Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2015
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 4/2015

Editorial................................................................................................................159

Diabetologie

Jan Gojda, Lenka Rossmeisslová, Jana Tůmová, Adéla Krajčová,
Moustafa Elkalaf, Jakub Žiak, Martin Jaček, Kamila Balušíková,
František Duška, Jan Trnka, Michal Anděl
Postavení perkutánní biopsie kosterního svalu v diabetologickém výzkumu.
Metodologický přehled............................................................................................ 167

Radka Straková, Lívia Večeřová, Jan Gojda, Pavel Kraml, Michal Anděl
Steatóza pankreatu a její vztah k diabetu .................................................................. 178

Endokrinologie

Beáta Rácz, Michaela Dušková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Trávicí trakt jako zdroj melatoninu v průběhu dne........................................................187

Jana Ježková
Gonadotropinomy.....................................................................................................192

Monika Šrámková, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Změny vybraných adipokinů v průběhu menstruačního cyklu........................................196

Rozhovor  ..............................................................................................................203
Zprávy....................................................................................................................211
Přečetli jsme za vás................................................................................................212
Informace ...............................................................................................................218
rejstříky 2015...........................................................................................................220

 

Editorial..................................................................................................................159

Diabetology

Jan Gojda, Lenka Rossmeisslová, Jana Tůmová, Adéla Krajčová,
Moustafa Elkalaf, Jakub Žiak, Martin Jaček, Kamila Balušíková,
František Duška, Jan Trnka, Michal Anděl
Role of percutaneous biopsy of skeletal muscle in diabetes research.
Methodological summary..........................................................................................167

Radka Straková, Lívia Večeřová, Jan Gojda, Pavel Kraml, Michal Anděl
Pancreatic steatosis and its relationship to diabetes ...................................................178 
 

Endocrinology

Beáta Rácz, Michaela Dušková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Gastrointestinal tract as a source of melatonin during day time.....................................187

Jana Ježková
Gonadotroph adenomas.............................................................................................192

Monika Šrámková, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Changes of selected adipokines during the menstrual cycle...........................................196

Interview....................................................................................................................203
News.........................................................................................................................211
We have read for you .................................................................................................212
Informations...............................................................................................................218
Index 2015.................................................................................................................220

Editorial ................................................................................................................ 97

Diabetologie

Stanislava Koloušková, Daniela Zemková, Veronika Skalická,
Jana Bartošová, Zdeněk Šumník, Štěpánka Průhová, Jan Lebl
Diabetes mellitus vázaný na cystickou fibrózu: epidemiologie,
patofyziologie, diagnostika a léčba............................................................................104

Vojtěch Hainer, Hana Zamrazilová, Irena Aldhoon-Hainerová
Existuje metabolicky zdravá obezita?........................................................................112

Diabetologie/kazuistika

Vojtěch Hainer, Irena Aldhoon-Hainerová, Hana Zamrazilová
Metabolicky zdravá obézní žena: metabolické a psychologické
charakteristiky po dobu osmnáctiletého sledování ......................................................121

Endokrinologie

Beáta Rácz, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Orexiny a jejich úloha v příjmu potravy ......................................................................127

Zdeňka Límanová, Václav Zamrazil, Jan Jiskra
Využití trijodtyroninu v klinické praxi..........................................................................132

Výživa

Vojtěch Česák, Hedvika Koláčková, Michal Žourek, Kateřina Kovářová, Zdeněk Rušavý
Výživa u akutní pankreatitidy ...................................................................................136

Rozhovor ...............................................................................................................141
Zprávy....................................................................................................................147
Přečetli jsme za vás ...............................................................................................151
Informace...............................................................................................................157

CONTENT

Editorial ............................................................................................................. 97

Diabetology

Stanislava Koloušková, Daniela Zemková, Veronika Skalická,
Jana Bartošová, Zdeněk Šumník, Štěpánka Průhová, Jan Lebl
Cystic fibrosis related diabetes: epidemiology, pathophysiology,
diagnosis and treatment ..........................................................................................104
  

Vojtěch Hainer, Hana Zamrazilová, Irena Aldhoon-Hainerová
Metabolically healthy obesity: Does it exist? .............................................................112

Diabetology/case report

Vojtěch Hainer, Irena Aldhoon-Hainerová, Hana Zamrazilová
Metabolically healthy obese female: Metabolic and psychological
characteristics over an 18-yr follow-up period.............................................................121

Endocrinology

Beáta Rácz, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Orexins and their role in food intake.........................................................................127

Zdeňka Límanová, Václav Zamrazil, Jan Jiskra
Utilization of triiojodothyronie in clinical practice .......................................................132

Nutrition

Vojtěch Česák, Hedvika Koláčková, Michal Žourek, Kateřina Kovářová, Zdeněk Rušavý
Nutrition in acute pancreatitis ..................................................................................136

Interview .............................................................................................................141
News ....................................................................................................................147
We have read for you ..........................................................................................151
Informations .........................................................................................................157

Editorial....................................................................................................................45

Diabetologie

Josef Fontana, Zuzana Červinková, Michal Anděl
Fyziologická sekrece GLP-1 (glucagon-like peptide-1) .................................................52

Pavel Otruba
Neuritogen a diabetická neuropatická bolest ................................................................61

Diabetologie/Metabolismus

Zlatko Marinov, Hana Střítecká, Jitka Riedlová, Dalibor Pastucha,
Dagmar Karbanová, Helena Letáková, Cecília Marinová, Božena Slámová
Programování energetické homeostázy........................................................................69

Endokrinologie

Věra Ceeová, Jitka Čepková, Libuše Srbová, Filip Gabalec
Význam profylaktické terapie kortikosteroidy u nemocných s Gravesovou-Basedowovou
chorobou léčených radiojodem – retrospektivní analýza .................................................75

Tereza Grimmichová, Aleš Čoček, Miloslav Ambruš
Štítná žláza a lymfadenopatie .....................................................................................80

Výživa

Dana Hrnčířová
Kobalamin a jeho biodostupnost z potravin živočišného a rostlinného původu ..................83

Zprávy......................................................................................................................92
Informace................................................................................................................94

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................45

Diabetology

Josef Fontana, Zuzana Červinková, Michal Anděl
Physiological secretion of GLP-1 (glucagon-like peptide-1) .............................................52

Pavel Otruba
Neuritogen and diabetic neuropathic pain ..................................................................... 61   

Diabetology/metabolism

Zlatko Marinov, Hana Střítecká, Jitka Riedlová, Dalibor Pastucha,
Dagmar Karbanová, Helena Letáková, Cecília Marinová, Božena Slámová
Impriting of energy homeostasis...................................................................................69

Endocrinology

Věra Ceeová, Jitka Čepková, Libuše Srbová, Filip Gabalec
The impact of prophylactic corticosteroids therapy in patients with Graves’ disease treated
with radioiodine – a retrospective analysis ......................................................................75

Tereza Grimmichová, Aleš Čoček, Miloslav Ambruš
Thyroid gland and lymphadenopathy .............................................................................80

Nutrition

Dana Hrnčířová
Cobalamin and its bioavailability from animal and plant based food sources ......................83

News ..........................................................................................................................92
Informations...............................................................................................................94

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 1/2015

Editorial.........................................................................................................1

Diabetologie

Milan Kvapil, Pavlína Piťhová
Lipidy, hypolipidemika a oční komplikace diabetu..............................................8


Pavel Škrha, Michal Anděl
Obezita a diabetes mellitus – pandemická onemocnění jako
rizikový faktor rozvoje karcinomu pankreatu.....................................................11

Metabolismus

Jan Trnka
Vliv léků na mitochondriální metabolismus.......................................................16

Endokrinologie

Richard Hampl, Lucie Sosvorová, Luboslav Stárka
Hematoencefalická bariéra – důležitý hráč v neuroendokrinních regulacích .........19


Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Allopregnanolon – neurosteroid s nadějnými léčebnými výhledy..........................24


Adriana Šrotová, Irena Krčmová
Objemná retrosternální struma jako příčina perzistujícího dráždivého kašle..........32

Informace......................................................................................................40

CONTENTS

Editorial........................................................................................................1

Diabetology

Milan Kvapil, Pavlína Piťhová
Lipids, hypolipidemic therapy and diabetic ocular complications....................     8 
 


Pavel Škrha, Michal Anděl
Obesity and diabetes mellitus – pandemic diseases ...................................... 11

Metabolism

Jan Trnka
Drug effects on mitochondria..........................................................................16


Endocrinology

Richard Hampl, Lucie Sosvorová, Luboslav Stárka   
Blood-brain-barrier – an important player in neuroendocrine regulations...............19


Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Allopregnanolone – a neurosteroid with promising therapeutic expectations..........24


Adriana Šrotová, Irena Krčmová
A giant retrosternal thyroid goiter causing persistent tickly cough........................32

Informations....................................................................................................40