Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
2004
čtvrtek, 31 březen 2011 09:24

DMEV Supplementum 2/2004

EDITORIAL

ENDOKRINOLOGIE

Josef Marek
Profesor Vratislav Schreiber osmdesátníkem

Vratislav Schreiber
Co se mi nepovedlo v endokrinologii

Jan Lebl, Jana Černá, Marcela Dvořáková, Vlsasta Janštová, Božena Kalvachová, Jarmila Klabochová,
Stanislava Koloušková, Lidka Lisá, Olga Magnová, David Neumann, Eva Nováková, Dana Novotná,
Renata Pomahačová, Štěpánka Průhová, Jaroslav Škvor, Marta Šnajderová, Zdeněk Šumník, Jiřina Zapletalová
Léčba růstovým hormonem u dětí v České republice: Stav v roce 2004

Václav Hána
Hyperprolaktinemie a její léčba

Jan Čáp
Medikamentózní léčba akromegalie

Josef Marek
Některé zanedbávané problémy u onemocnění hypofýzy

Václav Zamrazil
Problematika optimální saturace jodem

Zdeňka Límanová, Jan Jiskra
Autoimunitní tyreopatie - královna endokrinních syndromů

Petr Vlček
Nové trendy v diagnostice a léšebě karcinomů štítné žlázy

Richard Hampl, Luboslav Stárka
Negenomové účinky steroidů

Michal Kršek
Diferenciální diagnóza ACTH-independenstních forem Cushingova syndromu

Luboslav Stárka
Co lze očekávat od léčby andropauzy testosteronem

Marta Šnajderová, Richard Hampl
Inhibiny a aktiviny

Irena Poršová-Dutoit
Léčba mužského hypogonadismu

CONTENTS

EDITORIAL

ENDOCRINOLOGY

Josef Marek
Professor Vratislav Schreiber Octogenarian

Vratislav Schreiber
Endocrinology: In what I have not proved to be successful

Jan Lebl, Jana Černá, Marcela Dvořáková, Vlsasta Janštová, Božena Kalvachová, Jarmila Klabochová,
Stanislava Koloušková, Lidka Lisá, Olga Magnová, David Neumann, Eva Nováková, Dana Novotná,
Renata Pomahačová, Štěpánka Průhová, Jaroslav Škvor, Marta Šnajderová, Zdeněk Šumník, Jiřina Zapletalová
Paediatric growth hormone therapy in the Czech Republic: Status in the year 2004

Václav Hána
Hyperprolactinemia and its treatrment

Jan Čáp
Medical treatment in acromegaly

Josef Marek
Some neglected problems of pituitary diseases

Václav Zamrazil
Problems of optimal lodine saturation

Zdeňka Límanová, Jan Jiskra
Autoimmune thyropaties - the queen of endocrine syndromes

Petr Vlček
New trends in diagnostics and therapy of thyroid carcinoma

Richard Hampl, Luboslav Stárka
Nongenomic actions of steroids

Michal Kršek
Differential diagnosis of ACTH-independenst Cushing´s syndrome

Luboslav Stárka
What can we expect from the testosterone treatment of andropause?

Marta Šnajderová, Richard Hampl
Inhibins and activins

Irena Poršová-Dutoit
Treatment of male hypogonadism

sobota, 29 leden 2011 19:49

DMEV č. 2/2004

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Zuzana Vlasáková, Věra Adámková Diabetes mellitus a hypertenze

Marcela Szabó Význam markerů autoimunní inzulitidy pro klasifikaci, predikci a prevenci diabetes mellitus

ENDOKRINOLOGIE

Kristina Strnadová, Felix Votava, Jan Lebl Syndrom náhlého umrtí kojence: endokrinní a metabolické souvislosti

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Zuzana Vlasáková, Věra Adámková Diabetes Mellitus and Hypertension

Marcela Szabó Importance of Autoimmune Insulitis Markers for Clasification, Prediction and Preventoin Diabetes Mellitus

ENDOKRINOLOGY

Kristina Strnadová, Felix Votava, Jan Lebl Sudden Infant Death Syndrome: Endocrine and Metabolic Aspects

středa, 19 leden 2011 21:58

DMEV suppl. 03/2004

OBSAH

EDITORIAL

Metabolický syndrom I

H. Rosolová - Co je nového v patofyziologii metabolického syndromu?

H. Vaverková - Adiponektin a jeho vztah k inzulínové rezistenci a dyslipidemickým fenotypům

M. Jozífová - Metabolický syndrom u kuřáků v náhodně vybraném populačním vzorku ČR

R. Poledne - Kouření a inzulínová rezistence

M. Lejsková - Hypertriglyceridemický pas jako jednoduchý klinický ukazatel inzulinové rezistence v populaci žen

V. Teplan - Metabolický syndrom s hyperhomocysteinemií po transplantaci ledviny

J. Polák - Vliv siolvého tréninku na plazmatickou hladinu a genovou expresi Adiponectinu, Leptinu, TNFα, IL-6, IL-1β v podkožní tukové tkáni inzulin-rezistentních mužů

Z. Hess - Deprese a anxieta jako jeden z rizikových faktorů metabolického syndromu

Metabolický syndrom II

M. Tomečková - Ženy a ateroskleróza – několik epidemiologických poznámek

J. Hejnová - Je silově dynamický trénink vhodnou pohybovou aktivitou pro obézní muže? Klinická data.

R. Cífková - Thyreopatie a dyslipidemie u reprezentativního vzorku české populace

J. Čepová - Vliv kouření na koncentraci selenu v krvi u pacientů s poruchou lipidového metabolismu

J. Veselý - Stará antihypertenziva a riziko nově vzniklého diabetu - nutnost komplexního pohledu nejen na pacienty s metabolickým syndromem

Výživa a aterogeneze

M. Tomečková - Obezita a další rizikové faktory aterosklerózy v obecné populaci

D. Kubisová - Srovnání rizikových faktorů aterosklerózy u pražských bezdomovců s reprezentativním vzorkem české populace

J. Mourek - Možný molekulární mechanismus protektivního účinku omega-3 nenasycených mastných kyselin

Z. Zadák - Absorpce cholesterolu a inzulínová rezistence

M. Vecka - Klinický význam necholesterolových sterolů

J. Bruthans - Spotřeba potravin v ČR - recentní změny a sociální rozdíly.

L. Brunerová - Porovnání vlivu redukční vysokotukové diety obohacené monoenovými mastnými kyselinami a diabetické diety na rizikové faktory aterosklerózy u obézních a diabetiků 2. typu

J. Brát - Rostlinné tuky třetího tisíciletí

Novinky v terapii HLP

R. Češka - Hypolipidemická léčba 2004-2005 Novinky v hypolipidemické léčbě.

T. Štulc - Nelipidové účinky hypolipidemik

J. Veselý - Kombinační hypolipidemická léčba

M. Zeman - Změny koncentrací mastných kyselin plazmy, homocysteinu a vybraných cytokinů po podávání n-3 mastných kyselin u diabetiků léčených kombinací statin-fibrát

L. Janíková - Změny složení mastných kyselin plazmatických lipidů a mikroalbuminurie podáváním n-3 mastných kyselin u diabetiků léčených statiny a fibráty

H. Vaverková - Apolipoprotein B versus lipidy jako cíl hypolipidemické léčby

Laboratorní markery v diagnostice aterosklerózy

V. Soška - Co nabízí laboratoř pro primární a sekundární prevenci ICHS ?

M. Kalousová - Produkty pokročilé glykace a oxidace u pacientů s aterosklerózou

V. Bláha - Význam změn spektra mastných kyselin v plasmě, lipoproteinech a erytrocytární membráně u seniorů s ischemickou chorobou srdeční

M. Plášková
Aterogenní index plazmy v reprezentativním vzorku obyvatel ČR

M. Dobiášová
Aterogenní index plazmy (AIP) a esterifikační rychlost cholesterolu v HDL plazmě (FERHDL): Teoretické a praktické implikace.

L. Zlatohlávek - Hladina Lp (a), jeho vztah k lipidovým parametrům,
rizikovým faktorům a klinické manifestaci aterosklerózy

J. Dvořáková - Perspektivy stanovení homocysteinu jako jednoho z laboratorních markerů v diagnostice aterosklerózy

M. Šetina - Předoperační koncentrace hsCRP a výskyt časných komplikací po revaskularizačních operacích myokardu

D. Stejskal - Využití stanovení MLC-1 (myosin light chains-1) v diagnostice latentní myokardiální ischémie

Genetika aterosklerózy a HLP

J. Kovář - Polymorfizmus genu pro cholesterol 7α-hydroxylázu určuje odpověď LDL-cholesterolémie na dietní intervenci

J.A. Hubáček - APOAV varianta Val153→Met ovlivňuje plazmatické hladiny HDL-cholesterolu

H.Francová - Molekulárně - genetická a funkční analýza promotorových mutací v LDL receptorovém genu

P. Kraml - Vztah apoE fenotypu ke kardiovaskulárnímu riziku v české populaci

M. Vrablík - Molekulární genetika kardiovaskulárních onemocnění. Quo vadis?

Detekce subklinické aterosklerózy

P. Nachtigal - Statiny a jejich vliv na expresi vybraných adhezivních molekul ve stěně cévy u APOE KO myšího modelu aterosklerózy

J. Piťha - Vliv rizikových faktorů na různá tepenná řečiště u žen

M. Prázný - Mikrovaskulární reaktivita po léčbě statinem u diabetiků 2. typu
a u nediabetiků s hypercholesterolémií

V. Bláha - Vývoj parametrů intima-media karotických tepen ve vztahu k markerům endoteliální dysfunkce u pacientů s familiární hyperlipidémií, léčených metodou LDL-aferézy

M. Halenka - Význam detekce časné aterosklerózy pomocí ultrazvukového parametru intima-media thickness arteria carotis communis v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidémií

O. Mayer jr - Vlastnosti velkých cév, hladiny homocysteinu a genetický polymorfismus endoteliální nitric oxid syntézy

J. Siegelová - Rozdíly v krevním tlaku mezi dnem a nocí a věk

Postery

V. Adámková - Změny ve výživě české populace - 10leté sledování

M. Bláha - Adverse events during long lasting LDL-apheresis in familial hyperlipoproteinaemia

S. Bloudíčková - Leu72Met varianta genu pro ghrelin u pacientů v dialyzačním programu

D. Bobková - Vliv exprese cholesterol 7-alfa hydroxyláza na koncentraci cholesterolu u PHHC potkanů

R. Bohuslavová - Kandidátní gen pro rozvoj aterosklerózy - TGF-β1 – a riziko vzniku infarktu myokardu a osteoporózy u žen

H. Grombiříková - Klinicko-biochemická charakteristika familiárního defektu apolipoproteinu B-100 v dětském věku

H. Havlíková - Léčba hyperlipidemie fenofibrátem u mužů snižuje sérové hladiny dehydroepiandrosteronu

Z. Hess - Anxieta a deprese jako rizikové faktory kardiovaskulárních chorob - možnosti jejich detekce

P. Hlúbik - Antioxidanty v prevenci aterosklerózy

F. Holm - Lipidový profil pacientů se STEMI v severních Čechách

A. Hořínek - Polymorfismus genu pro apolipoprotein AV ve vztahu K hladinám triglyceridů

E. Jindřichová - Opakovaný intravenózní tukový toleranční test – nový nástroj pro hodnocení aktivity lipoproteinové lipázy?

D. Karásek - Solubní adhezivní molekuly ICAM-1 a VCAM-1

v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidémií

H. Kazihnitková - Současné stanovení kortisolu a kortisonu v séru

O. Klein - Toxikologie kontaminantů ovzduší benzenu a kadmia: uvolňování „volných radikálů" a oxidačního stresu v organismu s možností lipoperoxidace."

F. Kučera - Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a polymorfismus apolipoproteinu E v Mongolsku ve srovnání s českou populací

T. Kvasnička - Endokanabinoidy a metabolický syndrom

O. Mayer, jr. - Vztah mezi hladinami thyreostimulačního hormonu a některými vlastnostmi pulsové vlny u zdravých euthyroidních subjektů.

E. Meisnerová - Metabolismus cholesterolu a mastných kyselin u proteinoenergetické malnutrice: vliv realimentace

D. Palyzová - Metabolismus homocysteinu u fyziologických a hypotrofických novorozenců

J. H. Peregrin - Angioplastika ledvinné tepny: neléčená aterosklerotická stenóza renální tepny zhoršuje přežití nemocných

B. Richterová - Vliv nízkoenergetické diety na ukazatele inzulínové rezisstence u obézních žen se syndromem polycystických ovárií

H. Střítecká - Projekt podpory zdraví

H. Svobodová - Polymorfizmus v genu pro apolipoprotein B u české populace obézních dětí a osob s diagnózou ischemické choroby srdeční

P. Syrovátka - PAPP-A potenciální laboratorní ukazatel endoteliální dysfunkce u asymptomatických pacientů

P. Švejda - Vliv terapie statiny na změny kostní denzity

Z. Tonar - Efekt dlouhodobého podávání cholesterolové diety na rozvoj aterosklerotických změn u apolipoprotein E-deficientních myší

T. Vařeka - Úspěšnost trojkombinační hypolipidemické léčby statin – fibrát – n-3 mastné kyseliny u těžké diabetické dyslipidémie

J. Vignerová - Vývoj indexu BMI u rodičů dětí měřených v rámci celostátních antropologických výzkumů dětí a mládeže

I. Vlachová - Vztah subtypů ischemické cévní mozkové příhody a markerů zánětu a oxidativního stresu v jejich akutní fázi

Z. Vlasáková - a-tokoferol a obsah mastných kyselin v LDL u inzulinorezistentních potomků hypertoniků

M. Vrablík - Hyperlipoproteinémie typu V: od příčin k terapii

K. Zeman - Výsledky studií o účasti Chlamydia pneumoniae při onemocnění cév aterosklerotického původu

K. Zídková - Detection of variability in Apo(a) gene control regions

Pokyny pro autory

středa, 19 leden 2011 21:42

DMEV suppl. 01/2004

OBSAH

EDITORIAL

PROGRAM

ABSTRAKTA:

1–16

17–32

33–48

49–63

POKYNY AUTORŮM

CONTENTS

EDITORIAL

PROGRAMME

ABSTRACTS

1– 16

17–32

33–48

49–63

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

středa, 19 leden 2011 21:03

DMEV č. 4/2004

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý, Jitka Zemanová, Zdeněk Jankovec, Michal Žourek, Michal Krčma, Daniela Čechurová
Doporučená a reálná léčba v diabetologických ambulancích v České republice aneb lze léčit diabetiky dle standardů odborné společnosti?

Jindra Perušičová
Krátcepůsobící analoga inzulínu v léčbě diabetes mellitus

OBEZITOLOGIE

Irena Hainerová, Jan Lebl,
Monogenní formy obezity

ENDOKRINOLOGIE

Vladimír Pliška
Padesátiletý vazopresin - pohledy na historii prvých
hormonálních polypeptidù diabetiků

KAZUISTIKA/VÝŽIVA

Eva Kotrlíková, Jarmila Křížová,
Postradiační enterokolitida

VÝŽIVA

Jiří Mudra, Zdeněk Rušavý, Michal Krčma, Jana Slavíková
Alkohol a tělesná hmotnost

Miloslav Hronek
Probiotika v prevenci kolorektálního karcinomu II.
Preklinické a klinické studie

Jolana Rambousková
Lykopen – převažující karotenoid v rajčatech

ZPRÁVY

Iva Hoffmanová
Současný stav bezlepkové diety a bezlepkových potravin

Současné indikace léčby růstovým hormonem v pediatrii

DIOXIN 2004

INFORMACE

Vyhlášení soutěže České endokrinologické společnosti.

Plánované mezinárodní akce

Plánované akce v České republice

Pokyny autorům

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý, Jitka Zemanová, Zdeněk Jankovec,
Michal Žourek, Michal Krčma, Daniela Čechurová
The recomended against real treatment in the outpatient diabetic
clinics in the Czech Republic , or it is possible to treat the diabetic
patients according to the recomendation of Guideline?

Jindra Perušičová
Short acting insulin analogues in the treatment of diabetes mellitus

OBESITOLOGY

Irena Hainerová, Jan Lebl,
Monogenic forms of obesity

ENDOCRINOLOGY

Vladimír Pliška
Fifty years of vasopresin: History of first hormon active polypeptides

KAZUISTIKA/VÝŽIVA

Eva Kotrlíková, Jarmila Křížová,
Postradiative enterocolitis

NUTRITION

Jiří Mudra, Zdeněk Rušavý, Michal Krčma, Jana Slavíková
Alcohol and body weight

Miloslav Hronek
Probiotics in prevention of colorectal cancer II.
Preclinical and clinical Studie

Jolana Rambousková
Lycopene-the predominant carotenoid in tomatoes

NEWS

Iva Hoffmanová
Contemporary status of gluten-free diet and gluten-free food

Contemporary indications for growth hormon therapy in childhood

DIOXIN 2004

INFORMATIONS

Announcement of competition of the Czech Endocrine Society

List of international meetings

List of meetings in the Czech republic

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

středa, 19 leden 2011 20:51

DMEV č. 3/2004

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Jiři Charvát, František Kölbel, Kateřina Michalová, Milan Kvapil
Asymptomatická ischemická choroba srdeční u nemocných s diabetes mellitus

Michal Anděl, František Duška, Ludmila Trešlová, Pavel Kraml
Metformin a další biguanidy: klasika při medikamentózní léčbě obézních diabetiků

ENDOKRINOLOGIE

Zdeňka Límanová, Václav Zamrazil
Má být zaveden screening funkčních tyreoidálních onemocnění u dospělých v České republice?

VÝŽIVA

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová, Pavel Jandík
Probiotika v prevenci kolorektálního karcinomu I

Pavel Dlouhý
Trans izomery mastných kyselin ve výživě – máme ještě problém?

Jan Pokorný
Co jsou a jak vznikají trans izomery mastných kyselin

Pavel Dlouhý, Jan Pokorný, Jana Dostálová
Příjem trans-nenasycených izomerů mastných kyselin v ČR

Jiří Brát
Obsah transizomerů mastných kyselin v jedlých tucích

Jana Dostálová, Jiří Brát, Marek Doležal, Pavel Hanzlík
Obsah trans izomerů mastných kyselin v jemném a trvanlivém pečivu a mražených krémech

Pavel Dlouhý, Jolana Rambousková, Dana Kubisová, Michal Anděl
Trans mastné kyseliny jako rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění

ABSTRAKTA

1. Symposium mladých odborníků v diabetologii, endokrinologii
a metabolismu

Šobrův den

Pokyny autorům

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Jiři Charvát, František Kölbel, Kateřina Michalová, Milan Kvapil
Asymptomatic coronary heart disease in diabetic patients

Michal Anděl, František Duška, Ludmila Trešlová, Pavel Kraml
Metformin: Classical drug in the treatment of overweight
and obese type 2 diabetic patients

ENDOCRINOLOGY

Zdeňka Límanová, Vladislav Zamrazil
Functional thyroid diseases screening in adult population-should it be introduced in the Czech Republic?

NUTRITION

Miloslav Hronek, Jana Nekvindová, Pavel Jandík
Probiotics in prevention of colorectal cancer I

Pavel Dlouhý
Trans isomers of fatty acids: Do we have a problem?

Jan Pokorný
Trans fatty acids: Their structure and evolution

Pavel Dlouhý, Jan Pokorný, Jana Dostálová
Consumption of trans fatty acids in the Czech Republic

Jiří Brát
Content of trans-isomers of fatty acids in the fats

Jana Dostálová, Jiří Brát, Marek Doležal, Pavel Hanzlík
Content of trans-isomers of fatty acids in pastry and ice creams

Pavel Dlouhý, Jolana Rambousková, Dana Kubisová, Michal Anděl
Trans fatty acids as risk factor of cardiovascular disease

ABSTRACTS

Abstracts of 1.st Symposium of young researchers in diabetes and endocrinology

Šobra´s day

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

středa, 19 leden 2011 20:00

DMEV č. 2/2004

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Zuzana Vlasáková, Věra Adámková Diabetes mellitus a hypertenze

Marcela Szabó Význam markerů autoimunní inzulitidy pro klasifikaci, predikci a prevenci diabetes mellitus

ENDOKRINOLOGIE

Kristina Strnadová, Felix Votava, Jan Lebl Syndrom náhlého umrtí kojence: endokrinní a metabolické souvislosti

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Zuzana Vlasáková, Věra Adámková Diabetes Mellitus and Hypertension

Marcela Szabó Importance of Autoimmune Insulitis Markers for Clasification, Prediction and Preventoin Diabetes Mellitus

ENDOKRINOLOGY

Kristina Strnadová, Felix Votava, Jan Lebl Sudden Infant Death Syndrome: Endocrine and Metabolic Aspects