Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2011
čtvrtek, 15 prosinec 2011 09:26

DMEV 4/2011

EDITORIAL .......................................................................................................................... 173
DIABETOLOGIE
Robert Bém, Alexandra Jirkovská
Charcotova neuroosteoartropatie .............................................................................................181

Svatopluk Solař
Hypoglykémie – úskalí léčby diabetu .......................................................................................189

DIABETOLOGIE v praxi – diskuze
Michal Anděl
Úvodní slovo ..........................................................................................................................200

Zdeněk Hamouz
Algoritmus péče a možnost ovlivnění rizikových faktorů
diabetu 2. typu v ordinaci PL ...................................................................................................201

Tomáš Edelsberger
Praktický lékař a diabetolog – spolupráce v péči o pacienty s cukrovkou .....................................211

Endokrinologie
Hana Hruškovičová, Marie Bičíková, Karel Vondra, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Vztah neuroaktivních steroidů a vybraných závislostí................................................................. 217

Zprávy
Michal Anděl
Prof. Jaroslav Rybka mladým osmdesátníkem ..........................................................................228

Informace
Plánované mezinárodní a domácí kongresy ..............................................................................229
Rejstříky 2011 .......................................................................................................................231

CONTENTS

EDITORIAL ...........................................................................................................................173
Robert Bém, Alexandra Jirkovská
Charcot neuropathic osteoarthropathy .....................................................................................181

Svatopluk Solař
Hypoglycemia – difficulties of diabetes therapy ........................................................................189

Practical diabetes care – discussion
Michal Anděl
Introductory notes ..................................................................................................................200

Zdeněk Hamouz
Algorithm of care and a possibility to influence risk factorsof type 2 diabetes in
a general practitioner's surgery ................................................................................................201

Tomáš EdelsbergerGeneral practitioner and diabetologist – working together in diabetes care .......211

ENDOCRINOLOGY
Hana Hruškovičová, Marie Bičíková, Karel Vondra, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Relationship between neuroactive steroids and certain addictions ...............................................217

Communications
Michal Anděl
Professor Jaroslav Rybka 80th birthday .....................................................................................228

Informations
Future international and national meetings ................................................................................229
Index 2011............................................................................................................................. 231

 

pátek, 21 říjen 2011 07:50

DMEV Suppl. 2/2011

Editorial  .............................................................................................................................. 1

Program XXXIV. ENDOKRINOLOGICKÝCH DNŮ....................................................................... 7

Abstrakta – lékaři................................................................................................................. 15

Abstrakta – sestry................................................................................................................ 35

Postery ............................................................................................................................... 39

Rejstřík autorů...................................................................................................................... 65

Contents

Editorial................................................................................................................................. 1

Programme of XXXIV. endocrinology days ..................................................................................7

Summaries of lectures – doctor ..............................................................................................15

Summaries of lectures – nurses..............................................................................................35

Posters.................................................................................................................................39

Author index .........................................................................................................................65

pondělí, 19 září 2011 08:44

DMEV 3/2011

EDITORIAL ............................................................................................................... 113

DIABETOLOGIE

Monika Urbanová, Martin Haluzík
Diabetes a nádorová onemocnění ................................................................................ 121

Dorota Šoltésová, Iveta Herichová
Mechanizmus diabetogenního účinku alloxanu a streptozotocinu ................................... 130

ENDOKRINOLOGIE

Lucie Sosvorová, Marie Bičíková, Oldřich Lapčík
Účinnost a bezpečnost fytoestrogenových přípravků ...................................................... 141

METABOLISMUS/VÝŽIVA

Jan Gojda, Jan Trnka, Michal Anděl
Buněčné mechanizmy svalové atrofie .......................................................................... 146

ZPRÁVY

Libuše Srbová
Zkušenosti z pobytu na endokrinologickém pracovišti
univerzitní nemocnice v Coventry ................................................................................ 158

Ivana Čermáková
Poznatky z třítýdenního studijního pobytu na oddělení dětské
endokrinologie v Royal Hospital for Sick Children v Edinburgu ....................................... 160

Hana Hruškovičová
Endokrinologické centrum Nemocnice sv. Bartoloměje v Londýně ................................. 161

INFORMACE

Předběžný program XXXIV. endokrinologických dnů 20.–22. 10. 2011, Brno ................... 163

Plánované mezinárodní a domácí kongresy ................................................................. 170

 

 

 

EDITORIAL .............................................................................................................. 113

DIABETOLOGY

Monika Urbanová, Martin Haluzík
Diabetes and cancer ................................................................................................. 121

Dorota Šoltésová, Iveta Herichová
On the mechanisms of diabetogenic effects of alloxan and streptozotocin ..................... 130

ENDOCRINOLOGY

Lucie Sosvorová, Marie Bičíková, Oldřich Lapčík
Efficacy and safety of phytoestrogen products ............................................................ 141

METABOLISM/NUTRITION

Jan Gojda, Jan Trnka, Michal Anděl
Cellular mechanisms of muscle atrophy ..................................................................... 146

COMMUNICATIONS

Libuše Srbová
The experience from study visit at division of endocrinology
in Coventry university hospital ................................................................................... 158

Ivana Čermáková
Report on study visit at the division of children endocrinology
of Royal Hospital for Sick Children in Edinburgh ......................................................... 160

Hana Hruškovičová
Barts and The London Endocrinology Centre .............................................................. 161

INFORMATIONS

Preliminary program of XXXIV. endocrinology days 20.–22. 10. 2011, Brno .................... 163

Future international and national meetings ................................................................. 170

středa, 22 červen 2011 06:40

DMEV 2/2011

EDITORIAL ..........................................................................................................................53
DIABETOLOGIE
Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Inhibice 11b-hydroxysteroidní dehydrogenázy typu 1 jako možná cesta léčby diabetu,
obezity a metabolického syndromu........................................................................................ 61


Michal Anděl, Elena Šilhová, Pavel Kraml
Hypoglykémie a sekundární diabetes po pentamidinu ..............................................................68


ENDOKRINOLOGIE
Sylvie Špitálníková, Jiří Horáček, Pavel Antonín, Petr Libus
Výskyt tyreopatií v neselektované populaci těhotných žen jednoho regionu a význam
rizikových faktorů pro jejich vznik ...........................................................................................73


Jana Pleskačová, Marta Šnajderová, Jan Lebl
Poruchy pohlavního vývoje a germinální nádory: patogeneze, prevalence, klinický přístup ............79


METABOLISMUS/NEFROLOGIE
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Vladimír Teplan, Ondřej Viklický, Jana Zahálková (pracovní skupina)
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu CKD-MBD: komentovaný návod pro klinickou praxi ...84


Z PŘÍBUZNÝCH OBORŮ
Roman Štilec, Vendelín Chovanec, Roman Šafránek
Neobvyklá dislokace při zavádění femorálního permanentního dialyzačního katétru .....................94

KOMENTÁŘ/METABOLISMUS/VÝŽIVA
Jan Gojda
Úbytek svalové hmoty – kachexie vs. sarkopenie ....................................................................97

ZPRÁVY
Iwar Klimeš a Ladislav Macho
Šesť desaťročí endokrinologického výskumu na Slovensku ....................................................100
Luboslav Stárka
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 75 let (* 28. 9. 1936)....................................................... 103
Luboslav Stárka
Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. sedmdesátníkem (*27. 5. 1941) .........................................104
Ladislav Macho
Profesor MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. šesťdesiatnikom .............................................................105
Pavel Dlouhý
Společnost pro výživu vydala Referenční hodnoty pro příjem živin ............................................110
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí kongresy ..........................................................................111

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................................................53
DIABETOLOGY
Marie Bičíková, Luboslav Stárka
Inhibition of 11b-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 as a potential treatment of diabetes,
obesity, and metabolic syndrome......................................................................................... 61

Michal Anděl, Elena Šilhová, Pavel Kraml
Hypoglycaemia and secondary diabetes after pentamidine therapy .........................................68

ENDOCRINOLOGY
Sylvie Špitálníková, Jiří Horáček, Pavel Antonín, Petr Libus
The prevalence of thyroid diseases in an unselected population of pregnant women
from one region and the importance of risk factors for their occurrence ....................................73

Jana Pleskačová, Marta Šnajderová, Jan Lebl
Disorders of sex development and germ cell tumors: pathogenesis,
prevalence, clinical attitude .................................................................................................79

METABOLISM/NEPHROLOGY
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Vladimír Teplan, Ondřej Viklický, Jana Zahálková (pracovní skupina)
KDIGO recommendations focused on diagnosis and treatment of CKD-MBD: commented
approach to clinical practice................................................................................................ 84

FROM RELATED FIELDS
Roman Štilec, Vendelín Chovanec, Roman Šafránek
Unusual dislocation of femoral permanent dialysis catheter during insertion ............................94

COMMENT/METABOLISM/NUTRITION
Jan Gojda
Loss of muscle mass: cachexia vs. sarcopeny ....................................................................97

ANNIVERSARRIES
Iwar Klimeš a Ladislav Macho
Six decades of endocrinological research in Slovakia ..........................................................100
Luboslav Stárka
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 75 years (* 28. 9. 1936) ................................................103
Luboslav Stárka
Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc. 70 years (*27. 5. 1941) ...................................................104
MUDr. Ladislav Macho, DrSc.
Professor MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. 60 years ....................................................................105
Pavel Dlouhý
Czech nutrition society published Reference values for nutrients intake ................................110
INFORMATIONS
Future international and national meetings .........................................................................111


úterý, 05 duben 2011 09:02

DMEV č. 1/2011

EDITORIAL  ......................................................................................................................... 1
DIABETOLOGIE
Milan Kvapil
Bezpečnost terapie liraglutidem ............................................................................................. 9

Michal Anděl, Elena Wildová, Adéla Bojarová, Pavel Dlouhý, Pavel Kraml
Znalosti o významu GLP-1 změnily možnosti léčby diabetu,
jejich využití však může být mnohem širší.............................................................................. 15

Jana Urbanová, Iva Hoffmanová, Michal Anděl
Manifestace diabetes mellitus 1. typu u 97leté pacientky (kazuistika) ...................................... 22

ENDOKRINOLOGIE

Eliška Potluková, Jan Jiskra, Zdeněk Telička, Jana Bartáková, Drahomíra Springer
Pozitivita protilátek proti tyreoidální peroxidáze u eutyreózních těhotných žen
jako rizikový faktor pozdějšího rozvoje dystyreózy .................................................................. 27

Luboslav Stárka
Chuť jako součást endokrinních regulací ............................................................................... 33

METABOLISMUS/VÝŽIVA/NEFROLOGIE

Vladimír Teplan, Otto Schück, Jan Malý, Miroslava Horáčková, Josef Zadražil,
Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Staněk, Ivo Valkovský, Olga Marečková,
Vladimír Hanzal, Andrzej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček,Milena Štollová, Dana Sasaková
Konzervativní léčení chronické renální insuficience (CKD 4–5) u seniorů .................................... 37

ZPRÁVY

Luboslav Stárka
Jiří Pařízek (1928–1991) – in memoriam po dvaceti letech ....................................................... 46

INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí kongresy............................................................................. 47
Rejstřík 2010 ....................................................................................................................... 49

CONTENTS

EDITORIAL .......................................................................................................................... 1

DIABETOLOGY

Milan Kvapil
Safety of the liraglutide treatment .......................................................................................... 9

Michal Anděl, Elena Wildová, Adéla Bojarová, Pavel Dlouhý, Pavel Kraml
Knowledge about GLP-1 based therapies changed the possibilities of diabetes treatment,
but its use could be much broader ....................................................................................... 15

Jana Urbanová, Iva Hoffmanová, Michal Anděl
Type 1 diabetes manifestation in 97 years old woman (case report) ......................................... 22

ENDOCRINOLOGY

Eliška Potluková, Jan Jiskra, Zdeněk Telička, Jana Bartáková, Drahomíra Springer
Positivity of antibodies against thyroperoxidase in euthyroid pregnant
women as a risk factor for thyroid dysfunction after delivery .................................................... 27

Luboslav Stárka
Taste as a part of endocrine regulations ................................................................................ 33

METABOLISM/NUTRITION/NEFROLOGY

Vladimír Teplan, Otto Schück, Jan Malý, Miroslava Horáčková, Josef Zadražil,
Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Staněk, Ivo Valkovský, Olga Marečková, Vladimír Hanzal,
Andrzej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček, Milena Štollová, Dana Sasaková
Conservative managent of chronic renal failure (CKD 4–5) in seniors ......................................  37

COMMUNICATIONS
Luboslav Stárka
Jiří Pařízek (1928–1991) – in memoriam twenty years after .................................................... 46

INFORMATIONS
Future international and national meetings ........................................................................... 47
Index 2010 ........................................................................................................................ 49