Tigis

DMEV 2024
neděle, 21 duben 2024 16:56

DMEV Supplementum 1/2024

DMEV SUPPL 2024 obalka

DMEV Supplementum 1/2024

EDITORIAL ...................................................................................... 1
OBSAH ............................................................................................ 3
PROGRAM 60. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ ................................. 6
PRACOVNÍ DEN SEKCE SESTER ČDS
PŘI 60. DIABETOLOGICKÝCH DNECH V LUHAČOVICÍCH ....... 13

POSTEROVÁ SEKCE ................................................................... 14
FIREMNÍ SYMPOZIA .................................................................... 15
ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK .......................................................... 17
ABSTRAKTY POSTERŮ ............................................................... 32
REJSTŘÍK AUTORŮ ..................................................................... 41
PŘEDPLATNÉ ............................................................................... 43
POKYNY AUTORŮM ..................................................................... 44

EDITORIAL ...................................................................................... 1
CONTENTS ..................................................................................... 3
PROGRAMME OF 60th DIABETOLOGICAL DAYS ........................ 6
WORKING MEETING OF THE SECTION OF NURSES OF CDS
AT 60th DIABETOLOGICAL DAYS IN LUHAČOVICE .................... 13

SECTION OF POSTERS ................................................................ 14
SYMPOSIA OF COMPANIES ......................................................... 15
ABSTRACTS OF LECTURES ........................................................ 17
ABSTRACTS OF POSTERS ........................................................... 32
INDEX OF AUTHORS ...................................................................... 41
SUBSCRIPTION .............................................................................. 43
INSTRUCTION FOR AUTHORS ..................................................... 44

OBSAH

 

EDITORIAL..............................................................................................................................1

DIABETOLOGIE

Hana Krejčí
Metody remise diabetu 2. typu..................................................................................................... 9

Vávra D., Šumník Z., Drnková L., Průhová Š., Plachý L., Koloušková S., Obermannová,
B., Amaratunga S.A., Konečná P., Vyžrálková J., Venháčová P., Pomahačová R.,
Paterová P., Štíchová L., Škvor J., Kocourková K., Romanová M., Vosáhlo J., Strnadel J.,
Poločková K., Neumann D., Slavenko M., Neuman V.

Kontinuální monitory glykemie (CGM) hrají klíčovou roli ve zlepšování
kompenzace dětských válečných uprchlíků s diabetem 1. typu z Ukrajiny................................. 19

Alexandra Jirkovská, Vladimíra Fejfarová, Jarmila Jirkovská
Co je aktuální v problematice syndromu diabetické nohy? ......................................................... 25

Radomíra Kožnarová, Peter Girman
Transplantace inzulin produkující tkáně....................................................................................... 34

VÝŽIVA

Wohl Petr, Šenkyřík Michal, Wohl Pavel, Beneš Petr, Gojda Jan, Kohout Pavel, Maňák Jan,
Novák František, Eva Meisnerová, Fencl Filip, Štěpán Tuček, Kudla Michal, Těšínský Pavel

Domácí enterální výživa .................................................................................................................. 40

ZPRÁVY ...................................................................................................................................... 45

INFORMACE

Plánované domácí a mezinárodní akce .......................................................................................... 46

REJSTŘÍKY 2023 .................................................................................................................... 50

PŘEDPLATNÉ ........................................................................................................................... 52

POKYNY AUTORŮM

 

 

CONTENTS

 

EDITORIAL ................................................................................................................................ 1

DIABETOLOGY

Hana Krejčí
Methods of remission of type 2 diabetes ........................................................................................ 9

Vávra D., Šumník Z., Drnková L., Průhová Š., Plachý L., Koloušková S., Obermannová, B.,
Amaratunga S.A., Konečná P., Vyžrálková J., Venháčová P., Pomahačová R., Paterová P.,
Štíchová L., Škvor J., Kocourková K., Romanová M., Vosáhlo J., Strnadel J., Poločková K.,
Neumann D., Slavenko M., Neuman V.
Introduction of continuous glucose monitoring (CGM) is a key factor in decreasing
HbA1c in war refugee children with type 1 diabetes 
from Ukraine ................................................ 19

Alexandra Jirkovská, Vladimíra Fejfarová, Jarmila Jirkovská
What is current in the issue of diabetic foot syndrome?.................................................................. 25

Radomíra Kožnarová, Peter Girman
Transplantation of insulin-producing tissue ..................................................................................... 34

NUTRITION

Wohl Petr, Šenkyřík Michal, Wohl Pavel, Beneš Petr, Gojda Jan, Kohout Pavel,
Maňák Jan, Novák František, Eva Meisnerová, Fencl Filip, Štěpán Tuček,
Kudla Michal, Těšínský Pavel
Home enteral nutrition .................................................................................................................... 40

NEWS .......................................................................................................................................... 45

INFORMATION
Planned domestic and international events..................................................................................... 46

INDEX 2023 ................................................................................................................................ 50

SUBSCRIPTION......................................................................................................................... 52

INSTRUCTION FOR AUTHORS