Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71
2001
úterý, 18 leden 2011 18:24

DMEV č. 4/2001

Napsal(a)
EDITORIAL

DIABETOLOGIE/endokrinologie
Karel Vondra, Richard Hampl, Luboslav Stárka
Glykoregulace a glukózová tolerance při léčbě glukokortikoidy

DIABETOLOGIE
Viera Doničová, Viliam Donič
Poruchy dýchania v spánku a diabetes mellitus

Jan Trnka, Michal Anděl
Přehled fyziologie sekrece inzulinu z b-buněk pankreatu

Daniela Čechurová, Zdeněk Ambler, Silvie Lacigová,
Zdeněk Jankovec, Renáta Kárová, Zdeněk Rušavý
Proximální diabetická neuropatie dolních končetin - kazuistiky

Pavel Dřevínek, Zdeněk Šumník, Ondřej Cinek
Vlivy zevního prostředí v etiopatogenezi dětského diabetes mellitus 1. typu

DIABETOLOGIE/metabolismus
Daniela Šrámková, Marie Kunešová, Vojtěch Hainer, Běla Bendlová
Gen PPAR g ve středu zájmu obezitologů a diabetologů

Zděnka Kudláčková, Miloslav Hronek
Hladina glykémie - ukazatel závažnosti ischemického poškození
mozku - I. Preklinické studie

Zděnka Kudláčková, Miloslav Hronek
Hladina glykémie - ukazatel závažnosti ischemického poškození
mozku - II. Klinické studie a hypotézy vysvětlující mechanismus
vzniku poškození mozku působením hyperglykémie při
hypoxicko/ischemickém poškození mozku

ZPRÁVY

ROZHOVORY

Přehled recentní literatury

informace

Contents

EDITORIAL

DIABETOLOGy/Endocrinology
Karel Vondra, Richard Hampl, Luboslav Stárka
Glucose metabolism during glucocorticoid treatment

DIABETOLOGy
Viera Doničová, Viliam Donič
Sleep disordered breathing and diabetes Mellitus

Jan Trnka, Michal Anděl
Review of Physiology of Insulin/Secretion from Pancreatic b-cells

Daniela Čechurová, Zdeněk Ambler, Silvie Lacigová,
Zdeněk Jankovec, Renáta Kárová, Zdeněk Rušavý
Proximal Diabetic Neuropathy of the Lower Limbs - Case reports

Pavel Dřevínek, Zdeněk Šumník, Ondřej Cinek
Environmental Factors in Etiology and Pathogenesis of Childhood
Type 1 Diabetes

DIABETOLOGy/Metabolism
Daniela Šrámková, Marie Kunešová, Vojtěch Hainer, Běla Bendlová
Gene PPAR g Arrouses Interest of Obesitologists and Diabetologists

Zděnka Kudláčková, Miloslav Hronek
A level of glycemia - an indicator of the severity of ischemic brain
damage - I. preclinical studies

Zděnka Kudláčková, Miloslav Hronek
A level of glycemia - an indicator of the severity of ischemic brain
damage - II. clinical studies and hypotheses of mechanism the
effect of hyperglycemia on brain damage during hypoxic/Ischemic
brain injury

News

interviews

review of recent literature

INFORMATIONS

úterý, 18 leden 2011 18:22

DMEV suppl. 3/2001

Napsal(a)
PROGRAM
Úterý 25.9.2001

Paralelní zasedání výborů České a Slovenské endokrinologické společnosti

Velký sál Velký jednací sál

14:00 Zahájení sjezdu. Projevy hostů

14:15 Charvátova přednáška

15:10 Nadledviny a gonády Varia

16:30 Přestávka

16:50 Obezita, diabetes mellitus,
metabolismus

Středa 26.9. 2001

Velký sál Velký jednací sál Galerie

9:00 Štítná žláza I. Hypofýza I SZP I.

11:00 Přestávka

11:20 Štítná žláza II Hypofýza II SZP I. - pokrač.

13:00 Oběd

14:30 Posterová sekce SZP II

15.30 Štítná žláza III Sympozium firmy
Pharmacia, a.s.

17.30 Paralelní plenární schůze České a Slovenské endokrinologické společnosti

Čtvrtek 27.9. 2001

Velký sál Velký jednací sál

9:00 Pediatrická endokrinologie I. Schreiberova přednáška

9:20 Příštítná tělíska a metabolické
kostní choroby I

11:00 Přestávka

11:20 Pediatrická endokrinologie II Příštítná tělíska a metabolické
kostní choroby II.

14:00 Zakončení XXIV. endokrinologických dnů
úterý, 18 leden 2011 18:17

DMEV suppl. 2/2001

Napsal(a)

EDITORIAL

PROGRAM PŘEDNÁŠEK
Klasické, speciální a méně obvyklé dietní přístupy
Potraviny zvláštního určení a zvláštní dietní přístupy
Brodanova přednáška
Dieta a oxidační stres

PROGRAM POSTERŮ

přednášky

Postery

Contents

EDITORIAL

PROGRAMME OF LECTURES
Conventional, Special and Less Usual Dietary Approaches
Special-purpose Food and Special Dietary Approaches
Brodan Lecture
Diet and Oxidative Stress

PROGRAMME OF POSTERS

LECTURES

Posters

úterý, 18 leden 2011 15:45

DMEV č. 3/2001

Napsal(a)
EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Michal Anděl, Jan Novák, Petr Kučera, Jiří Březina, Hana Romanová, Anna Richterová, Jana Psottová, Milan Kadlec, Theodor Vícha, Ludmila Trešlová, Jindřiška Perušičová, Jana Potočková Diabetes mellitus 1. typu manifestovaný ve vyšším věku, tzv. LADA (latent autoimmune diabetes in adults) typ diabetu

Terezie Pelikánová Glykemický clamp - praktické provedení a využití

Jan Novák, Michal Anděl Buněčná imunita v patogenezi diabetes mellitus 1. typu

Metabolismus

František Musil, Milan Kaška Reaktivní formy kyslíku v patogenezi akutní pankreatitidy a možnost ovlivnění antioxidanty - přehled problematiky

Endokrinologie

Radmila Kancheva, Martin Hill Melatonin

Zuzana Adamcová, Martina Rosická, Josef Marek, Michal Kršek Ghrelin jako regulační komponenta somatotropní osy

Vladimír Kubíček Andrologický program péče o muže v „andropauze"

Výživa

Milena Černá Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny a dibenzodifurany – expozice, zátěž populace a zdravotní rizika

Krátké sdělení/ateroskleróza

Ts. Altannavch, Jan Brož, Pavel Kraml Infekce a endotel

ZPRÁVY/dopisy

P. Kubů: Online zdroje informací o diabetu

R. Češka, J. Hradec: Otevřený dopis předsedů ČKS a ČSAT

P. Kraml: Stažení cerivastatinu

Zápis ze schůzky výboru ČSAT

informace

Plánované mezinárodní a domácí akce

Kurzy subkatedry endokrinologie IPVZ

Contents

EDITORIAL

DIABETOLOGy

Michal Anděl, Jan Novák, Petr Kučera, Jiří Březina, Hana Romanová,
Anna Richterová, Jana Psottová, Milan Kadlec, Theodor Vícha,
Ludmila Trešlová, Jindřiška Perušičová
, Jana Potočková Type 1 Diabetes Mellitus Manifested in Higher Age, so Called Lada Diabetes

Terezie Pelikánová Glucose Clamp Technique - How to Perform and Use It

Jan Novák, Michal Anděl The Cellular Immunity in the Pathogenesis of Type-1 Diabetes Mellitus

Metabolism

František Musil, Milan Kaška Reactive Oxygen Species in Pathogenesis of Acute Pancreatitis and Antioxidative Treatment – Review

Endocrinology

Radmila Kancheva, Martin Hill Melatonin

Zuzana Adamcová, Martina Rosická, Josef Marek, Michal Kršek Ghrelin as a Regulatory Component of the Somatotropic Axis

Vladimír Kubíček Andrology Care Program of Aging Male

nutrition

Milena Černá Polychlorinated Biphenyls, Dibenzodioxins and Dibenzodifurans – Exposure, Body Burden and Health Risks

Short communication/Atherosclerose

Ts. Altannavch, Jan Brož, Pavel Kraml Infection and Endothelium

News/letters

P. Kubů: Online Internet Sources Concerning Diabetes

R. Češka, J. Hradec: Letter of chairmen of Czech Atheroschlerosis Society and Czech Cardiolosis Society

P. Kraml: Cerivastatin withdrawal

Report from the Commitee meeting of Czech Atherosclerosis Society

INFORMATIONS

Future International, Czech and Slovak Meetings

Future Postgraduate Courses of IPVZ in Endocrinology

úterý, 18 leden 2011 15:39

DMEV č. 2/2001

Napsal(a)

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Karel Vondra - Diabetes mellitus ve stáří

Jana Hosová, Alexandra Jirkovská, Petr Bouček, Jiří Pumprla,Jindra Hejnová, Silvie Lacigová, Jelena Skibová - Normální hodnoty parametrů spektrální analýzy variability srdeční frekvence v závislosti na věku vhodné pro klinické hodnocení autonomní neuropatie u nemocných s diabetem

Tomáš Doležal - Krátkodobá analoga inzulinu

Metabolismus

Andrea Vítová, Kamila Veselá, Lucie Meixnerová, Michal Anděl,Viktor Kožich - Methioninový zátěžový test

Endokrinologie

Jana Pařízková - Obezita v období růstu

Ivana Žofková - Involuční a postmenopauzální osteoporóza

Jan Lebl, Kenji Fujieda, Božena Kalvachová, Felix Votava - Chlapec s adrenální insuficiencí a defektem DAX-1 genu

Výživa

Tomáš Šejda - Rostlinné steroly a stanoly v prevenci ischemické choroby srdeční

ZPRÁVY

Zápis z jednání zástupců České vitreoretinální společnosti (ČVRS) a České diabetologické společnosti

2. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie České pediatrické společnosti „Kazuistiky z dětské endokrinologie"

Pozdrav panu šéfredaktorovi

Prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc., jubiluje

recenze

Příručka pro endokrinologickou praxi trochu jinak...

informace

Plánované mezinárodní a domácí akce

Contents

EDITORIAL

DIABETOLOGy

Karel Vondra - Diabetes Mellitus in Elderly

Jana Hosová, Alexandra Jirkovská, Petr Bouček, Jiří Pumprla,Jindra Hejnová, Silvie Lacigová, Jelena Skibová - Normal Values of Parameters of Power Spectral Analysis of Heart Rate Variability for Clinical Evaluation of Autonomic Neuropathy in Patients with Diabetes

Tomáš Doležal - Rapid-acting Insulin Analogues

Metabolism

Andrea Vítová, Kamila Veselá, Lucie Meixnerová, Michal Anděl, Viktor Kožich

Methionine-loading Test

Endocrinology

Jana Pařízková - Obesity During Growth

Ivana Žofková - Senile and Postmenopausal Osteoporosis

Jan Lebl, Kenji Fujieda, Božena Kalvachová, Felix Votava - A Boy with Adrenal Insufficiency and DAX-1 Gene Defect nutrition

Tomáš Šejda - Plant Sterols and Stanols in Prevention of Ischemic Heart Disease

News

Meeting of Czech Vitreoretinal Society and Czech Diabetes Society

2nd Workshop of the Group for Pediatric Endocrinology of Czech Pediatric Society

Greetings to Editor-in-chief

Prof. MUDr. Rudolf Korec, DrSc. - jubilee

Book review

J. Hrnčiar et al.: Endocrine and Metabolical Diseases - its Rational Diagnostics and Complex Therapy

INFORMATIONS

Future International, Czech and Slovak Meetings

úterý, 18 leden 2011 14:39

DMEV č. 1/2001

Napsal(a)

EDITORIAL

DIABETOLOGIE
Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý, Daniela Čechurová, Renata Kárová, Zdeněk Jankovec
Formy akutní bolestivé diabetické neuropatie - kazuistiky

Metabolismus/diabetologie
Renata Cífková
Prevence ischemické choroby srdeční v dospělém věku

Metabolismus
Antonín Kazda
Vnitřní prostředí u starších lidí

Endokrinologie
Luboslav Stárka
Pohled endokrinologa na stárnutí u muže

Václav Zamrazil
Vliv věku na štítnou žlázu

Libor Šafařík
Prostata stárnoucího muže

Běla Bendlová, Jana Vrbíková, Jana Šaffková, Luboslav Stárka
Genetické pozadí syndromu polycystických ovarií

Výživa
Pavel Suchánek, Rudolf Poledne
Ovlivnění koncentrace cholesterolu v séru složením tuků v potravě

ZPRÁVY
Zobrazovací metody v endokrinologii - hraniční problémy s jinými obory

MUDr. Jan Palatin zemřel

Za doc. MUDr. Zdeňkem Maškem, CSc.

Zápis ze schůzky výboru ČSAT

Zápis z valné hromady ČSAT

Přehled aktuální literatury
Steppan, CM et al.: Hormon rezistin spojuje obezitu, inzulinovou rezistenci a diabetes (Jan Trnka)

informace
Plánované mezinárodní a domácí akce

Rejstřík 2000

Contents

EDITORIAL

DIABETOLOGY
Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý, Daniela Čechurová, Renata Kárová, Zdeněk Jankovec
The Type of Acute Painful Diabetic Neuropathy - Case Reports

Metabolism/diabetology
Renata Cífková
Prevention of Ischaemic Heart Disease in Adults

Metabolism
Antonín Kazda
Electrolyte Abnormalities and Renal Disease in the Elderly

Endocrinology
Luboslav Stárka
Endocrinologist´s View on Aging in Males

Václav Zamrazil
The Effect of Age on Thyroid Gland

Libor Šafařík
Prostate of Ageing Man

Běla Bendlová, Jana Vrbíková, Jana Šaffková, Luboslav Stárka
Genetic Background of the Polycystic Ovary Syndrome

nutrition
Pavel Suchánek, Rudolf Poledne
The Influence of Fat Composition of Diet on Plasma Cholesterol Level

News
Graphic Methods in Endocrinology - Overlapping to Other Specialities

Obituary: MUDr. Jan Palatin

Obituary: Doc. MUDr. Zdeněk Mašek, CSc.

Meeting of Commitee of Czech Atherosclerosis Society

Plenary Meeting of Czech Atherosclerosis Society

Actual Journal review
Steppan CM, et al. The hormone resistin links obesity to diabetes (Jan Trnka)

INFORMATIONS
Future International, Czech and Slovak Meetings

Index 2000

úterý, 18 leden 2011 14:06

DMEV suppl. 1/2001

Napsal(a)
ODBORNÝ PROGRAM
XXXVII. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ

Luhačovice, 19.-21. dubna 2001

18. 4. 2001 Dům kultury ELEKTRA

STŘEDA 17.00 – 18.30 Presympozium „EDUKACE Z POHLEDU LÉKAŘE A PACIENTA"

19. 4. 2001 Dům kultury ELEKTRA

Sál Rondo

ČTVRTEK 8.30 Zahájení XXXVII.diabetologických dnů

8.45 – 9.45 Syllabova přednáška, Rázusova přednáška

9.45 – 10.15 Přestávka

10.15 – 11.00 Přednáška hosta

11.00 – 12.00 LÉČBA INZULINEM

12.00 – 14.00 Polední přestávka

14.00 – 16.15 FYZIOLOGIE

16.15 – 16.45 Přestávka

16.45 – 18.15 RIZIKOVÉ FAKTORY

Kinosál

14.00 – 16.00 GENETIKA DIABETU

20. 4. 2001 Dům kultury ELEKTRA

PÁTEK 8.30 – 10.00 KLINIKA DIABETU - VARIA

10.00 – 10.30 Přestávka

10.30 – 12.15 KOMPLIKACE DIABETU

12.15 – 13.00 Polední přestávka

13.00 – 15.00 ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ

15.00 – 15.45 Plenární schůze České diabetologické

společnosti

21. 4. 2001 Dům kultury ELEKTRA

SOBOTA 8.30 – 10.30 VARIA

10.30 Ukončení XXXVII.diabetologických dnů