Tigis

2018

OBSAH

EDITORIAL ..................................................................................................................................... 165

DIABETOLOGIE

Milan Kvapil
Zlepšení kardiovaskulární vitality změnilopriority diabetologie ....................................................... 173

Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,Marta Pechová, Richard Průša
Stanovení autoprotilátek v diagnostice pacientůs diabetes mellitus 1. typu ................................... 181

DIABETOLOGIE/HISTORIE

Pavel Čech
Pražská léta (1842–1864) diabetologaArnalda Cantaniho (ke 125. výročí úmrtí) .......................... 186

ENDOKRINOLOGIE
Beáta Rácz, Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Cirkadiánní rytmy vybraných hormonů ........................................................................................... 196

Jaroslava Dušková
Aktualizované Bethesda hodnocení aspiračních biopsií štítné žlázy
tenkou jehlou .................................................................................................................................. 202

INFORMACE .................................................................................................................................. 210

REJSTŘÍKY 2018 ........................................................................................................................... 212

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ............................................................................................................ 214

POKYNY AUTORŮM ...................................................................................................................... 216

 

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................... 165

DIABETOLOGY
Milan Kvapil
Improving cardiovascular vitality has changed the priorities of diabetology ................................. 173

Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška, Marta Pechová, Richard Průša
Laboratory diagnostics of autoantibodies in patients with diabetes mellitus type 1 ..................... 181

DIABETOLOGY/HISTORY
Pavel Čech
The Prague years (1842–1864) of the diabetologist
Arnaldo Cantani (on the 125th death anniversary) ...................................................................... 186

ENDOCRINOLOGY
Beáta Rácz, Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Circadian rhythms of selected hormones .................................................................................... 196

Jaroslava Dušková
The system of standardized reporting of fi ne needle
aspiration biopsy of thyroid gland updated ................................................................................. 202

INFORMATION ........................................................................................................................... 210

INDEX 2018 ................................................................................................................................ 212

JURNAL SUBSCRIPTION .......................................................................................................... 214

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .............................................................................................. 216

 

DMEV 3/2018

Editorial................................................................................................................105
Diabetologie
Gestační diabetes mellitus
Kateřina Andělová, Kateřina Anderlová, Jan Bláha, Daniela Čechurová,
Miloš Černý, Vladimír Dvořák, Zuzana Kokrdová, Hana Krejčí, Vratislav Krejčí,
Marek Ľubušký, Antonín Pařízek, Martin Procházka, Patrik Šimják
Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické,
diabetologické a neonatologické péče 2017........................................................113
Hana Krejčí
Doporučený postup pro screening a péči o gestační diabetes –
komentáře a praktické aspekty............................................................................122
Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Antonín Pařízek, Petra Pařízková,
Vratislav Krejčí, Martin Haluzík, Patrik Šimják
Jak probíhá současný screening těhotenské cukrovky?
Výsledky dotazníkové studie................................................................................131
Patrik Šimják, Vratislav Krejčí, Antonín Pařízek
Gestační diabetes mellitus z pohledu porodníka..................................................136
Kateřina Štechová
Dítě diabetické matky – nové poznatky
o dopadu diabetu a dalších metabolických poruch matky na její dítě...................138
Endokrinologie
Lucie Kolátorová, Jana Vítků, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Endokrinní disruptory............................................................................................142
Zprávy...................................................................................................................155
Předplatné časopisů..............................................................................................162
Pokyny autorům....................................................................................................164

 

Editorial................................................................................................................105
Diabetology
Gestational diabetes mellitus
Kateřina Andělová, Kateřina Anderlová, Jan Bláha, Daniela Čechurová,
Miloš Černý, Vladimír Dvořák, Zuzana Kokrdová, Hana Krejčí, Vratislav Krejčí,
Marek Ľubušký, Antonín Pařízek, Martin Procházka, Patrik Šimják
Guidelines for screening, gynecological, perinatal,
diabetic and neonatological care 2017.....................................................................113
Hana Krejčí
Guidelines for screening and care of gestational diabetes –
comments and practical aspects.............................................................................122
Kateřina Anderlová, Hana Krejčí, Antonín Pařízek, Petra Pařízková,
Vratislav Krejčí, Martin Haluzík, Patrik Šimják
How is screening for gestational diabetes currently performed?
The results of the patient survey...............................................................................131
Patrik Šimják, Vratislav Krejčí, Antonín Pařízek
Gestational diabetes mellitus from the perspective of the obstetrician.....................136
Kateřina Štechová
A child of the diabetic mother – new findings on the impact
of diabetes and other metabolic disorders of the mother on her child......................138
Endocrinology
Lucie Kolátorová, Jana Vítků, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Endocrine disruptors.................................................................................................142
News.........................................................................................................................155
Jurnal subscription....................................................................................................162
Instruction for authors................................................................................................164

DMEV 2/2018

Editorial...................................................................................................................53
Diabetologie
Michal Lipš, Jan Kunstýř, Miloš Mráz, Martin Haluzík
Kontrola glykemie v kritických stavech, kde jsme a kam kráčíme....................................61
Michal Vrablík, Martin Šatný, Jiří Laštůvka
Ezetimib v léčbě diabetické dyslipidemie......................................................................71
Metabolismus
Jan Gojda, Lenka Rossmeislová, Katarína Smolková, Jan Polák, Michal Anděl
Metabolické změny hostitelského organismu u nádorového onemocnění.........................75
Endokrinologie
Iva Jakubíková, Filip Gabalec, Martin Beránek, Pavel Žák,
Ioannis Svilias, Pavla Řehořková, Jan Čáp
Sporný přínos mutační analýzy v materiálu odebraném tenkojehlovou
aspirací uzlů štítné žlázy – data z pilotní studie............................................................82
Tereza Grimmichová, Libuše Srbová
Sonografie a uzly štítné žlázy......................................................................................87
Pavel Drašar, Pavel Poc, Luboslav Stárka
Glyfosát – důležitý endokrinní disruptor........................................................................93
Zprávy.....................................................................................................................99
Informace
Ze zasedání výboru ČDS ČLS JEP duben a květen 2018..............................................103

 

Editorial...................................................................................................................53
Diabetology
Michal Lipš, Jan Kunstýř, Miloš Mráz, Martin Haluzík
Glucose control in critically ill patients, where we are now and where we are heading.......61
Michal Vrablík, Martin Šatný, Jiří Laštůvka
Ezetimibe in the treatment of diabetic dyslipidemia.......................................................71
Jan Gojda, Lenka Rossmeislová, Katarína Smolková, Jan Polák, Michal Anděl
Cancer related metabolic changes of host organism.....................................................75
Endocrinology
Iva Jakubíková, Filip Gabalec, Martin Beránek, Pavel Žák,
Ioannis Svilias, Pavla Řehořková, Jan Čáp
Controversial impact of mutational analysis on thyroid
fine-needle aspiration biopsies – pilot study..................................................................82
Tereza Grimmichová, Libuše Srbová
Ultrasonography and thyroid nodules............................................................................87
Pavel Drašar, Pavel Poc, Luboslav Stárka
Glyphosate, an important endocrine disruptor...............................................................93
News.......................................................................................................................99
Information
From the Czech Diabetological Society Committee.....................................................103

 

DMEV supplementum 1/2018

ABSTRAKTY 54. diabetologických dnů, Luhačovice 25.–28. dubna 2018

Editorial.......................................................................................................................... 1
Program 54. Diabetologických dnů.................................................................................... 9
Abstrakty přednášek...................................................................................................... 18
Abstrakty posterů........................................................................................................... 37
Rejstřík autorů .............................................................................................................. 53
Pokyny autorům............................................................................................................ 56

Abstracts of the 54th Diabetological DAYS, Luhačovice 25.–28. April 2018

Editorial...........................................................................................................................1
Programe of the 54th diabetological days............................................................................9
Abstracts of lectures...................................................................................................... 18
Abstracts of posters....................................................................................................... 37
Index of authors............................................................................................................. 53
Instructions for authors....................................................................................................56

DMEV 1/2018

Editorial.........................................................................................................................1
Diabetologie
Kamila Zvolská, Eva Králíková, Jan Škrha
Kouření a diabetes mellitus.............................................................................................9
Jiří veselý
Pioglitazon a kardiovaskulární riziko u diabetu 2. typu......................................................17
Jana Slavíková, Eliška Mistrová, Magdaléna Chottová Dvořáková
Patofyziologie diabetické kardiomyopatie........................................................................21
Juraj Gmitrov
Prečo by sa mala stratégia liečby diabetu 2. typu fundamentálne zmeniť...........................30
Diabetologie/Historie
Pavel Čech
O původu průkopníka diabetologie Arnalda Cantaniho (ke 125. výročí úmrtí)........................34
Endokrinologie
Luboslav Stárka, Richard Hampl, Michaela Dušková
Steroidní hormony a mikrobiom......................................................................................40
Zprávy........................................................................................................................48
Informace
Z výboru České diabetologické společnosti.....................................................................50
Pokyny autorům.........................................................................................................52

 

Editorial.......................................................................................................................1
Diabetology
Kamila Zvolská, Eva Králíková, Jan Škrha
Smoking and diabetes mellitus........................................................................................9
Jiří veselý
Pioglitazone and cardiovascular risk in type 2 diabetes.....................................................17
Jana Slavíková, Eliška Mistrová, Magdaléna Chottová Dvořáková
Pathophysiology of diabetic cardiomyopathy....................................................................21
Juraj Gmitrov
Why should be diabetes 2 treatment strategy fundamentally changed................................30
Diabetology/history
Pavel Čech
On the ancestry of the pioneer diabetologist Arnaldo Cantani
(on the 125th death anniversary).....................................................................................34
Endocrinology
Luboslav Stárka, Richard Hampl, Michaela Dušková
Steroid hormones and microbiome..................................................................................40
News...........................................................................................................................48
Information
From the Czech Diabetological Society Committee..........................................................50
Instructions for authors................................................................................................52