Tigis

2017

DMEV 4/2017

Editorial.....................................................................................................173
Diabetologie
Ondřej Krystyník
Farmakoterapie arteriální hypertenze u osob s diabetem 2. typu.......................181
Jarmila Jirkovská
Bolest u diabetické neuropatie: pohled diabetologa.........................................189
Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin..................................196
Endokrinologie
Jan David, Felix Votava
Postup u pacienta s podezřením na deficit 21-hydroxylázy
zachyceného v novorozeneckém screeningu v ČR..........................................206
Michal Mokáň, František Nehaj, Juraj Sokol, Peter Vaňuga, Marián Mokáň
Glykogenóza typ I (von Gierkeho) a endokrinologické komorbidity................... 211
Přečetli jsme za vás.................................................................................223
Informace.................................................................................................226
Rejstříky 2017...........................................................................................227

Editorial..................................................................................................173
Diabetology
Ondřej Krystyník
Treatment of hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus................181
Jarmila Jirkovská
Diabetic neuropathy and pain: a diabetologist´s view.....................................189
Clinical practice Recommendations for diabetic kidney disease.....................196
Endocrinology
Jan David, Felix Votava
Procedure in the Suspected Case of the 21-Hydroxylase Deficiency
detected in Czech Newborn Screening........................................................206
Michal Mokáň, František Nehaj, Juraj Sokol, Peter Vaňuga, Marián Mokáň
Glycogen Storage Disease Type I (von Gierke) and endocrine comorbidities.. 211
We have read for you............................................................................ 223
Informations...........................................................................................226
index 2017..............................................................................................227

 

DMEV 3/2017

Editorial................................................................................................117
Diabetologie
Alena Adamíková, Alexandra Jirkovská, Kateřina Čechová, Jiří Hradec,
Martin Prázný, Jan Brož, Renata Řihánková, Vladimíra Havlová,
Tamara Hrachovinová, Květa Krajíčková, Olga Mengerová, Jelena Skibová
Selfmonitoring v projektu skupinové edukace
v diabetologických edukačních pracovištích..............................................125
Jana Urbanová, Blanka Rypáčková, Petr Heneberg, Michal Anděl
Hepatocytární nukleární faktory a diabetes mellitus...................................130
Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu.................................142
Metabolismus
Zuzana Hlinková, Marie Joachimová, Jiří Kříž
Změny v metabolismu po poranění míchy. 3. část:
Možnosti ovlivnění energetického příjmu....................................................152
Výživa
Dana Hrnčířová
Kyselina listová – její význam, biodostupnost a potravinové zdroje...............158
Přečetli jsme za vás.............................................................................170
Informace.............................................................................................172

Editorial.................................................................................................117
Diabetology
Alena Adamíková, Alexandra Jirkovská, Kateřina Čechová, Jiří Hradec,
Martin Prázný, Jan Brož, Renata Řihánková, Vladimíra Havlová,
Tamara Hrachovinová, Květa Krajíčková, Olga Mengerová, Jelena Skibová
Self-monitoring in a Project of Group Education
at Diabetological Educational Workplaces................................................125

Jana Urbanová, Blanka Rypáčková, Petr Heneberg, Michal Anděl
Hepatocyte nuclear factors and diabetes mellitus.....................................130

Recommendation for management of the type 2 diabetes mellitus.............142
Metabolism
Zuzana Hlinková, Marie Joachimová, Jiří Kříž
Metabolic changes after spinal cord injury.
Part 3: Options for influencing energy intake............................................152
Nutrition
Dana Hrnčířová
Folic acid – its importance, bioavailability and dietary sources..................158
We have read for you.........................................................................170
Informations.......................................................................................172

DMEV 2/2017

EDITORIAL............................................................................................. 65
Diabetologie
Milan Flekač, Štěpán Svačina
Výstupy studie EMPA-REG OUTCOME pro klinickou praxi a výzkum.......... 73
Martin Haluzík
Pioglitazon v léčbě diabetes mellitus 2. typu v roce 2017:
aktuální pohled na výhody i nevýhody tohoto léku........................................81
Metabolismus
Jiří Kříž, Zuzana Hlinková
Změny v metabolismu po poranění míchy. 2. část:
Možnosti ovlivnění energetického výdeje pohybovou aktivitou....................... 88
Endokrinologie
Luboslav Stárka, Martin Hill, Michaela Dušková
Terapie hypoaktivních poruch sexuální apetence u žen................................ 94
Tereza Grimmichová, Michal Krutský, Jan Švanda
Subakutní tyreoiditida jako příčina tyreotoxické krize. Kazuistika................. 97
Firemní oznámení
Glargin 100 vs. glargin 300 u pacientů s DM1 – vyhovuje změna všem?........103
Přečetli jsme za vás..............................................................................110
Zprávy.................................................................................................. 113
Informace..............................................................................................114

 

EDITORIAL............................................................................................. 65
Diabetology
Milan Flekač, Štěpán Svačina
Importance of EMPA-REG OUTCOME
Trial to the Clinical Care and Research...................................................... 73
Martin Haluzík
Pioglitazone in the treatment of type 2 diabetes mellitus in the year 2017:
Current insight into benefits and disadvantages of this medication................ 81
Metabolism
Jiří Kříž, Zuzana Hlinková
Metabolic changes after spinal cord injury. Part II:
Options for influencing energy expenditure by physical activity..................... 88
Endocrinology
Luboslav Stárka, Martin Hill, Michaela Dušková
Treatment of hypoactive sexual desire disorders in women...........................94
Tereza Grimmichová, Michal Krutský, Jan Švanda
Subacute thyroiditis as a cause of thyroid storm. Case report..................... 97
We have read for you.......................................................................... 110
News.................................................................................................... 113
Informations......................................................................................... 114

EDITORIAL .......................................................................................................1

Diabetologie

Miroslav Souček
Účinek inhibitorů ACE a AT1-blokátorů na pokles celkové mortality
u pacientů s hypertenzí, diabetes mellitus a bez srdečního selhání ....................... 7

Jan Vachek, Vladimír Tesař
Farmakoterapie diabetu z pohledu nefrologa ....................................................... 16

Metabolismus

Tomáš Kerekanič, Katarína Skalická, Anna Hlavatá, László Kovács
Klinický prejav a diagnostika glykogenózy typ III................................................... 20

Metabolismus/obezitologie

Zlatko Marinov, Cecília Marinová, Hana Střítecká,
Dalibor Pastucha, Karolína Ptáková, Tereza Vrábelová,
Dominika Ranková, Jana Čepová, Marcela Malíková
Vyhodnocení služeb Dětské obezitologické ambulance FN Motol Praha................. 26

Endokrinologie

Jana Ježková, Josef Marek
Hyperprolaktinemie a prolaktinomy ...................................................................... 31

Alexandr Chvátal, Govindan Dayanithi
Oxytocin jako most mezi základním výzkumem a farmakoterapií ........................... 38

Firemní oznámení

Lispro dvacetileté ...............................................................................................45

Milan Kvapil
Nová data o přínosu intervence inzulinové rezistence pioglitazonem u
pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem.......................................................51


Přečetli jsme za vás .......................................................................................... 58
Informace ......................................................................................................... 64

 

EDITORIAL ....................................................................................................... 1

Diabetology

Miroslav Souček
Effects of ACE inhibitors and AT1-receptor blockers
on the all-cause mortality in patients with hypertension,
diabetes mellitus and without heart failure ............................................................ 7

Jan Vachek, Vladimír Tesař
Pharmacotherapy of diabetes: nephrologist‘s perspective...................................... 16

Metabolism

Tomáš Kerekanič, Katarína Skalická, Anna Hlavatá, László Kovács
Clinical manifestation and diagnostics of glycogen storage disease type III..............20

Metabolism/obesitology

Zlatko Marinov, Cecília Marinová, Hana Střítecká,
Dalibor Pastucha, Karolína Ptáková, Tereza Vrábelová, Dominika Ranková,
Jana Čepová, Marcela Malíková
Evaluation of children‘s services the outpatient Child Obesity
Clinic The Motol university hospital, Prague, Czech republic................................... 26

Endocrinology

Jana Ježková, Josef Marek
Hyperprolactinemia and prolactinomas ................................................................. 31

Alexandr Chvátal, Govindan Dayanithi
Oxytocin as a bridge between basic science and pharmacotherapy ........................ 38

Announcements

Lispro  ................................................................................................................45

Milan Kvapil
New data with the benefits of pioglitazone treatment of patients with
high cardiovascular risk and insulin resistance........................................................51


We have read for you........................................................................................... 58
Informations ....................................................................................................... 64