Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 68
2002
pátek, 01 duben 2011 12:30

DMEV Suppl. 1/2002

středa, 19 leden 2011 19:51

DMEV suppl. 03/2002

OBSAH

EDITORIAL

PROGRAM

POKYNY AUTORŮM

ABSTRAKTA

1. Možnost zvýšení rizika juvenilních hypertoniků oxidativním stresem

2. Toxický efekt cholátu v cholesterolové dietě

3. Recentní vývoj kardiovaskulární morbidity a mortality a některých faktorů, které ji ovlivňují

4. Léčení hypertonici mají vyšší hladiny C-reaktivního proteinu. Výsledky populační studie.

5. Hypertenze a obezita v české populaci

6. Rizikové faktory u nemocných s chronickým srdečním selháním

7. Úloha neurální izoformy syntázy oxidu dusnatého v regulaci renálních funkcí u angiotenzin II-indukované hypertenze

8. Snížení koncentrace crp změnou životního stylu

9. Homocystein a alkohol – naše zkušenosti

10. Mechanické vlastnosti velkých cév: výsledky populační studie

11. Změny variability srdeční frekvence a baroreflexní senzitivity u pacientů časně po ortotopické transplantaci srdce

12. Národní registr pacientů s familiární hypercholesterolémií - molekulárně genetická analýza

13. Intima-media thickness u hyperlipidemických jedinců s familiární kombinovanou hyperlipidemií, korelace s laboratorními metabolickými parametry

14. Srovnání vlivu vytrvalostního a silového cvičení na funkci autonomního nervového systému u obézních mužů

15. Splnila nově vyvíjená antihypertenziva ve světle studií octave, overture a enable naše očekávání?

16. Vztah spektra antihypertenzivní léčby k zastoupení jednotlivých komponent metabolického syndromu

17. Epidemiologická studie subklinických forem dysfunkce štítné žlázy v plzeňské populaci

18. Vliv terapie simvastatinem na funkční a laboratorní parametry u pacientů s uzávěrovou chorobou tepen dk

19. Životní styl a riziko aterosklerózy u bývalých onkologických pacientů

20. Apolipoprotein av - vliv na plazmatické triglyceridy a riziko vzniku infarktu myokardu

21. Polymorfismus v genu pro ace nehraje roji v genetické determinaci kouření

22. Vztah hodnoty tloušťky komplexu intima-media karotických tepen (imt) k hodnotě dilatace brachiální tepny navozené průtokem (fmd)

23. Hyperhomocysteinemie nekoreluje se stenózou karotid

24. Studium transportu elektronů u nadph-cytochrom p450 reduktázy (cypor) pomocí chimérických cypor s nos terminálovými konci

25. Dlouhodobá prognóza juvenilní hypertenze – 45leté sledování

26. Porovnání rizikového profilu a léčby hypertenze v populaci a na specializovaném pracovišti

27. Fibrinogen u jedinců z rodin s familiární kombinovanou hyperlipidémií

28. Mikrovaskulární reaktivita u pacientů s hyperlipidémií a u diabetiků: Vliv hypolipidemické léčby

29. Morphology of the abdominal aortic wall in atherosclerosis and aneurysms Morfologie aterosklerotické a aneuryzmatické břišní aorty

30. Alkohol a lipoproteiny v postprandiální fázi

31. Detekce aktivátoru a inhibitoru plazminogenu v cévní stěně

32. Referenční hodnoty 24hodinového ambulantního monitorování krevního tlaku v populaci 18 - 30 let: populační studie brněnského regionu

33. Úroveň sekundární prevence u pacientů s aterosklerotickým postižením periferních tepen a abdominální aorty je nedostatečná

34. Němá ischemie mozku v mr obraze u hypertenze

35. Sedmileté úsilí o zvýšení compliance při léčbě familiárních hypercholesterolemií u dětí a adolescentů

36. Srovnání účinku statinů s fibráty v monoterapii a v kombinaci s foláty na hladiny homocysteinu a některé markery endoteliální dysfunkce, koagulace či oxidačního stavu

37. Termolabilní mutace mthfr a riziko předčasné manifestace ischemické choroby srdeční

38. Metabolické odchylky u hypertoniků s renální insuficiencí

39. Nikotinismus u rehabilitovaných nemocných se srdečně cévním onemocněním v anamnéze

40. Vplyv chronickej chlamydiálnej infekcie s nešpecifickým zápalom na kardiovaskulárne komplikácie pri akútnom infarkte myokardu

41. Systém pro kontinuální monitorování glykémie a jeho využití v léčbě diabetes mellitus - vybrané kasuistiky

42. Výsledky screeningu: Znej svůj krevní tlak a cholesterol

43. Vztah koncentrace kyseliny močové a některých rizikových faktorů aterosklerózy v mladé populaci

44. Elektronická forma lékařských doporučení – usnadní se jejich naučení a používání?

45. Dlouhodobý vývoj rizikových faktorů aterosklerózy u dětí – patnáctileté sledování

46. Vliv centrální obezity na spektrum lipidů a glykémii u žen

47. Kontrola rizikových faktorů u osob s ichs v ČR

48. Redukce objemu viscerálního tuku změnou životního stylu mladých obézních žen

49. Audit sérových hodnot cholesterolu, triacylglycerolů a hdl-cholesterolu v nemocniční dětské populaci

50. Tělesné složení u pacientů s juvenilní hypertenzí

51. Skrytá deprese - nový rizikový faktor metabolického syndromu X

52. Léčba metabolického syndromu antiobezitiky – praktické zkušenosti

53. Léčba arteriální hypertenze ramiprilem u dětí s chronickými onemocněními ledvin

54. Ambulantní monitorování krevního tlaku u dětí s unilaterální multicystickou dysplázií ledviny

55. Vývoj dyslipidémie u nemocných v chronickém hemodialyzačním programu

56. Stanovení resistinu u běžné populace

57. Evropská síť srdce a kontrola tabáku

58. Zkušenosti s realizací selektivního screeningu dětí rizikových pro časnou aterosklerózu v ČR

59. Redukce hmotnosti obézních mladých žen kombinací zvýšené fyzické aktivity a sníženého příjmu energie

60. Změny diety české populace v posledních 10 letech

61. Obezita a hypertenze

62. Dlouhodobá prognóza diabetiků s akutním infarktem myokardu

63. Rizikový profil kuřáků, bývalých kuřáků a nekuřáků v náhodně vybraném populačním vzorku

64. Účinnost a bezpečnost losartanu vs atenolu u nemocných s lehkou až středně těžkou hypertenzí

65. Český renální program pacientů s kardiovaskulárním onemocněním – plán studií, nábor nemocných, cíle

66. Vzácné varianty apolipoproteinu e (arg136›cys a arg136›ser) v české populaci

67. Atriální natriuretický peptid působí lipolýzu v tukové tkáni: vliv redukční diety

68. Vliv redukčního režimu na expresi genů regulujících inzulinovou rezistenci: adiponektin a leptin

69. Prevalence primárního hyperaldosteronismu u středně těžké až těžké arteriální hypertenze v České republice

70. Vliv atorvastatinu na leukocytární a endoteliální cytoadhezivní molekuly u pacientů s hypercholesterolémií

71. Inzerční/deleční polymorfismus genu pro angiotensin konvertující enzym u dětí a mladistvých s diabetes mellitus I. typu s ČR

72. Odpovídá klasifikace podle brachiálního systolického krevního tlaku kategoriím podle odhadnutého systolického tlaku v aortě?

73. Hypertenze a její dlouhodobé sledování v primárně preventivní studii

74. Subpopulace hdl, rychlost esterifikace cholesterolu u dětí a jejich rodičů ve vztahu k rizikovými faktorům vývoje ischemické choroby srdeční

75. Přednosti nenasycených mastných kyselin v dietě

76. Polymorfismus apolipoproteinu av u nemocných s kombinovanou hyperlipoproteinémií

77. Obezita ve vztahu ke kardiovaskulárnímu riziku

78. Diurnální kolísání krevního tlaku u hyperkortisolismu

79. Vliv dlouhodobé kombinační léčby statiny a fibráty – účinnost a bezpečnost

80. Aktualizace názorů na vliv potravních lipidů na aterosklerózu a ischemickou chorobu srdeční

81. Vliv menopauzy na složení a peroxidaci vldl a ldl

82. Změny metabolismu plazmatických lipidů a složení mastných kyselin u proteino-kalorické malnutrice

středa, 19 leden 2011 19:48

DMEV suppl. 02/2002

OBSAH

EDITORIAL

PROGRAM

ABSTRAKTA

POKYNY AUTORŮM

 

ZÁŠTITU NAD XXV. ENDOKRINOLOGICKÝMI DŇAMI PREVZAL

PRIMÁTOR MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

MUDr. Alexander SLAFKOVSKÝ

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Doc. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. - predseda

Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.

Prof. MUDr. RNDr. Luboš Stárka DrSc.

Akademik Ladislav Macho DrSc.

Doc. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.

Doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.

MUDr. Peter Vaňuga

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.

MUDr. Peter Vaňuga

Doc. MUDr. Emil Martinka, PHD

MUDr. Alexander Kreze jr. CSc.

MUDr. Marián Šmoldas

MUDr. Mikuláš Pura

MUDr. Peter Lakota

MUDr. Radovan Plášil

MUDr. Ján Čulák

Ľudmila Haláková

Ľubomír Brindza

SEKRETARIÁT KONGRESU

Sekretariát Národného endokrinologického a diabetologického ústavu

034 91 Ľubochňa, tel./fax.: 044 4391273

MIESTO KONANIA

Kongresové sály Mestského úradu

Štúrova 1989

031 01 Liptovský Mikuláš

středa, 19 leden 2011 19:42

DMEV č. 4/2002

OBSAH
EDITORIAL
DIABETOLOGIE
Bohdana Kalvodová, Petr Sklenka, Drahomíra Uchálová Varcholová, Tarek Aboutable
Diagnostika a léčba diabetické retinopatie a jejích komplikací

Bedřich Friedecký, Vladimír Palička
Možnosti a limity přínosu laboratorních výsledků při diagnostice diabetu (s demonstrací na limitech dle doporučení WHO)

Daniela Šrámková, Běla Bendlová
Rezistin - klíč k inzulinové rezistenci?

ENDOKRINOLOGIE
Juraj Hrnčiar
Skríning funkčných porúch štítnej žľazy u dospelých, gravidných
žien a novorodencov
Je tento skríning efektívny a ako ho v súčasnosti realizovať?

Jan Vosáhlo, Jan Krásný, Antonín Srp, Renata Brunnerová, Jan Lebl
Septo-optická dysplázie: méně obvyklá příčina hypopituitarismu

VÝŽIVA
Jolana Rambousková
Hodnocení nutričního stavu v těhotenství

DIABETOLOGIE/DISKUSE
J. Perušičová, A. Šmahelová, M. Kvapil, Z. Rušavý
Inzulinová léčba u diabetiků 1. typu - závěry workshopů českých diabetologů 1.část

DISKUSE

ZPRÁVY

ROZHOVORY

PŘEHLED RECENTNÍ LITERATURY

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY
Bohdana Kalvodová, Petr Sklenka, Drahomíra Uchálová Varcholová, Tarek Aboutable
Diagnosis and Treatment of Diabetic Retinopathy and its Complications

Bedřich Friedecký, Vladimír Palička
Contributions and Limits of Laboratory Results in Diabetes Diagnostics (Demonstration on Limits of WHO Recommendations)

Daniela Šrámková, Běla Bendlová
Resistin - the Key to Insulin Resistance?

ENDOCRINOLOGY
Juraj Hrnčiar
Screening of Functional Disorders of the Thyroid Gland in Adults, Gravid Femels and Newborns Is This Sceening Effective And How Can By Realised Now?

Jan Vosáhlo, Jan Krásný, Antonín Srp, Renata Brunnerová, Jan Lebl
Septo-optic Dysplasia: Less Common Cause of Hypopituitarism

NUTRITION
Jolana Rambousková
Nutritional Assessment of the Pregnant Woman

DIABETOLOGY/DISCUSSION
J. Perušičová, A. Šmahelová, M. Kvapil, Z. Rušavý
Insulin Therapy in Type 1 Diabetes - Results from Workshop of Czech Diabetologists

DISCUSSION

NEWS

INTERVIEWS

REVIEW OF RECENT LITERATURE

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

středa, 19 leden 2011 09:29

DMEV č. 3/2002

OBSAH

EDITORIAL

Roman Mottl: Vztah dehydroepiandrosteron-sulfátu k inzulinové rezistenci

Eva Maňáková: Diabetes mellitus a vývoj plodu

Ludmila Brunerová, Michal Anděl: Ekonomické náklady syndromu diabetická noha v mezinárodním srovnání

Radovan Bílek, Luboslav Stárka: Adrenomedulin

Eva Al Taji, Jan Lebl: Dysgeneze štítné žlázy: současné poznatky o úloze transkripčních faktorů v patogenezi kongenitální hypotyreózy

Miroslava Kloudová, Jan Čáp, Pavel Eliáš, Jan Bureš: Falešně normální výsledek standardního ACTH stimulačního testu u nemocného s Addisonovou chorobou

Lenka Ploranská, Ludmila Hejcmanová, Jan Lebl: Fenylketonurie a její genová podstata

Milena Černá: Čaj a jeho chemopreventivní účinky

ZPRÁVY

ROZHOVORY

Přehled recentní literatury

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

Roman Mottl: Relation Between Dehydroepiandrosterone Sulfate and Insulin Resistance

Eva Maňáková: Diabetes Mellitus and Foetus Development

Ludmila Brunerová, Michal Anděl: Costs for Diabetic Foot Syndrome in International Comparison

Radovan Bílek, Luboslav Stárka: Adrenomedulin

Eva Al Taji, Jan Lebl: Thyroid Dysgenesis: Current Knowledge of the Role of Transcription Factors in the Pathogenesis of Congenital Hypothyroidism

Miroslava Kloudová, Jan Čáp, Pavel Eliáš, Jan Bureš: Falsely Negative Standard-dose ACTH Stimulation Test in Patient with Addison's Disease

Lenka Ploranská, Ludmila Hejcmanová, Jan Lebl: Phenylketonuria and its Genetic Background

Milena Černá: Tea and Cancer Chemoprevention

NEWS

INTERVIEWS

Review of recent literature

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

středa, 19 leden 2011 09:23

DMEV č. 2/2002

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Karel Vondra, Václav Zamrazil: Onemocnění štítné žlázy u nemocných s diabetes mellitus

Kateřina Štechová, Marta Šnajderová, Stanislava Koloušková, Zdeněk Šumník, Marie Hladíková, Radka Šitová, Jan Vavřinec: Non-compliance pacientů s diabetem léčených inzulinovou pumpou; dotazník a kazuistiky

ENDOKRINOLOGIE

Pavel Langer, Iwar Klimeš, Elena Šeböková: Súčasné trendy v laboratórnej diagnostike ochorení štítnej žľazy

Jiří Doležal, Jaroslav Vižďa, Jiří Horáček, Pavel Studeník: Thyreoeliminační léčba jodem pro karcinom štítné žlázy u pacientky s transplantovanými játry

Jan Lebl: Diferenciální diagnóza dětské obezity

VÝŽIVA

Pavel Suchánek, Jiří Brát, Rudolf Poledne: Přehled jedlých tuků a olejů na našem trhu a jejich hodnocení

Standardy pro podávání nutriční podpory a pro výživu v nemocnici

ZPRÁVY

ROZHOVORY

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Karel Vondra, Václav Zamrazil: Thyroid Diseases in Patients with Diabetes Mellitus

Kateřina Štechová, Marta Šnajderová, Stanislava Koloušková, Zdeněk Šumník, Marie Hladíková, Radka Šitová, Jan Vavřinec: Non-compliance of Insulin Pump Users Questionnaire and Case Reports

ENDOCRINOLOGY

Pavel Langer, Iwar Klimeš, Elena Šeböková: Current Trends in Laboratory Diagnostics of Thyroid Disseases

Jiří Doležal, Jaroslav Vižďa, Jiří Horáček, Pavel Studeník: Radioactive iodine ablation for thyroid cancer in patient with graft liver

METABOLISM/ENDOCRINOLOGY

Jan Lebl: Differential Diagnosis of Childhood Obesity

NUTRITION

Pavel Suchánek, Jiří Brát, Rudolf Poledne: Review of vegetable oils and fatson the Czech market and their evaluation

Standards and Guidelines for Nutritinal Support and Nutrition in the Hospital

NEWS

INTERVIEWS

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

středa, 19 leden 2011 09:17

DMEV č. 1/2002

OBSAH
EDITORIAL
DIABETOLOGIE

Jan Lebl, Štěpánka Průhová
Trvalá mírná hyperglykémie u několika členů jedné rodiny:
Objev nové mutace Glu268Stop v genu pro glukokinázu (MODY 2)

Petra Šamalíková, Běla Bendlová, Josef Včelák
Mody (maturity-onset diabetes of the young) - nové poznatky o kandidátních genech

Robert Staffa, Mojmír Přívara, Radim Holub
Diabetická noha z pohledu cévního chirurga - kazuistika

METABOLISMUS

Jan Večeř, Hana Kubátová, Jiří Charvát, Luděk Šprongl
Hodnocení acidobazické rovnováhy metodou kvantitativní analýzy

METABOLISMUS/VÝŽIVA

František Duška, Michal Anděl
Glutamin: biochemie, patobiochemie a užití v umělé výživě

ENDOKRINOLOGIE

Luboslav Stárka
Některé nové poznatky o endokrinním řízení reprodukčních funkcí u muže

VÝŽIVA

Jolana Rambousková
Brokolice - nutriční význam a účinky podporující zdraví 38

ZPRÁVY

ROZHOVORY

PŘEHLED RECENTNÍ LITERATURY

INFORMACE

POKYNY AUTORŮM

 

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Jan Lebl, Štěpánka Průhová
Persistent Mild Hyperglycaemia in Several Family Members:
Discovery of a Novel Mutation Glu268Stop in the Glucokinase gene (MODY 2)

Petra Šamalíková, Josef Včelák, Běla Bendlová
MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) - New Knowledge of Candidate Genes

Robert Staffa, Mojmír Přívara, Radim Holub
Diabetic Foot from the View of a Vascular Surgeon - Case Report

METABOLISM

Jan Večeř, Hana Kubátová, Jiří Charvát, Luděk Šprongl
Evaluation of Acid-base Disorders Using the Metod of Quantitative Analysis

METABOLISM/NUTRITION

František Duška, Michal Anděl
Glutamine: Biochemistry, Pathobiochemistry and its Use in Arteficial Nutrition

ENDOCRINOLOGY

Luboslav Stárka
Some New Findings on Endocrine Regulation of Reproductive Function in Males

NUTRITION

Jolana Rambousková
Broccoli - Nutritional Value and Health Promotion Effects

NEWS

INTERVIEWS

REVIEW OF RECENT LITERATURE

INFORMATIONS

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS