Tigis

DMEV 3/2017
DMEV 3/2017

DMEV 3/2017 (1)

DMEV 3/2017

Editorial................................................................................................117
Diabetologie
Alena Adamíková, Alexandra Jirkovská, Kateřina Čechová, Jiří Hradec,
Martin Prázný, Jan Brož, Renata Řihánková, Vladimíra Havlová,
Tamara Hrachovinová, Květa Krajíčková, Olga Mengerová, Jelena Skibová
Selfmonitoring v projektu skupinové edukace
v diabetologických edukačních pracovištích..............................................125
Jana Urbanová, Blanka Rypáčková, Petr Heneberg, Michal Anděl
Hepatocytární nukleární faktory a diabetes mellitus...................................130
Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu.................................142
Metabolismus
Zuzana Hlinková, Marie Joachimová, Jiří Kříž
Změny v metabolismu po poranění míchy. 3. část:
Možnosti ovlivnění energetického příjmu....................................................152
Výživa
Dana Hrnčířová
Kyselina listová – její význam, biodostupnost a potravinové zdroje...............158
Přečetli jsme za vás.............................................................................170
Informace.............................................................................................172

Editorial.................................................................................................117
Diabetology
Alena Adamíková, Alexandra Jirkovská, Kateřina Čechová, Jiří Hradec,
Martin Prázný, Jan Brož, Renata Řihánková, Vladimíra Havlová,
Tamara Hrachovinová, Květa Krajíčková, Olga Mengerová, Jelena Skibová
Self-monitoring in a Project of Group Education
at Diabetological Educational Workplaces................................................125

Jana Urbanová, Blanka Rypáčková, Petr Heneberg, Michal Anděl
Hepatocyte nuclear factors and diabetes mellitus.....................................130

Recommendation for management of the type 2 diabetes mellitus.............142
Metabolism
Zuzana Hlinková, Marie Joachimová, Jiří Kříž
Metabolic changes after spinal cord injury.
Part 3: Options for influencing energy intake............................................152
Nutrition
Dana Hrnčířová
Folic acid – its importance, bioavailability and dietary sources..................158
We have read for you.........................................................................170
Informations.......................................................................................172