Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 69
2000
středa, 19 leden 2011 01:27

DMEV č. 4/2000

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Diabetes a iktus

ENDOKRINOLOGIE/DIABETOLOGIE
Michal Kršek
IGF - I: Fyziologická funkce, diagnostické a léčebné použití

Michal Kršek
Vazebné proteiny pro IGF (IGFBPs) a jejich fyziologický význam

ENDOKRINOLOGIE

Jan Lebl, Jiřina Zapletalová
Etiologie deficitu růstového hormonu u dětí - I. Genově podmíněné příčiny deficitu růstového hormonu

Jan Lebl, Jiřina Zapletalová
Etiologie deficitu růstového hormonu u dětí - II. Perinatální a postnatální příčiny deficitu růstového hormonu

Jan Čáp, Zdeněk Dvořák
Klinicky významná autoimunitní onemocnění po léčbě Cushingova syndromu - popis tří případů

METABOLISMUS/OSTEOLOGIE
Ivana Žofková, Andrea Nováková
Vitamin K a osteoporóza

Richard Sotorník
Osteoporóza u mužů

ZPRÁVY

Přibližování se k Evropské unii v odbornosti diabetologie

Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. – 70 let

Zápis ze schůzky členů výboru ČSAT ze dne 21. 9. 2000, Praha

Elsie M. Widdowsonová, pionýrka v oblasti nutričního výzkumu

RECENZE

K. Shima, Editor: Obesity And Niddm. Lessons From The Oletf Rat.

INFORMACE

Plánované mezinárodní a domácí akce

Přehled vzdělávacích programů na období leden – červen 2001

Výživa, obesita a insulinová resistence - přednáškové dopoledne zahraničních hostů

Program seminářů postgraduálního studia v biomedicíně „Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu"

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
Diabetes and Stroke

ENDOCRINOLOGY/DIABETOLOGY
Michal Kršek
IGF - I: Physiological Role, Diagnostic and Treatment Use

Michal Kršek
Insulin - Like Growth Factor Binding Proteins (IGFBPs) and their Physiological Role

ENDOCRINOLOGY
Jan Lebl, Jiřina Zapletalová
Etiology of Growth Hormone Deficiency in Children - I. Growth Hormone Deficiency Caused by Gene Defects

Jan Lebl, Jiřina Zapletalová
Etiology of Growth Hormone Deficiency in Children - II. Growth Hormone Deficiency of Perinatal and Postnatal Origin

Jan Čáp, Zdeněk Dvořák
Clinically Relevant Autoimmune Disorders after Treatment of Cushing's Syndrome - Casuistics of three Cases Metabolism/Bone disease

Ivana Žofková, Andrea Nováková
Vitamin K and Osteoporosis

Richard Sotorník
Osteoporosis in Men

NEWS

Czech Diabetology on the Way to European Union

The Jubilee of Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Report of the Meeting of the Commitee of Czech Atherosclerosis Society, Prague, Sept. 21st, 2000

Elsie M. Widdowson, Pioneer in the Nutritional Research

BOOK REVIEW

K. Shima, Editor: Obesity And Niddm. Lessons From The Oletf Rat.

INFORMATIONS

Future International Czech and Slovak Meetings

Review of Educational Programmes in Diabetology, January - June 2001

Nutrition, Obesity and Insulin Resistence - Annoncement of International Meeting

Announcement of Postgraduate Seminaries „Selected Problems of Endocrinology and Metabolism"

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

středa, 19 leden 2011 01:15

DMEV č. 3/2000

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE/METABOLISMUS
A. Jirkovská
Současný klinický pohled na dyslipoproteinémie u diabetiků

T. Pelikánová
Diabetická retinopatie - prevence a konzervativní léčba rizikových faktorů

J. Ernest, L. Rejmont
Laserová koagulace u diabetické retinopatie

I. Fišer
Vitrektomie u diabetiků

ENDOKRINOLOGIE
L. Stárka
Poruchy vyvolané mutacemi genů receptorů pro gonadotropiny

METABOLISMUS
E. Samcová, V. Kvasnicová
Oxidační stres a 8-hydroxy-2´-deoxyguanozin jako biomarker oxidačního poškození dna

VÝŽIVA
Z. Rušavý, S. Lacigová, P. Žolková, P. Těšínský
Metabolické komplikace výživy u onemocnění plic

ENDOKRINOLOGIE
The 7th Middle European Workshop on Paediatric Endocrinology (MEWPE 2000)

ZPRÁVY

INFORMACE

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY/METABOLISM
A. Jirkovská
Current Concepts in Diabetic Dyslipidaemia

DIABETOLOGY
T. Sosna
Pathophysiology of the Development of Diabetic Retinopathy

T. Pelikánová
Diabetic Retinopathy - Prevention and Treatment of Risk Factors

J. Ernest, L. Rejmont
Laser Photocoagulation for Diabetic Retinopathy

I. Fišer
Vitrectomy in Diabetic Patients

ENDOCRINOLOGY
L. Stárka
Disorders Evoked by Gonadotropin Receptor Gene Mutations

METABOLISM
E. Samcová, V. Kvasnicová
Oxidative Stress and 8-hydroxy-2´-deoxyguanosine as a Biomarker of Oxidative DNA Damage

NUTRITION
Z. Rušavý, S. Lacigová, P. Žolková, P. Těšínský
Metabolic Complications of Nutrition in Patients Suffering of Pulmonary Diseases

ENDOCRINOLOGY
The 7th Middle European Workshop on Paediatric Endocrinology
(MEWPE 2000)

COMMUNICATIONS

INFORMATIONS

středa, 19 leden 2011 01:03

DMEV č. 2/2000

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE
M. Černá, E. Žďárský, M. Anděl
HLA systém a diabetes mellitus 1. typu

R. Kožnarová, F. Saudek
Může transplantace pankreatu ovlivnit průběh orgánových komplikací diabetu?

METABOLISMUS
K. Ptáčková, M. Dobiášová
Lipoproteinový profil plazmy u dětských a dospělých pacientů s onemocněním ledvin

M. Prázný
Využití laser Doppleru při vyšetření tkáňové perfuze

P. Fiala, V. Brožková
Příznaky a léčení hypofyzárního tumoru u starého nemocného - kazuistika

VÝŽIVA
J. Kábrt, E. Kotrlíková, J. Svobodová, M. Haluzík
Naše zkušenosti s domácí parenterální výživou

M. Černá
Deriváty kyseliny ftalové: výskyt v prostředí, toxicita a zdravotní rizika

P. Dlouhý, P. Marhol
Přehled složení mastných kyselin v tucích a olejích živočišného původu

DISKUSE
J. Perušičová, A. Šmahelová, J. Olšovský
Zkušenosti s léčbou perorálními antidiabetiky v ČR

ZPRÁVY

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY
M. Černá, E. Žďárský, M. Anděl
HLA Sytem and Type 1 Diabetes Mellitus

R. Kožnarová, F. Saudek
Can Pancreas Transplantation Have an Effect on the Course of Late Diabetic Complications?

METABOLISM
K. Ptáčková, M. Dobiášová
Lipoprotein Profile of Plasma in Children and Adults with Renal Diseases

M. Prázný
Examination of Tissue Perfusion by Laser Doppler Flowmetry

P. Fiala, V. Brožková
The Symptomatology and Management of the Aging Patient with Pituitary Adenoma - Case Report

NUTRITION
J. Kábrt, E. Kotrlíková, J. Svobodová, M. Haluzík
Our Experience with Home Parenteral Nutrition

M. Černá
Phthalic Acid Esters: Occurrence in the Environment, Toxicity and Health Risks

P. Dlouhý, P. Marhol
Review of the Content of Fatty Acids in Fats and Oils from Animal Sources

DISCUSSION
J. Perušičová, A. Šmahelová, J. Olšovský
The Experience with Oral Antidiabetic Treatment

COMMUNICATIONS

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

středa, 19 leden 2011 00:49

DMEV č. 1/2000

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE
R. Chlup, L. Možíšová
Léčba diabetiků pomocí inzulinové pumpy - teorie a praxe

METABOLISMUS
P. Marhol
Izoprostany: specifické, biologicky aktivní látky jako index endogenní lipoperoxidace

ENDOKRINOLOGIE
D. Čiháková, J. Lebl, A. Šedivá
Autoimunitní polyglandulární syndrom typu 1 (APS-1)

M. Neradilová, B. Bendlová
Medulární karcinom štítné žlázy - přehled 20letých zkušeností

J. Zapletalová, J. Venháčová, A. Baxová, V. Malinová, J. Zeman
Syndrom tří A - neobvyklá příčina primární adrenální insuficience

VÝŽIVA
M. Navrátilová, L. Sobotka
Výživa a Alzheimerova choroba

M. Stránský, R. Sieber, M. De Vrese
Laktóza ve výživě

M. Stránský, M. De Vrese, R. Sieber
Fermentované mléčné výrobky ve výživě osob s laktózovou intolerancí

DIETNÍ SESTRY

ZPRÁVY

INFORMACE

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY
R. Chlup, L. Možíšová
Treatment of Diabetic Patients with an Insulin Pump - Theory

METABOLISM
P. Marhol
The Isoprostanes: Unique Bioactive Compounds as an Index of Endogenous Lipid Peroxidation

ENDOCRINOLOGY
D. Čiháková, J. Lebl, A. Šedivá
Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 (APS-1)

M. Neradilová, B. Bendlová
Medullar Thyroid Carcinoma - Overview of the 20 Years Experience

J. Zapletalová, J. Venháčová, A. Baxová, V. Malinová, J. Zeman
Triple a Syndrome - Unusual Cause of Primary Adrenal

NUTRITION
M. Navrátilová, L. Sobotka
Nutrition and Alzheimer Disease

M. Stránský, R. Sieber, M. De Vrese
Lactose in Nutrition

M. Stránský, M. De Vrese, R. Sieber
Laktose Malabsorber and Consumption of Fermented Milk

DIETARY ASSISTENTS

COMMUNICATIONS

INFORMATIONS