Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 70
2003
středa, 19 leden 2011 17:58

DMEV suppl. 3/2003

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL

programové schéma

ODBORNÝ PROGRAM

SOUHRNY PŘEDNÁŠEK

Angiologie

Guidelines

Hotlines

Hypolipidemická terapie

Metabolický syndrom

Nefarmakologická léčba a rizika aterosklerózy

Varia

POSTERY

CONTENS

EDITORIAL

PROGRAMME SCHEDULE

SCIENTIFIC PRGRAMME

LECTURE ABSTRACTS

Angiology

Guidelines

Hotlines

Hypolipidemic Therapy

Metabolic Syndrome

Non-pharmacological Therapy And Risk In Atherosclerosis

Varia

POSTERS

středa, 19 leden 2011 17:54

DMEV suppl. 2/2003

Napsal(a)
EDITORIAL

PROGRAMOVÉ SCHÉMA

ODBORNÝ PROGRAM

SEZNAM POSTERŮ

SOUHRNY PŘEDNÁŠEK

SOUHRNY POSTERŮ

CONTENTS

EDITORIAL

PROGRAMME SCHEDULE

SCIENTIFIC PROGRAMME

POSTER LIST

LECTURE ABSTRACTS

POSTER ABSTRACTS

středa, 19 leden 2011 17:43

DMEV suppl. 1/2003

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL

PROGRAM

ABSTRAKTA

CONTENTS

EDITORIAL

PROGRAMME

ABSTRACTS

středa, 19 leden 2011 17:17

DMEV č. 4/2003

Napsal(a)
středa, 19 leden 2011 17:09

DMEV č. 3/2003

Napsal(a)

OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Milan Kvapil
Doba po Heart Protection Study – změníme algoritmus léčby diabetu?

Jan Brož, Michal Anděl
Možnosti invazivní kontinuální monitorace glykemie: realita a perspektivy

DIABETOLOGIE/ENDOKRINOLOGIE

Ivana Čermáková, Jana Vrbíková, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Sexuální steroidy a inzulinová rezistence

ENDOKRINOLOGIE

Michal Kršek
Subklinický Cushingův syndrom: klinický význam a diagnóza

Richard Hampl, Karel Vondra, Martin Hill, Luboslav Stárka
Steroidy, sexuální hormony vázající globulin a tyreopatie

VÝŽIVA

Sabina Kozáková, Hana Kubátová
Příčiny malnutrice u dospělých nemocných s cystickou fibrózou

Sabina Kozáková, Hana Kubátová
Zásady nutriční intervence u dospělých nemocných s cystickou fibrózou

VÝZKUM

V. Pliška
Člověk jako objekt v biomedicinálním výzkumu

ZPRÁVY

ROZHOVORY

PŘehled recentní literatury

informace

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Milan Kvapil
Will Be Changed the Algoritm of Diabetes Therapy after Heart Protection Study?

Jan Brož, Michal Anděl
Possiblities of Invasive Continual Monitoration of Glucaemia: Reality and Perspectives

DIABETOLOGy/Endocrinology

Ivana Čermáková, Jana Vrbíková, Michaela Dušková, Luboslav Stárka
Sexual steroids and insulin resistance

Endocrinology

Michal Kršek
Subclinical Cushing's Syndrome: Clinical Importance and Diagnosis

Richard Hampl, Karel Vondra, Martin Hill, Luboslav Stárka
Steroids, sex hormone binding-globulin and thyreopathies

nutrition

Sabina Kozáková, Hana Kubátová
Causes of the Malnutrition in Adult Patients with Cystic Fibrosis

Sabina Kozáková, Hana Kubátová
Principles of Nutritional Intervention in Adult Patients with Cystic Fibrosis

research

V. Pliška
Human as an Object in Biomedical Research

News

interviews

review of recent literature

INFORMATIONS

úterý, 18 leden 2011 16:43

DMEV č. 2/2003

Napsal(a)
OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Ludmila Saudková, František Saudek
Možnosti diagnostiky preklinického stadia diabetu 1. typu a metody průkazu autoreaktivních T lymfocytů

Radan Keil, Jindřiška Perušičová
Diabetická gastroparéza – jak často myslíme na tuto komplikaci diabetu?

Petr Štern
Pokroky v neinvazivním stanovení glukózy

ENDOKRINOLOGIE

Luboslav Stárka, Martin Hill, Michaela Dušková, Iva Čermáková
Jak je to s mužským ekvivalentem syndromu polycystických ovárií?

Alexander Kreze Jr., Wolfgang G. Sippell, Mikuláš Pura, Michael Peter, Zdeněk Putz
Pacient s X-viazanou kongenitálnou adrenálnou hypopláziou a hypogonadotropným hypogonadizmom na podklade novej frameshift mutácie v DAX-1 géne

METABOLISMUS

Zdeněk Wilhelm
Klinický význam hořčíku

Zdeněk Wilhelm
Algoritmy vyšetření deficitů hořčíku v organismu

VÝŽIVA

Magdalena Matějková Běhanová
Omega-3 mastné kyseliny

ZPRÁVY

ROZHOVORY

PŘehled recentní literatury

informace

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Ludmila Saudková, František Saudek
Possibilities of preclinical type-1 diabetes diagnostics and methods of detection of autoreactive T cells

Radan Keil, Jindřiška Perušičová
Diabetic Gastroparesis: How Often we do Regard this Diabet Complication?

Petr Štern
Advances in Non-invasive Glucose Determination

Endocrinology

Luboslav Stárka, Martin Hill, Michaela Dušková, Iva Čermáková
What is the Male Equivalent of the Syndrome of Polycystic Ovary?

Alexander Kreze Jr., Wolfgang G. Sippell, Mikuláš Pura, Michael Peter, Zdeněk Putz
A Novel Frameshift Mutation of the DAX-1 Gene in a Patient with X-linked Adrenal Hypoplasia Congenita and Hypogonadotropic Hypogonadism

METABOLISM

Zdeněk Wilhelm
Clinical Significance of Magnesium

Zdeněk Wilhelm
Algorithms for examination of the organism for magnesium deficiency

nutrition

Magdalena Matějková Běhanová
Omega-3 fatty acids

News

interviews

review of recent literature

INFORMATIONS

úterý, 18 leden 2011 16:12

DMEV č. 1/2003

Napsal(a)
OBSAH

EDITORIAL

DIABETOLOGIE

Alexandra Jirkovská
Klinický význam klasifikace syndromu diabetické nohy

Yvona Pospíšilová
Prevence diabetes mellitus 2. typu (výsledky některých
dokončených prospektivních studií)

Robert Staffa, Radim Holub, Jiří Jeřábek
Pedální bypass v léčbě nejtěžších stadií syndromu diabetické nohy - kazuistika

DIABETOLOGIE/výživa

Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská, Lída Kazdová,Hana Malinská, Ilja Stříž
Vybrané vitaminy a prvky se vztahem k imunitnímu systému u pacientů s diabetes mellitus

Endokrinologie

Luboslav Stárka
Jak je to s riziky hormonální náhradní terapie (hrt) u postmenopauzálních žen?

Dana Hauerová, Ondřej Topolčan, Richard Pikner, Daniela Mrázová
Vliv těhotenství na metabolismus štítné žlázy matky

Výživa

František Duška, Bohumil Bakalář, Michal Anděl
Historie a perspektivy používání růstového hormonu jako anabolika u kriticky nemocných

ZPRÁVY

ROZHOVORY

Přehled recentní literatury
informace

CONTENTS

EDITORIAL

DIABETOLOGY

Alexandra Jirkovská
Clinical Relevance of Diabetic Foot Syndrome Classification

Yvona Pospíšilová
Prevention of Diabetes Mellitus Type 2 (results from prospective studies)

Robert Staffa, Radim Holub, Jiří Jeřábek
Pedal bypass in the treatment of most severe stages of diabetic foot syndrome – case report

DIABETOLOGy/nutrition

Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská, Lída Kazdová,Hana Malinská, Ilja Stříž
Vitamins and elements with a relation to immune system
in patients with diabetes mellitus

Endocrinology

Luboslav Stárka
What are the risks of hormonal replacement therapy of postmenopauzal women?

Dana Hauerová, Ondřej Topolčan, Richard Pikner, Daniela Mrázová
The Influence of Pregnancy on Material Thyroid Gland Metabolism

nutrition

František Duška, Bohumil Bakalář, Michal Anděl
Growth Hormone as an Anabolic Agent In the Critically Ill – History and Perspectives

News

interviews

review of recent literature

INFORMATIONS