Tigis

2008
úterý, 30 listopad 2010 10:48

DMEV 04/2008

Napsal(a)
EDITORIAL ............................................................157
DIABETOLOGIE
Yvona Pospíšilová
Diabetes mellitus a poruchy koagulace ................................165
METABOLISMUS
Ivana Žofková, Petra Němčiková
Stopové prvky a jejich vztah ke kostnímu metabolizmu .................172
Jan Vydra, Pavel Těšínský, Adam Jirka, Michal Anděl
Metabolické důsledky rozsáhlé resekce střeva .........................177

ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Hypotéza volných steroidních hormonů, SHBG, megalin a cubilin ........183
Marie Antošová, Jan Jiskra, Helena Marečková, Zdeňka Límanová
Úloha regulačních a kostimulačních prvků buněčné a humorální imunity
v patogenezi tyreoidální autoimunity: patofyziologické mechanizmy,
klinický význam a možnosti cílené terapie ............................186
DOPISY ...............................................................193
ZPRÁVY ...............................................................196
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ..................................201
PŘEDPLATNÉ ...........................................................203

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................157
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
Diabetes mellitus and coagulopathy ...................................165
METABOLISM
Ivana Žofková, Petra Němčiková
Trace elements and their relationship to bone metabolism .............172
Jan Vydra, Pavel Těšínský, Adam Jirka, Michal Anděl
Metabolic consequences of massive resection of small intestine .......177

ENDOCRINOLOGY
Luboslav Stárka
Free hormone hypothesis, shbg, megalin and cubilin ...................183
Marie Antošová, Jan Jiskra, Helena Marečková, Zdeňka Límanová
The role of regulatory and costimulatory factors of cellular and humoral
immunity in pathogenesis of thyroid autoimmunity: pathophysiological
mechanisms, clinical signifi cance and potential of targeted therapy .186
LETTERS ..............................................................193
NEWS .................................................................196
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................201
SUBSCRIPTION .........................................................203

pondělí, 29 listopad 2010 12:03

DMEV 03/2008

Napsal(a)
EDITORIAL .............................................................113
DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Vzpomínky na začátky programu tansplantace pankreatu ..................121
Vladimír Bartoš
Alkohol a diabetes ....................................................123
ENDOKRINOLOGIE
Oldřich Lapčík, Marie Bičíková
Nová role fytoestrogenů – výsledek výzkumu nebo obchodní trik? ........131
Richard Hampl, Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Současnost a výhledy steroidní laboratorní diagnostiky ................135

OBEZITOLOGIE
Lidka Lisá, Jitka Kytnarová, František Stožický,
Bohuslav Procházka, Jana Vignerová
Doporučený postup prevence a léčby dětské obezity .....................140
METABOLISMUS
Ľubica Cibičková
Působení statinů na metabolizmus cholesterolu
v centrálním nervovém systému .........................................145
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ...................................149

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................113
DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
The reminiscence on the start of the transplantation of the pancreas ..121
Vladimír Bartoš
Alcohol and diabetes ..................................................123
ENDOCRINOLOGY
Oldřich Lapčík, Marie Bičíková
New role of phytoestrogens: A result of research or a marketing trick? 131
Richard Hampl, Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Contemporary state-of-art and perspectives
of steroid laboratory diagnostics .....................................135

OBESITOLOGY
Lidka Lisá, Jitka Kytnarová, František Stožický,
Bohuslav Procházka, Jana Vignerová
Recommendation for prevention and treatment of childhood obesity ......140
METABOLISM
Ľubica Cibičková
The eff ect of statins on cholesterol metabolismin
the central nervous system ............................................145
INFORMATIONS
Future international and national actions .............................149

čtvrtek, 25 listopad 2010 10:29

DMEV 02/2008

Napsal(a)
EDITORIAL .............................................................61
DIABETOLOGIE
Zdeněk Ambler
Bolestivé diabetické neuropatie .......................................69
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondrie a inzulinová rezistence ..................................74
Zdeněk Jankovec, Daniela Čechurová, Iva Haladová, Michal Krčma,
Silvie Lacigová, Jakub Víšek, Michal Žourek, Zdeněk Rušavý
Národní Registr pacientů
léčených inzulinovou pumpou v České republice .........................80

ENDOKRINOLOGIE
Karel Pacak
Current approaches and new advances in pheochromocytoma ...............86
Jiří Doležal
Scintigrafi cká detekce objemné akcesorní
ektopické mediastinální strumy ........................................95
VÝŽIVA
Vladimír Bartoš
Požívání kávy a diabetes .............................................100
ZPRÁVY ...............................................................105
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ..................................108

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................61
DIABETOLOGY
Zdeněk Ambler
Painful diabetic neuropathies .........................................69
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondria and insulin resistance ...................................74
Zdeněk Jankovec, Daniela Čechurová, Iva Haladová, Michal Krčma,
Silvie Lacigová, Jakub Víšek, Michal Žourek, Zdeněk Rušavý
National register of patients treated with insulin pump
in the Czech repunlic .................................................80

ENDOKRINOLOGY
Karel Pacak
Current appoaches and new advances in pheochromocyroma ................86
Jiří Doležal
Scintigraphy detection of the large ectopic mediastinal goitre ........95
NUTRITION
Vladimír Bartoš
Coffee consumption and diabetes .....................................100
NEWS .................................................................105
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................108

úterý, 23 listopad 2010 13:40

DMEV 01/2008

Napsal(a)
EDITORIAL ..............................................................1
DIABETOLOGIE
Kateřina Štechová, Stanislava Koloušková, Zuzana Hladíková,
Zdeněk Šumník, Kateřina Flajšmanová, Kristýna Böhmová,
Zuzana Vrabelová, Klára Zacharovová, Daniel Chudoba,
Martina Pechová, Pavlína Piťhová, František Saudekk
Výsledky studie mapující buněčnou reaktivitu proti
diabetogenním autoantigenům u pacientů s diabetem
1. typu a u jejich příbuzných ..........................................8
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý
Analoga inzulinu a gravidita ..........................................14
Jindřiška Perušičová, Jan Škrha, Pavlína Piťhová
Současný pohled na hodnocení kompenzace diabetes mellitus .............19
Silvie Lacigová, Jitka Zemanová, Daniela Čechurová,
Iva Haladová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Doporučená a reálná léčba v diabetologických ambulancích
v České republice aneb lze léčit pacienty s diabetem
dle standardů odborné společnosti? Revize po 4 letech .................32

ENDOKRINOLOGIE
Branislav Lichardus
Nestárnúca koncepcia endokrinologických dní 1978–2007
(Prednesené na XXX. Endokrinologických dňoch
v Špindlerovom mlyne 4. 10. 2007) .....................................39
METABOLISMUS
Zuzana Urbanová, Milan Šamánek, Richard Češka, Tomáš Freiberger,
Rudolf Poledne, Renata Cífková, Helena Vaverková, Hana Rosolová,
Vladimír Soška, Jan Piťha, Tomáš Štulc, Michal Vráblík
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí
a dospívajících vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu 43
RECENZE ...............................................................50
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ...................................52
PŘEHLEDY RECENTNÍCH ČLÁNKŮ Z DIABETOLOGIE .............................54
REJSTŘÍKY 2007 ........................................................58

CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
DIABETOLOGY
Kateřina Štechová, Stanislava Koloušková, Zuzana Hladíková,
Zdeněk Šumník, Kateřina Flajšmanová, Kristýna Böhmová,
Zuzana Vrabelová, Klára Zacharovová, Daniel Chudoba,
Martina Pechová, Pavlína Piťhová, František Saudekk
Results of the study mapping cell reactivity against
diabetogeneic autoantigens in type 1 diabetes
patients and in their relatives ........................................8
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý
Insulin Analogs and Pregnancy .........................................14
Jindřiška Perušičová, Jan Škrha, Pavlína Piťhová
Contemporary view on evoluation of metabolic
compensation of diabetes mellitus .....................................19
Silvie Lacigová, Jitka Zemanová, Daniela Čechurová,
Iva Haladová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Recommended versus real treatment in outpatient diabetic
clinics in the Czech Republic or is it possible to treat
diabetic patients according to the Guidelines? Revision after 4 years .32

ENDOKRINOLOGY
Branislav Lichardus
Time-Resisting Conceptual Framework of the Days
of Endocrinology 1978–2007
(Presented at the XXXth Days of Endocrinology
in Špindlerův Mlýn on Oct. 4th 2007) ..................................39
METABOLISM
Zuzana Urbanová, Milan Šamánek, Richard Češka, Tomáš Freiberger,
Rudolf Poledne, Renata Cífková, Helena Vaverková, Hana Rosolová,
Vladimír Soška, Jan Piťha, Tomáš Štulc, Michal Vráblík ................43
CURRENT BOOKS REVIEWS .................................................50
INFORMATIONS
Future international and national actions .............................52
REVIEWS OF ARTICLES FROM DIABETOLOGY ..................................54
INDEX 2007 ............................................................58