Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2014
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 4/2014

OBSAH

EDITORIAL .......................................................................................................... 177

 

diabetologie

Karin Doležalová, Dita Pichlerová, Martin Haluzík
Chirurgická léčba diabetu: jaká, kdy a pro koho? ..................................................... 182

 

Veronika Matušková, Barbora Holubcová
Výsledky léčby diabetického makulárního edému pomocí
intravitreální aplikace ranibizumabu – roční zkušenosti ............................................. 189

 

Kateřina Westlake, Andrea Havlová, Jan Polák
Délka spánku jako rizikový faktor rozvoje diabetes mellitus 2. typu ............................ 195

 

Metabolismus

Erika Nýdlová, Martina Vrbová, Tomáš Roušar
Glutathion a jeho enzymový systém ...................................................................... 202

 

Jiří Kříž, Zuzana Hlinková, Kryštof Slabý
Změny v metabolismu po poranění míchy.
1. část: rozdíly v tělesném složení a metabolické důsledky ..................................... 209

 

Endokrinologie

Luboslav Stárka
Syndrom vyhoření a hormony ............................................................................... 215

 

Endokrinologie/kazuistika

Dagmar Langová, Eva Koláčková
Suicidální pokus požitím hormonálních preparátů ................................................... 220

 

Informace ..................................................................................................... 225

 

rejstřík 2014 ................................................................................................ 226

 

CONTENTS

EDITORIAL ...................................................................................................... 177

 

diabetology

Karin Doležalová, Dita Pichlerová, Martin Haluzík
Surgical treatment of diabetes: what, when and for whom? ................................... 182

 

Veronika Matušková, Barbora Holubcová
Results of treatment of diabetic macular edema using
intravitreal ranibizumab – one year results .......................................................... 189

 

Kateřina Westlake, Andrea Havlová, Jan Polák
Sleep duration as a risk factor for type 2 diabetes ............................................... 195

 

metabolism

Erika Nýdlová, Martina Vrbová, Tomáš Roušar
Glutathione and glutathione-related enzyme system ............................................ 202

 

Jiří Kříž, Zuzana Hlinková, Kryštof Slabý
Metabolic changes after spinal cord injury.
Part I: Differences in body composition and metabolic consequences ................... 209

 

endocrinology

Luboslav Stárka
Burnout syndrome and hormones ...................................................................... 215

 

endocrinology/case report

Dagmar Langová, Eva Koláčková
A suicide attempt by ingesting hormonal drugs ................................................... 220

 

informationS ............................................................................................. 225

 


index 2014 ..................................................................................................... 226

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 3/2014

OBSAH


EDITORIAL                                                                                                                  117

Diabetologie

Michal Anděl, Vlasta Němcová, Nela Pavlíková, Jana Urbanová,
Marie Čecháková, Andrea Havlová, Radka Straková, Livia Večeřová,
Václav Mandys, Jan Kovář, Petr Heneberg, Jan Trnka, Pavel Kraml, Jan Polák
Faktory vedoucí k poškození a destrukci beta-buněk
Langerhansových ostrůvků pankreatu                                                                        122

 

Diabetologie/Endokrinologie

Klára Roženková, Barbora Obermannová,
Zdeněk Šumník, Jan Lebl, Štěpánka Průhová
Vrozený hyperinzulinismus: diagnostika a léčba                                                        131

Endokrinologie

Luboslav Stárka
Varikokéla jako endokrinopatie                                                                                  137

Jitka Čepková, Jiří Horáček
Současný pohled na terapii Gravesovy tyreotoxikózy
se zaměřením na terapii radiojodem 131I                                                                  141

Metabolismus/obezitologie

M. Fried, V. Yumuk, J. M. Oppert, N. Scopinaro,
A. Torres, R. Weiner, Y. Yashkov, G. Frühbeck, a v zastoupení evropské sekce
Mezinárodní federace bariatrické a metabolické chirurgie (IFSO-EC)
a Evropské obezitologické společnosti (EASO)
Interdisciplinární evropská doporučení metabolické
a bariatrické chirurgie                                                                                                148

Výživa

Judit Süli, Katarína Homzová, Anna Sobeková,
Zuzana Bujdošová, Tatiana Hrušková
Polyfenolové látky v potravinách                                                                               162

Informace                                                                                                                     173

 


CONTENTS

EDITORIAL                                                                                                                  117

Diabetology

Michal Anděl, Vlasta Němcová, Nela Pavlíková, Jana Urbanová,
Marie Čecháková, Andrea Havlová, Radka Straková, Livia Večeřová,
Václav Mandys, Jan Kovář, Petr Heneberg, Jan Trnka, Pavel Kraml, Jan Polák
Factors leading to damage and destruction
of beta-cells of langerhans islands of pancreas                                                         122

Diabetology/ Endocrinology

Klára Roženková, Barbora Obermannová,
Zdeněk Šumník, Jan Lebl, Štěpánka Průhová
Congenital hyperinsulinism: diagnostics and management     
endocrinology                                                                                                           131

Luboslav Stárka
Varicocele as an endocrinopathy                                                                              137

Jitka Čepková, Jiří Horáček
Current view on the treatment of Graves’ thyrotoxicosis
with a focus on radioiodine 131I therapy                                                                  141


Metabolism/obesitology

M. Fried, V. Yumuk, J. M. Oppert, N. Scopinaro,
A. Torres, R. Weiner, Y. Yashkov, G. Frühbeck, in the name of european section
of International federation of bariatric and metabolic surgery (IFSO-EC)
and European Association for the Study of Obesity (EASO)
Interdisciplinary European Guidelines
on Metabolic and Bariatric Surgery                                                                         148

NUTRITION

Judit Süli, Katarína Homzová, Anna Sobeková,
Zuzana Bujdošová, Tatiana Hrušková
Polyphenolic compounds in foods                                                                           162

Information                                                                                                                 173

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 2/2014

Editorial
Luboslav Stárka
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. – 90 let  .......................................................... 45

Diabetologie

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014....................................55

Pavel Škrha, Michal Anděl, Aleksi Šedo
DPP-4 inhibitory a autoimunita...................................................................................61

Endokrinologie

Martin Haluzík, Miloš Mráz, Zdena Lacinová
Jak tuková tkáň přispívá ke vzniku metabolických komplikací obezity?........................65

Josef Marek
Diferenciální diagnóza patologických nálezů hypofyzární stopky ................................71

Kateřina Šimůnková, Michal Kršek
Ultradiánní rytmus glukokortikoidů: Nové diagnostické a léčebné možnosti
poruch osy hypotalamus – hypofýza − nadledviny? Přehled poznatků
vyplývajících ze studií skupiny profesora Lightmana ...................................................76

Eliška Potluková, Hana Vítková, Zdeňka Límanová
Individuální přístup k pacientům při léčbě hypotyreózy ...............................................85

Endokrinologie/diabetologie

Klára Roženková, Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník, Štěpánka Průhová, Jan Lebl
Vrozený hyperinzulinismus: molekulárně genetická podstata a etiopatogeneze ........... 92

Výživa

Jana Matysková, Ondřej Souček, Daniela Zemková, Zdeněk Šumník
Hodnocení svalové síly a výkonu u dětí a adolescentů ................................................ 99

Zprávy ...................................................................................................................110

Informace ..............................................................................................................115

CONTENTS

Editorial
Luboslav Stárka
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. – 90 years ......................................................45

Diabetology

Recommendation for the diabetes care in pregnancy 2014...........................................55

Pavel Škrha, Michal Anděl, Aleksi Šedo
Dpp-4 inhibitors and autoimmunity.............................................................................61

Endocrinology

Martin Haluzík, Miloš Mráz, Zdena Lacinová
How does adipose tissue contribute to the development
of metabolic complications of obesity? ......................................................................65

Josef Marek
Differential diagnosis of pituitary stalk lesions ............................................................71

Kateřina Šimůnková, Michal Kršek
Ultradian rhythm of glucocorticoids: New diagnostic and treatment
strategy of hypothalamic – pituitary – adrenal axis disorders?
Overview of professor Lightman´s group studies ..........................................................76

Eliška Potluková, Hana Vítková, Zdeňka Límanová
The treatment of hypothyroidism with focus on specific situations .................................85

Endokrinology/diabetology

Klára Roženková, Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník, Štěpánka Průhová, Jan Lebl
Congenital hyperinsulinism: molecular genetic background and ethiopatogenesis ...........92

Nutrition

Jana Matysková, Ondřej Souček, Daniela Zemková, Zdeněk Šumník
Assessment of muscle force and power in children and adolescents .............................99

Communications .....................................................................................................110

Informations.............................................................................................................115

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 1/2014

Editorial .................................................................................................................1
Diabetologie
Kateřina Andělová
Metformin v léčbě gestačního diabetu (GDM) ............................................................. 8

Michal Anděl, Pavel Škrha, Jan Hajer, Jan Trnka
Metformin a karcinom pankreatu ..............................................................................12

Doporučení/diabetologie

Testování osobních glukometrů s ohledem na normu en iso 15797, doporučení ........... 15

Endokrinologie

Luboslav Stárka, Richard Hampl
Testosteron jako neuroaktivní steroid ........................................................................17

Metabolismus/kazuistika

Jan Gojda, Jan Švanda, Michal Anděl
Hypoglykémie po léčbě olanzapinem u nediabetické pacientky ................................. 22

Metabolismus

Zdeněk Mareček, Radan Brůha
Wilsonova choroba .................................................................................................24

Z příbuzných oborů

Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková
Plazmaferéza a její současné využití v klinické nefrologii........................................... 31

Informace ........................................................................................................... 42

CONTENTS

Editorial .................................................................................................................1

Diabetology

Kateřina Andělová
Metformin in the treatment of gestational diabetes...................................................... 8

Michal Anděl, Pavel Škrha, Jan Hajer, Jan Trnka
Metformin and cancer of pancreas...........................................................................12

Guidelines/diabetology

Recommendations of Czech Diabetologic Society and Czech Society of Clinical
Biochemistry on testing of personal glucose meters..................................................15

Endocrinology

Luboslav Stárka, Richard Hampl
Testosterone: a neuroactive steroid...........................................................................17

Metabolism/case report

Jan Gojda, Jan Švanda, Michal Anděl
Hypoglycaemia associated with olanzapine treatment in non-diabetic patient................ 22

Metabolism

Zdeněk Mareček, Radan Brůha
Wilson disease.........................................................................................................24

Related specializations

Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková
Plasma exchange and its current use in clinical nephrology.........................................31

Information ..............................................................................................................42