Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71
2006
úterý, 15 únor 2011 07:23

DMEV Suppl. 1/2006

Napsal(a)
EDITORIAL ....................................................................................................................... 1
J. Lebl a spol.
Poruchy morfogeneze a diferenciace hypofýzy
..................................................................... 4

R. Liščák,V. Vladyka
Radiochirurgická léèba adenomu hypofýzy
.............................................................................9

V. Masopust, V. Beneš, J. Plas
Chirurgické pøístupy pro léèbu adenomù hypofýzy
...............................................................15

V. Hána, J. Štěpán, M. Kršek, V. Weiss
Růstový hormon a kostní tkáň
............................................................................................18

Z. Límanová
Syndrom rezistence na tyreoidální hormony
........................................................................24

Š. Svačina
Obezita a tyreoideální hormony – vztah s dlouhou historií, malým klinickým
významem, ale možnou perspektivou
.................................................................................28

P. Broulik
Primární hyperparatyreóza na III. interní klinice 1. LF UK Praha
............................................32

J. Škrha, J. Šváb, R. Keil
Inzulinom – diagnostika a léčba
........................................................................................34

L. Stárka, O. Lapčík
Náhrada náhradní hormonální terapie
.................................................................................39

J. Štěpán, V. Hána
Osteoporóza u mužů
........................................................................................................46

V. Hainer, B. Bendlová, I. Hainerová, M. Kunešová, B. Aldhoon
Úloha genetických faktorù v patogenezi a léèbì obezity
........................................................56

J. Widimský jr.
Primární hyperaldosteronismus
.........................................................................................65

CONTENTS

EDITORIAL ..................................................................................................................... 1
J. Lebl
Defects of pituitary morphogenesis and differentiation
............................................................4

R. Liščák,V. Vladyka
Radiosurgery of pituitary adenoma
..................................................................................... 9

V. Masopust, V. Beneš, J. Plas
Surgical approaches in the treatment of hypophyseal adenoma
...........................................15

V. Hána, J. Štěpán, M. Kršek, V. Weiss
Growth hormone and bone
. ...............................................................................................18

Z. Límanová
Syndrome of resistance to thyroid hormone
.........................................................................24

Š. Svačina
Obestity and thyroid hormones
..........................................................................................28

P. Broulik
Primary hyperparathyroidisim
............................................................................................32

J. Škrha, J. Šváb, R. Keil
Insulinoma – diagnosis and treatment
.................................................................................34

L. Stárka, O. Lapčík
Replacement of the hormonal replacement therapy
..............................................................39

J. Štěpán, V. Hána
Male osteoporosis
............................................................................................................46

V. Hainer, B. Bendlová, I. Hainerová, M. Kunešová, B. Aldhoon
The role of genetic factors in pathogenesis and management of obesity
..................................56

J. Widimský jr.
Primary hyperaldosteronism
...............................................................................................65

čtvrtek, 16 prosinec 2010 09:40

DMEV suppl. č. 2/2006

Napsal(a)

EDITORIAL .............................................................................. 1

OBSAH ................................................................................... 3

PROGRAM .............................................................................. 7

ABSTRAKTA ........................................................................... 14

 

CONTENTS

 

EDITORIAL .............................................................................. 1

CONTENTS ............................................................................. 3

PROGRAMME ........................................................................ 7

ABSTRACTS .......................................................................... 14

středa, 15 prosinec 2010 16:36

DMEV č.4/2006

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................. 161
DIABETOLOGIE
Jindřiška Perušičová
Dlouze působící analoga inzulinu v léčbě
diabetes mellitus II. část: detemir
.............................................................................................. 167
Daniela Čechurová, Jiří Růžička, Silvie Lacigová,
Zdeněk Rušavý, Michal Krčma
Hyperbarická oxygenoterapie a syndrom diabetické nohy
............................................................ 174
Jan Brož, Radomíra Kožnarová, Dagmar Bartášková, Zdeněk Šumník
Současné možnosti léčby diabetes mellitus
pomocí inzulinových pump
........................................................................................................ 179
ENDOKRINOLOGIE
Marta Šnajderová, Jan Chlumský
Zneužití hormonů a látek jim podobných v dopingu,
současné trendy v dopingu a v boji proti dopingu
......................................................................... 188
METABOLISMUS
Ivana Žofková
Vliv těhotenství a laktace na kalciový metabolismus
.................................................................... 194
VÝŽIVA
Dana Hrnčířová
Bezdomovectví a jeho zdravotně-nutriční aspekty
........................................................................ 199
Kamila Kubíková, Pavel Dlouhý
Chrání nás legislativa před transmastnými kyselinami?
................................................................ 203
ZPRÁVY ........................................................................................................................... 205–207
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 208–210
POKYNY AUTORŮM ................................................................................................................. 212

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................................. 161
DIABETOLOGY
Jindřiška Perušičová
Long-term acting insulin analogues in the treatment
of diabetes mellitus II. part: detemir
............................................................................................ 167
Daniela Čechurová, Jiří Růžička, Silvie Lacigová,
Zdeněk Rušavý, Michal Krčma
Hyperbaric oxygen therapy and diabetic foot
................................................................................ 174
Jan Brož, Radomíra Kožnarová, Dagmar Bartášková, Zdeněk Šumník
Contemporary possibilities in the treatment of
diabetes mellitus with the insulin pumps
..................................................................................... 179
ENDOCRINOLOGY
Marta Šnajderová, Jan Chlumský
Abuse of hormones and related substances in doping,
contemporary trends in doping strategies and counterstrategies
................................................... 188
METABOLISM
Ivana Žofková
The infl uence of pregnancy and lactation
on calcium metabolism
.............................................................................................................. 194
NUTRITION
Dana Hrnčířová
Homelessness and its Helath-nutritional aspects
......................................................................... 199
Kamila Kubíková, Pavel Dlouhý
Are we defended befor trans-fatty acids
by the law of Czech Republic?
.................................................................................................... 203
NEWS ............................................................................................................................... 205–207
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................... 208–210
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ..................................................................................... 212

středa, 15 prosinec 2010 15:35

DMEV č. 3/2006

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................ 93
DIABETOLOGIE
Jindřiška Perušičová
Dlouzepůsobící analoga inzulinu v léčbě
diabetes mellitus I. část: glargin
................................................................................................. 100
Yvona Pospíšilová
Možnosti prevence diabetes mellitus - aktuální stav
...................................................................... 109
DIABETOLOGIE / METABOLISMUS
Jakub Víšek, Silvie Lacigová, Petr Šafránek, Zdeněk Rušavý
Měření jaterní produkce glukózy
.................................................................................................. 117
DIABETOLOGIE
Yvona Pospíšilová
Úloha endokanabinoidního systému a výsledky
prvních klinických studií s antagonistou CB1 receptoru
endokanabinoidního systému - Rimonabantem - v léčbě
a prevenci diabetu 2. typu
............................................................................................................ 122
ENDOKRINOLOGIE / ABSTRAKTA
Abstrakta z 29. endokrinologických dní,
Ružomberok, Slovensko, 21. – 23. september 2006
....................................................................... 128
ENDOKGRINOLOGIE / DOPORUČENÍ
Josef Marek
Doporučení hypofyzární společnosti
pro diagnostiku a léčbu prolaktinomů
............................................................................................ 149
RECENZE
Jan Škrha
Monografi e „Diabetologie pro sestry"
prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc.
.............................................................................................. 156
ZPRÁVY
doc. MUDr. Václav Hána, CSc. - 50 let .......................................................................................... 157
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................... 158

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................... 93
DIABETOLOGY
Jindřiška Perušičová
Long-term acting insulin analegues
in the diabetes therapy. Part I.: glargine
.......................................................................................... 100
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
Prevention of Diabetes Mellitus - current state
................................................................................. 109
DIABETOLOGY / METABOLISM
Jakub Víšek, Silvie Lacigová, Petr Šafránek, Zdeněk Rušavý
Measuring of hepatic glucose produktion
......................................................................................... 117
DIABETOLOGY
Yvona Pospíšilová
The role of the endocannabinoid system and the results
of the fi rst studies with the CB1 receptor antagonist -
Rimonabant - in the treatment and prevention
of Diabetes Mellitus Type 2
............................................................................................................ 122
ENDOKRINOLOGY / ABSTRACTS
Abstract from 29th endocrine days, Ružomberok,
Slovakia, September 21st – 23rd 2006
............................................................................................. 128
ENDOKRINOLOGY / RECOMMENDATION
Josef Marek
Recommendation of pituitary society for diagnosis
and treatment of prolactinoms
......................................................................................................... 149
REVIEW
Jan Škrha
Monography „Diabetology for nurses"
by prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
.............................................................................................. 156
NEWS
doc. MUDr. Václav Hána, CSc. - 50 years ......................................................................................... 157
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................................ 158

středa, 15 prosinec 2010 15:02

DMEV č. 2/2006

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL .................................................................................................................................. 49
DIABETOLOGIE
Ludmila Brunerová, Jan Brož, Štěpánka Průhová, Jan Lebl, Michal Anděl
Maturity-onset diabetes of the young 3 (MODY 3
..............................................................................57
Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Neuropatické fraktury v oblasti kolenního kloubu
u pacientů s diabetem
.................................................................................................................. 63
DIABETOLOGIE / METABOLISMUS
Radka Doleźalová, Martin Haluzík
Metabolický syndrom a fyzická aktivita
......................................................................................... 69
DIABETOLOGIE
Jiří Dolina, Petra Vlčková, Aleš Hep, Jitka Suchánková
Diabetická gastroparéza – využití elektrogastrografi e
..................................................................... 75
ENDOKRINOLOGIE
Karolína Banghová, Eva Al Taji, Jan Lebl
Pendrin a jeho úloha v patogenezi kongenitální hypotyreózy
a dalších onemocnění
.................................................................................................................. 80
Petr Libánský, Petr Broulík, Hana Křížová, Ondřej Naňka,
Jiří Pozniak, Jiří Šedý, Svatopluk Adámek
Význam předoperačních a peroperačních lokalizačních vyšetření
u primární hyperparatyreózy
........................................................................................................ 85
ZPRÁVY ................................................................................................................................... 90
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................ 91

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................................. 49
DIABETOLOGY
Ludmila Brunerová, Jan Brož, Štěpánka Průhová, Jan Lebl, Michal Anděl
Maturity-onset diabetes of the young 3 (MODY 3)
........................................................................ 57
Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Neuropatic Fractures in the KNEE in patients with diabetes
.......................................................... 63
DIABETOLOGY / METABOLISM
Radka Doleźalová, Martin Haluzík
Metabolic Syndrome and Physical Activity
................................................................................... 69
DIABETOLOGY
Jiří Dolina, Petra Vlčková, Aleš Hep, Jitka Suchánková
Electrogastrography in the diabetic gastroparesis
......................................................................... 75
ENDOCRINOLOGY
Karolína Banghová, Eva Al Taji, Jan Lebl
Pendrin and its role in the pathogenesis of congenital hypothyroidism
and other diseases
................................................................................................................... 80
Petr Libánský, Petr Broulík, Hana Křížová, Ondřej Naňka,
Jiří Pozniak, Jiří Šedý, Svatopluk Adámek
Pre-and perioperative localozation investigastions
in primary hyperparathyreosis
..................................................................................................... 85
NEWS ...................................................................................................................................... 90
INFORMATIONS
Future international and national actions ...................................................................................... 91

středa, 15 prosinec 2010 14:36

DMEV č. 1/2006

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
DIABETOLOGIE
MUDr. Schroner Zbyněk, PhD, Prof. Lazúrová Ivica, Csc.
Diabetes mellitus a subklinické poruchy funkcie štítnej žľazy
...................................................... 5
MUDr. Kateřina Anderlová, MUDr. Radka Doležalová,
Doc. MUDr. Martin Haluzík, Csc.
PPAR-α a inzulinová senzitivita
................................................................................................ 11
ENDOKRINOLOGIE
MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.a, doc. MUDr. Milada Kohoutová, Csc.b,
Mgr. Zdeněk Musilb, prof. MUDr. Josef Marek DrSc.a,
MUDr. Anna Křepelová, CSc.b,c, prof. MUDr. Jiří Widimský jr, Csca
Feochromocytom a paragangliom – důvody pro genetické vyšetření
........................................... 16
Jiří Doležal
Obtíže při interpretaci scintigrafi e příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
u pacientky s mnohočetnou endokrinní adenomatózou typu I.
.................................................... 19
Luboslav Stárka, Radovan Bílek
Oxytocin –hormon nejen pro ženy
........................................................................................... 24
MUDr. Tomáš Vašátko, doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Asymptomatická primární hyperparatyreóza –
operovat či neoperovat?
.......................................................................................................... 29
ZPRÁVY ............................................................................................................................... 36
RECENZE ............................................................................................................................. 38
POKYNY AUTORŮM ............................................................................................................. 40

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
DIABETOLOGY
MUDr. Schroner Zbyněk, PhD, prof. Lazúrová Ivica, Csc.
Diabetes mellitus and subclinical thyroid dysfunctions
............................................................... 5
MUDr. Kateřina Anderlová, MUDr. Radka Doležalová,
Doc. MUDr. Martin Haluzík, Csc.
PPAR-α and insulin sensitivity
............................................................................................... 11
ENDOKRINOLOGIE
MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.a, doc. MUDr. Milada Kohoutová, Csc.b,
Mgr. Zdeněk Musilb, prof. MUDr. Josef Marek DrSc.a,
MUDr. Anna Křepelová, CSc.b,c, prof. MUDr. Jiří Widimský jr, Csca
Pheochromocytoma and paraganglioma – reasons for genetic testing
...................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Jiří Doležal
Obtíže při interpretaci scintigrafi e příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
u pacientky s mnohočetnou endokrinní adenomatózou typu I.
................................................. 19
Luboslav Stárka, Radovan Bílek
Oxytocin – hormone not only for women
................................................................................ 24
MUDr. Tomáš Vašátko, doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Asymptomatic primary hyperparathyroidism
– To operate or not to operate?
............................................................................................. 29
NEWS ................................................................................................................................ 36
RECENZE ........................................................................................................................... 38
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ............................................................................... 40