Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2012
středa, 12 prosinec 2012 10:49

DMEV 4/2012

Napsal(a)
Editorial .......................................................................................................................................225
Diabetologie

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012
o řešení epidemie diabetu v EU (2011/2911 (RSP)) .........................................................................232

Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem .....................................................................235

Endokrinologie

Josef Marek
Pasireotid – nová možnost v léčbě Cushingovy choroby .................................................................245

Kateřina Šimůnková, Josef Marek
CBG − nejen transportní protein ................................................................................................. 251

Metabolismus/výživa

Jakub Víšek, Michaela Kubišová, Martina Lášticová, Petra Hegerová,
Roman Šafránek, Luboš Sobotka, Vladimír Bláha
Komplexní účinky vitamínu D v lidském organizmu .......................................................................258

Petr Hlavatý
Vliv polynenasycených mastných kyselin řady n-3 na obezitu a metabolický syndrom ....................264

Přečetli jsme za vás .................................................................................................................274
Informace ................................................................................................................................276
Rejstříky 2012 .........................................................................................................................278

CONTENTS

Editorial.................................................................................................................................. 225
Diabetology

European parlament resolution of 14. March 2012
on addressing the EU diabetes epidemic (2011/2911(RSP)) ....................................................... 232

Guidelines for diet therapy in diabetic patients ............................................................................235

Endocrinology

Josef Marek
Pasireotide – New option in the treatment of Cushing´s disease .................................................245

Kateřina Šimůnková, Josef Marek
CBG – not merely a transport protein .......................................................................................251

Metabolism/nutrition

Jakub Víšek, Michaela Kubišová, Martina Lášticová, Petra Hegerová,
Roman Šafránek, Luboš Sobotka, Vladimír Bláha
Complex effects of vitamin D in human organism ......................................................................258

Petr Hlavatý
Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids on obesity and metabolic syndrome ..............................264

We have read for you ..............................................................................................................274
Information .............................................................................................................................276
Index 2012 .............................................................................................................................278

úterý, 27 listopad 2012 10:17

Příloha DMEV 4/2012

Napsal(a)
úterý, 25 září 2012 12:11

DMEV 3/2012

Napsal(a)

Editorial......................................................................................................................................153

Diabetologie

Hana Dvořáková
Vzpomínka na prof. MUDr. Jiřího Syllabu ......................................................................................160

Jan Šoupal, Martin Prázný
Glykemická variabilita .................................................................................................................162

Otto Lang, Ivana Kuníková
Možnosti a limity diagnostických metod nukleární medicíny
u diabetické kardiomyopatie v experimentu i v klinice ......................................................................170

Národní diabetologický program 2012–2022 ...................................................................................179

Metabolismus/výživa

Vojtěch Hainer
Komentář ke článku „Hodnocení nákladové efektivity léčby morbidní obezity v ČR" ...........................199

Lukáš Roubík, Juraj Borovský
Hodnocení nákladové efektivity léčby morbidní obezity v ČR ...........................................................201

Endokrinologie

Richard Hampl, Lucie Sosvorová, Milan Mohapl, Marie Bičíková
Hormony a další látky v mozkomíšním moku jako možné prediktory důsledků onemocnění
hydrocefalem u pacientů s implantovaným shuntem .......................................................................207

Jana Malíková, Jan Lebl, Felix Votava
Prenatální a postnatální vývoj nadledvin a syntézy steroidů:
Vliv na novorozenecký screening kongenitální adrenální hyperplázie ................................................212

Přečetli jsme za vás ...................................................................................................................224

Informace

CONTENTS

Editorial.....................................................................................................................................153

Diabetology

Hana Dvořáková
Memory on Professor Jiří Syllaba ................................................................................................160

Jan Šoupal, Martin Prázný
Glycemic variability ....................................................................................................................162

Otto Lang, Ivana Kuníková
Strengths and weaknesses of diagnostic methods of nuclear medicine in diabetic
practice cardiomyopathy in experiment and in clinical ...................................................................170

National diabetes programme 2012–2022 ....................................................................................179

Metabolism/nutrition

Vojtěch Hainer
Comment to the article „Assessment of morbid obesity
treatment cost efficiency in the Czech Republic" ..........................................................................199

Lukáš Roubík, Juraj Borovský
Assessment of morbid obesity treatment cost efficiency in the Czech Republic ...............................201

Endocrinology
Richard Hampl, Lucie Sosvorová, Milan Mohapl, Marie Bičíková
Hormones and other compounds in cerebrospinal fluid as possible predictors of disease
progression of patients with hydrocephalus after implanted shunt ...................................................207

Jana Malíková, Jan Lebl, Felix Votava
Prenatal and postnatal development of the adrenal glands and adrenal steroid synthesis:
effect on newborn screening for congenital adrenal hyperplasia .......................................................212

We have read for you ..................................................................................................................224

Information

pondělí, 17 září 2012 11:17

DMEV 3 - Příloha

Napsal(a)
čtvrtek, 21 červen 2012 12:38

DMEV 2/2012

Napsal(a)

Editorial .................................................................................................................................. 101

Diabetologie
Doporučený postup léčby inzulínovou pumpou (continuous subcutaneous insulin infusion – CSII) .... 108

Vladimír Pliska, Gerd Folkers
Inzulín: chemie a chemici v jeho historii........................................................................................111

Michal Anděl, Kateřina Andělová, Zdeněk Rušavý, Jiří Potůček, Petr Koranda
Distanční přenos dat v diabetologii ..............................................................................................119

Svatopluk Solař
C-peptid – od diagnózy k terapii ................................................................................................. 123

Metabolismus/výživa
Jana Patková, Jan Trnka, Michal Anděl
Účinek nasycených a nenasycených volných mastných kyselinna inzulínovou
rezistenci a metabolizmus kosterního svalu ..................................................................................131

Endokrinologie
Michaela Dušková, Luboš Stárka
Předčasné ovariální selhání ..........................................................................................................139

Zprávy
Michal Anděl
Blahopřání prof. MUDr. Jindřišce Perušičové, DrSc. ........................................................................148

Informace
Plánované mezinárodní a domácí kongresy ................................................................................... 149

CONTENTS

Editorial........................................................................................................................................101

Diabetology
Guidelines for treatment of patients with continuous subcutaneous insulin infusion – CSII .................. 108

Vladimír Pliska, Gerd Folkers
Chemistry and chemists in the story of insulin ............................................................................... 111

Michal Anděl, Kateřina Andělová, Zdeněk Rušavý, Jiří Potůček, Petr Koranda
Distant transfer of data in diabetes care ......................................................................................... 119

Svatopluk Solař
C-peptide – from diagnosis to therapy ............................................................................................ 123

Metabolism/nutrition
Jana Patková, Jan Trnka, Michal Anděl
The effect of saturated and unsaturated free fatty acids on skeletal
muscle insulin resistance and metabolism ..................................................................................... 131

Endocrinology
Michaela Dušková, Luboš Stárka
Premature ovarian failure – primary ovarian insufficiency .................................................................. 139

Communications
Michal Anděl
Congratulations to prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. .............................................................. 148

Informations
Future international and national meetings ...................................................................................... 149

středa, 28 březen 2012 08:30

DMEV 1/2012

Napsal(a)
Editorial ................................................................................................................................. 1
Diabetologie
Doporučený postup péče o nemocné s diabetes mellitus 1. typu ................................................. 8
Doporučený postup péče o nemocné s diabetes mellitus 2. typu ............................................... 13
Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem ................................................................. 20
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin ........................................................... 23
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie ........................................... 30
Standardy diagnostiky a léčby diabetické neuropatie ................................................................ 35
Doporučený postup péče o nemocné se syndromem diabetické nohy ......................................... 41
Doporučený postup k posouzení kardiovaskulárního rizika a prevencí
kardiovaskulárních onemocnění a diabetu mellitu 2. typu u žen
se syndromem polycystických ovarií ....................................................................................... 49

Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů ........................................ 51
Doporučení k edukaci diabetika .............................................................................................. 59
Selfmonitoring glykémie v lékárně ........................................................................................... 62

Metabolismus
XV. kongres o ateroskleróze, 1.–3. prosince 2011, Špindlerův Mlýn. Abstrakta ............................ 64
Metabolismus/endokrinologie
Pavel Trachta, Martin Haluzík
Fyzická aktivita a subklinický zánět: mechanizmy působení a klinické důsledky .......................... 83

Informace
Plánované mezinárodní a domácí kongresy ............................................................................... 96

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................................. 1
Diabetology
Recommendations of care for patients with type 1 diabetes mellitus ............................................ 8
Recommendations of care for patients with type 2 diabetes mellitus .......................................... 13
Recommendations of care for patients with prediabetes ............................................................ 20
Recommendations of care for patients with diabetic kidney disease ........................................... 23
Recommendations of diagnostic and treatment of patients with diabetic retinopathy .................... 30
Recommendations of diagnostic and treatment of patients with diabetic neuropathy .................... 35
Recommendations of care for patients with diabetic foot syndrome ............................................ 41
Recommendations for the assesyment of cardiovascular risk and prevention
of cardiovascular disease and diabetes mellitus in women with
polycystic ovary syndrome ..................................................................................................... 49

Diabetes mellitus – laboratory diagnostics and patients monitoring ............................................ 51
Recommendations for education of diabetic patients ................................................................ 59
Glycaemia selfmonitoring in the pharmacy .............................................................................. 62

Metabolism
Abstracts of 15th congress on atherosclerosis,
december 1st–3rd 2011, Špindlerův Mlýn, Czech Republic ......................................................... 64

Metabolism/Endocrinology
Pavel Trachta, Martin Haluzík
Physical activity and subclinical inflammation: mechanisms of action and clinical implications ....... 83

Informations
Future international and national meetings ................................................................................. 96

EDITORIAL      1
diabetologie
Doporučený postup péče o nemocné s diabetes mellitus 1. typu      8
Doporučený postup péče o nemocné s diabetes mellitus 2. typu      13
Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem      20
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin      23
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie      30
Standardy diagnostiky a léčby diabetické neuropatie      35
Doporučený postup péče o nemocné se syndromem diabetické nohy      41
Doporučený postup k posouzení kardiovaskulárního rizika a prevencI
kardiovaskulárních onemocnění a diabetu mellitu 2. typu u žen
se syndromem polycystických ovarií      49
Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů      51
Doporučení k edukaci diabetika      59
Selfmonitoring glykémie v lékárně      62


metabolismus
XV. kongres o ateroskleróze
1.–3. prosince 2011, Špindlerův Mlýn. Abstrakta     64
endokrinologie
Pavel Trachta, Martin Haluzík
Fyzická aktivita a subklinický zánět: mechanizmy působení
a klinické důsledky       83
informace
Plánované mezinárodní a domácí kongresy      96