Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2016
úterý, 06 prosinec 2016 12:06

DMEV 4/2016

Editorial.................................................................................................................................. 149

Diabetologie

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu ................................................................. 156

Martin Haluzík, Aleš Linhart
Selektivita DPP-4 inhibitorů a srdeční selhání ............................................................................ 161

Diabetologie/Endokrinologie

Michaela Andělová
Cerebelární ataxie dospělého věku u vybraných
endokrinologických a metabolických onemocnění ..................................................................... 167

Endokrinologie

Richard Hampl, Lucie Kolátorová Sosvorová, Luboslav Stárka
Steroidy, kde bychom je nečekali
Tvorba a účinky steroidů v neklasických (extraglandulárních) tkáních .......................................... 176

František Nehaj, Michal Mokáň, Milan Ochodnický, Juraj Sokol, Marián Mokáň
Pseudohypoparathyreóza v teréne malabsorbčného syndrómu
u pacientky s autoimunitnou tyreoiditídou ................................................................................ 181

přečetli jsme za vás .............................................................................................................. 193
Informace ............................................................................................................................ 200
rejstříky 2016...................................................................................................................................................................................................................................................201

EDITORIAL ............................................................................................................................. 149

Diabetology

Recommendation for management of the type 1 diabetes mellitus ............................................ 156

Martin Haluzík, Aleš Linhart
Selectivity of DPP-4 inhibitors and heart failure ....................................................................... 161

Diabetology/endocrinology

Michaela Andělová
Adult-onset cerebellar ataxias in selected
endocrine and metabolic disorders ......................................................................................... 167

Endocrinology

Richard Hampl, Lucie Kolátorová Sosvorová, Luboslav Stárka
Steroids at not avaited sites
Production and effects of steroids in non-classical (extraglanduar) tissues ................................. 176

František Nehaj, Michal Mokáň, Milan Ochodnický, Juraj Sokol, Marián Mokáň
Pseudohypoparathyroidism in malabsorption syndrome field
in patients with autoimmune thyroiditis .................................................................................. 181

we have read for you ......................................................................................................... 193
informationS ..................................................................................................................... 200
index 2016 ........................................................................................................................... 201

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 3/2016

OBSAH

EDITORIAL ......................................................................................................... 93

DIABETOLOGIE

Lenka Petruželková, Jan Lebl, Stanislava Koloušková
Predikce a diagnóza diabetes 1. typu na základě použití
autoprotilátek asociovaných s diabetem..................................................................101

Kryštof Tabery, Miloš Černý, Petr Zoban, Kateřina Štechová
Současný pohled na problematiku neonatální hypoglykemie......................................111

METABOLISMUS

Eva Fárková, Denisa Janečková, Jana Kopřivová
Metabolická onemocnění a jejich souvislost s cirkadiánními rytmy člověka................ 119

ENDOKRONOLOGIE

Gabriela Vacínová, Markéta Vaňková
Adipokiny a jejich úloha v patologii Alzheimerovy nemoci......................................... 125

Beáta Rácz, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Omentin – struktura, lokalizace, funkce................................................................. 131

ZPRÁVY .............................................................................................................138
PŘEČETLI JSME ZA VÁS ................................................................................... 141
INFORMACE ...................................................................................................... 148

CONTENTS

EDITORIAL ......................................................................................................... 93

DIABETOLOGY

Lenka Petruželková, Jan Lebl, Stanislava Koloušková
Prediction and diagnosis of type 1 diabetes using
beta-cell autoantibodies........................................................................................ 101

Kryštof Tabery, Miloš Černý, Petr Zoban, Kateřina Štechová
State of the art of neonatal hypoglycemia............................................................... 111

METABOLISM

Eva Fárková, Denisa Janečková, Jana Kopřivová
Metabolic disorders and their relationship with
circadian rhythms in humans................................................................................ 119

 

ENDOCRINOLOGY

Gabriela Vacínová, Markéta Vaňková
Adipokines and their role in the pathology of Alzheimer´s disease............................125

Beáta Rácz, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Omentin – structure, localization, function............................................................  131

 

NEWS .............................................................................................................. 138
REVIEW OF RECENT LITERATURE ................................................................... 141
INFORMATIONS ............................................................................................... 148

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 2/2016

OBSAH

EDITORIAL ......................................................................................................... 41

DIABETOLOGIE

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu................................................ 48

Doporučený postup diagnostiky a léčby diabetické neuropatie (2016) ....................... 57

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie .......................... 64

ENDOKRINOLOGIE

Libuše Srbová, Jan Čáp
Vliv věku na substituční dávku tyroxinu.................................................................... 72

Daniela Vejražková
Irisin – látka s potenciálem léčit obezitu?............................................................... 76

ZPRÁVY ............................................................................................................. 83
PŘEČETLI JSME ZA VÁS ................................................................................... 85
INFORMACE ...................................................................................................... 92

CONTENTS

EDITORIAL ......................................................................................................... 41

DIABETOLOGY

Recommendation for management of the type 2 diabetes mellitus..............................48

Recommendations for the diagnosis and treatment of diabetic neuropathy.
Standards of Czech Diabetes Association (2016)..................................................... 57

Recommendation for management of the diabetic retinopathy................................... 64

ENDOCRINOLOGY

Libuše Srbová, Jan Čáp
The influence of age on the replacement dose of thyroxine....................................... 72

Daniela Vejražková
Irisin – an anti-obesity drug?................................................................................. 76

NEWS .............................................................................................................. 83
REVIEW OF RECENT LITERATURE ................................................................... 85
INFORMATIONS ............................................................................................... 92

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 1/2016 Supplementa

OBSAH

ABSTRAKTA 52. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ, LUHAČOVICE
14.–16. dubna 2016

EDITORIAL....................................................................................................................1
OBSAH........................................................................................................................ 5
PROGRAM 52. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ.................................................................... 8
Abstrakta přednášek..................................................................................................... 18
Abstrakta posterů........................................................................................................  43
Rejstřík autorů.............................................................................................................. 66

 

EDITORIAL................................................................................................................... 1
CONTENTS.................................................................................................................. 5
PROGRAMME OF 52th DIABETOLOGICAL DAYS.........................................................  8
Abstracts of lectures.....................................................................................................18
Abstracts of posters......................................................................................................43
Index of authors........................................................................................................... 66

 

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 1/2016

OBSAH

EDITORIAL ........................................................................................................ 1

DIABETOLOGIE

Veronika Andrashko, Kateřina Štechová, Pavlína Piťhová, Jan Brož,
Denisa Janíčková-Žďárská, Milan Kvapil
Sexuální dysfunkce u žen léčených pro diabetes - komplexní
a dosud poněkud opomíjený problém .................................................................... 8

ENDOKRINOLOGIE

Michaela Dušková, Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka
Připomínky ke stanovení plazmatického kortizolu .................................................. 15

VÝŽIVA

Eva Onačillová, Viola Vargová
Polyfenoly vo výžive a ich vplyv na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení ................ 21
Hana Logerová, Pavel Dlouhý
Zátěž populace bromovanými retardéry hoření ........................................................ 26
ZPRÁVY ............................................................................................................ 30
PŘEČETLI JSME ZA VÁS ................................................................................... 32
INFORMACE ...................................................................................................... 39

 

CONTENTS

EDITORIAL ......................................................................................................... 1

DIABETOLOGY

Veronika Andrashko, Kateřina Štechová, Pavlína Piťhová, Jan Brož,
Denisa Janíčková-Žďárská, Milan Kvapil
Sexual dysfunction in women treated for diabetes – complex
and still a bit overlooked problem .......................................................................... 8

ENDOCRINOLOGY

Michaela Dušková, Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka
Notes on the determination of cortisol in plasma ................................................... 15

NUTRITION

Eva Onačillová, Viola Vargová
Polyphenols in nutrition and their impact
on cardiovascular disease prevention ................................................................... 21
Hana Logerová, Pavel Dlouhý
Exposure of the population to brominated fl ame retardants ................................... 26
NEWS .............................................................................................................. 30
REVIEW OF RECENT LITERATURE ................................................................... 32
INFORMATIONS ............................................................................................... 39