mastných kyselin u diabetiků léčených statiny a fibráty

H. Vaverková - Apolipoprotein B versus lipidy jako cíl hypolipidemické léčby

Laboratorní markery v diagnostice aterosklerózy

V. Soška - Co nabízí laboratoř pro primární a sekundární prevenci ICHS ?

M. Kalousová - Produkty pokročilé glykace a oxidace u pacientů s aterosklerózou

V. Bláha - Význam změn spektra mastných kyselin v plasmě, lipoproteinech a erytrocytární membráně u seniorů s ischemickou chorobou srdeční

M. Plášková
Aterogenní index plazmy v reprezentativním vzorku obyvatel ČR

M. Dobiášová
Aterogenní index plazmy (AIP) a esterifikační rychlost cholesterolu v HDL plazmě (FERHDL): Teoretické a praktické implikace.

L. Zlatohlávek - Hladina Lp (a), jeho vztah k lipidovým parametrům,
rizikovým faktorům a klinické manifestaci aterosklerózy

J. Dvořáková - Perspektivy stanovení homocysteinu jako jednoho z laboratorních markerů v diagnostice aterosklerózy

M. Šetina - Předoperační koncentrace hsCRP a výskyt časných komplikací po revaskularizačních operacích myokardu

D. Stejskal - Využití stanovení MLC-1 (myosin light chains-1) v diagnostice latentní myokardiální ischémie

Genetika aterosklerózy a HLP

J. Kovář - Polymorfizmus genu pro cholesterol 7α-hydroxylázu určuje odpověď LDL-cholesterolémie na dietní intervenci

J.A. Hubáček - APOAV varianta Val153→Met ovlivňuje plazmatické hladiny HDL-cholesterolu

H.Francová - Molekulárně - genetická a funkční analýza promotorových mutací v LDL receptorovém genu

P. Kraml - Vztah apoE fenotypu ke kardiovaskulárnímu riziku v české populaci

M. Vrablík - Molekulární genetika kardiovaskulárních onemocnění. Quo vadis?

Detekce subklinické aterosklerózy

P. Nachtigal - Statiny a jejich vliv na expresi vybraných adhezivních molekul ve stěně cévy u APOE KO myšího modelu aterosklerózy

J. Piťha - Vliv rizikových faktorů na různá tepenná řečiště u žen

M. Prázný - Mikrovaskulární reaktivita po léčbě statinem u diabetiků 2. typu
a u nediabetiků s hypercholesterolémií

V. Bláha - Vývoj parametrů intima-media karotických tepen ve vztahu k markerům endoteliální dysfunkce u pacientů s familiární hyperlipidémií, léčených metodou LDL-aferézy

M. Halenka - Význam detekce časné aterosklerózy pomocí ultrazvukového parametru intima-media thickness arteria carotis communis v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidémií

O. Mayer jr - Vlastnosti velkých cév, hladiny homocysteinu a genetický polymorfismus endoteliální nitric oxid syntézy

J. Siegelová - Rozdíly v krevním tlaku mezi dnem a nocí a věk

Postery

V. Adámková - Změny ve výživě české populace - 10leté sledování

M. Bláha - Adverse events during long lasting LDL-apheresis in familial hyperlipoproteinaemia

S. Bloudíčková - Leu72Met varianta genu pro ghrelin u pacientů v dialyzačním programu

D. Bobková - Vliv exprese cholesterol 7-alfa hydroxyláza na koncentraci cholesterolu u PHHC potkanů

R. Bohuslavová - Kandidátní gen pro rozvoj aterosklerózy - TGF-β1 – a riziko vzniku infarktu myokardu a osteoporózy u žen

H. Grombiříková - Klinicko-biochemická charakteristika familiárního defektu apolipoproteinu B-100 v dětském věku

H. Havlíková - Léčba hyperlipidemie fenofibrátem u mužů snižuje sérové hladiny dehydroepiandrosteronu

Z. Hess - Anxieta a deprese jako rizikové faktory kardiovaskulárních chorob - možnosti jejich detekce

P. Hlúbik - Antioxidanty v prevenci aterosklerózy

F. Holm - Lipidový profil pacientů se STEMI v severních Čechách

A. Hořínek - Polymorfismus genu pro apolipoprotein AV ve vztahu K hladinám triglyceridů

E. Jindřichová - Opakovaný intravenózní tukový toleranční test – nový nástroj pro hodnocení aktivity lipoproteinové lipázy?

D. Karásek - Solubní adhezivní molekuly ICAM-1 a VCAM-1

v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidémií

H. Kazihnitková - Současné stanovení kortisolu a kortisonu v séru

O. Klein - Toxikologie kontaminantů ovzduší benzenu a kadmia: uvolňování „volných radikálů" a oxidačního stresu v organismu s možností lipoperoxidace."

F. Kučera - Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a polymorfismus apolipoproteinu E v Mongolsku ve srovnání s českou populací

T. Kvasnička - Endokanabinoidy a metabolický syndrom

O. Mayer, jr. - Vztah mezi hladinami thyreostimulačního hormonu a některými vlastnostmi pulsové vlny u zdravých euthyroidních subjektů.

E. Meisnerová - Metabolismus cholesterolu a mastných kyselin u proteinoenergetické malnutrice: vliv realimentace

D. Palyzová - Metabolismus homocysteinu u fyziologických a hypotrofických novorozenců

J. H. Peregrin - Angioplastika ledvinné tepny: neléčená aterosklerotická stenóza renální tepny zhoršuje přežití nemocných

B. Richterová - Vliv nízkoenergetické diety na ukazatele inzulínové rezisstence u obézních žen se syndromem polycystických ovárií

H. Střítecká - Projekt podpory zdraví

H. Svobodová - Polymorfizmus v genu pro apolipoprotein B u české populace obézních dětí a osob s diagnózou ischemické choroby srdeční

P. Syrovátka - PAPP-A potenciální laboratorní ukazatel endoteliální dysfunkce u asymptomatických pacientů

P. Švejda - Vliv terapie statiny na změny kostní denzity

Z. Tonar - Efekt dlouhodobého podávání cholesterolové diety na rozvoj aterosklerotických změn u apolipoprotein E-deficientních myší

T. Vařeka - Úspěšnost trojkombinační hypolipidemické léčby statin – fibrát – n-3 mastné kyseliny u těžké diabetické dyslipidémie

J. Vignerová - Vývoj indexu BMI u rodičů dětí měřených v rámci celostátních antropologických výzkumů dětí a mládeže

I. Vlachová - Vztah subtypů ischemické cévní mozkové příhody a markerů zánětu a oxidativního stresu v jejich akutní fázi

Z. Vlasáková - a-tokoferol a obsah mastných kyselin v LDL u inzulinorezistentních potomků hypertoniků

M. Vrablík - Hyperlipoproteinémie typu V: od příčin k terapii

K. Zeman - Výsledky studií o účasti Chlamydia pneumoniae při onemocnění cév aterosklerotického původu

K. Zídková - Detection of variability in Apo(a) gene control regions

Pokyny pro autory

OBSAH

EDITORIAL

PROGRAM

ABSTRAKTA:

1–16

17–32

33–48

49–63

POKYNY AUTORŮM

CONTENTS

EDITORIAL

PROGRAMME

ABSTRACTS

1– 16

17–32

33–48

49–63

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý, Jitka Zemanová, Zdeněk Jankovec, Michal Žourek, Michal Krčma, Daniela Čechurová
Doporučená a reálná léčba v diabetologických ambulancích v České republice aneb lze léčit diabetiky dle standardů odborné společnosti?

Jindra Perušičová
Krátcepůsobící analoga inzulínu v léčbě diabetes mellitus

OBEZITOLOGIE

Irena Hainerová, Jan Lebl,
Monogenní formy obezity

ENDOKRINOLOGIE

Vladimír Pliška
Padesátiletý vazopresin - pohledy na historii prvých
hormonálních polypeptidù diabetiků

KAZUISTIKA/VÝŽIVA

Eva Kotrlíková, Jarmila Křížová,
Postradiační enterokolitida

VÝŽIVA

Jiří Mudra, Zdeněk Rušavý, Michal Krčma, Jana Slavíková
Alkohol a tělesná hmotnost

Miloslav Hronek
Probiotika v prevenci kolorektálního karcinomu II.
Preklinické a klinické studie

Jolana Rambousková
Lykopen – převažující karotenoid v rajčatech

ZPRÁVY

Iva Hoffmanová
Současný stav bezlepkové diety a bezlepkových potravin

Současné indikace léčby růstovým hormonem v pediatrii

DIOXIN 2004

INFORMACE

Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti.

Plánované mezinárodní akce

Plánované akce v České republice

Pokyny autorům

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý, Jitka Zemanová, Zdeněk Jankovec,
Michal Žourek, Michal Krčma, Daniela Čechurová
The recomended against real treatment in the outpatient diabetic
clinics in the Czech Republic , or it is possible to treat the diabetic
patients according to the recomendation of Guideline?

Jindra Perušičová
Short acting insulin analogues in the treatment of diabetes mellitus

OBESITOLOGY

Irena Hainerová, Jan Lebl,
Monogenic forms of obesity

ENDOCRINOLOGY

Vladimír Pliška
Fifty years of vasopresin: History of first hormon active polypeptides

KAZUISTIKA/VÝŽIVA

Eva Kotrlíková, Jarmila Křížová,
Postradiative enterocolitis

NUTRITION

Jiří Mudra, Zdeněk Rušavý, Michal Krčma, Jana Slavíková
Alcohol and body weight

Miloslav Hronek
Probiotics in prevention of colorectal cancer II.
Preclinical and clinical Studie

Jolana Rambousková
Lycopene-the predominant carotenoid in tomatoes

NEWS

Iva Hoffmanová
Contemporary status of gluten-free diet and gluten-free food

Contemporary indications for growth hormon therapy in childhood

DIOXIN 2004

INFORMATIONS

Announcement of competition of the Czech Endocrine Society

List of international meetings

List of meetings in the Czech republic

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Jiři Charvát, František Kölbel, Kateřina Michalová, Milan Kvapil
Asymptomatická ischemická choroba srdeční u nemocných s diabetes mellitus

Michal Anděl, František Duška, Ludmila Trešlová, Pavel Kraml
Metformin a další biguanidy: klasika při medikamentózní léčbě obézních diabetiků

ENDOKRINOLOGIE

Zdeňka Límanová, Václav Zamrazil
Má být zaveden screening funkčních tyreoidálních onemocnění u dospělých v České republice?

VÝŽIVA

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová, Pavel Jandík
Probiotika v prevenci kolorektálního karcinomu I

Pavel Dlouhý
Trans izomery mastných kyselin ve výživě – máme ještě problém?

Jan Pokorný
Co jsou a jak vznikají trans izomery mastných kyselin

Pavel Dlouhý, Jan Pokorný, Jana Dostálová
Příjem trans-nenasycených izomerů mastných kyselin v ČR

Jiří Brát
Obsah transizomerů mastných kyselin v jedlých tucích

Jana Dostálová, Jiří Brát, Marek Doležal, Pavel Hanzlík
Obsah trans izomerů mastných kyselin v jemném a trvanlivém pečivu a mražených krémech

Pavel Dlouhý, Jolana Rambousková, Dana Kubisová, Michal Anděl
Trans mastné kyseliny jako rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění

ABSTRAKTA

1. Symposium mladých odborníků v diabetologii, endokrinologii
a metabolismu

Šobrův den

Pokyny autorům

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Jiři Charvát, František Kölbel, Kateřina Michalová, Milan Kvapil
Asymptomatic coronary heart disease in diabetic patients

Michal Anděl, František Duška, Ludmila Trešlová, Pavel Kraml
Metformin: Classical drug in the treatment of overweight
and obese type 2 diabetic patients

ENDOCRINOLOGY

Zdeňka Límanová, Vladislav Zamrazil
Functional thyroid diseases screening in adult population-should it be introduced in the Czech Republic?

NUTRITION

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová, Pavel Jandík
Probiotics in prevention of colorectal cancer I

Pavel Dlouhý
Trans isomers of fatty acids: Do we have a problem?

Jan Pokorný
Trans fatty acids: Their structure and evolution

Pavel Dlouhý, Jan Pokorný, Jana Dostálová
Consumption of trans fatty acids in the Czech Republic

Jiří Brát
Content of trans-isomers of fatty acids in the fats

Jana Dostálová, Jiří Brát, Marek Doležal, Pavel Hanzlík
Content of trans-isomers of fatty acids in pastry and ice creams

Pavel Dlouhý, Jolana Rambousková, Dana Kubisová, Michal Anděl
Trans fatty acids as risk factor of cardiovascular disease

ABSTRACTS

Abstracts of 1.st Symposium of young researchers in diabetes and endocrinology

Šobra´s day

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Zuzana Vlasáková, Věra Adámková Diabetes mellitus a hypertenze

Marcela Szabó Význam markerů autoimunní inzulitidy pro klasifikaci, predikci a prevenci diabetes mellitus

ENDOKRINOLOGIE

Kristina Strnadová, Felix Votava, Jan Lebl Syndrom náhlého umrtí kojence: endokrinní a metabolické souvislosti

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Zuzana Vlasáková, Věra Adámková Diabetes Mellitus and Hypertension

Marcela Szabó Importance of Autoimmune Insulitis Markers for Clasification, Prediction and Preventoin Diabetes Mellitus

ENDOKRINOLOGY

Kristina Strnadová, Felix Votava, Jan Lebl Sudden Infant Death Syndrome: Endocrine and Metabolic Aspects