Tigis

2009
úterý, 30 listopad 2010 13:49

Suppl. č. 1/2009

Napsal(a)

ABSTRAKTA XLV. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ, LUHAČOVICE
23.-25. dubna 2009

EDITORIAL .............................................................................................................................. 1
OBSAH .
................................................................................................................................... 7
PROGRAM 45. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ .............................................................................. 11
POSTERY .............................................................................................................................. 14
ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK ..................................................................................................... 17
ABSTRAKTA POSTEROVÝCH SDÌLENÍ ................................................................................... 36

ČTVRTEK – 23. 4. 2009 Kulturní dùm ELEKTRA – Sál Rondo
8.30–8.40 Zahájení 45. diabetologických dnù
8.40–8.45 Předání Ceny České diabetologické spoleènosti a Ceny
firmy Servier za nejlepší práce v oboru diabetologie za
rok 2008.
8.45–9.15 Syllabova přednáška
9.15–9.45 Rázusova přednáška
9.45–10.00 Přestávka
10.00–12.00 LÉČBA
12.00–12.30 Polední přestávka
12.00–12.30 řízená diskuse u posterù
13.30–15.30 KOMPLIKACE (Sál Rondo)
13.30–15.30 GENETIKA A METABOLISMUS – I (Kinosál)
PÁTEK 24. 4. 2009 – Kulturní dùm ELEKTRA – Sál Rondo
8.00–10.00 GENETIKA A METABOLISMUS - II
10.00–10.30 Přestávka
10.30–11.30 Plenární schùze ČDS
11.30–12.00
Jednání èlenské schùze Občanského sdružení ambulantních
diabetologù – kinosál)
13.00–15.00 Řízená diskuze u posterù
15.00–16.45 VARIA
SOBOTA 25. 4. 2009 – Kulturní dùm ELEKTRA
8.30–10.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK I
10.00–10.30 Přestávka
10.30–12.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK II
12.00 Ukončení 45. diabetologických dnù
PROGRAMOVÝ VÝBOR
M. Kvapil
T. Pelikánová
Z. Rušavý

ABSTRACTS OF XLV. DIABETOLOGICAL DAYS, LUHAČOVICE
23.-25. April 2009
EDITORIAL ............................................................................................................................. 1
CONTENTS ............................................................................................................................. 7
PROGRAMME OF 45. DIABETOLOGICAL DAYS ..................................................................... 11
POSTERS ............................................................................................................................. 14
SUMMARIES OF LECTURES ................................................................................................. 17
SUMMARIES OF POSTERS .................................................................................................. 36

 
úterý, 30 listopad 2010 12:07

DMEV č. 4/2009

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ....................................................................................................................... 169
DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Porucha sluchu a diabetes
................................................................................................. 177
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Léčba diabetu mellitu 2. typu a metabolického
syndromu v těhotenství
...................................................................................................... 183
ENDOKRINOLOGIE
Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník,
Ondřej Cinek, Jan Lebl
Kalcium-sensing receptor:
fyziologie a onemocnění spojená s jeho poruchami
............................................................... 193
VÝŽIVA
Pavel Dlouhý, Jana Dostálová, Michal Anděl
Trans izometry mastných kyselin ve výživě
jako rizikový faktor aterosklerózy
..........................................................................................201
VŠEOBECNÁ MEDICÍNA/VÝŽIVA
Vladimír Bartoš
Diagnóza a léčení periferního lymfedému
...............................................................................208
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 215
PŘEDPLATNÉ

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................................... 169
DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
Hearing impairment and diabetes
......................................................................................... 177
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Treatment of type 2 diabetes mellitus
and metabolic syndrome during pregnancy
........................................................................... 183
ENDOCRINOLOGY
Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník,
Ondřej Cinek, Jan Lebl
Calcium-sensing receptor:
physiology and related diseases
...........................................................................................193
NUTRITION
Pavel Dlouhý, Jana Dostálová, Michal Anděl
Dietary intake of trans fatty acids
as a risk factor for atherosclerosis
.........................................................................................201
GENERAL MEDICINE/NUTRITION
Vladimír Bartoš
The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema
..........................................................208
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................... 215
SUBSCRIPTION

pondělí, 29 listopad 2010 20:38

DMEV č. 3/2009

Napsal(a)

OBSAH
EDITORIAL
...................................................................................................................... .105
DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: aktivátory glukokinázy
.........................................113
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Gestační diabetes mellitus ................................................................................................. 121
Michal Dubský, Alexandra Jirkovská, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová,
Libuše Pagáčová, Petr Lesný, Eva Syková
Možnosti buněčné terapie ischemické choroby
dolních končetin u syndromu diabetické nohy
...................................................................... 128
Jan Novák, Lucie Nováková, Agnes Lehuen
NKT buňky - cíl imunologických intervencí k prevenci a léčbě
diabetu mellitu 1. typu
........................................................................................................ 134
METABOLISMUS
Eva Horová, Martin Prázný
Endotelová dysfunkce: příčiny, důsledky a možnosti jejího hodnocení
......................................139
ENDOKRINOLOGIE
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Karel Vondra
Hormony ve slinách: metodické předpoklady .........................................................................149
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Richard Hampl, Karel Vondra
Současné možnosti využití stanovení steroidních
hormonů ve slinách ............................................................................................................ 155
ZPRÁVY
Profesor MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. - 85 let ................................................................ 162
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................ 164


CONTENTS
EDITORIAL
....................................................................................................................... 105
DIABETOLOGY
Tomáš Edelsberger
Perspectives in pharmacotherapy of T2DM: glucokinase activators
........................................ 113
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Gestational diabetes mellitus
............................................................................................. 121
Michal Dubský, Alexandra Jirkovská, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová,
Libuše Pagáčová , Petr Lesný, Eva Syková
Stem cell therapy in patients with peripheral arterial disease
and diabetic foot disease
................................................................................................... 128
Jan Novák, Lucie Nováková, Agnes Lehuen
NKT cells - target of immunological interventions to prevent
or treat type 1 diabetes mellitus
......................................................................................... 134
METABOLISM
Eva Horová, Martin Prázný
Endothelial dysfunction: causes, consequences
and methods of assessment
............................................................................................. 139
ENDOCRINOLOGY
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Karel Vondra
Hormones in saliva: methodical assumption
........................................................................ 149
Kateřina Šimůnková, Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Martin Hill, Richard Hampl, Karel Vondra
Steroids in saliva: current application possibilities
................................................................ 155
COMMUNICATIONS
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. - 85th birthday .......................................................... 162
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................. 164

pondělí, 29 listopad 2010 20:09

DMEV č. 2/2009

Napsal(a)
OBSAH
EDITORIAL
................................................................................................................. 57
DIABETOLOGIE
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondrie a patogeneze diabetes mellitus 2. typu na úrovni pankreatu
a jednotlivých inzulín-senzitivních tkání
.......................................................................... 65
Miloš Mráz, Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Kontinuální monitorace glykémie: minulost, současnost a perspektivy
............................. 71
ENDOKRINOLOGIE
Jiří Doležal, Jiří Kulíř, Marcela Koutníková
Negativní scintigrafi e s 99mTc-MIBI (metyl-isobutyl-isonitril) u pacientky
s anaplastickým karcinomem štítné žlázy
..................................................................... 81
Ondřej Souček, Zdeněk Šumník, Jan Lebl
Kostní denzita a parametry pevnosti kosti: Vztah k riziku fraktur u dětí
............................ 85
Filip Gabalec, Jan Čáp
Klinicky afunkční adenomy hypofýzy – možnosti farmakologické léčby
............................ 94
Alexander Kreze
Polstoročná história Endokrinologického ústavu v Lubochni
............................................ 99
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................ 103

CONTENTS
EDITORIAL
..................................................................................................................57
DIABETOLOGY
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondria and pathogenesis of type 2 diabetes at the level of pancreas
and particular insulin sensitive tissues
........................................................................... 65
Miloš Mráz, Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Continuous Glucose Monitoring: Past, Present and Future Views
.................................... 71
ENDOCRINOLOGY
Jiří Doležal, Jiří Kulíř, Marcela Koutníková
The cold thyroid nodule on 99mTc-MIBI scintigraphy in the patient with
an anaplastic thyroid carcinoma
.................................................................................... 81
Ondřej Souček, Zdeněk Šumník, Jan Lebl
Bone density and surrogates of bone strength: Their role in fracture risk
assessment in children
................................................................................................. 85
Filip Gabalec, Jan Čáp
Clinically non-functioning pituitary adenomas – possibilities
of medical treatment
..................................................................................................... 94
Alexander Kreze
Half of century at the Institute of Endocrinology in Lubochna (Slovakia)
............................. 99
INFORMATIONS
Future international and national actions ....................................................................... 109
pondělí, 29 listopad 2010 12:06

DMEV č. 1/2009

Napsal(a)

EDITORIAL ....................................................... 1
OBSAH

DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: Inhibitory SGLT2
.... 9
Luboslav Stárka
Diabetes mellitus 3. typu??
.................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Estetrol
....................................................... 21
Libuše Srbová
Lymfocytární hypofyzitida
...................................... 23

VÝŽIVA
Jan Kvíčala
Význam selenu, stav a příjem selenu u jednotlivce i populace –
způsoby určování, výhody, chyby
................................ 29
ZPRÁVY
Společný den České endokrinologické společnosti
a České společnosti klinické biochemie
......................... 39
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ............................ 48
REJSTŘÍKY 2008 ................................................. 52
PŘEDPLATNÉ ..................................................... 55
POKYNY PRO AUTORY .............................................. 56

CONTENTS
EDITORIAL
...................................................... 1
DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: Inhibitory SGLT2
... 9
Luboslav Stárka
Diabetes mellitus 3. typu??
................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Estetrol
...................................................... 21
Libuše Srbová
Lymfocytární hypofyzitida
..................................... 23
NUTRITION
Jan Kvíčala
Importance of selenium, status, and intake by individuals and populations
– methods of detection, advantages, objections
................ 29
NEWS
Joint meeting of Czech endocrine society
and Czech Society of Clinical Biochemistry
.................... 39
INFORMATIONS
Future international and national actions ..................... 48
INDEX 2008 .................................................... 52
SUBSCRIPTION .................................................. 55
INSTRUCTION FOR AUTHORS ....................................... 56