Tigis

2021 DMEV
úterý, 14 prosinec 2021 08:07

DMEV 4/2021

DMEV 4 2021 obalka

DIABETOLOGIE, METABOLISMUS,
ENDOKRINOLOGIE, VÝŽIVA 4/2021

OBSAH

EDITORIAL .......................................................................................... 145

DIABETOLOGIE

Martin Haluzík, Markéta Kubíčková, Jiří Veselý, Aleš Linhart,
Martin Prázný, Jan Škrha, Miloš Táborský, Filip Málek
Expertní konsenzus k praktickým aspektům
spolupráce kardiologa a diabetologa v péči
o pacienty s chronickým srdečním selháním
s redukovanou ejekční frakcí .............................................................. 152

Petr Šmahel, Josef Chmelař, Šárka Rumlarová,
Lucie Siráková, Alena Šmahelová, David Neumann,
Roman Chlíbek, Petr Prášil, Stanislav Plíšek
Diabetes mellitus 1. typu jako následek
COVID-19 .......................................................................................... 159

Zuzana Paračková
Neutrofilné extracelulárne pasce
u diabetu mellitu 1. typu .................................................................... 168

ENDOKRINOLOGIE

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxin a minimalizace rizik při zajištění
optimálního klinického účinku.
Druhá část. ....................................................................................... 175

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová,
Sylvie Špitálníková, Kateřina Jarošová, Jiří Horáček,
Jan Čáp, Filip Gabalec
Raynaudův fenomén jako primární příznak
karcinomu štítné žlázy....................................................................... 183

REJSTŘÍKY 2021 ............................................................................. 187

INFORMACE ..................................................................................... 188

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ........................................................................................ 145

DIABETOLOGY

Martin Haluzík, Markéta Kubíčková, Jiří Veselý, Aleš Linhart,
Martin Prázný, Jan Škrha, Miloš Táborský, Filip Málek
Expert consensus on the practical aspects
of collaboration between cardiologists and diabetologists
in the management of patients with chronic heart failure
with reduced ejection fraction ............................................................ 152

Petr Šmahel, Josef Chmelař, Šárka Rumlarová,
Lucie Siráková, Alena Šmahelová, David Neumann,
Roman Chlíbek, Petr Prášil, Stanislav Plíšek
Type 1 Diabetes Mellitus as a consequence
of COVID-19 ...................................................................................... 159

Zuzana Paračková
Neutrophil extracellular traps
in type 1 diabetes .............................................................................. 168

ENDOCRINOLOGY

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxine and risk minimization to ensure
optimal clinical effect.
Second part. ...................................................................................... 175

Barbora Havlínová, Kateřina Žibřidová,
Sylvie Špitálníková, Kateřina Jarošová, Jiří Horáček,
Jan Čáp, Filip Gabalec
Raynaud‘s phenomenon as primary symptom
of thyroid cancer ............................................................................... 183

INDEX 2021 ....................................................................................... 187

INFORMATION .................................................................................. 188

neděle, 19 září 2021 04:46

DMEV 3/2021

DMEV 3 2021 obalka

DMEV 3/2021

OBSAH

EDITORIAL .................................................................................................... 81

DIABETOLOGIE

Za výbory odborných společností:
Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík, František Saudek,
Vladimír Tesař, Martin Haluzík, Milan Kvapil, Jaroslav Racek, Tomáš Zima

Doporučené postupy při diabetickém onemocnění ledvin 2021 ..................... 86

Jan Peregrin
Endovaskulární léčba kritické končetinové ischemie
u pacientů s diabetem ..................................................................................... 99

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Jana Brunová, Terezie Pelikánová,
Peter Girman, Martin Haluzík
Sérový testosteron v patogenezi diabetes mellitus 2. typu ............................. 111

ENDOKRINOLOGIE

Jan Jiskra
Specifika léčby hypotyreózy v atypických situacích ........................................ 117

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxin a minimalizace rizik při
zajištění optimálního klinického účinku.
První část. ....................................................................................................... 123

Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Testosteron a obezita u mužů ......................................................................... 131

ZPRÁVA Z WEBINÁŘE ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Jan Škrha jr., Jan Piťha, Petr Ošťádal, Zuzana Zafarová
Kardiovaskulární riziko diabetika ve světle nejnovějších dat
aneb co skutečně určuje riziko diabetického pacienta? .................................. 135

INFORMACE ................................................................................................... 143

POKYNY AUTORŮM ...................................................................................... 144

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................... 81

DIABETOLOGY

Delegated by specialized medical societies:
Terezie Pelikánová, Ondřej Viklický, Ivan Rychlík, František Saudek,
Vladimír Tesař, Martin Haluzík, Milan Kvapil, Jaroslav Racek, Tomáš Zima
Guidelines for the management of diabetic
kidney disease 2021 ........................................................................................... 86

Jan Peregrin
Endovascular treatment of critical
limb ischaemia in diabetic patients ..................................................................... 99

Petr Wohl, Simona Kratochvílová, Jana Brunová, Terezie Pelikánová,
Peter Girman, Martin Haluzík
Serum testosterone and Diabetes Mellitus type 2 pathogenesis ....................... 111

ENDOCRINOLOGY

Jan Jiskra
Treatment of hypothyroidism in specific clinical situations ................................. 117

Josef Suchopár, Michal Prokeš, Štěpán Suchopár
Levothyroxine and risk minimization while
ensuring optimal clinical effect. First part. .......................................................... 123

Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Testosterone and obesity in males ..................................................................... 131

REPORT FROM WEBINAR OF CZECH SOCIETY OF CARDIOLOGY

Jan Škrha jr., Jan Piťha, Petr Ošťádal, Zuzana Zafarová
New data on cardiovascular risk factors
in diabetic patients .............................................................................................. 135

INFORMATION ................................................................................................... 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ........................................................................ 144

čtvrtek, 24 červen 2021 11:39

DMEV 2/2021

DMEV 2 2021 obalka

DMEV 2/2021

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................... 41

DIABETOLOGIE
Pavlína Piťhová
Syndrom diabetické nohy –
současné možnosti léčby ......................................................... 46

Barbora Obermannová, Lenka Petruželková,
Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník
Moderní léčba diabetu 1. typu u dětí ........................................ 55

David Vetchý, Martina Vetchá,
Kateřina Kubová
Prodloužené perorální podání metforminu –
moderní léčba diabetu 2. typu .................................................. 65

Eva Horová, Jan Škrha jr.
Péče o pacienta s diabetem za hospitalizace .......................... 70

ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Androgeny v nákaze koronavirem SARS-CoV-2 ...................... 74

ZPRÁVY
Luboslav Stárka
K osmdesátinám
prof. RNDr. Richarda Hampla, DrSc. (* 27. 5. 1941) ................ 78

INFORMACE ............................................................................ 79

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 80

 

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................  41

DIABETOLOGY
Pavlína Piťhová
The diabetic foot syndrome – 
current treatment possibilities .................................................. 46

Barbora Obermannová, Lenka Petruželková, 
Štěpánka Průhová, Zdeněk Šumník
Modern therapy of type 1 diabetes in children ......................... 55

David Vetchý, Martina Vetchá, Kateřina Kubová
Prolonged oral administration of metformin – 
modern treatment of type 2 diabetes ....................................... 65

Eva Horová, Jan Škrha jr.
Diabetes care in the hospital ................................................... 70

ENDOCRINOLOGY
Luboslav Stárka, Michaela Dušková
Androgens in co ronavir SARS-CoV-2 infection ...................... 74

NEWS
Luboslav Stárka
Professor Richard Hampl‘s 80th birthday ................................. 78

INFORMATION ......................................................................... 79

INSTRUCTION FOR AUTHORS .............................................. 80

středa, 24 březen 2021 12:35

DMEV 1/2021

DMEV 1 2021 obalka

DMEV 1/2021

OBSAH

Editorial  .............................................................................................. 1

DIABETOLOGIE

František Saudek
Transplantační možnosti pacientů
s pokročilým diabetickým onemocněním
ledvin .................................................................................................... 8

DIABETOLOGIE/VÝŽIVA

Petr Wohl, Jan Kopecký, Eva Hošková,
Jiří Veleba, Miloš Mráz, Viktorie Hrádková,
Peter Girman, Terezie Pelikánová
Parenterální a enterální výživa u nemocných
s diabetes mellitus .............................................................................. 16

ENDOKRINOLOGIE

Tereza Grimmichová,
Jana Vrbíková
Subklinická onemocnění
štítné žlázy .......................................................................................... 23

Luboslav Stárka
Steroidní hormony a kůže ................................................................... 28

VÝŽIVA/DIABETOLOGIE

Slávka Mrosková, Martina Reľovská,
Adriana Eliašová
Polyfenoly v strave a ich význam
v prevencii diabetes mellitus 2. typu ................................................... 31

POKYNY AUTORŮM .......................................................................... 40

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................ 1

DIABETOLOGY

František Saudek
Transplant options for patients
with advanced diabetic kidney
disease ................................................................................................. 8

DIABETOLOGY/NUTRITION

Petr Wohl, Jan Kopecký, Eva Hošková,
Jiří Veleba, Miloš Mráz, Viktorie Hrádková,
Peter Girman, Terezie Pelikánová
Parenteral and enteral nutrition
in patients with diabetes mellitus ........................................................ 16

ENDOCRINOLOGY

Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková
Subclinical thyroid disease .................................................................  23

Luboslav Stárka
Steroid hormones and the skin ............................................................ 28

NUTRITION/DIABETOLOGY

Slávka Mrosková, Martina Reľovská,
Adriana Eliašová
Dietary polyphenols and their
importance in the prevention
of type 2 diabetes mellitus .................................................................... 31

INSTRUCTION FOR AUTHORS .........................................................  40