Tigis

2023 DMEV
středa, 20 prosinec 2023 20:03

DMEV 4/2023

DMEV 4 2023 obalka

DMEV 4/2023

Editorial ............................................................................... 125

DIABETOLOGIE
Judita Konečná, Nelly Kalinová, Nikola Křesáková,
David Lacko, Karel D. Riegel

Chronické komplikace diabetu a diabetický distres –
prevalence, souvislosti a vliv osobnosti pacienta ............... 131

ENDOKRINOLOGIE
Jaroslava Dušková
Jaké změny přináší 5. vydání WHO klasifikace
nádorů tyreoidálních tumorů do klinicko-patologické
spolupráce? ........................................................................ 139

Jaroslava Dušková
Změny v hodnocení a hlášení tenkojehlových
biopsií štítné žlázy související s třetím vydáním
Bethesda systému ............................................................... 145

METABOLISMUS/VÝŽIVA
Igor Satinský, Martin Hrubý, Petra Šrámková,
Jiří Patka, Michal Čierný, Pavol Babiak, Igor Šimoník,
Peter Schwarz, Martin Haluzík

Praktické klinické doporučení pro perioperační péči
v bariatrické chirurgii 2023: adaptace doporučení
společnosti ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)
s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny
Společné sekce bariatricko-metabolické chirurgie
České chirurgické společnosti a České obezitologické
společnosti ......................................................................... 151

PŘEDPLATNÉ

Editorial .............................................................................. 125

DIABETOLOGY
Judita Konečná, Nelly Kalinová, Nikola Křesáková,
David Lacko, Karel D. Riegel

Chronic complications of diabetes and diabetes distress –
prevalence, association and influence of patient’s
personality .......................................................................... 131

ENDOCRINOLOGY
Jaroslava Dušková
What changes does the 5th edition of the WHO
Classification of Tumors ..................................................... 139

Jaroslava Dušková
Changes in the Reading and Reporting
of Thyroid Fine-Needle Biopsies Related
to the 3rd Edition of the Bethesda System ......................... 145

METABOLISM/NUTRITION
Igor Satinský, Martin Hrubý, Petra Šrámková,
Jiří Patka, Michal Čierný, Pavol Babiak, Igor Šimoník,
Peter Schwarz, Martin Haluzík

Practical clinical recommendations for perioperative
care in bariatric surgery 2023: adaption of ERAS
(Enhanced Recovery After Surgery)
recommendations with consensual voting of working
group of Joint Section of Bariatric and Metabolic
Surgery of Czech Surgery Society
and Czech Obesitology Society ......................................... 151

SUBSCRIPTION

pátek, 29 září 2023 14:39

DMEV 3/2023

DMEV 3 2023 obalka

DMEV 3/2023

EDITORIAL ................................................................................  85

DIABETOLOGIE

David Karásek
Gliminy – nový přístup k léčbě diabetu 2. typu ........................... 92

Petra Dušátková, Štěpánka Průhová
22 let vyšetřování českých pacientů
s podezřením na MODY ............................................................. 96

Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman, František Saudek
Diabetická retinopatie a transplantační
léčba diabetu ............................................................................. 102

Vendula Bartáková, Kateřina Kaňková
Těhotenství komplikované gestačním diabetem
a preeklampsií – společný patofyziologický
mechanismus? .......................................................................... 112

Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská

Adipocytokíny a interleukíny v kontexte vzniku
potransplantačného diabetes mellitus –
výsledky našich analýz ............................................................. 117

PŘEDPLATNÉ

 

EDITORIAL ............................................................................... 85

DIABETOLOGY
David Karásek
Glimins – a new approach to the treatment
of type 2 diabetes ...................................................................... 92

Petra Dušátková, Štěpánka Průhová
22 years of investigation of Czech patients
with suspicion on MODY ........................................................... 96

Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman, František Saudek
Diabetic retinopathy and transplantation
treatment of diabetes ............................................................... 102

Vendula Bartáková, Kateřina Kaňková
Pregnancy complicated by gestational
diabetes and preeclampsia –
a common pathophysiological mechanism? ............................ 112

Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská

Adiponektins and interleukins in the context
of posttransplant diabetes mellitus –
results of our analyses .............................................................. 117

SUBSCRIPTION

pondělí, 26 červen 2023 15:48

DMEV 2/2023

DMEV 2 2023 obalka 1

DMEV 2/2023

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................ 49

DIABETOLOGIE
Kateřina Štechová
Imunopatogeneza diabetu 1. typu a možnosti ovlivnění
autoimunitní inzulitidy – co je nového? .................................. 56

Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň, Ivana Dedinská

Potransplantačný diabetes mellitus po transplantácii obličky
a transplantácii pečene .......................................................... 64

METABOLISMUS/VÝŽIVA
Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš,
Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský,
František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl, Štěpán Tuček,
Michal Kudla

Intestinální selhání a syndrom krátkého střeva ..................... 69

ENDOKRINOLOGIE
Adela Krausová, Jana Ježková
Endokrinopatie u POEMS syndromu ..................................... 75

VÝŽIVA
Alexandra Pánková
Změny tělesné hmotnosti v důsledku kouření  ...................... 80

PŘEDPLATNÉ

 

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................ 49

DIABETOLOGY
Kateřina Štechová
Immunopathogenesis of type 1 diabetes
and the possibility of influencing autoimmune
insulitis – what’s new? ........................................................... 56

Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň, Ivana Dedinská

Post-transplant diabetes mellitus after kidney transplantation
and liver transplantation ......................................................... 64

METABOLISM/NUTRITION
Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš,
Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský,
František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl, Štěpán Tuček,
Michal Kudla

Intestinal failure and short bowel syndrome ........................... 69

ENDOCRINOLOGY
Adela Krausová, Jana Ježková
Endocrinopathy in POEMS Syndrome ................................... 75

NUTRITION
Alexandra Pánková
Body weight changes due to smoking .................................... 80

SUBSCRIPTION

pátek, 21 duben 2023 08:29

DMEV Supplementum 1/2023

DMEV suppl 1 2023 str 1

DMEV Supplementum 1/2023

EDITORIAL .................................................................................. 1

OBSAH ........................................................................................ 5

PROGRAM 59. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ ............................. 8

XXVIII. PRACOVNÍ SETKÁNÍ SEKCE SESTER ČDS .............. 16

POSTEROVÁ SEKCE ............................................................... 17

FIREMNÍ SYMPOZIA ................................................................ 18

ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK ...................................................... 21

ABSTRAKTY POSTERŮ .......................................................... 39

REJSTŘÍK AUTORŮ ................................................................ 56

 

EDITORIAL ................................................................................ 1

CONTENTS ............................................................................... 5

PROGRAMME OF 59th DIABETOLOGICAL DAYS .................. 8

XXVIII. WORK MEETINGS OF THE SECTION
OF NURSES OF THE CDS ..................................................... 16

SECTION OF POSTERS ......................................................... 17

SYMPOSIA OF COMPANIES .................................................. 18

ABSTRACTS OF LECTURES ................................................. 21

ABSTRACTS OF POSTERS ................................................... 39

INDEX OF AUTHORS ............................................................. 56

 

DMEV 1 2023 obalka

DMEV 1/2023

OBSAH

Editorial .................................................................................................... 1

DIABETOLOGIE

Tomáš Koblas
Buněčná terapie diabetu: fikce nebo vzdálená skutečnost ...................... 8

Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík,
Martin Prázný, Richard Češka, Martin Haluzík

Expertní stanovisko ke spolupráci diabetologů
a internistů s nefrology v péči
o nemocné s chronickým onemocněním ledvin ..................................... 18

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Kateřina Koudelková, Petr Waldauf, Petr Wohl,
Michal Šenkyřík, Petr Beneš, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Eva Meisnerová,
Filip Fencl, Jan Gojda, Pracovní skupina domácí
parenterální výživy SKVIMP

Třicet let národního registru pacientů na domácí
parenterální výživě .................................................................................. 25

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Michal Kudla, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout,
Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Jiří Froněk

Intestinální selhání – chirurgická problematika
a transplantace střeva ............................................................................ 36

VÝŽIVA/DIABETOLOGIE

Vendula Navrátilová, Eva Horová
Sacharidy ve stravě pacienta s diabetem ............................................... 42

PŘEDPLATNÉ ........................................................................................ 48

 

CONTENTS

Editorial .................................................................................................... 1

DIABETOLOGY

Tomáš Koblas
Cell therapy of diabetes: fiction or distant reality ...................................... 8

Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík,
Martin Prázný, Richard Češka, Martin Haluzík

Expert opinion on the cooperation of diabetologists
and internists with nephrologists in the care
of patients with chronic kidney diseases ................................................ 18

METABOLISM/NUTRITION
Kateřina Koudelková, Petr Waldauf, Petr Wohl,
Michal Šenkyřík, Petr Beneš, Pavel Kohout, Jan Maňák,
Pavel Těšínský, František Novák, Eva Meisnerová,
Filip Fencl, Jan Gojda, Pracovní skupina domácí
parenterální výživy SKVIMP

Thirty years of national home parenteral
nutrition patient registry .......................................................................... 25

Michal Kudla, Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl,
Petr Beneš, Jan Gojda, Pavel Kohout,
Jan Maňák, Pavel Těšínský, František Novák,
Filip Fencl, Jiří Froněk

Intestinal failure – surgery management
and intestinal transplantation ................................................................. 36

NUTRITION/DIABETOLOGY

Vendula Navrátilová, Eva Horová
Carbohydrates in diet of diabetic patients .............................................. 42

SUBSCRIPTION ..................................................................................... 48