Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2010
pondělí, 03 leden 2011 18:18

DMEV č. 4/2010

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................ 157
DIABETOLOGIE
Jana Lesná, Alena Šmahelová, Vladimír Bláha, Jakub Víšek,
František Musil, Martina Lášticová, Luboš Sobotka
Endotelová dysfunkce a diabetes mellitus 1. typu ..................................................................... 165
Ivana Kuníková, Otto Lang, Alena Beznosková
Vyšetření pacienta se syndromem diabetické nohy pomocí
radionuklidem značených leukocytů ........................................................................................ 174
Tomáš Edelsberger
Neinvazivní aplikace inzulínu ................................................................................................... 184
ENDOKRINOLOGIE
Jaroslava Dušková
Nový systém mezinárodně sjednoceného hodnocení tenkojehlových
aspiračních biopsií štítné žlázy: Bethesda klasifikace 2010 ........................................................ 191
Petra Kaválková, Denisa Haluzíková, Martin Haluzík
Endokrinní funkce tukové tkáně: co je nového? ......................................................................... 197
VÝŽIVA
Jolana Rambousková
Hodnocení nutričního stavu seniorů – dotazník MNA ................................................................. 205
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí kongresy .............................................................................. 211

CONTENTS

EDITORIAL .......................................................................................................................... 157
DIABETOLOGY
Jana Lesná, Alena Šmahelová, Vladimír Bláha, Jakub Víšek,
František Musil, Martina Lášticová, Luboš Sobotka
Endothelial dysfunction in type 1 diabetes mellitus .................................................................. 165
Ivana Kuníková, Otto Lang, Alena Beznosková
Evaluation of patient with diabetic foot syndrome using
radionuclide labeled leukocytes ............................................................................................. 174
Tomáš Edelsberger
Noninvasive insulin delivery .................................................................................................... 184
ENDOCRINOLOGY
Jaroslava Dušková
The new international unified system for reporting
fine needle aspiration biopsies of thyroid gland: Bethesda 2010 ................................................. 191
Petra Kaválková, Denisa Haluzíková, Martin Haluzík
The endocrine function of adipose tissue: What is new? ............................................................ 197
NUTRITION
Jolana Rambousková
Evaluation of nutritional status in elderly – Questionary MNA ..................................................... 205
INFORMATIONS
Future international and national meetings ................................................................................ 211

čtvrtek, 11 listopad 2010 12:16

DMEV 01/2010

Napsal(a)

EDITORIAL ............................................................. 1

DIABETOLOGIE
Viola Vargová, Marek Pytliak, Viola Mechírová, Marek Felšöci
Poliekové hyperglykémie a diabetes mellitus ........................... 9


Marek Pytliak, Viola Vargová, Viola Mechírová, Marek Felšöci
Poliekové hypoglykémie ............................................... 16


METABOLISMUS
Luboslav Stárka
Sirovodík – další plynný transmiter nebo hormon? ..................... 22


ENDOKRINOLOGIE
Jiří Doležal
Detekce karcinomu příštítných tělísek způsobujícího primární
hyperparathyreózu pomocí scintigrafi e s 99mTc-MIBI .................. 27


Ľubomíra Bandúrová
Působení prolaktinu jako cytokinu .................................... 31


Lidka Lisá
Nová klasifikace DSD (Disorders of Sexual Development)
– poruchy sexuálního vývoje a jejich vztah k určování pohlaví ........ 37


INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce .................................. 45

PŘEDPLATNÉ ........................................................... 47

POKYNY PRO AUTORY .................................................... 48EDITORIAL ............................................................. 1


DIABETOLOGY
Viola Vargová, Marek Pytliak, Viola Mechírová, Marek Felšöci
Drug induced hyperglycemia and diabetes mellitus ...................... 9


Marek Pytliak, Viola Vargová, Viola Mechírová, Marek Felšöci
Drug induced hypoglycemia ............................................ 16


METABOLISM
Luboslav Stárka
Hydrogen sulfi de – another gaseous transmitter or hormone? .......... 22


ENDOCRINOLOGY
Jiří Doležal
Detection of parathyroid carcinoma by means of 99mTc-MIBI scintigraphy
in a patient with primary hyperparathyroidism ........................ 27


Ľubomíra Bandúrová
The role of prolactin as cytokine .................................... 31


Lidka Lisá
New classification of DSD – Disorders of Sexual Development
and their relation to the determination of gender .................... 37


INFORMATIONS
Future international and national actions ............................ 45


SUBSCRIPTION ......................................................... 47

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................. 48

čtvrtek, 11 listopad 2010 11:09

DMEV 02/2010

Napsal(a)
EDITORIAL ..............................................................49

DIABETOLOGIE
Jan Škrha
Epidemiologická studie o diabetu mellitu v České republice
Porovnání výsledků z roku 2002 a 2006 ................................. 55


Jana Vrbíková, Petra Šrámková, Vojtěch Hainer
Možnosti bariatrické chirurgie v léčbě diabetu mellitu ................ 64


Vladimír Pliska
Insulin – od objevu ke genové technologii ............................. 69


Protagonisté objevu a prvé fáze výzkumu insulinu ...................... 76

METABOLISMUS
Zlata Piskáčková, Julie Bienertová-Vašků, Martin Forejt,
Halina Matějová, Lucie Martykánová
Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity .................................. 77


ENDOKRINOLOGIE
Hana Hruškovičová, Michaela Dušková, Eva Králíková,
Karel Vondra, Luboslav Stárka
Vliv kouření na steroidní spektrum .................................... 83


ZPRÁVY
Profesor MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. osmdesátníkem ................... 90
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................... 96


EDITORIAL ............................................................. 49

DIABETOLOGY
Jan Škrha
Epidemiological study of diabetes mellitus in the Czech Republic
Comparison of data from 2002 and 2006 ................................. 55


Jana Vrbíková, Petra Šrámková, Vojtěch Hainer
The possibilities of bariatric surgery
in the treatment of diabetes mellitus ................................. 64


Vladimír Pliska
Insulin: the path from discovery to gene technology ................... 69


Protagonists of the discovers and first phases of insulin research .... 76


METABOLISM
Zlata Piskáčková, Julie Bienertová-Vašků, Martin Forejt,
Halina Matějová, Lucie Martykánová
Impact of sleep on obesity development ................................ 77


ENDOCRINOLOGY
Hana Hruškovičová, Michaela Dušková, Eva Králíková,
Karel Vondra, Luboslav Stárka
Infl uence of smoking on steroid spectrum ............................. 83


COMMUNICATIONS
Professor MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., 80th birthday ................. 90

INFORMATIONS
Future international and national actions ............................. 96
úterý, 02 listopad 2010 11:25

DMEV 3/2010

Editorial .............................................................................................................................. 97
Obsah ............................................................................................................................... 101


Diabetologie
Pavel Trachta, Martin Haluzík
Fatty acid binding protein-4: význam při vzniku diabetes mellitus 2. typu
a jeho komplikací ............................................................................................................... 105

Věra Hanušová, Martin Haluzík
Inzulínová rezistence a oxid dusnatý .....................................................................................111

Endokrinologie
Richard Hampl
Plazmatické transportní proteiny – SHBG a transkortin: charakteristika,
funkce a význam stanovení v klinice ..................................................................................... 119

Jana Vrbíková
Syndrom polycystických ovarií a jeho metabolické důsledky .................................................. 123

Michaela Dušková, Hana Hruškovičová, Antonín Pařízek, Eva Králíková
Časné a pozdní vlivy kouření matky na endokrinní funkce plodu  ............................................. 129

Lucie Sosvorová, Marie Bičíková, Nataša Kaňová , Oldřich Lapčík
Fytoestrogeny a menopauza ............................................................................................... 135

Endokrinologie/výživa
Veronika Cirmanová, Radmila Kančeva, Karel Vondra, Milan Bayer
Renesance vitamínu D ........................................................................................................ 139

Zprávy
K osmdesátinám profesora MUDr. RNDr. Luboslava Stárky, DrSc.  ......................................... 151
Akademik MUDr. Ladislav Macho, DrSc. 80ročný .................................................................. 153

Informace
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 154

 

Editorial .............................................................................................................................. 97
Content .............................................................................................................................. 101
Diabetology

Pavel Trachta, Martin Haluzík
Fatty acid binding protein-4 and its underlying role in type 2 diabetes
and its complications .......................................................................................................... 105

Věra Hanušová, Martin Haluzík
Insulin resistance and nitric oxide ........................................................................................ 111

Endocrinology
Richard Hampl
Plasma transport proteins: sex hormone-binding globulin and transcortin:
characterization, function and importance of its determination in clinics ................................... 119

Jana Vrbíková
Metabolic consequences of polycystic ovary syndrome (PCOS) .............................................. 123

Michaela Dušková, Hana Hruškovičová, Antonín Pařízek, Eva Králíková
Early and delayed effects of maternal smoking on fetal endocrine function ................................ 129

Lucie Sosvorová, Marie Bičíková, Nataša Kaňová, Oldřich Lapčík
Phytoestrogens and menopause ........................................................................................... 135

Endocrinology/Nutrition
Veronika Cirmanová, Radmila Kančeva, Karel Vondra, Milan Bayer
Renaissance of vitamin D ..................................................................................................... 139

Communications
80th birthday of professor Luboslav Stárka ............................................................................. 151
80th birthday of professor Ladislav Macho .............................................................................  153

Informations
Future international and national actions ................................................................................ 154

EDITORIAL      97
diabetology
Pavel Trachta, Martin Haluzík
Fatty acid binding protein-4 and its underlying role in type 2 diabetes
and its complications      105
Věra Hanušová, Martin Haluzík
Insulin resistance and nitric oxide      111
endocrinology
Richard Hampl
Plasma transport proteins: sex hormone-binding globulin and transcortin:
characterization, function and importance of its determination in clinics      119
Jana Vrbíková
Metabolic consequences of polycystic ovary syndrome (PCOS)      123
Michaela Dušková, Hana Hruškovičová, Antonín Pařízek, Eva Králíková
Early and delayed effects of maternal smoking
on fetal endocrine function      129
Lucie Sosvorová, Marie Bičíková, Nataša Kaňová , Oldřich Lapčík
Phytoestrogens and menopause      135
endocrinology/nutrition
Veronika Cirmanová, Radmila Kančeva, Karel Vondra, Milan Bayer
Renaissance of vitamin D      139
Communications
80th birthday of professor Luboslav Stárka      151
80th birthday of professor Ladislav Macho      153
informations
Future international and national actions      154
instructions for authors      156