Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2007
pátek, 21 leden 2011 13:47

DMEV Suppl. 1/2007

ABSTRAKTA XLIII. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ, LUHAČOVICE

EDITORIAL .............................................................................................................................. 1
Obsah
PROGRAM 43. DIABETOLOGICKÝCH DNŮ .................................................................... 9
ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK ................................................................................................15
ABSTRAKTA POSTEROVÝCH SDĚLENÍ ....................................................................... 30

ABSTRACTS OF XLIII. DIABETOLOGICAL DAYS, LUHAČOVICE

EDITORIAL .............................................................................................................................. 1
Content
PROGRAMME OF 43. DIABETOLOGICAL DAYS ........................................................... 9
SUMMARIES OF LECTURES ........................................................................................... 15
SUMMARIES OF POSTERS ............................................................................................. 30

středa, 08 prosinec 2010 16:18

DMEV č.4/2007

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................. 177
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 1. TYPU ................................................................. 185
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU ................................................................. 191
STANDARDY DIETNÍ LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM ................................................................. 199
DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA ........................................................................................ 204
STANDARDY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU
DIABETICKÉ RETIONOPATIE A JEJÍCH KOMPLIKACÍ ................................................................... 207
STANDARDY PÉČE PŘI DIABETICKÉ NEFROPATII ...................................................................... 211
STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY DIABETICKÉ NEUROPATIE ............................................... 215
STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY ....................................... 221
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ ..................................................... 229
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNÍ STAVU DIABETES MELLITUS ................................. 232
INFORMACE ............................................................................................................................... 242
PŘEHLEDY RECENTNÍCH ČLÁNKŮ Z DIABETOLOGIE .................................................................. 246
PŘEDPLATNÉ ............................................................................................................................. 251
POKYNY AUTORŮM .................................................................................................................... 252

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 177
STANDARDS OF CARE ABOUT PATIENTS
WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
............................................................................................. 185
STANDARDS OF CARE ABOUT PATIENTS
WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
............................................................................................. 191
STANDARDS OF DIETARY THERAPY OF DIABETES .................................................................... 199
RECOMMENDATIONS FOR EDUCATION OF DIABETIC PATIENTS ................................................. 204
STANDARDS FOR DIAGNOSTICS AND THERAPY
OF DIABETIC RETINOPATHY
........................................................................................................ 207
STANDARDS OF
STANDARDS OF DIANOSTICS AND THERAPY OF DIABETIC NEUROPATHY
.................................. 215
STANDARDS OF THERAPY OF PATIENTS
WITH DIABETIC FOOT SYNDROME
............................................................................................... 221
STANDARDS OF CARE OF DIABETES MELLITUS IN PREGNANCY ................................................ 229
LABORATORY DIAGNOSTICS AND MONITORING OF DIABETES MELLITUS ................................... 232
INFORMATIONS ............................................................................................................................ 242
REVIEWS OF ARTICLES FROM DIABATELOGY ............................................................................. 246
SUBSCRIPTION ............................................................................................................................. 251
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ..................................................................................................... 252

středa, 08 prosinec 2010 15:27

DMEV č.3/2007

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................. 129

DIABETOLOGIE
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec,
Iva Haladová, Michal Žourek, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý
Těhotenství a diabetes mellitus 1. a 2. typu
.................................................................................... 137
Tomáš Roubíček, Jaromír Křemen, Lenka Bošanská,
Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Hyperglykemie a inzulinorezistence u kriticky nemocných:
příčiny, důsledky a možnosti léčebného ovlivnění
............................................................................ 143

ENDOKRINOLOGIE
Jana Michlová, Ivan Šterzl
Imunoneuroendokrinní vztahy a stárnutí
......................................................................................... 152
Luboslav Stárka
Dihydrotestosteron a inhibitory steroidní 5α-reduktázy .................................................................... 157
Kateřina Šimůnková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Tkáňově specifi cký Cushingův syndrom
........................................................................................ 163
Jiří Doležal
Scintigrafi cká detekce recidivujícího adenomu
příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
.................................................................................................. 169

VZPOMÍNKA

Václav Zamrazil
prof. Francois Delange, M.D., PhD
. ............................................................................................. 173

INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................ 174

POKYNY AUTORŮM ................................................................................................................. 176

CONTENTS

EDITORIAL
............................................................................................................................... 129

DIABETOLOGY
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec,
Iva Haladová, Michal Žourek, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý
Pregnancy and Diabetes Mellitus Type 1 and 2
............................................................................ 137
Tomáš Roubíček, Jaromír Křemen, Lenka Bošanská,
Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Hyperglycemia and insulin resistance in critically ill patients:
causes, consequences and possibilities of therapeutic interventions
.............................................. 143

ENDOKRINOLOGY
Jana Michlová, Ivan Šterzl
Immunoendocrine relations and aging
......................................................................................... 152
Luboslav Stárka
Dihydrotestosterone and inhibitors of steroid 5α-reductase ........................................................... 152
Kateřina Šimůnková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Tissue-specifi c Cushing's syndrome
.......................................................................................... 163
Jiří Doležal
Sestamibi scintigraphy detection of the reccurent
parathyroid adenoma
................................................................................................................. 169

REMEMBRANCE
Václav Zamrazil
prof. Francois Delange, M.D., PhD
. ............................................................................................ 173

INFORMATIONS
Future international and national actions .................................................................................... 174

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS .................................................................................... 176

úterý, 30 listopad 2010 19:52

DMEV č.2/2007

Napsal(a)
OBSAH
EDITORIAL ....................................................................................................................... 61
DIABETOLOGIE
Lenka Bošanská, Martin Haluzík
Vliv blokády renin-angiotenzinového systému
na inzulinovou rezistenci a incidenci diabetu:
přehled současných znalostí
.............................................................................................. 68
Terezie Šuláková
Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) a diabetes
................................................... 75
ENDOKRINOLOGIE
Kateřina Zajíčková, Ivana Žofková
Polymorfi zmy v kandidátních genech pro osteoporózu
a jejich asociace nejen s kostním metabolismem
................................................................ 84
Marie Bičíková
11β-Hydroxysteroidní dehydrogenáza typ 2
........................................................................ 89
Barbora Obermannová, Jan Vosáhlo, Jan Lebl
Úloha transkripčních faktorů v embryogenezi hypofýzy
........................................................ 92
METABOLISMUS
Michal Žourek, Silvie Lacigová, Michal Krčma,
Jiří Mudra, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Přehled metabolismu železa s ohledem na klinickou praxi
................................................. 100
METABOLISMUS / ATEROSKLERÓZA
Helena Vaverková, Vladimír Soška, Hana Rosolová, Richard Češka,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Jan Piťha, Rudolf Poledne,
Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová, Michal Vráblík
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti,
vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu
............................................... 106
VZPOMÍNKA ................................................................................................................ 121
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce
........................................................................... 125
POKYNY AUTORŮM .................................................................................................... 128

CONTENTS
EDITORIAL ................................................................................................................... 61
DIABETOLOGY
Lenka Bošanská, Martin Haluzík
Infl uence of renin-angiotensin-system
inhibition on insulin resistance and incidence
of diabetes: review of current knowledge
.......................................................................... 68
Terezie Šuláková
Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) and diabetes
............................................ 75
ENDOKRINOLOGY
Kateřina Zajíčková, Ivana Žofková
Polymorphisms in osteoporosis-related candidate
genes and their associations not only with bone metabolism
............................................ 84
Marie Bičíková
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 2
..................................................................... 89
Barbora Obermannová, Jan Vosáhlo, Jan Lebl
Role of transcription factors in pituitary embryogenesis
................................................... 92
METABOLISM
Michal Žourek, Silvie Lacigová, Michal Krčma,
Jiří Mudra, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Iron metabolism review considering clinical praxis
........................................................ 100
METABOLISM / ATHEROSCLEROSIS
Helena Vaverková, Vladimír Soška, Hana Rosolová, Richard Češka,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Jan Piťha, Rudolf Poledne,
Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová, Michal Vráblík
Czech Atherosclerosis Society Guidelines for the
Diagnosis and Treatment of Dyslipidemia in Adults
...................................................... 106
REMEMBRANCE ..................................................................................................... 121
INFORMATIONS
Future international and national actions .................................................................... .125
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ...................................................................... 128

úterý, 30 listopad 2010 18:38

DMEV č.1/2007

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL ..................................................................................................................................... 1
DIABETOLOGIE
Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková,
Petr Matucha, Karel Vondra
Pulzní sekrece inzulinu
................................................................................................................... 12
Jana Vrbíková, Kateřina Dvořáková
Inzulínové senzitizátory v léčbě syndromu polycystických ovarií
.......................................................... 20
ENDOKRINOLOGIE
Beáta Rácz, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Apelin
............................................................................................................................................ 26
Vlasta Sýkorová, Šárka Dvořáková, Daniela Kodetová, Jaromír Astl,
Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Petr Vlček, Zdeněk Novák, Běla Bendová
Genetické příčiny vzniku papilárního karcinomu štítné žlázy
............................................................... 30
Nataša Kaňová
Tyreostatika stále aktuální
.............................................................................................................. 37
Marcela Dvořáková, Radovan Bílek, Jarmila Čeřovská,
Martin Hill, Zdeněk Novák, Věra Vavrejnová, Petr Vlček,
Jana Vrbíková, Jaroslav Zikmund, Václav Zamrazil
Štítná žláza od minulosti k současnosti u dětské a dospělé
populace v České republice
............................................................................................................ 43
VÝŽIVA
Vojtěch Hainer, Jara Nedvídková
Obestatin: hormon odvozený
z pre-proghrelinu inhibuje příjem potravy
.......................................................................................... 50
Václav Zamrazil
Profylaxe jodového defi citu a problematika s ní spojená
................................................................... 53
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................... 56
REJSTŘÍK ................................................................................................................................... 58

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 1
DIABETOLOGY
Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková,
Petr Matucha, Karel Vondra
Pulsatile insulin secretion
............................................................................................................ 12
Jana Vrbíková, Kateřina Dvořáková
Insulin sensitisators in the treatment of polycystic ovary syndrome
................................................. 20
ENDOCRINOLOGY
Beáta Rácz, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Apelin
...................................................................................................................................... 26
Vlasta Sýkorová, Šárka Dvořáková, Daniela Kodetová, Jaromír Astl,
Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Petr Vlček, Zdeněk Novák, Běla Bendová
Genetic causes of papillary thyroid carcinoma
............................................................................. 30
Nataša Kaňová
Antithyroid drugs
...................................................................................................................... 37
Marcela Dvořáková, Radovan Bílek, Jarmila Čeřovská,
Martin Hill, Zdeněk Novák, Věra Vavrejnová, Petr Vlček,
Jana Vrbíková, Jaroslav Zikmund, Václav Zamrazil
The thyroid gland in children and adults in the Czech republic –
from past to the present time
.................................................................................................... 43
NUTRITION
Vojtěch Hainer, Jara Nedvídková
Obestatin: pre-proghrelinu derived
hormone inhibits food intake
.................................................................................................... 50
Václav Zamrazil
Prophylaxis of iodine defi ciency. Methods and problems
........................................................... 53
INFORMATIONS
Future international and national actions ................................................................................... 56
INDEXES ............................................................................................................................... 58